Άρθρο 15 Ινστιτούτα Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας

 1. Στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας ιδρύονται και λειτουργούν έντεκα (11) Ινστιτούτα Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας ως οργανικές μονάδες αυτής σε επίπεδο Διεύθυνσης.
 2. Τα Ινστιτούτα Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας απολαύουν αυτοτέλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους και την υλοποίηση του ερευνητικού τους έργου.
 3. Ειδικότερα ιδρύονται:
  • α)       Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Αττικής.
  • β)       Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Πελοποννήσου.
  • γ)       Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Στερεάς Ελλάδας.
  • δ)       Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Θεσσαλίας.
  • ε)      Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Δυτικής Ελλάδας.
  • στ)     Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας  Ηπείρου.
  • ζ)       Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Δυτικής Μακεδονίας.
  • η)       Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας  Κεντρικής Μακεδονίας.
  • θ)       Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
  • ι)        Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας  Κρήτης.
  • ια)      Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Νησιωτικού Χώρου.
 4. Σε κάθε Ινστιτούτο λειτουργούν τουλάχιστον δύο (2) εξειδικευμένοι τομείς εφαρμοσμένης αγροτικής έρευνας και ένα (1) εργαστήριο, που καθορίζονται από τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού.
 5. Η έδρα κάθε Ινστιτούτου και κάθε τομέα καθορίζονται με τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού.
 6. Ίδρυση Ινστιτούτων Εφαρμοσμένης Αγροτικής έρευνας πλέον των προβλεπομένων μπορεί να γίνει με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης γνώμης του ΔΣ του Οργανισμού.
 7. Τα Ινστιτούτα Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας αξιολογούνται στη βάση των ευρωπαϊκών προτύπων (Οδηγιών και Κριτηρίων) και πιστοποιούνται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 20:47 | Τσαντήλας Χρίστος

  Πρέπει να γίνουν θεματικά με βάση τις προτάσεις της Ένωσης Ερευνητών του ΕΘΙΑΓΕ

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 15:56 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ

  Σημείωση: Προτείνεται, όπως το Κεφάλαιο Δ΄ του σχεδίου για την Αγροτική Έρευνα προηγηθεί του Κεφαλαίου Γ΄ που αφορά στη Γεωργική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

  Το περιεχόμενο των άρθρων 15, 16, 17 Κεφαλαίου Δ’, αναδιατυπώνεται ως εξής:

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Αγροτική Έρευνα
  Άρθρο 15
  Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας

  1. Στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας και στα ιδρυόμενα και λειτουργούντα υπ΄ αυτήν Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας, μεταφέρεται η άσκηση της αγροτικής έρευνας του συνενούμενου με τον παρόντα νόμο Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) στον Ε.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ. Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού κατά το πρότυπο Ερευνητικού Κέντρου του άρθρου 8 του ν.1514/1985 όπως κάθε φορά ισχύει. Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας ενεργεί για την επίτευξη διεπιστημονικών ερευνητικών συνεργασιών με άλλα Ερευνητικά Κέντρα, ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, της Ε.Ε. και διεθνή και ενθαρρύνει τα υπ΄ αυτήν Ινστιτούτα και το ερευνητικό και επιστημονικό προσωπικό τους στην κατεύθυνση αυτή. Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας με τα υπ΄ αυτήν αρμόδια στο θεματικό τους αντικείμενο Ινστιτούτα έχει αποκλειστικά για την υλοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε τρίτους από τον Ε.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ. , πρωτογενή ικανότητα δικαιοπραξίας και να καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος υπό την επωνυμία της στο όνομα του Ε.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ. Επίσης, έναντι τρίτων χρησιμοποιεί τη δική της επωνυμία, (NAGREF ή ΕΘΙΑΓΕ) εκπροσωπώντας τον Οργανισμό και αναπτύσσει ερευνητική πρωτοβουλία και δραστηριότητα στο επιστημονικό και ερευνητικό αντικείμενο των υπ΄ αυτήν Ινστιτούτων, ενώ μπορεί, για τον σκοπό αυτό, να συνεργάζεται με ομοειδείς ερευνητικές μονάδες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, Υπουργεία και δημόσιες εθνικές και κοινοτικές αρχές, καθώς και τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα δυνάμει προγραμματικών συμφωνιών, ανταγωνιστικών και χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων μετά από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου. Περαιτέρω, η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας από κοινού με τα αρμόδια στο θεματικό τους αντικείμενο Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας μπορούν, μετά από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου, να αναλαμβάνουν επιδοτούμενα και χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, στα οποία παρίσταται αυτοτελώς ως συμβαλλόμενο μέρος η Γενική Διεύθυνση στο όνομα του Ε.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ. Σε περίπτωση που η προαναφερθείσα ερευνητική δραστηριότητα και η παροχή υπηρεσιών σε τρίτους από τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας, εξαιρουμένων των τεκμαρτών δαπανών, προϋποθέτει οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Ε.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ, που δεν μπορεί να καλύψει ο λογαριασμός των «διοικητικών εσόδων» (over heads) από την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, έργων και μελετών και την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους από τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας που τηρεί και διαχειρίζεται αυτοτελώς η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, η ανάληψη τους προϋποθέτει την έγκριση του ΔΣ του Ε.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ.

  2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλου αρμόδιου με τα αντικείμενα έρευνας των Ινστιτούτων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας Υπουργού μπορεί, έναντι εύλογης αποζημίωσης, να ανατίθεται απευθείας στον Ε.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ, η εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, ειδικών έργων και εργασιών. Επίσης, η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών και η εκπόνηση μελετών, η διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων, διαγνώσεων αξιολόγησης ποικιλιών, φυτοφαρμάκων, μηχανημάτων και λιπασμάτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, πλην εκείνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την ανάθεση συνάπτεται σύμβαση μεταξύ του αρμόδιου Υπουργείου και της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Ε.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ.

  3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2919/2001 όπως κάθε φορά ισχύουν εφαρμόζονται στον Ε.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ και ειδικότερα στις δραστηριότητες του Οργανισμού που αναφέρονται στην αγροτική έρευνα.

  Άρθρο 16

  Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας (ΙΑΕ)

  1. Στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας υπάγονται τα ιδρυόμενα με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας, τα οποία απολαμβάνουν λειτουργικής αυτοτέλειας για την καλύτερη εξυπηρέτηση του σκοπού της ίδρυσής τους και ιδίως για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του ερευνητικού τους έργου και της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών σε τρίτους, αποτελούν δε διακεκριμένα κέντρα κόστους και εσόδων του Ε.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ κατά την τήρηση των λογιστικών βιβλίων. Τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας μπορεί με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να αναδιαρθρώνονται, να αναμορφώνονται, να ενοποιούνται, να συγχωνεύονται, να καταργούνται ή και να συνιστώνται νέα Ινστιτούτα για την εξυπηρέτηση των εξελισσόμενων αναγκών της αγροτικής έρευνας.

  2. Η ίδρυση Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας δεν συνεπάγεται και την αυτοτελή λειτουργία τους. Για την αυτοτελή λειτουργία τους αποφασίζει το ΔΣ του Οργανισμού ύστερα από εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου Αγροτικής Έρευνας, το οποίο λαμβάνει υπόψη του την ελάχιστη στελέχωσή τους με κρίσιμη μάζα ερευνητικού προσωπικού, επιστημονικού προσωπικού και προσωπικού υποστήριξης, ανάλογα με το κατά περίπτωση ερευνητικό αντικείμενό τους.

  3. Το ΔΣ αποφασίζει μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου Αγροτικής Έρευνας την αναστολή της αυτοτελούς λειτουργίας των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας και την προσωρινή διοικητική προσάρτησή τους σε ενεργά Ινστιτούτα με συναφή επιστημονικά αντικείμενα έρευνας, όταν ο αριθμός ιδίως του ερευνητικού, καθώς και του λοιπού προσωπικού τους μειωθεί κάτω του ορίου της κρίσιμης μάζας, που ανάλογα με τα ερευνητικά αντικείμενα κάθε Ινστιτούτου ποικίλει και έχει μειωθεί δραστικά η ερευνητική τους δραστηριότητα.

  3. Τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας στελεχώνονται με ερευνητικό, επιστημονικό και με προσωπικό υποστήριξης.

  4. Στα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας προΐσταται ως Διευθυντής με τριετή θητεία που δύναται να ανανεωθεί μετά από δημόσια κάθε φορά προκήρυξη επιστήμων κύρους με προσόντα ερευνητή βαθμίδας Α΄, επαρκή διοικητική πείρα και ερευνητική και τεχνολογική δραστηριότητα σχετική με ένα ή περισσότερα από τα αντικείμενα του οικείου Ινστιτούτου. Η θέση του Διευθυντή Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας προκηρύσσεται κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού για την προκήρυξη των θέσεων ερευνητών από το ΔΣ του Οργανισμού έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν συμπληρώσει κατά την ημέρα προκήρυξης της θέσης, το 64ο έτος της ηλικίας τους. Οι υποψήφιοι αξιολογούνται από το ΕΣΑΕ το οποίο εισηγείται στο ΔΣ τους τρεις επικρατέστερους. Το ΔΣ με αιτιολογημένη απόφασή του επιλέγει και τοποθετεί στη θέση του Διευθυντή του οικείου Ινστιτούτου τον καταλληλότερο από αυτούς. Ο Διευθυντής Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας υπηρετεί με πλήρη απασχόληση. Συγχρόνως μπορεί να ασκεί ερευνητικά καθήκοντα με μερική απασχόληση μόνο στο οικείο Ινστιτούτο ή να διδάσκει ένα εξαμηνιαίο μάθημα σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Επιστήμονας που υπηρετεί στη θέση του Διευθυντή Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας κατά τη λήξη της τριετούς θητείας του, έχει δικαίωμα να κριθεί με βάση το γνωστικό του αντικείμενο για πρόσληψη σε κενή οργανική θέση και αν δεν υπάρχει κενή σε προσωποπαγή θέση ερευνητή βαθμίδας Α` του οικείου Ινστιτούτου, ύστερα από σχετική αίτησή του. Το ΔΣ του Οργανισμού αποφασίζει την πρόσληψη μετά τη σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου Αγροτικής Έρευνας. Επιστήμονας, που έχει διατελέσει Διευθυντής Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας επί έξι (6) τουλάχιστον έτη, συνολικά, έχει δικαίωμα ύστερα από σχετική αίτησή του να ενταχθεί αυτοδίκαια, μετά τη λήξη της τελευταίας θητείας του ως Διευθυντή, σε κενή οργανική θέση και αν δεν υπάρχει σε προσωποπαγή θέση ερευνητή Α’ βαθμίδας του οικείου Ινστιτούτου. Το ΔΣ του Οργανισμού με απόφασή του διαπιστώνει την ένταξη του ενδιαφερομένου στο ερευνητικό προσωπικό του Οργανισμού.

  Ο Διευθυντής Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας, προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου και το εκπροσωπεί. Ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος αυτός, οι Κανονισμοί του Οργανισμού και όσες αρμοδιότητες του μεταβιβάσουν τα όργανα διοίκησης του Οργανισμού.
  Ο αρμόδιος Περιφερειακός Διευθυντής σε συνεργασία με τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας και τις Γεωργικές Σχολές της περιφέρειάς του δημιουργεί δίκτυο συνεργασίας για τη μεταφορά, διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και τεχνολογίας χάριν της εκπαίδευσης και κατάρτισης των αγροτών.

  5. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό θα καθοριστούν οι επιμέρους υπηρεσιακές μονάδες των ΙΑΕ στην έδρα τους ή και εκτός αυτής, τα προσόντα και ο τρόπος ανάδειξης των προϊσταμένων τους. Με τον ίδιο Κανονισμό μπορεί να προβλεφθεί η ίδρυση, η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες Επιστημονικών Συμβουλίων στα Ινστιτούτα (ΕΣΙ), καθώς και οι αρμοδιότητες της ολομέλειας του προσωπικού των ΙΑΕ

  6. Στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ιδρύονται τα κάτωθι δέκα πέντε (15) Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας (ΙΑΕ):
  6.1 Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, με έδρα τη Νέα Πέραμο Καβάλας, και με αντικείμενα έρευνας τη διαχείριση ιχθυοαποθεμάτων, την αλιευτική τεχνολογία και οικονομία, τη θαλάσσια οικολογία – ποιότητα υδάτων, τη μοριακή βιολογία – βιοτεχνολογία υδρόβιων οργανισμών, την αλιευτική διαχείριση λιμνοθαλασσών και άλλων εσωτερικών και παράκτιων οικοσυστημάτων, την τεχνητή εκτροφή υδρόβιων οργανισμών (υδατοκαλλιέργειες) και την αλιευτική μεταποίηση.
  6.2 Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, με έδρα τα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, και με ερευνητικά αντικείμενα την έρευνα, την ανάπτυξη τεχνολογίας και μεταφορά τεχνογνωσίας για την αειφορική διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών οικοσυστημάτων (δασών, δασικών εκτάσεων, λιβαδιών, υγροτόπων) με οικολογικές αρχές, την ποσοτική και ποιοτική αύξηση των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και διατήρηση των οικολογικών χαρακτηριστικών του και τη διαχείριση των αστικών και περιαστικών δασών.
  6.3 Ινστιτούτο Επιστήμης των Ζώων και Κτηνιατρικής Έρευνας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, και με αντικείμενα έρευνας την ανάπτυξη έρευνας και τεχνολογίας και τη μεταφορά τεχνογνωσίας για την προστασία της υγείας και ευζωίας των αγροτικών ζώων (χερσαίων και υδρόβιων), την πρόληψη των ζωανθρωπονόσων, τη βελτίωση της παραγωγικότητας των ζώων (φυσιολογία, γενετική βελτίωση, διατροφή) και τη βιωσιμότητα των εκτροφών, αναπαραγωγική διαχείριση των ζώων και τη διαχείριση των εκτροφών, υγιεινή-ασφάλεια και τεχνολογία προϊόντων και τροφίμων ζωικής προέλευσης.
  6.4 Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής Βόρειας Ελλάδας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, και με αντικείμενα έρευνας τη γενετική βελτίωση, τις τεχνικές καλλιέργειας φυτοπροστασία των αροτραίων και δενδρωδών καλλιεργειών καθώς και των κηπευτικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.
  6.5 Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, και με αντικείμενα έρευνας τη διαχείριση εδαφικών και υδατικών πόρων, υγρών αποβλήτων και αρδευόμενων εδαφών, τη λίπανση – θρέψη καλλιεργειών και την αξιοποίηση της γεωθερμίας.
  6.6 Ινστιτούτο Γάλακτος, με έδρα τα Ιωάννινα, και με αντικείμενα έρευνας, τη χημεία, την τεχνολογία και τη μικροβιολογία γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων.
  6.7 Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα, και με αντικείμενα έρευνας τη γενετική βελτίωση, τις τεχνικές καλλιέργειας των βιομηχανικών φυτών, κτηνοτροφικών φυτών και οσπρίων, τη φυτοπροστασία καθώς και την εδαφολογία και την προστασία εδαφικών πόρων.
  6.8 Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων, με έδρα την Αθήνα, και με αντικείμενα έρευνας την αειφορική διαχείριση και ανάπτυξη των δασικών οικοσυστημάτων με έμφαση σε εκείνα της μεσογειακής ζώνης, τη λειτουργία των δασικών οικοσυστημάτων και την παρακολούθηση της δομής, της σύνθεσης και της βιοποικιλότητάς τους, την προστασία τους από πυρκαγιές, ασθένειες και έντομα, την παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής και την αντιμετώπιση των επιπτώσεών της, τα αστικά και περιαστικά δάση, την αποκατάσταση του φυσικού τοπίου και την τεχνολογία αξιοποίησης δασικών προϊόντων και δασικής βιομάζας.
  6.9 Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής και Γεωργικής Μηχανικής, με έδρα την Αθήνα, και με αντικείμενα έρευνας τη γενετική βελτίωση, τις τεχνικές καλλιέργειας και τη φυτοπροστασία της αμπέλου, των δενδρωδών καλλιεργειών και των ανθοκομικών φυτών, την εδαφολογία, την προστασία εδαφών και την πρωτογενή διαχείριση αγροτικών προϊόντων και τη γεωργική μηχανική.
  6.10 Ινστιτούτο Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών, με έδρα την Αθήνα, και με αντικείμενα έρευνας τη συντήρηση νωπών αγροτικών προϊόντων, τη μεταποίησή τους με εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών για παραγωγή τροφίμων και ποτών, τη δευτερογενή αξιοποίηση αγροτικών υποπροϊόντων τους, τη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων και ποτών.
  6.11 Ινστιτούτο Λοιμωδών, Παρασιτικών Νοσημάτων και Προστασίας της Δημόσιας Υγείας, με έδρα την Αθήνα, και με αντικείμενα έρευνας, την προστασία του ζωικού κεφαλαίου από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα, τις ζωανθρωπονόσους και την προστασία της δημόσιας υγείας.
  6.12 Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας, με έδρα την Αθήνα, και με αντικείμενα έρευνας την αγροτική οικονομία και ανάπτυξη, την αγροτική πολιτική, την εμπορία αγροτικών προϊόντων, την αγροτική κοινωνιολογία, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.
  6.13 Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα, και με αντικείμενα έρευνας τη γενετική βελτίωση, τις τεχνικές καλλιέργειας και τη φυτοπροστασία των εσπεριδοειδών, της ελιάς, της αμπέλου και των κηπευτικών φυτών.
  6.14 Ινστιτούτο Αμπέλου και Κηπευτικών, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, και με αντικείμενα έρευνας τη γενετική βελτίωση, τις τεχνικές καλλιέργειας και τη φυτοπροστασία της αμπέλου και των κηπευτικών φυτών.
  6.15 Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών, με έδρα τα Χανιά Κρήτης, και με αντικείμενα έρευνας τη γενετική βελτίωση, τις τεχνικές καλλιέργειας και τη φυτοπροστασία της ελιάς και των υποτροπικών φυτών.

  7. Τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας αξιολογούνται κάθε τέσσερα έτη από επιτροπές εμπειρογνωμόνων διεθνούς κύρους που συνιστώνται και συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης, όσον αφορά την πορεία των δραστηριοτήτων τους σε σχέση με τις διεθνείς επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, τα επιτεύγματα και τις επιπτώσεις τους στην επιστημονική γνώση και την τεχνολογική ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης της γνώσης, το κόστος λειτουργίας, την ικανότητα προσέλκυσης προσωπικού υψηλού επιπέδου και εξωτερικών χρηματοδοτήσεων για παροχή επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών και τις προοπτικές ανάπτυξης για τα επόμενα έτη. Οι επιτροπές οφείλουν να ολοκληρώνουν την αξιολόγηση και να υποβάλουν την έκθεση με τις προτάσεις τους μέσα σε τρεις μήνες από την ανάθεση. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κοινοποιούνται σε κάθε ενδιαφερόμενο και λαμβάνονται υπόψη για τη χρηματοδότηση των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας για τα αμέσως επόμενα έτη.

  Άρθρο 17
  Επιστημονικό Συμβούλιο Αγροτικής Έρευνας (ΕΣΑΕ)

  1. Στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας λειτουργεί επταμελές Επιστημονικό Συμβούλιο Αγροτικής Έρευνας. Το ΕΣΑΕ συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αποτελείται, (α) από τον Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας ως πρόεδρο, (β) από τέσσερις (4) καθηγητές ΑΕΙ ή ερευνητές βαθμίδας Α΄ εν ενεργεία ή μη αναγνωρισμένου κύρους με αξιόλογο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στην αγροτική έρευνα και τεχνολογία, που ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και (γ) από δύο (2) ερευνητές βαθμίδας Α΄ του Ε.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, που εκλέγονται μαζί με τους αναπληρωτές τους με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού του Οργανισμού. Η θητεία των μελών του ΕΣΑΕ είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Τον Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας, όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ειδικά στις αρμοδιότητές του ως μέλος και προέδρου του ΕΣΑΕ ο αρχαιότερος από τους Διευθυντές ΙΑΕ.

  2. Το Επιστημονικό Συμβούλιο Αγροτικής Έρευνας:
  α) Εισηγείται στο ΔΣ τον ετήσιο προγραμματισμό για την ερευνητική δράση που υλοποιεί ο Οργανισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
  β) Αξιολογεί και γνωμοδοτεί προς το ΔΣ για τα προσόντα των υποψηφίων για τη πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας.
  γ) Αξιολογεί τους υποψηφίους και εισηγείται προς το ΔΣ την πλήρωση των θέσεων των Διευθυντών ΙΑΕ.
  δ) Γνωμοδοτεί προς το ΔΣ για την προκήρυξη θέσεων υπαλλήλων του κλάδου Ερευνητών.
  ε) Καταρτίζει, τηρεί και ανανεώνει κάθε έτος, τον Εθνικό Πίνακα Κριτών Αγροτικής Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.1514/1985 όπως κάθε φορά ισχύει, για τον “ Εθνικό Πίνακα Κριτών” και επιλέγει με κλήρωση από τον Πίνακα αυτόν τις τριμελείς Εισηγητικές Επιτροπές και τα Ειδικά Εκλεκτορικά Σώματα για την πρόσληψη και προαγωγή των ερευνητών του Οργανισμού.
  στ) Αξιολογεί τις ερευνητικές προτάσεις των ΙΑΕ που εισάγονται από τον Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 15 με τίτλο «Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας»του νόμου αυτού.
  ζ) Αποτιμά το ερευνητικό έργο των ΙΑΕ, καταρτίζει και εισηγείται στο ΔΣ την ετήσια έκθεση ερευνητικών πεπραγμένων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας.
  η) Αποφασίζει ή γνωμοδοτεί στο ΔΣ του Οργανισμού σε θέματα που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων του κλάδου των Ερευνητών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού του Οργανισμού.
  θ) Γνωμοδοτεί στο ΔΣ για την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του Οργανισμού σχετικά με την ίδρυση, αναδιάρθρωση ή κατάργηση των υπηρεσιακών μονάδων των ΙΑΕ.
  ι) Γνωμοδοτεί σε ειδικά ερωτήματα και σε κάθε άλλο θέμα που παραπέμπει σε αυτό το ΔΣ του Οργανισμού, ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο Διευθύνων Σύμβουλος.
  ια) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται με τον παρόντα νόμο, τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού του Οργανισμού.

  3. Χρέη Γραμματέα του ΕΣΑΕ εκτελεί υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας που επιλέγεται και ορίζεται από τον Γενικό Διευθυντή Έρευνας, ύστερα από εσωτερική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιοποιεί ο Διευθύνων Σύμβουλος.

  4. Στον Πρόεδρο και στα μέλη του ΕΣΑΕ, καθώς και στον γραμματέα, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΕΣΑΕ καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και τα κατά περίπτωση έξοδα μετακίνησης και διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον δημόσιο τομέα.

  5. Το ΕΣΑΕ συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας ή σε περίπτωση που το ζητήσουν με έγγραφό τους προς αυτόν τέσσερα (4) από τα μέλη του.

  6. Το ΕΣΑΕ έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

  7. Τα πρακτικά του ΕΣΑΕ υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα του ΕΣΑΕ αφού προηγουμένως επικυρωθούν από το ΕΣΑΕ.

  8. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του ΕΣΑΕ. Μέχρι την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού ο τρόπος λειτουργίας του ΕΣΑΕ ρυθμίζεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν.2690/1999 που αφορούν στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Δημοσίου.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 08:48 | Καθ. Κώστας Δ. Καλαμποκίδης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

  ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΣΧΟΛΙΟ:

  Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (Π.Χ. ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ ΣΤΑ 2 ΔΑΣΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ & ΑΘΗΝΑΣ), ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΑΓΕΙ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ (ΠΟΥ ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΗ ΓΓΕΤ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ)

  Ειδικότερο Σχόλιο:

  Το προτεινόμενο Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Νησιωτικού Χώρου θα πρέπει επιτέλους να αξιοποιήσει τις παροπλισμένες υποδομές (εγκαταλελειμμένα κτίρια και υπερσύγχρονα όργανα, αγορασμένα με τα χρήματα του Ελληνικού λαού, χωρίς προσωπικό) που υπάρχουν στο Κάτω Τρίτος της Λέσβου, προκειμένου να λειτουργήσει στην ακριτική Μυτιλήνη σε αγαστή συνέργεια με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (επωφελούμενο από τη διεπιστημονική προσέγγιση και δυναμική του Πανεπιστημίου) προς όφελος της αγροτικής έρευνας, τεχνολογίας και ανάπτυξης σε τοπικά αγροτικά προϊόντα αιχμής (δηλ. ελαιόλαδο, κρασί, μαστίχα, μέλι, δασικοί πόροι, αλιεία, αλάτι, γαλακτοκομικά και κτηνοτροφία εν γένει) και πολλαπλές μορφές οικονομικής-περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ναυτιλία, αγροτουρισμός, περιβάλλον, βιοποικιλότητα, πτηνοπανίδα, κεραμική τέχνη, πολιτιστική κληρονομιά κλπ.) που αφορούν ολόκληρη την παραμελημένη νησιωτική Ελλάδα (και όχι μόνο)…

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 08:31 | Θανάσης Κίζος

  Η ιδέα ίδρυσης Ινστιτούτων με γεωγραφικά κριτήρια μόνο δεν είναι ιδιαίτερα θετική. γιατί δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη της την υπάρχουσα πραγματικότητα Ινστιτούτων που ήδη υπάρχουν- λειτουργούν, ούτε πιθανές συνέργειες με ΑΕΙ-ΤΕΙ. Φαίνεται περισσότερο σαν μια προσπάθεια να μην μπορεί κανείς να πει ότι «εμείς δεν έχουμε τετοιο Ινστιτούτο» παρά ως μια ορθολογική προσπάθεια διαμοιρασμού των (λίγων έτσι και αλλιώς πόρων). Μια γρήγορη αξιολόγηση και προτάσεις στη βάση της θα ήταν πιο θετική. Η αξιολόγηση και η σχετική ελευθερία λειτουργίας είναι θετικά.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2011, 22:04 | Zούρος Νικόλαος, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

  H πρόβλεψη λειτουργίας Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Νησιωτικού Χώρου είναι ιδιαίτερα θετική. Αναγνωρίζεται η ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει ο νησιωτικός χώρος στην καλλιέργεια ποικιλιών που παρέχουν τις μέγιστες δυνατές εγγυήσεις διατροφικής και περιβαλλοντικής ασφάλειας και στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων ποιότητας.
  Η επιβίωση της γεωργίας και των παραγωγών στα νησιά – που αποτελεί σημαντική παράμετρο για την επιβίωση των ίδιων των νησιωτικών κοινωνιών – ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες της κρίσης, συνδέεται με την παραγωγή γεωργικών προϊόντων υψηλής ποιότητας με μεθοδολογίες και πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον και στη σημασία τους για την δημιουργία ελκυστικών τουριστικών προορισμών ποιότητας. Σε αυτό τον τομέα η εφαρμοσμένη έρευνα μπορεί να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια προς τον νησιώτη παραγωγό.
  Η δημιουργία του Ινστιτούτου πρέπει να συνδεθεί με την ύπαρξη σημαντικών υποδομών στη Λέσβο, τις εγκαταστάσεις του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας στο Κάτω Τρίτος και το μεγάλο αγρόκτημα έκτασης 100 στρεμμάτων. Εκεί βρίσκεται και το Εργαστήριο Ελαιολάδου με σύγχρονο εξοπλισμό.
  Το Ινστιτούτο μπορεί να περιλαμβάνει Α) Τμήμα ελαιοκομίας και νησιωτικών ποικιλιών και Β) Τμήμα αιγοπροβατοτροφίας καθώς και το Εργαστήριο Ελαιολάδου
  Το τμήμα ελαιοκομίας και νησιωτικών ποικιλιών θα μπορούσε να εφαρμόσει νέες μεθόδους καλλιέργειας με στόχο την ποιοτική βελτίωση (βιολογικό ελαιόλαδο), την αύξηση της παραγωγικότητας του ελαιώνα, την αποτελεσματική φυτοπροστασία με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον (καταπολέμηση δακοπροσβολής) καθώς και να φροντίσει για την διατήρηση και ανάδειξη των τοπικών ποικιλιών λαχανικών, φρούτων και αρωματικών φυτών
  Το τμήμα αιγοπροβατοτροφίας θα μπορούσε να εφαρμόσει νέες πειραματικές καλλιέργειες κτηνοτροφικών φυτών που είναι κατάλληλα για τις ιδιαίτερες συνθήκες και τα εδάφη της Λέσβου αλλά και τις ανάγκες της περίφημης – αλλά όχι εμπορικά προβεβλημένης- Λεσβιακής φυλής προβάτων.
  Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με το ανθρώπινο δυναμικό και τις υποδομές του, θα μπορούσε να συμβάλει καθοριστικά στην στήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2011, 12:25 | Δρ Γεώργιος Καρέτσος

  Άρθρο 15
  Παράγραφος 1. Είναι πολύ περίεργη η δημιουργία ινστιτούτων χωρίς θεματικά αντικείμενα. Θυμίζει παλαιότερο νομοσχέδιο που δημιουργούσε «άϋλα ινστιτούτα» για να δημιουργηθούν θέσεις προϊσταμένων και να βολευθούν κάποιοι.

  Παράγραφος 2. Πως προκύπτει η απόλαυση της αυτοτέλειας όταν υπάγονται στον περιφερειακό διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 9.

  Παράγραφος 3. Θα έπρεπε να συμμαζευτούν τα υπάρχοντα θεματικά ινστιτούτα σε μεγαλύτερες μονάδες, όπως ακριβώς έχει προτείνει το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΘΙΑΓΕ και από 34 περιφερειακές μονάδες να γίνουν 15 πολυδύναμες ισχυρές μονάδες με συγκεκριμένα θεματικά αντικείμενα και εργαστήρια.

  Παράγραφος 4. Πώς προκύπτει ότι σε κάθε δύο εξειδικευμένους τομείς θα πρέπει να λειτουργεί ένα εργαστήριο. Αυτό δεν ισχύει πουθενά στον κόσμο. Αντίθετα πολλά εργαστήρια θα μπορούσαν να αποτελούν ένα εξειδικευμένο τομέα έρευνας.

 • 24 Σεπτεμβρίου 2011, 18:35 | ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΧΝΙΑΤΗΣ, Χημικός, Πρόεδρος του Π.Τ. Βορείου Αιγαίου της Ε.Ε.Χ.

  ΑΡΘΡΟ 15
  Όπως ανέφερα σε αντίστοιχο σχόλιο για το άρθρο 13, στη Λέσβο έχει ιδρυθεί, στα πλαίσια του προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ από το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., υπερσύγχρονο χημικό «Εργαστήριο Ελαιολάδου», εξοπλισμένο με αέριους χρωματογράφους , με HPLC, με φασματογράφο μάζας και γενικά υποδομές αξίας ~ 600.000 € που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της πιστοποίησης κατά το διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα ποιότητας ISO/IEC 17025 και καλύπτουν τις ανάγκες χημικής ανάλυσης του ελαιολάδου που είναι θεσπισμένοι από τον Καν (ΕΟΚ) 2568/91. Το εργαστήριο αυτό ιδρύθηκε σε κτήριο με αγρόκτημα όπου λειτουργούσε από δεκαετίες Σταθμός Γεωργικής Έρευνας. Το νεοϊδρυθέν εργαστήριο είναι άρτιο σε εξοπλισμό, αλλά δεν έχει ακόμη λειτουργήσει ελλείψει προσωπικού. Η Λέσβος, ως κατά κανόνα ελαιοπαραγωγός περιοχή, αλλά και η Χίος και η Σάμος, έχουν ανάγκη από τη λειτουργία του. Η ίδιες υποδομές μπορούν να καλύψουν μεγάλο μέρος των αναλύσεων του τομέα του οίνου και της μαστίχας, για τους οποίους υφίσταται γνωστό ενδιαφέρον από τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου και ειδικά από τη Χίο για τη μαστίχα. Επειδή τέτοιες υποδομές δεν επιτρέπεται να τελούν σε αδράνεια, ενώ υφίστανται ανάγκες για τη λειτουργία τους και με το σκεπτικό της επέκτασης του ερευνητικού πλαισίου, προτείνεται :
  Το εργαστήριο ελαιολάδου που βρίσκεται στο Κάτω Τρίτος της Λέσβου να μετονομαστεί σε Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Νησιωτικού Χώρου, με εξειδίκευση σε πρώτο βαθμό το ελαιόλαδο και σε δεύτερο τον οίνο και τη μαστίχα, για την κάλυψη των σχετικών με αυτά τα αντικείμενα ερευνητικών αναγκών της νησιωτικής περιφέρειας, αλλά και όλης της χώρας, σε συνεργασία με άλλα ινστιτούτα ή αυτόνομα.
  Σε κάθε περίπτωση, επειδή ο εξοπλισμός του τύπου του Εργαστηρίου Ελαιολάδου της Λέσβου δεν επιτρέπεται να μεταφερθεί , λόγω του κόστους της αποκαθήλωσης και της επανεγκατάστασης, αλλά και των κινδύνων που θα διατρέξουν τα όργανα κατά την μεταφορά, ούτε οι υποδομές πρέπει να εγκαταλειφθούν, το εργαστήριο αυτό πρέπει να λειτουργήσει στη Λέσβο, είτε υπαγόμενο στο ΥΠ.Α.Α.Τ., είτε σε άλλο φορέα, αναδεικνυόμενο σε σημαντικό αναπτυξιακό φορέα της νησιωτικής μας περιφέρειας.

 • Άρθρο 15, παράγραφος 3. Εδώ προβλέπεται η ίδρυση ένδεκα (11) Ινστιτούτων σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης. Ο θεσμός του αυτοτελούς θεματικού Ινστιτούτου είναι διεθνώς καθιερωμένος. Πως σε κάθε Ινστιτούτο θα λειτουργούν δύο εξειδικευμένοι Τομείς Εφαρμοσμένης Έρευνας και ένα Εργαστήριο; Σε ποια χώρα του κόσμου ισχύει αυτό το σύστημα λειτουργίας; Η αναδιοργάνωση αυτή θα κάνει τις ερευνητικές μονάδες λιγότερο ισχυρές όταν καταθέτουν προτάσεις για χρηματοδότηση έρευνας από την ΕΕ σε συνεργασία με άλλους ερευνητικούς φορείς της Ευρώπης.

  Στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων υπηρετούν σήμερα ένδεκα (11) ερευνητές σε επτά Τομείς (προ εικοσαετίας υπηρετούσαν 28 ερευνητές στο ίδιο Ινστιτούτο). Στο λεκανοπέδιο της Αττικής λειτουργούν επίσης οκτώ (8) άλλα ερευνητικά Ινστιτούτα. Πως αυτά θα λειτουργήσουν κάτω από μία ενιαία διοίκηση (Γεωργικά, Δασικά, Κτηνιατρικά, κ.ο.κ.); Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΘΙΑΓΕ μετά επισταμένη μελέτη του θέματος έχει υποβάλλει προτάσεις, που καλό είναι να ληφθούν σοβαρά υπόψη.
  Κατά τη γνώμη μας από το σχέδιο νόμου δεν προκύπτει κάποια ουσιαστική βελτίωση σε σχέση με τη σημερινή λειτουργία της αγροτικής έρευνας δια του ΕΘΙΑΓΕ. Αποτελεί πεποίθησή μας ότι το ΕΘΙΑΓΕ (με τις κατάλληλες προσαρμογές) μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά εντός του ΕΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ως η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας αυτού, διατηρώντας τον τίτλο και την υπάρχουσα λογική λειτουργίας του (π.χ. κανονισμός ανάληψης προγραμμάτων). Οι μονάδες του μπορούν, όπως έχει ήδη προταθεί από το Επιστημονικό και το Διοικητικό συμβούλιο του ΕΘΙΑΓΕ, να περιοριστούν σε δεκαπέντε (15) θεματικά Ινστιτούτα σε όλη τη χώρα. Εφόσον δε προβλεφθεί από τον νόμο η με συγκεκριμένο τρόπο βελτίωση της διασύνδεσής του με την πράξη μέσω του ΔΣ του ΕΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», θα επιτευχθεί μείωση κόστους και βελτίωση του αποτελέσματος χωρίς όμως τους κινδύνους δυσλειτουργιών που είναι πολύ πιθανόν να προκύψουν από την προβλεπόμενη στο σχέδιο νόμου δημιουργία ένδεκα (11) Ινστιτούτων Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας του ΕΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ».

 • 21 Σεπτεμβρίου 2011, 12:48 | Δρ Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, Ερευνητής

  Άρθρο 15, παράγραφος 3: η δημιουργία ινστιτούτων χωρίς θεματικό αντικείμενο προϋποθέτει τη στελέχωσή τους με ερευνητές όλων των ειδικοτήτων ώστε να μπορούν να καλύψουν όλα τα θέματα της Περιφέρειας. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση 1) απαιτούνται πολλές περισσότερες οργανικές θέσεις ερευνητών από τις 200 που προβλέπει το σχέδιο νόμου και 2) δημιουργούνται πολλές θέσεις με το ίδιο αντικείμενο σε εποχές δύσκολες για τα δημόσια οικονομικά.

  Άρθρο 15, παράγραφος 7: ενώ γίνεται λόγος για αξιολόγηση των Ινστιτούτων Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας, το σχέδιο νόμου δεν αναφέρει πουθενά πως θα διενεργείται η αξιολόγηση των ερευνητών. Είναι σκόπιμο είτε να προστεθούν άρθρα σχετικά με την αξιολόγηση των ερευνητών, είτε να γίνεται σαφής αναφορά και παραπομπή στη νομοθεσία που διέπει την αξιολόγηση των ερευνητών των ινστιτούτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Επίσης, πουθενά στο παρών σχέδιο νόμου δεν αναφέρεται διαδικασία αξιολόγησης της διοίκησης του Οργανισμού και, ιδιαίτερα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2011, 13:57 | Δημ.Οικονόμου

  ΘΕΜΑ: Πρόταση – Σχέδιο στο Νόμο της συνένωσης των τεσσάρων Οργανισμών του ΥΠΑΑΤ στον νέο «Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό -«ΔΗΜΗΤΡΑ»
  Προτείνεται να ενσωματωθεί στο νέο ΣΧΈΔΙΟ νόμο και το παρακάτω άρθρο : Νο 15:

  3.1. Να διατηρηθεί ο ερευνητικός χαρακτήρας στον νέο Οργανισμό που δημιουργείται: «Στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό-ΔΗΜΗΤΡΑ» μαζί με τη ίδρυση – λειτουργία των 11 έως και 15, πολύ-θεματικών Ινστιτούτων Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας με ερευνητικά – επιστημονικά πεδία, εξειδικευμένα, αυτόνομα, με πανελλαδική εμβέλεια, υπαγόμενα στη νέα Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας του νέου Οργανισμού :Πρώην ΕΘΙΑΓΕ – NAGREF).
  3.2. Να ταυτίζεται η επιστημονική – βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη και αξιολόγηση των ερευνητών του πιο πάνω νέου οργανισμού, με τα ισχύοντα στους ερευνητές των άλλων ερευνητικών ιδρυμάτων που υπάγονται στην πρώην ΓΓΕΤ/ Υπ. Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και σύμφωνα με τα ισχύοντα στον ιδρυτικό νόμο του ΕΘΙΑΓΕ / Ν.1845/89.

 • 18 Σεπτεμβρίου 2011, 22:14 | Χαρτζουλακης Κωνσταντίνος

  Ποια είναι η πρόταση: 15 εξειδικευμένα Ινστιτούτα που θα προκύψουν από συνένωση των υπαρχόντων ανάλογα με τις ανάγκες και προτεραιότητες της χώρας αλλά και τις υπάρχουσες υποδομές ή 11 Ινστιτούτα Εφηρμοσμένης Έρευνας στις έδρες των Περιφερειών, σε πολλές από τις οποίες δεν υπάρχει καμιά υποδομή.
  Από το 2001 το προσωπικό του ΕΘΙΑΓΕ ζητά την αναδιάρθρωσή του (μείωση των Ινστιτούτων κατά 50% για μείωση του λειτουργικού κόστους, κάλυψη των στρατηγικών τομέων της αγροτικής παραγωγής (αν π.χ η ελιά και το ελαιόλαδο είναι στις προτεραιότητες του ΥΠΑΑΤ είναι δυνατό η χώρα να μην έχει Ινστιτούτο ελιάς), στελέχωση μονάδων για τη δημιουργία κρίσιμης μάζας ερευνητών ανά Ινστιτούτο και χωροταξική κατανομή ανά την Ελλάδα) χωρίς δυστυχώς να ανταποκρίνεται η εκάστοτε πολιτική ηγεσία λόγω ανυπαρξίας αγροτικής και ερευνητικής πολιτικής.
  Τα ερευνητικά Ινστιτούτα πρέπει να είναι εξειδικευμένα σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα καλύπτοντας τις ερευνητικές ανάγκες όλης της χώρας, να αξιολογούνται βάσει διεθνών προτύπων από εθνικούς και διεθνείς φορείς ως προς την επάρκειά τους και τη δυνατότητά τους να διεξάγουν έρευνα. Η θετική αξιολόγηση αποτελεί προϋπόθεση για τη δυνατότητα του Ινστιτούτου να διεκδικεί χρηματοδότηση από εθνικούς και διεθνείς φορείς χρηματοδότησης ερευνητικών έργων. Κάθε εξειδικευμένο Ινστιτούτο μπορεί να καλύπτει τις ερευνητικές ανάγκες όλης της χώρας καθώς επίσης μπορεί να επεκτείνει τις ερευνητικές δραστηριότητες και εκτός της χώρας. Το μοντέλο αυτό της ανάπτυξης ακολουθούν όλες οι χώρες του κόσμου.
  Οποιαδήποτε προσπάθεια για δημιουργία νέου ερευνητικού Ινστιτούτου πρέπει να συνοδεύεται από πολύ υψηλή χρηματοδότηση και πρόσληψη άμεσα νέου ερευνητικού προσωπικού, έτσι ώστε να ξεπεράσει επιτυχώς τα τεστ αξιολόγησης. Το ερευνητικό και προσωπικό υποστήριξης που πρέπει να προσληφθεί καθώς και οι πανάκριβες υποδομές που πρέπει να δημιουργηθούν καθιστά ανέφικτη την προσπάθεια δημιουργίας νέων ερευνητικών Ινστιτούτων. Η σημερινή οικονομική κατάσταση της χώρας μας συνηγορεί στο ανέφικτο μιας τέτοιας προσπάθειας.
  Αντίθετα, το κόστος για τη δημιουργία μονάδων κατάρτισης και εφαρμογής έρευνας μπορεί έχει περιφερειακή οργάνωση και πολύ χαμηλό κόστος, αξιοποιώντας τις εγκαταστάσεις του ΟΓΕΚΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ και την συνδρομή των γεωτεχνικών της κάθε Περιφέρειας.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2011, 08:53 | Βασίλης Καραβίτης

  Το Υπουργείο Γεωργίας διαθέτει πληθώρα άρτια εξοπλισμένων εργαστηρίων, διαφόρων αρμοδιοτήτων (π.χ. φυτοπαθολογικά, ειδικών καλλιεργειών, εδαφολογικά, κλπ). Αυτά τι θα γίνουν; Θα ενσωματωθούν στον νέο οργανισμό, όπως θα πρέπει, ή θα διαλυθούν; Θα ήταν μέγα σφάλμα αυτό. Και νομίζω ότι θα πρέπει, με την συμβολή ειδικών επιστημόνων, όπως γράφει και ο κ. Θωμάς Παπαχρήστου, να ενταχθούν σε πολυδύναμα εργαστήρια «ευρέως φάσματος» ερευνών και να αποφευχθεί η άκρα εξειδίκευση. ‘Ενα εργαστήριο μπορεί να ασχοληθεί με πολλά αντικείμενα. Προς τι η εξειδίκευση; Η εξειδίκευση μπορεί να είναι των επιστημόνων που εργάζονται σ’ αυτό, αλλά προς τι του εργαστηρίου;

 • 16 Σεπτεμβρίου 2011, 16:06 | Δρ. Νικος Ροδιτάκης

  Το σχόλιο μου για 15 Ινστιτουτα Εφαρμοσμένης Αγρ. Ερ. (ΙΕΑΕ)δεν ισχύει επειδή έκανα μπερδεύτηκα με το Αρθρο 15 και εξέλαβα το 15 οτι αναφέρεται στον αριθμό των ΙΕΑΕ

 • 16 Σεπτεμβρίου 2011, 09:42 | Δρ. Νικος Ροδιτάκης

  Στο τίτλο λέτε για 15 Ινστιτούτα Εφαρμοσμένης Αγροτικής Ερευνας και στο κείμενο του άρθρου υπάρχουν 11 με γεωγραφικό προσδιορισμό

 • 16 Σεπτεμβρίου 2011, 06:21 | Θωμάς Παπαχρήστου

  Η ερευνητική δραστηριότητα θα πρέπει να πραγματοποιείται σε πολυδύναμα ινστιτούτα εθνικής εμβέλειας που θα συγκεντρώνουν κρίσιμη μάζα ερευνητών διαφορετικών ειδικοτήτων, σύγχρονες υποδομές και εργαστηριακό εξοπλισμό, τα οποία θα μπορούν να επιλύουν σύνθετα προβλήματα, όπως είναι αυτά της εφαρμοσμένης αγροτικής έρευνας. Πρότυπα τέτοια Ινστιτούτα υπάρχουν σήμερα (Δασικής Ερευνας, Κτηνιατρικής Έρευνας, Αλιείας)και θα ήταν απερισκεψία να διαλυθούν για να εξυπηρετηθούν δήθεν οι ανάγκες μίας Περιφέρειας. Το πώς θα πρέπει να οργανωθεί ο ερευνητικός τομέα του οργανισμού θα έπρεπε να είναι αντικείμενο επιστημόνων με γνώση της διεθνούς και ελληνικής πραγματικότητας. Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΘΙΑΓΕ διαθέτει τέτοιους επιστήμονες αλλά γνώστες επί του θέματος μπορούν να αναζητηθούν στα Ινστιτούτα του ΕΘΙΑΓΕ, καθώς και στα ΑΕΙ της χώρας.