Άρθρο 29 Μεταβατικές Διατάξεις

 1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να εκχωρούνται στον Οργανισμό αρμοδιότητες σχετικές με την αγροτική έρευνα, την αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση και την διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, οι οποίες – κατά την θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου – δεν απονέμονται ρητώς σε αυτόν και ανήκουν σε υπηρεσίες του αντίστοιχου Υπουργείου.
 2. Ο «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – Δήμητρα» είναι καθολικός διάδοχος των περιουσιακών δικαιωμάτων και των νομικών και οικονομικών υποχρεώσεων α) του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε), β) του Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης «Ο.Γ.Ε.Ε.ΚΑ – ΔΗΜΗΤΡΑ», γ) του Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π – AGROCERT) και δ) του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑΚ).
 3. Μέχρι την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 1 και 2, του άρθρου 6 παρ. 1, 2 και 7 και του άρθρου 7 παρ. 1, 2 και 7 του παρόντος νόμου εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2, 3 και 4 της υπ’ αριθ. ……………. κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 4. Μέχρι την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 10 και του άρθρου 7 παρ. 10 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αντίστοιχα οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 10 και του άρθρου 5 παρ. 10 της υπ’ αριθ. ………….. κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 5. Με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το προσωπικό του Οργανισμού, το οποίο μεταφέρθηκε σε αυτόν και κατετάγη σε κατηγορίες με την υπ’ αριθ. ………….. απόφαση του ιδίου Υπουργού, κατατάσσεται σε κλάδους ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα μετά τη δημοσίευση του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 6. Υπάλληλοι του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., εκτός της κατηγορίας Ερευνητών, καθώς και υπάλληλοι των συγχωνευθέντων νομικών προσώπων, οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα, μπορούν με αίτησή τους εντός έξι (6) μηνών από την δημοσίευση του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να ζητήσουν την ένταξή τους στον εισαγωγικό βαθμό της κατηγορίας Ερευνητών χωρίς να προηγηθεί σχετική δημόσια προκήρυξη.
 7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου παύει αυτοδίκαια η απόσπαση των υπαλλήλων των συγχωνευθέντων νομικών προσώπων σε άλλους φορείς καθώς και των υπαλλήλων άλλων φορέων στα συγχωνευθέντα νομικά πρόσωπα. Οι υπάλληλοι αυτοί επανέρχονται στις υπηρεσίες, στις οποίες ανήκουν οργανικά.
 8. Υπάλληλοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να αποσπώνται στον Οργανισμό για τρία έτη με δυνατότητα ανανέωσης μια φορά και για ίσο χρονικό διάστημα.
 9. Ο Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων, ο οποίος λειτουργούσε στο πλαίσιο του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., μεταφέρεται στον Οργανισμό και η οργάνωση και λειτουργία του διέπεται από όσα ορίζονται στο άρθρο 14 του παρόντος νόμου.
 10. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας του Οργανισμού με το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών – Κληροδότημα Ιφ. Συγγρού για την επίτευξη των κοινών σκοπών τους.
 11. Οι έξι περιφερειακές Εποπτείες του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.) που εδρεύουν στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα, Ξάνθη, Πάτρα καταργούνται από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού και οι αρμοδιότητές τους μεταβιβάζονται σε Τμήματα που συστήνονται σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση.
 12. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ιδιωτικά πρότυπα, προδιαγραφές, κανονισμοί ή άλλα τυποποιητικά έγγραφα, που εφαρμόζονται για τη πιστοποίηση Ελληνικών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, μπορεί να υποβάλλονται στον Οργανισμό, προκειμένου μέσω της επίσημης διαδικασίας προτυποποίησης του άρθρου 19 να λαμβάνουν τη μορφή επισήμων προτυποποιητικών εγγράφων.
 13. Οποιεσδήποτε ρυθμίσεις καταβολής τελών για υπηρεσίες πιστοποίησης ή/και επίβλεψης υπέρ του Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. –AGROCERT) συνεχίζουν να καταβάλλονται στον συνιστώμενο Οργανισμό μέχρι την έναρξη ισχύος της καταβολής των ανταποδοτικών τελών και τελών επίβλεψης του παρόντος νόμου.
 14. Οι εισφορές που καταβάλλονται στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις συνεχίζουν να καταβάλλονται στον συνιστώμενο Οργανισμό μέχρι τη ρύθμιση και την έναρξη ισχύος της καταβολής των ανταποδοτικών τελών του παρόντος νόμου.
 15. Οι εγκεκριμένες μέχρι την έναρξη του παρόντος νόμου επιχορηγήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προς τα συγχωνευθέντα νομικά πρόσωπα συνεχίζουν να καταβάλλονται στον Οργανισμό.
 16. Οι διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 7 έως 19 της υπ’ αριθ. …………… κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 22:36 | Τσουμάνης Γεώργιος

  Με την κατάργηση των οργανικών θέσεων θα πρέπει το τακτικό προσωπικό Αορίστου Χρόνου που υπηρετεί στου 4 Οργανισμούς να μεταφέρεται αυτόματα στο οργανόγραμμα του νέου οργανισμού.

  Τσουμάνης Γεώργιος
  Γεωπόνος Msc
  Υπεύθυνος Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κυπαρισσίας