Άρθρο 22 Ειδικά Ανταποδοτικά Τέλη και Τέλη Επίβλεψης

 1. Για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας στον αγροτικό τομέα θεσπίζονται για τον Οργανισμό ειδικά ανταποδοτικά τέλη στα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα, τα οποία εντάσσονται στον έλεγχο και την πιστοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Τα τέλη αυτά αποδίδονται σε ειδικό λογαριασμό του Οργανισμού σύμφωνα με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών που εκδίδεται μετά από πρόταση του Οργανισμού.
 2. Σκοπός των ανταποδοτικών τελών είναι η κάλυψη των δαπανών ελέγχου και πιστοποίησης, της χρήσης των χορηγουμένων σημάτων, της τήρησης ειδικών μητρώων, της προβολής και προώθησης των πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας και των δράσεων ενημέρωσης των καταναλωτών και των παραγωγών.
 3. Τέλη επίβλεψης επιβάλλονται στους φορείς, οι οποίοι τίθενται υπό την επίβλεψη του Οργανισμού σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 20. Τα τέλη αυτά καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών που εκδίδονται μετά από πρόταση του Οργανισμού.
 4. Τα επιβαλλόμενα ανταποδοτικά τέλη και τέλη επίβλεψης καταβάλλονται σε ειδικό λογαριασμό υπέρ του Οργανισμού και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
 • 23 Σεπτεμβρίου 2011, 11:48 | Σύλλογος Εργαζομένων ΕΛΟΓΑΚ

  Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 22 προτείνεται η προσθήκη της παραγράφου 3 με ταυτόχρονη αναπροσαρμογή στην αρίθμηση των υπολοίπων παραγράφων, ως εξής:
  3. Για τους διοικητικούς και επίσημους ελέγχους της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος εξακολουθεί να καταβάλλεται η ειδική εισφορά στο γάλα και στο κρέας, όπως αυτή προβλέπεται στα άρθρα 12 και 13 του νόμου 3698/2008 (ΦΕΚ 198Α).
  Η παράγραφος 5 όπως προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή στην αρίθμηση, προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής:
  5. Τα επιβαλλόμενα ειδικά ανταποδοτικά τέλη, η ειδική εισφορά και τα τέλη επίβλεψης καταβάλλονται σε ειδικούς λογαριασμούς υπέρ του Οργανισμού και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
  Η συνέχεια της καταβολής της προβλεπόμενης έως σήμερα ειδικής εισφοράς στο γάλα και στο κρέας και μάλιστα στους ήδη υπάρχοντες ειδικούς λογαριασμούς θα έχει ως αποτέλεσμα την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των εργασιών των υπηρεσιακών μονάδων που θα σχετίζονται με τον ελεγκτικό μηχανισμό στο γάλα και στο κρέας.