Άρθρο 24 Κυρώσεις

  1. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της άσκησης των αρμοδιοτήτων ελέγχου, πιστοποίησης και επίβλεψης ανατίθενται στον Οργανισμό οι παρακάτω αρμοδιότητες:
    • α)         Η συγκρότηση και η λειτουργία επιτροπών παρατυπιών και παραβάσεων των σχετικών με τις αρμοδιότητες των πάσης φύσεως ελέγχων, πιστοποίησης και επίβλεψης του παρόντος άρθρου.
    • β)         Η εισήγηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στις περιπτώσεις διαπίστωσης παρατυπιών ή παραβάσεων κατά την άσκηση των ελεγκτικών και πιστοποιητικών διαδικασιών ή κατά τη διενέργεια επίβλεψης των φορέων.
  2. Οι διοικητικές κυρώσεις καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Άρθρο 24, παράγραφος 2. Τα προβλεπόμενα εδώ δε διευκολύνουν την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων. Για την έρευνα προτείνεται να ισχύσουν αυτά που ισχύουν σήμερα ή ανάλογα με αυτά που ισχύουν στον Κανονισμό Προμηθειών του ΕΘΙΑΓΕ, τα οποία είναι δοκιμασμένα και ευέλικτα.