Άρθρο 03 – Ίδρυση Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

1. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύονται τα εξής Τμήματα:
α) Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών με έδρα την πόλη του Βόλου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών,
β) Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών με έδρα την πόλη του Βόλου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών,
γ) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με έδρα την πόλη της Λάρισας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών,
δ) Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα την πόλη της Λάρισας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών,
ε) Αγροτεχνολογίας, με έδρα την πόλη της Λάρισας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
στ) Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής με έδρα την πόλη της Λάρισας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
ζ) Νοσηλευτικής με έδρα την πόλη της Λάρισας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
η) Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας με έδρα την πόλη της Καρδίτσας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
θ) Φυσικοθεραπείας με έδρα την πόλη της Λαμίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
ι) Ενέργειας και Περιβάλλοντος με έδρα την πόλη της Λάρισας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας,
ια) Ψηφιακών Συστημάτων με έδρα την πόλη της Λάρισας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας,
ιβ) Επιστήμης Τροφίμων με έδρα την πόλη της Καρδίτσας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
ιγ) Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, με έδρα την πόλη της Καρδίτσας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας,
ιδ) Διατροφής και Διαιτολογίας με έδρα την πόλη των Τρικάλων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Διαιτολογίας,
ιε) Φυσικής με έδρα την πόλη της Λαμίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών,
ιστ) Μαθηματικών με έδρα την πόλη της Λαμίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών,
ιζ) Γενικό, με έδρα την πόλη της Λάρισας,
ιη) Γενικό, με έδρα την πόλη της Λαμίας.
2. α) Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών μεταφέρεται από τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών,
β) το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών μετονομάζεται σε Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Από τη μετονομασία δεν επέρχεται καμία μεταβολή στα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από τον παρεχόμενο τίτλο σπουδών. Ο παρεχόμενος τίτλος σπουδών στους φοιτητές που έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο Τμήμα Πληροφορικής φέρει τον υφιστάμενο κατά το χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο.
3. Τα Γενικά Τμήματα των περιπτ. ιζ΄ και ιη΄ της παρ. 1 καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δεν απονέμουν πτυχία πρώτου κύκλου σπουδών, αλλά παρέχουν τη δυνατότητα εκπόνησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και διδακτορικής διατριβής.
4. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων της παρ. 1 και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
5. Στα Τμήματα της παρ. 1 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός Πρόεδρος, με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), έως την 31η-8-2019, οπότε και αναδεικνύεται Πρόεδρος με εκλογική διαδικασία σύμφωνα με τα άρθρο 23 του ν. 4485/2017, διαφορετικά έως να καταστούν αυτοδύναμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Οι Πρόεδροι των Τμημάτων, προσωρινοί ή μη, καθώς και τα μέλη Δ.Ε.Π. αυτών, συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 4485/2017.
6. Σε κάθε Τμήμα οργανώνεται Γραμματεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του. 7. Σε καθένα από τα Τμήματα της παρ. 1, με εξαίρεση τα Γενικά Τμήματα, συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις μελών Δ.Ε.Π.,
8. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων του παρόντος άρθρου έχει διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Εξαιρούνται το Τμήμα Αγροτεχνολογίας το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, στα οποία η απαιτούμενη διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
9. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του παρόντος γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195). Τα προγράμματα αυτά θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72 και το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 12:41 | Χρήστος Αναγνώστης

  Η Φυσικοθεραπεία αποτελεί μία διεθνώς αναγνωρισμένη και συνεχώς αναπτυσσόμενη εφαρμοσμένη Επιστήμη Υγείας με Κλινικό Γνωστικό Αντικείμενο, με έμφαση στην πρόληψη, αξιολόγηση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, δυσλειτουργιών και κακώσεων, συγγενών και επίκτητων, οι οποίες προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και κυκλοφορικό σύστημα.
  Η Φυσικοθεραπεία απαιτεί σε βάθος θεωρητική γνώση και σημαντική εργαστηριακή, κλινική και πρακτική εκπαίδευση που οδηγεί στην οργάνωση προληπτικών παρεμβάσεων και στην αναγκαία διαφορική αξιολόγηση και κλινικό συλλογισμό για την τεκμηριωμένη επιλογή και εφαρμογή του σχεδίου πρόληψης ή θεραπείας των ως άνω περιγραφόμενων προβλημάτων.
  Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) ορίζει ως διακριτή επαγγελματική ειδικότητα τους Φυσικοθεραπευτές → «Physiotherapists, ISCO code 2264», με βάση τα International Standard Classification of Occupations (ISCO, 2008 revision), ενώ το επάγγελμα του Φυσικοθεραπευτή ανήκει στην World Health Professions Alliance (WHPA, 2010) ως αυτοδύναμο Επάγγελμα Υγείας όπως οι ιατροί, οι φαρμακοποιοί, οι οδοντίατροι και οι νοσηλευτές.
  Όπως τεκμηριώνεται από τα Ευρωπαϊκά (Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελβετία, Σκανδιναβικές χώρες, κλπ) αλλά και διεθνή δεδομένα (Η.ΠΑ., Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδάς, κλπ) σχετικά με τον προσανατολισμό και τη δομή των σπουδών, το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικοθεραπείας θεραπεύεται από ομότιτλα Τμήματα ενταγμένα οργανικά σε Σχολές Επιστημών Υγείας.
  Τα τμήματα Φυσικοθεραπείας πρέπει να ανήκουν και να εντάσσονται στις σχολές Επιστημών Υγείας και συμφωνούμε απόλυτα με τις διατάξεις του σχεδίου Νόμου για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που εντάσσει το Τμήμα Φυσικοθεραπείας στη σχολή Επιστημών Υγείας.

  Χρήστος Αναγνώστης
  Φυσικοθεραπευτής

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 09:22 | Χρ. Ζηλίδης

  Η κατάργηση του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων είναι απολύτως ακατανόητη και αδικαιολόγητη. Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων (α) έχει τη δεύτερη υψηλότερη βάση εισαγωγής στο ΤΕΙ Θεσσαλίας (πάνω από 14), υψηλότερη από σχεδόν τα μισά Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. (β) Ειναι το ένα από τα 3 όλα κι όλα αντίστοιχα Τμήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα. (γ) Παράγει αποφοίτους με καθορισμένα επαγγελματικά δικαιώματα, θεσμοθετημένες θέσεις απασχόλησης στις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας (και μάλιστα υποχρεωτικά για τον ιδιωτικό τομέα) και αξιόλογη ζήτηση στην αγορά εργασίας. (δ) Τα ευρωπαϊκά standards προβλέπουν αντίστοιχες σπουδές 240 ECTS, με επιπλέον δυνατότητα μεταπτυχιακού (οι σχετικές ευρωπαϊκές οργανώσεις έχουν στείλει σχετική επιστολή στον κ. Υπουργό). (ε) Κάνενας δεν ζήτησε την κατάργησή του και όλα τα μέλη της Επιτροπής μας διαβεβαιώνουν ότι δεν συμφώνησαν για την κατάργησή του!!! (στ) Από τη στιγμή που διατηρείται το αντίστοιχο Τμήμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, είναι φανερό ότι κανένα ακαδημαϊκό ζήτημα δεν μπορεί να τεθεί. (ζ) Έχει τις πλέον σύγχρονες υποδομές, αφού ουσιαστικά από φέτος τέθηκαν σε χρήση οι νέες του εγκαταστάσεις. Από όλα τα παραπάνω καθίσταται σαφές, ότι με όλα τα ακαδημαϊκά κριτήρια, η διατήρησή του είναι επιβεβλημένη.

  Όσον αφορά το Τμήμα Δημόσιας Υγείας: Το Τμήμα αυτό προτάθηκε από το ΤΕΙ Θεσσαλίας, με συγκεκριμένη αιτιολόγηση και συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, γιατί υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να λειτουργήσει ένα τέτοιο Τμήμα στη Λάρισα, και δυστυχώς πουθενά αλλού.Στη Λάρισα υπάρχει αντίστοιχο επιστημονικό δυναμικό (τόσο στην Ιατρική όσο και στο ΤΕΙ), υπάρχει ήδη αντίστοιχο μεταπτυχιακό με δύο κατευθύνσεις, υπάρχουν εκπαιδευτικές και εργαστηριακές υποδομές, υπάρχει το Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας, υπάρχουν οι περιφερειακές υπηρεσίες και εργαστήρια του Χημείου του Κράτους, του ΕΦΕΤ, το Περιφερειακό Κτηνιατρικό Εργαστήριο, κλπ. Επιπλέον, υπάρχουν ιστορικοί λόγοι που δεν πρέπει να αγνοούνται: Η Λάρισα αποτέλεσε για μια 20ετία την έδρα της «Πειραματικής Υγειονομικής Μονάδας Θεσσαλίας» που λειτούργησες σε συνεργασία με τον ΠΟΥ, και στη Λάρισα (για την ακρίβεια στα Φάρσαλα) λειτούργησε για πολλά έτη η μοναδική εκτός Αθηνών Σχολή Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα, η Σχολή Αγροτικής Υγιεινής Φαρσάλων». Το προταθέν Τμήμα θα είχε όλες τις προϋποθέσεις επιτυχίας στη Λάρισα, όπου εκπληρώνονται όλες οι ακαδημαϊκές προϋποθέσεις, εφόσον αν λειτουργούσε κάτω από την επιστημονική ευθύνη της Ιατρικής Σχολής. Το να προτείνεται για κάποια άλλη πόλη, σε συνδυασμό με την Κτηνιατρική, δεν έχει καμία ακαδημαϊκή βάση. Δεν πρέπει να χάσουμε τη διακριτική μας ικανότητα μεταξύ σοβαρού και γελοίου: Μιλάμε για τη Δημόσια Υγεία των ΑΝΘΡΩΠΩΝ και όχι του ζωικού κεφάλαιου…

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 09:11 | Ελευθεριος Γερονικολος

  Η Φυσικοθεραπεία αποτελεί μία διεθνώς αναγνωρισμένη και συνεχώς αναπτυσσόμενη εφαρμοσμένη Επιστήμη Υγείας με Κλινικό Γνωστικό Αντικείμενο, με έμφαση στην πρόληψη, αξιολόγηση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, δυσλειτουργιών και κακώσεων, συγγενών και επίκτητων, οι οποίες προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και κυκλοφορικό σύστημα.
  Η Φυσικοθεραπεία απαιτεί σε βάθος θεωρητική γνώση και σημαντική εργαστηριακή, κλινική και πρακτική εκπαίδευση που οδηγεί στην οργάνωση προληπτικών παρεμβάσεων και στην αναγκαία διαφορική αξιολόγηση και κλινικό συλλογισμό για την τεκμηριωμένη επιλογή και εφαρμογή του σχεδίου πρόληψης ή θεραπείας των ως άνω περιγραφόμενων προβλημάτων.
  Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) ορίζει ως διακριτή επαγγελματική ειδικότητα τους Φυσικοθεραπευτές → «Physiotherapists, ISCO code 2264», με βάση τα International Standard Classification of Occupations (ISCO, 2008 revision), ενώ το επάγγελμα του Φυσικοθεραπευτή ανήκει στην World Health Professions Alliance (WHPA, 2010) ως αυτοδύναμο Επάγγελμα Υγείας όπως οι ιατροί, οι φαρμακοποιοί, οι οδοντίατροι και οι νοσηλευτές.
  Όπως τεκμηριώνεται από τα Ευρωπαϊκά (Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελβετία, Σκανδιναβικές χώρες, κλπ) αλλά και διεθνή δεδομένα (Η.ΠΑ., Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδάς, κλπ) σχετικά με τον προσανατολισμό και τη δομή των σπουδών, το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικοθεραπείας θεραπεύεται από ομότιτλα Τμήματα ενταγμένα οργανικά σε Σχολές Επιστημών Υγείας.
  Τα τμήματα Φυσικοθεραπείας πρέπει να ανήκουν και να εντάσσονται στις σχολές Επιστημών Υγείας και συμφωνούμε απόλυτα με τις διατάξεις του σχεδίου Νόμου για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που εντάσσει το Τμήμα Φυσικοθεραπείας στη σχολή Επιστημών Υγείας.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 08:52 | ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

  Η θέση του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών σχετικά με τα τμήματα φυσικοθεραπείας, την ταυτότητα της Φυσικοθεραπείας ως Επιστήμης Υγείας και την ένταξη του τμήματος φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στη σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών είναι Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με το Ν.3599/2007(ΦΕΚ 176/1.10.2007,τ.΄ Α) και έχει ως σκοπό «την προαγωγή και ανάπτυξη της Φυσικοθεραπείας ως ανεξάρτητης και αυτόνομης επιστήμης και την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής στάθμης στο κοινωνικό σύνολο», αποτελεί αυτοδίκαια σύμβουλο της Πολιτεία και έχει την υποχρέωση για την ‘’σύνταξη εισηγήσεων σε θέματα εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στο φυσικοθεραπευτικό κλάδο’’ επισημαίνουμε τα κάτωθι:

  • Το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή αποτελεί Νομοθετικώς ρυθμιζόμενο επάγγελμα Υγείας.
  • Η παροχή φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών είναι ενταγμένη στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και είναι ενταγμένη στην Ιατρική Υπηρεσία των Δημόσιων Νοσοκομείων.
  • Η φυσικοθεραπεία σαν επιστήμη υγείας ασχολείται με πλήθος συνδρόμων, παθολογικών και οξέων καταστάσεων, ασχολείται με την πρόληψη και αποκατάσταση παθήσεων του ερειστικού, μυϊκού, νευρικού, αναπνευστικού και κυκλοφορικού συστήματος, με παιδιατρικές, ψυχιατρικές, γηριατρικές, γυναικολογικές παθήσεις .
  Αντίστοιχα ιδρύθηκαν και λειτουργούν και τα σχετικά Επιστημονικά τμήματα υπό την σκέπη του Π.Σ.Φ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3599/2007, http://www.psf.org.gr/epistimonika-tmimata.php.
  • Το Υπουργείο Υγείας αναγνωρίζοντας την Επιστήμη Υγείας της Φυσικοθεραπείας και το ρόλο του Φυσικοθεραπευτή, έχει Νομοθετήσει την Ημέρα Μυοσκελετικής Υγείας και έχει αναθέσει στον Π.Σ.Φ. το σχεδιασμό, συντονισμό και υλοποίηση προγραμμάτων και παρεμβάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο με στόχο την προαγωγή και αγωγή υγείας του πληθυσμού στο σχετικό θέμα (ν. 4486/2017, άρθρο 14).
  • Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών συμμετέχει στην επιτροπή του Υπουργείου Υγείας, που επεξεργάζεται το σχέδιο αναδιάρθρωσης των Δημοσίων Δομών Αποκατάστασης.
  • Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών συμμετέχει στην διυπουργική επιτροπή για την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, την έρευνα και την άσκηση του επαγγέλματος των ιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας.

  Ειδικότερα θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι:

  1. Η Φυσικοθεραπεία αποτελεί μία διεθνώς αναγνωρισμένη και συνεχώς αναπτυσσόμενη εφαρμοσμένη Επιστήμη Υγείας με Κλινικό Γνωστικό Αντικείμενο, με έμφαση στην πρόληψη, αξιολόγηση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, δυσλειτουργιών και κακώσεων, συγγενών και επίκτητων, οι οποίες προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και κυκλοφορικό σύστημα.

  2. Η Φυσικοθεραπεία απαιτεί σε βάθος θεωρητική γνώση και σημαντική εργαστηριακή, κλινική και πρακτική εκπαίδευση που οδηγεί στην οργάνωση προληπτικών παρεμβάσεων και στην αναγκαία διαφορική αξιολόγηση και κλινικό συλλογισμό για την τεκμηριωμένη επιλογή και εφαρμογή του σχεδίου πρόληψης ή θεραπείας των ως άνω περιγραφόμενων προβλημάτων.

  3. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) ορίζει ως διακριτή επαγγελματική ειδικότητα τους Φυσικοθεραπευτές → «Physiotherapists, ISCO code 2264», με βάση τα International Standard Classification of Occupations (ISCO, 2008 revision), ενώ το επάγγελμα του Φυσικοθεραπευτή ανήκει στην World Health Professions Alliance (WHPA, 2010) ως αυτοδύναμο Επάγγελμα Υγείας όπως οι ιατροί, οι φαρμακοποιοί, οι οδοντίατροι και οι νοσηλευτές.

  4. Όπως τεκμηριώνεται από τα Ευρωπαϊκά (Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελβετία, Σκανδιναβικές χώρες, κλπ) αλλά και διεθνή δεδομένα (Η.ΠΑ., Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδάς, κλπ) σχετικά με τον προσανατολισμό και τη δομή των σπουδών, το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικοθεραπείας θεραπεύεται από ομότιτλα Τμήματα ενταγμένα οργανικά σε Σχολές Επιστημών Υγείας, με την εξαίρεση ελάχιστων περιπτώσεων Σχολών, π.χ Ρουμανία.

  5. Το Υπουργείο Υγείας με το αρ.πρωτ. Α3α/οικ.11193 (11/2/2016) έγγραφό του, αναφέρει πως οι ΠΕ Γυμναστές που τυχόν εργάζονται στα δημόσια νοσοκομεία, στελεχώνουν τις Διοικητικές Υπηρεσίες των νοσοκομείων και σε καμία περίπτωση τις Ιατρικές Υπηρεσίες, διότι δεν προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων.

  6. Το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικοθεραπείας δεν μπορεί να θεραπεύεται σε Σχολές με παιδαγωγικό, ή ασαφή σε κάθε περίπτωση χαρακτήρα, παράλληλα με Τμήματα Φυσικής Αγωγής ή Παραστατικών Τεχνών.
  Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι η Κινησιολογία αποτελεί επιμέρους γνωστικό αντικείμενο ειδικής υποδομής, διδασκόμενο στα πρώτα εξάμηνα σπουδών των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας.
  Σε καμία περίπτωση, η Κινησιολογία δεν μπορεί να αποτελεί ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο «ομπρέλα», κάτω από το οποίο μπορούν να ενταχθούν οι σπουδές Φυσικοθεραπείας.

  Εν κατακλείδι θέλουμε να τονίσουμε την αδιαπραγμάτευτη θέση μας για την Ακαδημαϊκή ταυτότητα των τμημάτων φυσικοθεραπείας, που πρέπει να ανήκουν και να εντάσσονται στις σχολές Επιστημών Υγείας και συμφωνούμε απόλυτα με τις διατάξεις του σχεδίου Νόμου για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που εντάσσει το Τμήμα Φυσικοθεραπείας στη σχολή Επιστημών Υγείας.

  ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 08:18 | Χρήστος Στασινόπουλος

  Το σχέδιο συγχώνευσης για το νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δυστυχώς δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο αποδεκατισμός των δύο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας μέσω του αργού θανάτου στον οποίο νομοτελειακά θα καταλήξουν τα περισσότερα εκ των νέων τμημάτων τους.
  Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας τεμαχίζεται, ένα μέρος του παραχωρείται στο ΕΚΠΑ και ένα άλλο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τμήματα των δύο ΤΕΙ με σαφή τεχνολογικό περιεχόμενο κι έμφαση στην πρακτική εφαρμογή, καταργούνται και στην θέση τους δημιουργούνται νέα τμήματα με θεωρητικό προσανατολισμό και απολύτως ασαφές αντικείμενο. Ενδεικτικά, καταργείται το τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και στην θέση του δημιουργείται το τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, το οποίο έχει ξεκαθαριστεί πως ουδεμία σχέση δεν θα έχει με τον τομέα της αεροναυπηγικής. Καταργείται έτσι το μοναδικό τμήμα των ΤΕΙ που προσέφερε σπουδές σχετικές με τον κλάδο της αεροναυπηγικής. Το μοναδικό τμήμα ανώτερης εκπαίδευσης που θα προσφέρει σπουδές στο αντικείμενο της αεροναυπηγικής για ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια θα είναι πλέον το τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Ωστόσο οι ιθύνοντες προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτό που έλειπε από την κεντρική Ελλάδα (και την χώρα γενικότερα) ήταν ένα τμήμα Μαθηματικών κι ένα ακόμη τμήμα Φυσικής! Την ίδια ώρα στην βιομηχανία διαστημικής τεχνολογίας ζητούν μηχανικούς αλλά το νεοσυσταθέν τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας δεν θα είναι σχολή μηχανικών.
  Στο ΤΕΙ Θεσσαλίας καταργούνται τα τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών (Τρίκαλα & Λάρισα) και ιδρύεται στην θέση τους το τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Ούτε αυτό θα είναι σχολή Μηχανικών και όλοι διερωτώνται ποιά ιδιότητα θα έχουν οι απόφοιτοί του και ποιο θα είναι το αντικείμενό τους. Ο Παραλογισμός δε, αφορά τους ήδη φοιτούντες στα υπό κατάργηση τμήματα του ΤΕΙ, οι οποίοι αφού ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων τους θα έχουν την δυνατότητα, παρακολουθώντας επιπλέον μαθήματα, να αποφοιτήσουν από το νέο τμήμα. Δηλαδή άτομα τριών διαφορετικών ειδικοτήτων, τα οποία θα έχουν παρακολουθήσει τρία εντελώς διαφορετικά προγράμματα σπουδών, θα καταλήξουν με ακριβώς τον ίδιο τίτλο σπουδών! Άλλη μία παγκόσμια πρωτοτυπία!
  Δυστυχώς και σε αυτή την περίπτωση επικράτησε η εξυπηρέτηση του συντεχνιακού κατεστημένου. Τα αποτελέσματα φρονώ ότι θα είναι ολέθρια στο μέλλον, κυρίως για χιλιάδες νέους οι οποίοι θα πέσουν θύματα αυτού του νέου εμπαιγμού. Η λογική επιτάσσει ότι η ισχυροποίηση των δύο ΤΕΙ θα προερχόταν μέσω της μεταξύ τους συνένωσης δημιουργώντας ένα νέο ενιαίο ίδρυμα. Εφόσον όμως επιλέχθηκε η συγχώνευση των ΤΕΙ με τα Πανεπιστήμια, η λογική και πάλι επιτάσσει ότι τα συναφούς αντικειμένου τμήματα των ΤΕΙ θα έπρεπε να απορροφηθούν από τα αντίστοιχα τμήματα των Πανεπιστημίων, ούτε αυτό έγινε όμως. Αντιθέτως δημιουργούνται στην θέση τους νέα τμήματα οι τίτλοι των οποίων παραπέμπουν περισσότερο σε μεταπτυχιακά προγράμματα με ασαφές προσανατολισμό και αντικείμενο και ενίοτε θα απορροφήσουν σπουδαστές εντελώς διαφορετικών ειδικοτήτων. Επιβάλλεται λοιπόν τα τμήματα αυτά να μετονομαστούν σε τμήμα Μηχανικών Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τμήμα Μηχανικών Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας κτλ. με σαφέστατο προσανατολισμό, απονομή ιδιότητας μηχανικού και κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Σε διαφορετική περίπτωση θα οδηγηθούν σταδιακά στην απόλυτη απαξίωση και το κλείσιμο.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 22:54 | ΛΚ

  Κρίνεται ακατανόητη επιστημονικά η συνύπαρξη του τμήματος φυσικής αγωγής και της διαιτολογίας σε ενιαία σχολή στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αρκεί να ρίξει μια ματιά κανείς στους οδηγούς σπουδών των τμημάτων αυτών. Η διαιτολογία αποτελεί γνωστικό αντικείμενο άρρηκτα συνδεδεμένο με τον τομέα των τροφίμων. Επειδή ακούστηκε ότι η «παραφωνία» αυτή έγινε για να πάρουν κάτι και τα Τρίκαλα, δεν θεωρώ ότι η κατανομή των τμημάτων και η δημιουργία σχολών οφείλει να γίνεται με τοπικιστικές και μάλιστα διχαστικές πρακτικές του τύπου παίρνω από τη μία πόλη και το πάω στην άλλη για να κάνω τη δουλειά μου.Τα Τρίκαλα και τα κάθε Τρίκαλα μπορούν ν αποκτήσουν ένα νέο τμήμα, αν θεωρεί το υπουργείο ότι αυτό πρέπει να γίνει για λόγους ισορροπιών, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται επιστημονικές ακροβασίες και γκρέμισμα ήδη πετυχημένων σχημάτων για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Στην Καρδίτσα, η ήδη πετυχημένη και παραγωγική συνύπαρξη και επιστημονική συνέργεια των τμημάτων 1) διατροφής-διαιτολογίας και 2) τροφίμων συγκεντρώνει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δημιουργία συμπαγούς Σχολής και πιθανά με την προσθήκη του τμήματος δημόσιας υγείας, όπως προτείνεται από το υπουργείο, για τη συγκρότηση Σχολής Επιστημών Διατροφής και Δημόσιας Υγείας.

 • Νομίζω οτ είναι λάθος η δηιμουργία δύο (2) Τμημάτων Πληροφορικής (Πληροφορικής + Ιατρικής Πληροφορικής) στη Λαμία και γενικότερα. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα Τμήμα Πληροφορικής με 2 διαφορετικές κατευθύνσεις.

 • Νομίζω, οτι είναι λάθος ο Τίτλος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, αφού οι Τηλεπικοινωνίες είναι μέρος της Ηλεκτρονικής και λιγότερο της Πληροφορικής.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 20:54 | Χρ. Ζηλίδης

  Στην παρ. 6 προβλέπεται μια Γραμματεία για κάθε Τμήμα. Δηλαδή, μια Γραμματεία και για το Γενικό Τμήμα, το οποίο θα έχει την ευθύνη ολοκλήρωσης 15 προγραμμάτων σπουδών που τρέχουν σήμερα, με πρακτικές και διπλωματικές 15.000 φοιτητών!
  Η παρενέργειες από την ύπαρξη του Γενικού Τμήματος; φαίνονται σε όλες τις διατάξεις του νομοσχεδίου….

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 20:49 | Χρ. Ζηλίδης

  Στην παρ. 3, η αναφερόμενη δυνατότητα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών από τα Γενικά Τμήματα είναι απολύτως χωρίς περιεχόμενο, αφού δεν υπάρχει καμία πρόβλεψή πώς αυτά θα οργανωθούν. Σε ποιά αντικείμενα μπορούν να υπάρξουν ΠΜΣ; Πώς θα μετρηθεί ο απαιτούμενος αριθμός διδακτόρων; Θα προσμετρηθούν όλοι ανεξαρτήτως ειδικότητας ή θα αρχίσουμε να κατατάσσουμε σε…κατηγορίες και ειδικότητες; Ποιά θα είναι τα όργανα διοίκησης αυτών των μεταπτυχιακών; Όταν μειωθεί ο αριθμός των μελών ΔΕΠ του «Γενικού Τμήματος», τι θα γίνουν τα μεταπτυχιακά; κλπ κλπ κλπ.
  Είναι φανερό ότι χωρίς λεπτομερείς προβλέψεις, το άρθρο αυτό είναι απλώς για να αποποιηθεί την ευθύνη για μια θεμελιώδη παρενέργεια του νομοθετήματος: ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΩΝ ΤΕΙ.
  Και πάλι, η παρενέργεια οφείλεται στην ύπαρξη του Γενικού Τμήματος. Η λύση είναι αυτή που προτάθηκε προηγουμένως στο άρθρο 2: Την διατήρηση των «μεταβατικών Τμημάτων» μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών των εγγεγραμμένων φοιτητών.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 20:39 | Χρ. Ζηλίδης

  Η κατάργηση του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων είναι απολύτως ακατανόητη και αδικαιολόγητη. Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων (α) έχει τη δεύτερη υψηλότερη βάση εισαγωγής στο ΤΕΙ Θεσσαλίας (πάνω από 14), υψηλότερη από σχεδόν τα μισά Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. (β) Ειναι το ένα από τα 3 όλα κι όλα αντίστοιχα Τμήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα. (γ) Παράγει αποφοίτους με καθορισμένα επαγγελματικά δικαιώματα, θεσμοθετημένες θέσεις απασχόλησης στις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας (και μάλιστα υποχρεωτικά για τον ιδιωτικό τομέα) και αξιόλογη ζήτηση στην αγορά εργασίας. (δ) Τα ευρωπαϊκά standards προβλέπουν αντίστοιχες σπουδές 240 ECTS, με επιπλέον δυνατότητα μεταπτυχιακού (οι σχετικές ευρωπαϊκές οργανώσεις έχουν στείλει σχετική επιστολή στον κ. Υπουργό). (ε) Κάνενας δεν ζήτησε την κατάργησή του και όλα τα μέλη της Επιτροπής μας διαβεβαιώνουν ότι δεν συμφώνησαν για την κατάργησή του!!! (στ) Από τη στιγμή που διατηρείται το αντίστοιχο Τμήμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, είναι φανερό ότι κανένα ακαδημαϊκό ζήτημα δεν μπορεί να τεθεί. (ζ) Έχει τις πλέον σύγχρονες υποδομές, αφού ουσιαστικά από φέτος τέθηκαν σε χρήση οι νέες του εγκαταστάσεις. Από όλα τα παραπάνω καθίσταται σαφές, ότι με όλα τα ακαδημαϊκά κριτήρια, η διατήρησή του είναι επιβεβλημένη.

  Όσον αφορά το Τμήμα Δημόσιας Υγείας:Το Τμήμα αυτό προτάθηκε από το ΤΕΙ Θεσσαλίας, με συγκεκριμένη αιτιολόγηση και συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, γιατί υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να λειτουργήσει ένα τέτοιο Τμήμα στη Λάρισα, και δυστυχώς πουθενά αλλού.Στη Λάρισα υπάρχει αντίστοιχο επιστημονικό δυναμικό (τόσο στην Ιατρική όσο και στο ΤΕΙ), υπάρχει ήδη αντίστοιχο μεταπτυχιακό με δύο κατευθύνσεις, υπάρχουν εκπαιδευτικές και εργαστηριακές υποδομές, υπάρχει το Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας, υπάρχουν οι περιφερειακές υπηρεσίες και εργαστήρια του Χημείου του Κράτους, του ΕΦΕΤ, το Περιφερειακό Κτηνιατρικό Εργαστήριο, κλπ. Επιπλέον, υπάρχουν ιστορικοί λόγοι που δεν πρέπει να αγνοούνται: Η Λάρισα αποτέλεσε για μια 20ετία την έδρα της «Πειραματικής Υγειονομικής Μονάδας Θεσσαλίας» που λειτούργησες σε συνεργασία με τον ΠΟΥ, και στη Λάρισα (για την ακρίβεια στα Φάρσαλα) λειτούργησε για πολλά έτη η μοναδική εκτός Αθηνών Σχολή Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα, η Σχολή Αγροτικής Υγιεινής Φαρσάλων». Το προταθέν Τμήμα θα είχε όλες τις προϋποθέσεις επιτυχίας στη Λάρισα, όπου εκπληρώνονται όλες οι ακαδημαϊκές προϋποθέσεις, εφόσον αν λειτουργούσε κάτω από την επιστημονική ευθύνη της Ιατρικής Σχολής. Το να προτείνεται για κάποια άλλη πόλη, σε συνδυασμό με την Κτηνιατρική, δεν έχει καμία ακαδημαϊκή βάση. Δεν πρέπει να χάσουμε τη διακριτική μας ικανότητα μεταξύ σοβαρού και γελοίου: Μιλάμε για τη Δημόσια Υγεία των ΑΝΘΡΩΠΩΝ και όχι του ζωικού κεφάλαιου…

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 19:29 | Ν. Πετρέλλης, αναπλ. καθ. ΤΕΙ Θεσσαλίας

  Η αρχή της μη ίδρυσης τμημάτων που θεραπεύουν το ίδιο αντικείμενο με τμήματα του υπάρχοντος ΠΘ δεν τηρείται εφόσον ήδη στο ΠΘ λειτουργούν πχ 3 τμήματα σχετικά με πληροφορική. Μάλιστα στη Λαμία το ένα υποστελεχωμένο τμήμα Πληροφορικής αποκτά και τον τίτλο «Τηλεπικοινωνιών» το οποίο ταίριαζε περισσότερο στο νέο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Λάρισας το οποίο επανδρώθηκε εδώ και 20 χρόνια ώστε να θεραπεύει τα αντικείμενα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Είναι απαράδεκτο στη Λαμία να διατηρούνται δύο τμήματα πληροφορικής που θα μπορούσαν να είχαν συμπτυχθεί σε ένα ισχυρό απορροφώντας και τους καθηγητές από το αντίστοιχο του ΤΕΙ ΣΕ.
  Η επιλογή του αντικειμένου και της έδρας των νέων τμημάτων που ιδρύονται είναι ατυχής: Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών (4ετές) Βόλος, Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων(4ετές), Βόλος επίσης. Τα αντικείμενα αυτά δεν είμαι σίγουρος ότι ανταποκρίνονται σε σοβαρές ανάγκες ούτε της τοπικής ούτε της Ελληνικής συνολικά κοινωνίας. Ομοίως και τα ήδη κορεσμένα τμήματα Φυσικής και Μαθηματικών στην Λαμία εφόσον οι απόφοιτοί τους έχουν μηδαμινή προοπτική απασχόλησης στην εκπαίδευση. Η δημιουργία τουλάχιστον ενός τμήματος Μηχανικών στη Λάρισα θα εκμεταλλεύονταν τις υπάρχουσες υποδομές και προσωπικό και θα εξευμένιζε τις αντιδράσεις για την έστω και αριθμητική συρρίκνωση των τμημάτων που λειτουργούν ήδη εκεί. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη δεδομένου ότι για τα τμήματα που λειτουργούν στο ΠΘ στο Βόλο δεν αλλάζει απολύτως τίποτα.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 19:21 | Συνέλευση Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλίας

  Από ψήφισμα της Συνέλευσης του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (αρ. πρακτ. 167/18-7-2018):
  Η ονομασία «Ψηφιακών Συστημάτων» που προτείνεται για το τμήμα μας είναι αποδεκτή με την προϋπόθεση να διασφαλίζεται ότι το πρόγραμμα σπουδών του θα είναι αντίστοιχο με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και με τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα για τους αποφοίτους. Θεωρούμε όμως ότι ο τίτλος «Επιστήμης Υπολογιστών» αντικατοπτρίζει ορθότερα την φυσιογνωμία και τις υποδομές του υφιστάμενου τμήματος.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 18:15 | Α.Κατσίκας

  Το νέο νομοσχέδιο θα πρέπει να ικανοποιεί όλα τα βασικά αιτήματα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.Αυτή είναι η καλύτερη βάση για ένα μεγαλύτερο και πιο επιτυχές Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 17:31 | ΘΑΝΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

  Σε ένα από τα Τμήματα που ιδρύονται στην Καρδίτσα είναι και το τμήμα Δασολογίας και Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού. Αυτός ο τίτλος μπερδεύει όποιον τον διαβάζει είτε είναι γονέας , είτε φοιτητής , είτε μέλος της Ακαδημαικής κοινότητας.Ως Βιομηχανικός Σχεδιαστής δεν μπορώ να αποδικοποιήσω αν ο σχεδιασμός αναφέρεται στον σχεδιασμό προϊόντων- αντικειμένων ή σε κάτι ευρύτερο πχ σχεδιασμό διαδικασιών. Επίσης δεν μπορώ να κατανοήσω τι απόφοιτος θα προκύψει από ένα τέτοιο τμήμα. Δασολόγος? Επιστήμονας Ξύλου ή Σχεδιαστής; Και αν Σχεδιαστής , θα είναι γραφίστας; θα είναι σχεδιαστής επίπλου; θα είναι σχεδιαστής οικοσυστήματος;
  Η Δασολογία με το Επιστημών Ξύλου παντρεύεται. Το «Επιστημών Ξύλου» με το «Σχεδιασμό» επίσης παντρεύονται. Εϊναι η σημερινή μορφή του τμήματος Σχεδιασμού Επίπλου και Τεχνολογίας Ξύλου. Η Δασολογία με τον Σχεδιασμό προϊόντων/ επίπλου δεν παντρεύονται εκτός και αν μιλάμε για Σχεδιασμό Εκτάσεων. Αν νομίζετε ότι είναι βιώσιμη η ύπαρξη μιας ακόμη Δασολογίας τότε αφήστε στον τίτλο τα γνωστικά πεδία «Δασολογία και Επιστημών Ξύλου» και διαγράψτε τελείως τον σχεδιασμό.
  Σε μια Χώρα που τα πανεπιστήμια και ΤΕΙ με σχεδιαστικό χαρακτήρα είναι λίγα ουσιαστικά «ακυρώνουμε¨ακόμη ένα.
  Ανάπτυξη μιας χώρας χωρίς τον απαραίτητο σχεδιασμό δικών της προιοντων είναι καταδικασμένη.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 13:55 | Ιωάννης Κακαράς

  Με την ιδιότητα του Ομότ. Καθηγητή ΤΕΙ Θεσσαλίας αλλά και του ατόμου που από το 1998 μέχρι το 2011 συνέταξε τη μελέτη ίδρυσης και με συλλογική δουλειά συνέβαλε στην ίδρυση του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου (ΣΤΞΕ), παραθέτω τις απόψεις μου για το μέλλον του εν λόγω Τμήματος:
  – Προβλέπεται η συγχώνευση του εν λόγω Τμήματος με το Τμήμα Δασοπονίας σε ένα νέο 5ετούς φοίτησης πανεπιστημιακό Τμήμα: Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού. Στην ουσία στο νέο Τμήμα κυριαρχεί η επιστήμη της Δασολογίας, μιας επιστήμης με τεράστιο ενδιαφέρον και ευρύτατο πεδίο εφαρμογής. Ο πτυχιούχος του νέου Τμήματος θα έχει ένα προφίλ κυρίως Δασολόγου. Το δεδομένο αυτό στην ουσία καταργεί ή παραποιεί έντονα το προφίλ του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου. Κάποιος(α) που επιθυμεί να σπουδάσει Σχεδιαστής Επίπλου και τεχνολόγος ξύλου, επίπλου και ξύλινων κατασκευών, πιστεύω ότι δεν θα επιλέξει το Τμήμα Δασολογίας…
  Το υπάρχον Τμήμα ΣΤΞΕ είναι το μοναδικό στη χώρα μας με αυτή την ειδικότητα (στην ουσία είναι 3 ειδικότητες σε μια: του Τεχνολόγου Ξύλου, του Τεχνολόγου επίπλου και ξύλινων κατασκευών και του Σχεδιαστή Επίπλου). Καλύπτει ένα τεράστιο κενό στον κλάδο Ξύλου Επίπλου, έχει μια συνεχώς ανοδική πορεία, έχει καταξιωθεί στην ελληνική αγορά και στην ελληνική κοινωνία, λειτουργεί Τμήμα Μεταπτυχιακών σπουδών και παράγει ένα αξιόλογο ερευνητικό έργο στην Ελλάδα και διεθνώς. Γιατί λοιπόν το υποβαθμίζετε με τον νέο Νόμο, θα έλεγα γιατί το καταργείτε και ιδρύεται ένα νέο Τμήμα Δασολογίας 5τούς φοίτησης, όταν ήδη υπάρχουν άλλα 4 Τμήματα Δασολογίας, δηλ. στο σύνολο 5 Τμήματα. Κατά την ταπεινή μου άποψη η ενέργεια αυτή θα είναι ένα τεράστιο λάθος. 5 Τμήματα Δασολογίας 5ετούς φοίτησης δεν υπάρχουν σε καμία Ευρωπαϊκή χώρα. Η κυρίαρχη άποψη στο περιβάλλον των Δασολόγων για τις ανάγκες μας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ήταν επι 10ετίες και είναι, μια Δασολογική Σχολή και ένα Τμήμα Δασοπονίας ΤΕΙ. Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 8.000 έως 10.000 άνεργοι Δασολόγοι και Τεχνολόγοι Δασοπονίας.
  – Πιστεύω ακράδαντα ότι η σωστή ενέργεια είναι το υπάρχον Τμήμα ΣΤΞΕ να διατηρήσει τον τίτλο του, την αυτοτέλειά του, την αυτονομία του αλλά και το επαγγελματικό προφίλ του πτυχιούχου (Σχεδιαστή Επίπλου και Τεχνολόγου ξύλου και ξύλινων κατασκευών).

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 13:29 | Κωνσταντίνος Παπανικολάου

  Η δημιουργία της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Διαιτολογίας είναι προς την σωστή επιστημονική κατεύθυνση, παρ’ όλα αυτά κρίνεται ελλειπής καθώς σε αυτή δεν εντάσσεται το Τμήμα Φυσικοθεραπείας. Τα επιστημονικά αντικείμενα των επιστημών της άσκησης, της διατροφής και της φυσικοθεραπείας παρουσιάζουν αλληλένδετη σχέση και η συνύπαρξή τους σε ένα ενιαίο ακαδημαϊκό τμήμα θα συμβάλει στην ολόπλευρη επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών και στην καλύτερη ποιότητα των επιστημονικών παροχών. Το παραπάνω αποτελεί μια συνηθισμένη πρακτική στα πανεπιστήμια του εξωτερικού καθώς μαθήματα που σχετίζονται με την ανατομία του ανθρώπου, την άσκηση και τη διατροφή σε κλινικούς πληθυσμούς καθώς και την αποκατάσταση μυοσκελετικών παθήσεων διδάσκονται σε κοινά πανεπιστημιακά προγράμματα.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 11:58 | ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

  Η ιδρυση των τμηματων φυσικης και μαθηματικων ειναι ανεκδοτο. Επειδη δεν εχουμε πρωταπριλια θα ηθελα να σκεφτειτε το εξης κυριε υπουργε. Ειναι προφανες οτι μελη «ΔΕΠ» απο τα τμηματα του ΤΕΙ στερεας που θα καταργηθουν στη Λαμια θα μετακινηθουν στα νεα αυτα τμηματα. Οι ερωτησεις ειναι πολλες:
  Αυτοι ειναι οι καλυτεροι που θα μπορουσαν να το στελεχωσουν;
  Πως θα μπορεσετε να απορριψετε καποιον που δεν εχει τα προσοντα απο τη στιγμη που η εναλλακτικη γι αυτον θα ειναι να παραμεινει στο Γενικο Τμημα;
  Θα ελεγξει και αξιολογησει καποιος σοβαρα την ερευνα τους;
  Θα ελεγξει καποιος αν τα γνωστικα τους αντικειμενα ταιριαζουν στο προφιλ των νεων τμηματων;
  Πως θα μπορεσετε να ελεγξετε φαινομενα φωτογραφικων προκηρυξεων για ημετερους;
  Μετα απο ολα αυτα θα ειναι ισοτιμα αυτα το τμηματα με τα αντιστοιχα ιστορικα τμηματα των υπολοιπων ΑΕΙ; (κι εσεις απο το τμημα φυσικης του ΕΚΠΑ προερχεστε μην το ξεχνατε)

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 23:19 | ΑΚΕΡΣΕΚΟΜΗΣ

  Λυπαμαι για το επιπεδο των επιχειρηματων. Διαβαζω οτι η Καρδιτσα ειναι αδικημενη γιατι δεν εχει τα τμηματα που περιμενε, η Λαρισα το ιδιο, τα Τρικαλα το ιδιο. Δηλαδη τα κριτηρια για τις συγχωνευσεις πρεπει να ειναι ο αριθμος σουβλακιων/καφεδων/γκαρσονιερων ανα πολη; Ειναι δυνατον ετσι να παμε μπροστα; Ας κανουμε ενα Πανεπιστημιακο τμημα σε καθε νομο. Αφου στην Ελλαδα ολα γινονται (και παντα στο ονομα της επιστημης, της ακαδημαϊκοτητας και της προοδου) ας διασκορπισουμε ολα τα ιδρυματα σε ολους τους νομους. Ετσι οι εκαστοτε ντοπιοι ιδιοκτητες ταβερνων/καφετεριων/γκαρσονιερων θα ειναι ευτυχισμενοι, θα μεταδιδουν την ευτυχια τους στους τοπικους αρχοντες και βουλευτες για να μη γκρινιαζουν κι αυτοι και ολοι μαζι θα βαδισουμε στην νεα (????) Ελλαδα που ονειρευομαστε (???)

 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 13/8/2018
  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Αρ. Πρωτ 20205
  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24 10682 ΑΘΗΝΑ
  ΤΗΛ-FAX.215 55 12 733
  e-mail: povskx@gmail.com site:http://povskx.gr/
  Προς: Υπουργό Παιδείας Πρωτ. Γρ. Υπουργού 6917 14/8/2018
  Θέμα: Τo μέλλον του τμήματος «Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου» του ΤΕΙ Θεσσαλίας.
  Κύριε Υπουργέ:
  Το ΔΣ της Ομοσπονδία μας σε συνεδρίασή του συζήτησε το προτεινόμενο σχέδιο για την «Νέα Αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» που δημοσιοποιήθηκε στις 3/7/2018. Με την επιστολή μας θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε την ανησυχία μας, έως και την αντίθεσή μας για τις δρομολογούμενες εξελίξεις και ιδιαίτερα τις επιπτώσεις του στο τμήμα «Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου».
  Ο κλάδος μας, παρά τον ανταγωνισμό και την οικονομική κρίση εξακολουθεί να απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους και επαγγελματίες.
  Η επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη στα υλικά και το σχεδιασμό του επίπλου και γενικά των ξύλινων κατασκευών είναι ταχύτατη.
  Αυτό επιβάλει, το δυναμικό που απασχολείται στο κλάδο, να έχει τις καλύτερες δυνατές γνώσεις μέσα από τεχνικές επαγγελματικές σχολές αλλά και επιστημονική γνώση πανεπιστημιακού επιπέδου.
  Το «Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Δασικών Πόρων» και ακόμα περισσότερο το Διετές Πρόγραμμα του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης «Τεχνικών Κατεργασίας Ξύλου και Επίπλου» που προτείνετε, δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που τουλάχιστον μέχρι σήμερα υπάρχει. Αν στην πρώτη περίπτωση έχουμε διάχυση του τμήματος στο τμήμα «…Δασικών Πόρων» στην άλλη έχουμε σαφέστατο υποβιβασμό.
  Για το Διοικητικό μας Συμβούλιο, στήριξη και ανάπτυξη του κλάδου στην εκπαιδευτική διαδικασία σημαίνει.
  Τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση στον κλάδο, με τις απαραίτητες δομές, ως προϋπόθεση απασχόλησης, μετά το Ενιαίο Δωδεκάχρονο Σχολείο Σύγχρονης Γενικής Παιδείας.
  Πανεπιστημιακό τμήμα που θα δίνει πτυχίο από το οποίο θα προκύπτει, η γνώση της πρώτης ύλης, η τεχνολογία και ο σχεδιασμός του επίπλου και κάθε ξύλινης κατασκευής.
  Το Πτυχίο να αποτελεί την μοναδική και ικανή προϋπόθεση για την πρόσβαση στο επάγγελμα.
  Όχι στην κατηγοριοποίηση Ιδρυμάτων, πτυχίων και αποφοίτων, μέσα από τα διετή και άλλα προγράμματα με συνέπεια την κατηγοριοποίηση και τις αντιθέσεις στην αγορά εργασίας.
  Επανακατάρτιση μέσα από το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα.
  Οι σπουδές να είναι δωρεάν με σίτιση, στέγαση, μετακίνηση, υλικά και αναλώσιμα με την αναγκαία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης.
  Εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό μόνιμο, που θα καλύπτει με επάρκεια τις ανάγκες.
  Κύριε Υπουργέ η Ομοσπονδία μας ζητά συνάντηση μαζί σας προκειμένου να σας εκθέσουμε λεπτομερώς τις απόψεις μας.
  Περιμένουμε να μας συγκεκριμενοποιήσετε την συνάντηση αυτή, ασφαλώς πριν πάρει η υπάρχουσα πρόταση την μορφή νομοσχεδίου.
  Για το ΔΣ
  Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
  Ιωάννης Τζίκας Δημήτρης Σωτηριάδης
  Τηλ επικοινωνίας 6977298236 6974702115

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 20:31 | Φοιτητές Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας

  ΚΑΡΔΙΤΣΑ 4/10/2018, Τετάρτη

  ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
  ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΕΠΙΣΤΟΛΗ

  ΘΕΜΑ:
  ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

  Α. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

  Το Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας ανήκει στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής.

  Αξίζει να αναφερθούμε στο περιεχόμενο των ακαδημαϊκών μαθημάτων στο οποίο:
  1. Διδάσκονται μαθήματα όχι σχετικά με τη Γεωπονία.
  2. Διδάσκονται μαθήματα που αφορούν τον άνθρωπο.
  3. Διδάσκονται μαθήματα που υπηρετούν την Επιστήμη της Υγείας του ανθρώπου. (Όπως για παράδειγμα τα μαθήματα Ανατομία του Ανθρώπου (Θ+Ε), Φυσιολογία του Ανθρώπου (Θ+Ε) με αντίστοιχα συγγράμματα Κλινικής Ανατομίας και Ιατρικής Φυσιολογίας)
  4. Διδάσκονται μαθήματα που αφορούν την Διατροφή που πρέπει να δεχθεί ένας άνθρωπος προκειμένου να θεραπευθεί από την ασθένειά του. (π.χ. ασθένειες στην θεραπεία των οποίων συμβάλλει η διατροφή είναι: Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση, Φλεγμονώδης Νόσος του Εντέρου, Χρόνια Παγκρεατίτιδα, Διαβήτης, Καρκίνος, Αυτοάνοσα νοσήματα κ.α.)
  5. Ο Διατροφολόγος – Διαιτολόγος είναι απαραίτητος συνεργάτης των ιατρών τόσο στο Ε.Σ.Υ όσο και στον ιδιωτικό τομέα της υγείας.
  6. Ο πατέρας της Ιατρικής, Ιπποκράτης έχει γράψει δύο πολύ σημαντικά έργα «Περί τροφής» και «Περί Διαίτης» και κατά αυτόν η αρχή της υγείας είναι η Διατροφή.

  Τα έξι παραπάνω σημεία δικαιολογούν ότι η Διατροφή εμπλέκεται στην πρόνοια των ανθρώπων και στην υγεία αυτών.
  Άρα κατά την γνώμη μου το Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας θα πρέπει να ενταχθεί σε Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας.

  Μάλιστα, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα έχει εντάξει το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής στη Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής. Το ίδιο ισχύει και για πολλά ξένα Πανεπιστήμια (π.χ. Κύπρου, Αγγλίας κ.α.).
  Γιατί λοιπόν στην Ελλάδα τα Τμήματα Διατροφής και Διαιτολογίας των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας να ανήκουν σε σχολές μη άμεσα συνδεδεμένες με το αντικείμενό τους; (Συγκεκριμένα: Θεσσαλονίκη, Καρδίτσα, Σητεία.)

  Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

  Κτίρια και εγκαταστάσεις
  Το Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του ΑΤΕΙ Θεσσαλίας ιδρύθηκε πρώτη φορά το 2009, συμπληρώνει/θα συμπληρώσει την επόμενη χρονιά μια δεκαετία ζωής, χωρίς να έχει τις δικές του εγκαταστάσεις, τα δικά του κτίρια, το δικό του συγκεκριμένο ακαδημαϊκό και τεχνολογικό χώρο.
  Οι διαλέξεις και τα εργαστήρια πραγματοποιούνται σε χώρους άλλων τμημάτων του ΤΕΙ όπως είναι η Τεχνολογία Τροφίμων και η Δασοπονία & Διαχείρηση Φυσικού Περιβάλλοντος.

  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα:
  1. Την δύσκολη προσαρμογή του φοιτητή στο μαθησιακό του περιβάλλον. (Έχουν αναφερθεί για παράδειγμα περιστατικά που οι πρωτοετείς φοιτητές «ψάχνουν» την γραμματεία, καθώς αυτή βρίσκεται σε μέρος άλλου τμήματος.)

  2. Την απαξίωση του τμήματος καθώς αποδεικνύεται ότι είναι τμήμα παρίας ως προς την ύπαρξη αιθουσών και εγκαταστάσεων.
  Το κτιριακό πρόβλημα εκτός ότι δημιουργεί δυσλειτουργίες στο εκπαιδευτικό έργο, στις λειτουργίες του και στην απόδοση-επίδοση των φοιτητών, συμβάλλει και στην χαμηλή ακαδημαϊκή-επαγγελματική αυτοπεποίθηση των φοιτητών του.

  Γ. «ΕΠΙΛΟΓΟΣ»

  Πρόσφατα βγήκε σχέδιο νόμου περί συγχώνευσης του ΑΤΕΙ Θεσσαλίας και του ΑΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με το ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο) Θεσσαλίας. Σύμφωνα με αυτό το Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας στην Καρδίτσα «μετατρέπεται» στο Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας στα Τρίκαλα το οποίο κατατάσσεται στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Διαιτολογίας. Στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο το αντίστοιχο Τμήμα εντάσσεται στη Σχολή Υγείας. Είναι ξεκάθαρο το χάσμα που δημιουργείται ανάμεσα στα δύο πανεπιστήμια καθώς έτσι δεν γίνεται σαφή η διαφορά. Τόσο σε επίπεδο γνώσεων όσο και στο ίδιο το πτυχίο. Συμπερασματικά, εφόσον οι πανεπιστημιακές γνώσεις στην επιστήμη της δίαιτας και της διατροφής κρίνονται απαραίτητες, η συγχώνευση με το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ) – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κρίνεται και αυτή απαραίτητη.

  Με τιμή

  ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 19:11 | Β.Κ.

  Η Καρδίτσα μένει ο μόνος νομός στον οποίο μειώνονται τα τμήματα, απομακρύνεται σε γειτονική πόλη, χωρίς καθόλου υποδομές, το πιο περιζήτητο και πολυπληθές τμήμα και δεν δημιουργείται καμία Σχολή (με 4 εναπομείναντα ομοειδή τμήματα, ενώ στα Τρίκαλα δημιουργείται Σχολή με 2 τμήματα μη ομοειδή!). Το σχέδιο αποτελεί ακαδημαϊκή «φάρσα» και κοινωνική «ταφόπλακα» για μια περιοχή που επένδυσε επί δεκαετίες στην ανώτατη εκπαίδευση αποδίδοντας δημόσιο χώρο και δημιουργώντας μεθοδικά και μακροχρόνια τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ενώ διατηρεί το 2ο μεγαλύτερο και πλήρως εξοπλισμένο campus στην περιφέρεια.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 13:55 | Π. Ντίνας

  Προτείνεται η ένταξη του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Διαιτολογίας και όχι στη Σχολή Επιστήμων Υγείας. Τα γνωστικά αντικείμενα της φυσικής αγωγής και αθλητισμού, διαιτολογίας και φυσικοθεραπείας έχουν παρα πολύ μεγάλη συνάφεια (ανατομία και φυσιολογία του ανθρώπου, εργο-φυσιολογία, διατροφολογία, αποκατάσταση μυικών βλαβών κλπ.). Αν αυτά τα αντικείμενα συνδυαστούν με μορφή κοινών προγραμμάτων το όφελος θα είναι η καλύτερη ποιότητα των παρεχόμενων επιστημονικών υπηρεσιών, δεδομένου ότι τα αντικείμενα αυτά λειτουργούν στην πράξη συμπληρωματικά. Το μοντέλο αυτό εφαρμόζεται ήδη σε πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 13:45 | Σπυρίδων Λουτρίδης

  Μεταφέροντας ως Πρόεδρος του Τμήματος την ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Θεσσαλίας προτείνονται τα εξής:
  α) Το Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος της παραγράφου ι) να μετονομαστεί σε «Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος», να είναι 5ετές και να ενταχθεί στην Πολυτεχνική Σχολή.
  β) Εναλλακτικά, αντί του Τμήματος Ενέργειας και Περιβάλλοντος, να ιδρυθούν δύο 4ετή Τμήματα με τίτλους: «Μηχανικών Ενεργειακών Συστημάτων» και «Μηχανικών Υποδομών και Περιβάλλοντος», τα οποία θα είναι ενταγμένα στη σχολή Τεχνολογίας του Άρθρου 2.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 13:10 | Θέμης Ντάλλας

  Γιατί δυο γενικά τμήματα;

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 12:04 | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΑΠΠΑ

  Καλημέρα σας… θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το τμήμα Δημόσιας Υγείας και Ενιαίας Υγείας… Τι σημαίνει Ενιαίας Υγείας? Είναι άλλοι επαγγελματίες υγείας με άλλα γνωστικά αντικείμενα? Είναι σαν το τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας που δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αλλά γράφτηκε Δημόσιας Υγείας και Ενιαίας Υγείας εκ παραδρομής?
  Σας ευχαριστώ!

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 11:53 | Κοσμιδης Κ

  Στο Ν/Σ προβλέπεται η ίδρυση Τμημάτων Μαθηματικών και Φυσικής στην Λαμία. Πληροφορούμαστε επίσης ότι προετοιμάζεται και νέα ίδρυση Τμημάτων Μαθηματικών και Φυσικής στην Καβάλα (;) πιθανόν και στα Γρεβενά (;!!).
  Προσωπικά μου είναι εξαιρετικά δύσκολο να διακρίνω την όποια λογική υπάρχει πίσω από αυτές τις αποφάσεις. Μπορεί βέβαια τέτοιου είδους αποφάσεις να ικανοποιούν Δημάρχους και τοπικούς Βουλευτές, σε καμία όμως περίπτωση τις αντίστοιχες επιστήμες.
  Θα είχε ενδιαφέρον να πληροφορηθούμε εάν υπάρχει μελέτη σκοπιμότητας που να αιτιολογεί την ίδρυση των Τμημάτων αυτών. Προκύπτει από κάπου ότι στη χώρα υπάρχει έλλειψη Μαθηματικών ή Φυσικών;
  Το προβληθέν ‘επιχείρημα’ ότι δήθεν η ίδρυση των Τμημάτων είναι προς όφελος της κοινωνίας καθώς περισσότεροι πολίτες θα ‘μαθαίνουν’ Μαθηματικά ή Φυσική είναι υποκριτικό και κοινωνικά επικίνδυνο. Κοινωνικά επικίνδυνο γιατί εάν προεκτείνει κανείς το επιχείρημα π.χ. στις Ιατρικές ή τις Νομικές Σχολές εύκολα θα διαπιστώσει τους ελλοχεύοντες κίνδυνους ‘ιατρογενών νόσων’, μαζικής δικομανίας, κλπ. Είναι δε υποκριτικό (παρακάμπτω το εάν αφετηρία των επιλογών αυτών είναι (ή μη) λαϊκιστικές τοπικιστικές εξυπηρετήσεις) γιατί δεν πρόκειται να μαθαίνουν Μαθηματικά ή Φυσική καθώς προϋποτίθεται η δυνατότητα κάλυψης πολλών επιμέρους επιστημονικών τομέων και επομένως απαιτείται διορισμός μεγάλου αριθμού νέων μελών ΔΕΠ, όπως επίσης και η δημιουργία εργαστηρίων (φοιτητικών και ερευνητικών) που συνεπάγεται μεγάλες οικονομικές επενδύσεις. Το ερώτημα εν προκειμένω είναι απλό: από πού, πως και πότε;;;
  Παράλληλα η διόγκωση της ανεργίας των αποφοίτων σε κάποιους επιστημονικούς κλάδους λειτουργεί αποτρεπτικά στη επιλογή τους από τους μαθητές και ταυτόχρονα υπονομεύει ακόμη και την προπτυχιακή εκπαιδευτική διαδικασία.
  Είναι προφανές ότι εάν επιθυμεί κανείς να βελτιώσει την μάθηση στα επιστημονικά πεδία των Μαθηματικών και της Φυσικής έχει μόνο μία επιλογή: να υποστηρίξει τα υπάρχοντα Τμήματα ώστε να καλύψουν τις απώλειες που έχουν υποστεί λόγω της κρίσης και ταυτόχρονα να βαθαίνουν ακόμη περισσότερο στις επιστήμες τις οποίες θεραπεύουν. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση οδηγεί τελικά στην υποκατάσταση Πανεπιστημιακών Τμημάτων από κάποιας μορφής «αναβαθμισμένης μεταλυκειακής εκπαίδευσης».

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 11:47 | Θωμάς Παπασίκας

  Προτείνεται η μεταφορά ενός τμήματος Πληροφορικής από τη Λαμία στα Τρίκαλα. Στο σχέδιο (αυτό και αν δεν είναι ακαδημαϊκά ορθό), ορίζετε 2 τμήματα συναφή με πληροφορική στη Λαμία, 1 στο Βόλο και 1 στη Λάρισα, ενώ η μόνη διεθνώς και Πανελληνίως αναγνωρισμένη Έξυπνη πόλη είναι τα Τρίκαλα. Δεν ήρθε η ώρα η έξυπνη πόλη μας να υποστηριχτεί από ένα τμήμα Πληροφορικής; Η ίδια η Κυβέρνηση στην έκθεσή της για τη βιώσιμη ανάπτυξη, μιλάει για την περίπτωση των Τρικάλων και όχι για τις ανύπαρκτες αντίστοιχες επιδόσεις των λοιπών πόλεων της Θεσσαλίας που φιλοξενούν τα εν λόγω τμήματα.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 11:45 | Θωμάς Παπασίκας

  Προτείνουμε την ίδρυση του Τμήματος Πολιτισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών στα Τρίκαλα αντί του Βόλου. Τα Τρίκαλα διαθέτουν όλα τα στοιχεία που συνθέτουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον ανάπτυξης της δημιουργικής βιομηχανίας (Μύλος Ξωτικών, παράδοση στη Μουσική, σειρά εκδηλώσεων, υποστήριξη από ανοικτά δεδομένα της Έξυπνης Πόλης κ.α.), που ευνοούν τη λειτουργία του εν λόγω τμήματος στα Τρίκαλα αντί του Βόλου. Τα Τρίκαλα συνιστούν ένα ζωντανό εργαστήρι (living lab), όπου δοκιμάστηκαν και δοκιμάζονται σειρά δράσεων (πχ. λεωφορείο χωρίς οδηγό, ανοικτό στούντιο νέων μουσικών, πλήθος εκδηλώσεων από πολιτιστικά σχήματα νέων δημιουργών, διατίθενται σειρές ανοικτών δεδομένων κλπ.) που ευνοούν τη λειτουργία και εξέλιξη του εν λόγω τμήματος. Το τμήμα θα συστεγαστεί στις εγκαταστάσεις του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 11:13 | Θωμάς Παπασίκας

  Προτείνεται η ίδρυση νέου Τμήματος Διεθνών Σπουδών στον Αθλητισμό, την Υγεία και Ποιότητα Ζωής στη νέα Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Διαιτολογίας με έδρα τα Τρίκαλα. Οι φοιτητές και οι καθηγητές νέα Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Διαιτολογίας, τα Τρίκαλα και η Ελλάδα, θα ωφεληθούν τα μέγιστα αν υλοποιηθεί η πρόταση του, καθώς Σε αντίθεση με όλα τα άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα της επικράτειας, το νέο Διεθνές Τμήμα δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ελληνικού κράτους.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 10:56 | Θωμάς Παπασίκας

  Ζητείται η Διοικητική ένταξη του τμήματος Επιστήμης Τροφίμων στη νέα Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Διαιτολογίας με έδρα τα Τρίκαλα, αντί της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών που προτείνεται στο Σχέδιο Νόμου. Δεν προκύπτει καμία σύνδεση του Τμήματος με τις Γεωπονικές Επιστήμες, ενώ συνδέεται με τη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Διαιτολογίας με έδρα τα Τρίκαλα, όπου εντάσσεται το Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 10:50 | Θωμάς Παπασίκας

  Προτείνεται η Διοικητική ένταξη του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στη Σχολή Φυσικής Αγωγής με έδρα τα Τρίκαλα. Πέραν του φυσικού αντικειμένου του Τμήματος και της συνάφειάς του με την Σχολή Φυσικής Αγωγής, δεν θα «αδικηθεί» η Λαμία ως προς την κατανομή Σχολών και Τμημάτων στο νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 09:41 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. ιζ «στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύονται Τμήματα ένα εκ των οποίων είναι το Γενικό Τμήμα με έδρα την πόλη της Λάρισας». Τι θα πει με «έδρα την πόλη της Λάρισας». Το ίδρυμα μέχρι τώρα είχε όνομα ιστορία και εγκαταστάσεις ανώτερες κατά πολύ των αντιστοίχων του Βόλου αλλά και πολλών άλλων Ιδρυμάτων. Θεωρώ λοιπόν ότι όπου και όποτε θα αναφέρεστε στην «Πόλη της Λάρισας» θα πρέπει να γράφετε για παράδειγμα «Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. ιζ στο Παράρτημα Λάρισας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή στο πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας ιδρύεται Γενικό Τμήμα» ή σκέτο στη Λάρισα, στα Τρίκαλα, στη Λαμία δημιουργείται …… κλπ. Επομένως από όλο το κείμενο του νομοσχεδίου παρακαλώ να διαγραφεί η λέξη «πόλη» της Λάρισας, των Τρικάλων, της Λαμίας διότι θεωρώ ότι είναι πλεονασμός και όχι δόκιμη σαν όρος, καθόσον παραπέμπει σε κτήριο ή γενικώς χώρο που δημιουργείται. Αντιθέτως το Γενικό Τμήμα και τα άλλα τμήματα επειδή είναι διοικητικά όργανα και ακαδημαϊκές οντότητες να αναφέρεστε στο ίδρυμα στο οποίο δημιουργούνται. Ειρήσθω εν παρόδω παρακαλώ με το νέο νομοσχέδιο να εισηγηθείτε προς τη Διοίκηση του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας αλλά και προς τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Λαρισαίων να αποκαθηλωθούν όλες οι πινακίδες εντός και εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων του ιδρύματος και οι νέες να γράφουν πλέον «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας» !!!!!!

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 00:42 | Γονέας

  Καλημέρα και καλό μήνα. Είμαι γονέας ενός πρωτοετή φοιτητή του ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου που βρίσκεται στην Καρδίτσα. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου Το νέο ΤΜΗΜΑ «ΔΑΣΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» που θα προκύπτει από την συγχώνευση της Δασοπονίας και του Σχεδιασμού ΕΠίπλου και Τεχνολογίας Ξύλου, ποια ακριβώς αντικείμενα θα θεραπεύει; Ο απόφοιτος θα είναι Δασολόγος, Ξυλάς ή Σχεδιαστής; Και αν σχεδιαστής τι ακριβώς μάθει να σχεδιάζει?

 • ΕΠΙΣΤΟΛΗ του Καθ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΜΑΝΤΑΝΗ (ΤΕΙ Θεσσαλίας)
  στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης

  Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού;

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ Παιδείας:

  Με βάση την ακαδημαϊκή μου ιδιότητα, τη συνάφειά μου με το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και τον κόπο και την προσπάθεια ετών για να ολοκληρωθεί ακαδημαϊκά και οργανωτικά το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου (ΣΤΞΕ) της Καρδίτσας -με σημαντική συλλογική προσπάθεια (team effort)- σας θέτω ευθαρσώς τους προβληματισμούς και τις διαμαρτυρίες μου για τη συγχώνευση αυτή που επιχειρείτε, και παρακαλώ να απαντήσετε στα εξής ερωτήματα:

  Υποβαθμίζετε ένα πετυχημένο και πλήρως αυτοδύναμο τμήμα όπως το τμ. ΣΤΞΕ και το κάνετε κατεύθυνση τμήματος;

  Δεν έχετε ενημερωθεί για το ακαδ/κό έργο του τμήματος και τη σπουδαιότητά του για την ελληνική αγορά προϊόντων ξύλου, ξύλινων κατασκευών και επίπλου; Δεν γνωρίζετε ότι το τμ. ΣΤΞΕ είναι πλήρως αυτοδύναμο, έχει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και σύγχρονα εργαστήρια και στελεχώνεται σήμερα από 19 μόνιμα μέλη προσωπικού (11 μέλη ΔΕΠ, 6 μέλη ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ και 2 ΔΠ);

  Γνωρίζετε ότι τα πεδία των επιστημών ξύλου και σχεδιασμού προϊόντων από αυτό, είναι αναγνωρισμένα πεδία διεθνώς (http://users.teilar.gr/~mantanis/Wood-Depts.pdf), τα οποία για τη χώρα μας καλύπτονται αποκλειστικά και μόνο από το τμ. ΣΤΞΕ;

  Δεν γνωρίζετε ότι το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος ΣΤΞΕ δεν έχει συνάφεια με τη δασοπονία (forestry), δηλ. τη διαχείριση δασών, τη βοτανική, τη δασική οδοποιία, την προστασία δασικών οικοσυστημάτων, τη δασική γενετική, τη λιβαδοπονία, την άγρια πανίδα, τη διευθέτηση ορεινών υδάτων; Συνεπώς, ότι το τμήμα ΣΤΞΕ δεν ταιριάζει με τα γνωστικά αντικείμενα ενός τμ. Δασολογίας;

  Γνωρίζετε ότι: α) στην Ελλάδα υπάρχουν άλλα 4 τμήματα Δασολογίας – Δασοπονίας, που λειτουργούν ήδη και δίνουν εκατοντάδες αποφοίτους (εκτιμώνται σε 7.000 περίπου) που ουσιαστικά παραμένουν άνεργοι; β) την κατεύθυνση Δασολογίας που σχεδιάζετε στο νέο τμήμα που προτείνετε, ποιοι θα την υποστηρίξουν στο νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας; τα αξιότιμα τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ που υπάρχουν σήμερα∙ δηλ. 4 καθηγητές (ΔΕΠ) θα στηρίξουν μια ολόκληρη κατεύθυνση ενός τμήματος ΑΕΙ με 27 μαθήματα;

  Είστε βέβαιος ότι η απόφασή σας αυτή βασίζεται σε ακαδημαϊκά κριτήρια και όχι άλλα;

  Τονίζοντάς σας ότι το τμ. ΣΤΞΕ στα 20 έτη λειτουργίας του ανταποκρίθηκε με επιτυχία στην παροχή τεχνολογικής εκπαίδευσης σ’ ένα αντικείμενο που δεν υπήρχε, εύλογα προκύπτει το αμείλικτο ερώτημα: Γιατί πειράζετε το τμήμα ΣΤΞΕ; Κάτι που έχει αποδειχθεί ότι «δουλεύει καλά», γιατί το πειράζετε αξιότιμε κ. Υπουργέ;

  Κάπου εδώ θα σταματήσω τις ερωτήσεις.

  Πιστεύω ακράδαντα ότι:

   Πρόκειται για σοβαρό σφάλμα που το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε έχοντας λαθεμένες πληροφορίες από «κακούς» και «υστερόβουλους» συμβούλους του.
   Στα πλαίσια της εφαρμοζόμενης μεταρρύθμισης, το εν λόγω τμήμα ΣΤΞΕ πρέπει κατά την άποψή μου να διατηρήσει την αυτοτέλειά του ως αυτόνομο, με τέσσερα έτη σπουδών.

  Μετά τιμής,

  Γεώργιος Ι. Μαντάνης PhD, Dipl.
  Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας
  Email: mantanis@teilar.gr
  Ιστοσελίδα: https://www.researchgate.net/profile/George_Mantanis

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 18:28 | Βασίλης, Τ- Λάρισα

  Οι εγκαταστάσεις και τα αγροκτήματα του ΤΕΙ Λάρισας (και μετέπειτα ΤΕΙ Θεσσαλίας) δεν έχουν καμμία σχέση με τις πολυκατοικίες του Πανεπιστημίου στο Βόλο και τα νταμάρια του Φυτόκου.
  Πού μαθητεύουν οι φοιτητές; Πέριξ των αγριόχορτων στο Φυτόκο; Μόνο αγριάδες έχει και κάνα βέλιουρα την άνοιξη. Η σχολή Γεωπονίας στο Βόλο έχει μηδαμινές εκτάσεις γύρω από αυτή σε σχέση με τη σχολή της Λάρισας. Και αντί να αναβαθμισθεί της Λάρισας, καταργείται και τα απομεινάρια της εντάσσονται στο Βόλο. Στρατηγικότατος σχεδιασμός. Ποιο φωτεινό (;)μυαλό σκέφτηκε αυτή την «πανέξυπνη ιδέα»;
  Είναι αδιανόητο σε ένα από τους μεγαλύτερους νομούς της Ελλάδας όπως είναι η Λάρισα, με πεδινές εκτάσεις εντός σχολής, να μην υπάρχει αυτούσια σχολή Γεωπονίας.
  Επιπλέον, να καταργείται η υπάρχουσα σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων. Ποια λογική εξυπηρετεί; Πώς θα προοδεύσει ο τόπος χωρίς πρωτογενή παραγωγή συνδεδεμένη με τις εξελίξεις στην επιστήμη;
  Εκτός αν καλυπτόμαστε με εξαγωγή φοιτητών σε Πανεπιστήμια Αγγλίας, Ολλανδίας, Ιταλίας και χωρών εξωτερικού.
  Να μην αναφέρω και ιστορικούς λόγους ύπαρξης σχολής, λόγω αγροτικού ζητήματος και τσιφλικάδων. Αλλά εκεί την ιστορία δεν την θυμόμαστε αγαπητοί συναγωνιστές (βλ. Κιλελέρ, Πυργετό ν. Λάρισας και Τσιότι, Ζάρκο του νομού Τρικάλων)

 • 1 Οκτωβρίου 2018, 23:05 | Τσάρας Κων/νος

  Στις τρεις προηγούμενες περιπτώσεις συγχωνεύσεων (Δυτική Αττική, Ιόνια, Ήπειρος) δεν δημιουργήθηκαν Γενικά Τμήματα και τα μέλη ΔΕΠ των ΤΕΙ εντάχθηκαν απευθείας στα νέα Τμήματα.
  Γιατί στην περίπτωση της Θεσσαλίας δεν ισχύει το ίδιο για τα μέλη ΔΕΠ των ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας;
  Γιατί δημιουργούνται Γενικά Τμήματα και δεν ισχύουν αναλογικά για τα μέλη ΔΕΠ οι ίδιες διατάξεις με τα προαναφερόμενα ιδρύματα;
  Έχω εκλεγεί από το 2008 ως μέλος ΕΠ και στη συνέχεια ως μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Με ποιο δικαίωμα με εντάσσεται σε Γενικό Τμήμα; Γιατί έχω διαφορετική αντιμετώπιση από τους συναδέλφους μου των Τμημάτων Νοσηλευτικής των πρώην ΤΕΙ Αθήνας και Ηπείρου;

 • 1 Οκτωβρίου 2018, 14:45 | Γεώργιος Παπ.

  Καλησπέρα και Καλό μήνα. Αναφορικά με την ίδρυση του τμήματος Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας με έδρα την πόλη της Καρδίτσας, θεωρώ ότι δεν βρίσκεται στην σωστή κατεύθυνση. Από πολλές απόψεις καταλληλότερη έδρα είναι η Λάρισα, όπως άλλωστε το είχαν προτείνει στα πορίσματά τους το ΠΘ και το ΤΕΙΘ. Με την ίδρυση του στην Λάρισα θα μπορέσει να αναπτυχθεί και να υποστηριχθεί από το τμήμα Ιατρικής αλλά και από το τμήμα Νοσηλευτικής που προβλέπεται να λειτουργήσει. Παράλληλα στην Λάρισα λειτουργεί και μεταπτυχιακό στην Δημόσια υγεία, εδρεύει το Περιφερειακό εργαστήριο Δημόσιας υγείας Θεσσαλίας και υπάρχουν και 2 νοσοκομεία το Πανεπιστημιακό και το Γενικό στα οποία οι φοιτητές θα μπορούν να εκπαιδεύονται. Αν το νέο τμήμα βρίσκεται κοντά στα υπόλοιπα της Σχολής Επιστημών Υγείας θεωρώ ότι θα είναι πιο βιώσιμο. Για την Καρδίτσα το πιο σωστό είναι να παραμείνει το τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας εκεί, κοντά στο τμήμα Επιστήμης τροφίμων, και στα Τρίκαλα να ιδρυθεί ένα τμήμα για παράδειγμα Εργοθεραπέιας που σχετίζεται άμεσα με την σχολή ΤΕΦΑΑ.

 • 1 Οκτωβρίου 2018, 13:20 | Π. Βερίλλης

  Λίγες παρατηρήσεις στο προτεινόμενο σχέδιο:

  1.Δεν μπορώ να καταλάβω την ίδρυση ένος ακόμα Τμήματος Φυσικής. Υπάρχουν ήδη 5 (ΕΚΠΑ,Αριστοτέλειο, Πατρών, Ιωαννίνων, Κρήτης). Το κάθε από αυτά έχει τουλάχιστον 100 εισακτέους ανά έτος. Συνεπώς ανα έτος αποφοιτούν περίπου 300 Φυσικοί (λαμβάνοντας υπ’οψιν ότι δεν αποφοιτούν όλοι στα 4 χρόνια). Στην Ελλάδα οι Φυσικοί απασχολούνται κατά κύριο λόγο στην εκπαίδευση, όπου όμως δεν έχουν γίνει προσλήψεις την τελευταία 8ετία. Συνεπώς μιλάμε ήδη για 8Χ300=2400 φυσικούς (μόνο την τελαυταία 8 ετία) που δεν έχουν απασχόληση στην δημόσια παιδεία και αναγκάζονται να παρέχουν υπηρεσίες «ιδιαίτερων μαθημάτων» ή να δουλεύουν σε ιδιωτικά σχολεία (ο αριθμός είναι πολύ μικρός). Όσοι δε απασχολούνται σε ερευνητικά κέντρα/Πανεπιστήμια του εσωτερικού ή του εξωτερικού είναι επίσης λίγοι σε σύγκριση με τον συνολικό αριθμό. Για ποιο λόγο λοιπόν χρειάζονται άλλοι περίπου 100 φυσικοί (με την ίδρυση του νέου τμήματος της Λαμίας); Και να μην ξεχνάμε ότι ο προϋπολογισμός ενός αξιοπρεπούς τμήματος φυδικής, ειδικά αν αυτό στήνεται εκ του μηδενός, είναι τεράστιος (αγορά οργάνων, στήσιμο φοιτητικών εργαστηρίων, ειδικές εγκαταστάσεις κτλ).

  2. Προφανώς το ίδιο ισχύει και για το τμήμα Μαθηματικών.

  3. Για τους ΕΕΔΙΠ με διδακτορικό που ήδη υπηρετούν στα πανεπιστήμια γιατί δεν τους δίνεται η δυνατότητα να γίνουν Λέκτορες, όπως δίνεται στους Καθηγητές εφαρμογών των ΤΕΙ;

  4. Θεωρώ ότι θα υπάρχει σύγχηση με δύο «ίδια» τμήματα. Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στη Λαμία και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Βόλο. Καλό θα ήταν να υπήρχε συνένωση των δυο τμημάτων.

  5. Ορθώς η έδρα της Γεωπονικής Σχολής βρίσκεται στον Βόλο, αφού ήδη δυπάρχουν εκεί δυο τμήματα. Θα πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση του περιεχόμενου σπουδών του νεοιδρυθέντος Τμήματος Αγροτεχνολογίας και του ήδη υπάρχοντος Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος.

 • 1 Οκτωβρίου 2018, 12:24 | Κωνσταντίνος

  Καλημέρα σας και καλό μήνα. Απ’ ό,τι γνωρίζω,η Θεσσαλία απαρτίζεται από τέσσερις νομούς και έχει τέσσερις μεγάλες πόλεις,τη Λάρισα,το Βόλο,τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα.Αν λοιπόν το Πανεπιστήμιο ονομάζεται Θεσσαλίας, είναι αυτονόητα δίκαιο ότι θα περιλαμβάνει και τις τέσσερις πόλεις της και όχι μόνο το Βόλο,όπως και τα Πανεπιστήμια Θράκης, Κρήτης, Αιγαίου,Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου,Ιονίου και Ιωαννίνων.Θεσσαλία δεν είναι μόνο ο Βόλος.
  Η Γεωγραφία της Ελλάδας μας διδάσκει ότι πρωτεύουσα της Θεσσαλίας και έδρα της Περιφέρειας είναι η Λάρισα.Παρά αυτή την πραγματικότητα,είναι γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με βάση την ιδρυτική του πράξη έχει έδρα το Βόλο.Αυτό πρέπει να γίνει σεβαστό,αλλά από εκεί και πέρα,δεν πρέπει να δημιουργούνται αλαζονικές τάσεις στους Βολιώτες έτσι ώστε να θέλουν όλες οι σχολές και τα τμήματα να συγκεντρωθούν στο Βόλο.Όπως σεβόμαστε και την ιστορική πράξη ίδρυσης του Πανεπιστημίου γιά την έδρα του και την αρχική συγκέντρωση σ’αυτή της πλειονοψηφίας των τμημάτων,πρέπει και οι αντίστοιχοι φορείς του Βόλου, αυτοδιοικητικοί και πανεπιστημιακοί να σέβονται και την αρχαιότητα του ΤΕΙ Θεσσαλίας κατά δύο χρόνια.Όταν λειτούργησαν τα πρώτα τμήματα στο Βόλο,το ΤΕΙ Θεσσαλίας βρισκόταν ήδη σε πλήρη λειτουργία.
  Τέλος,η απόσταση μεταξύ Βόλου Λάρισας που είναι μόλις 45 λεπτά της ώρας, αλλά και από τη Λαμία ο Βόλος απέχει λιγότερο από μία ώρα.Όσο δηλαδή απέχει το κέντρο της Αθήνας από ένα Δήμο στα προάστια.Αυτή η γειτνίαση θα έπρεπε να έχει αναπτύξει συνεργατικές τάσεις μεταξύ τουλάχιστον αυτών των τριών πόλεων καταρχήν και όχι αυτό το αρνητικό πείσμα από μέρους του Βόλου που αυτός θυμίζει Γαλατικό χωριό και όχι οι υπόλοιπες τέσσερις-πέντε πόλεις. Τελικά χάνουν το δίκιο τους γιατί ενώ έχουν τα περισσότερα:έδρα, τμήματα, εγκαταστάσεις,καθηγητές,απαιτούν να μη λειτουργήσουν σε άλλες πόλεις τμήματα.Έτσι,οι Βολιώτες είναι στην πραγματικότητα τοπικιστές.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2018, 21:37 | Μ. Ζουμπουλάκης

  παρ. 2. Προτιμότερο να διαγραφούν οι λέξεις «μεταφέρεται από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών» και να μείνουν μόνον οι λέξεις «Το ΤΟΕ εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών», προς αποφυγή παρερμηνείας του ρήματος «μεταφέρεται».
  παρ. 3. Για ποιόν λόγο; Ποιά ακαδημαική ανάγκη επιβάλλει την εκπόνηση ΠΜΣ σε τμήματα που θα έχουν ζωή μερικών μηνών; Πόσο μάλλον διδακτορικών! Και ποιας επιστήμης διδάκτορες θα γίνουν οι υποψήφιοι των Γενικών τμημάτων;
  παρ. 4. Είναι διοικητικά ΑΔΥΝΑΤΟΝ να ξεκινήσουν όλα τα τμήματα ταυτόχρονα! Ας ιδρυθούν και η λειτουργία να ξεκινήσει σταδιακά σε βάθος τριετίας, με ευθύνη της Συγκλήτου.
  παρ. 7. αν και υπεραισιόδοξη η πρόβλεψη για 8 θέσεις ανά τμήμα, είναι και άδικη. Σε ορισμένα τμήματα αναμένεται εντός των πρώτων μηνών να υπάρξουν μετακινήσεις ΔΕΠ από τα υπάρχοντα τμήματα των ΤΕΙ. Άλλα, όπως τα δύο νέα τμήματα του Βόλου στη ΣΑΚΕ, ή το Τμ. Δημόσιας Υγείας ξεκινούν από το μηδέν,, ενώ άλλα όπως το Λογιστικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας έχουν 4 ΔΕΠ. Προτιμότερο να δοθούν οι θέσεις και να κατανεμηθούν από τη Σύγκλητο, όπως γίνεται τα τελευταία 15 χρόνια.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2018, 19:29 | Παναγιώτης

  Οι θέσεις προσωπικού που προβλέπονται(8 θέσεις μελών Δ.Ε.Π. σε κάθε τμήμα) θα μπορούσαν να ενισχύσουν κατά προτεραιότητα όλα τα πανεπιστήμια της περιφέρειας. Δεν μπορούμε όμως να συντηρούμε μια σχολή σε κάθε πόλη και ένα τμήμα σε κάθε κωμόπολη, αυτό δεν είναι ορθός ακαδημαϊκός σχεδιασμός.

  Δεν υπάρχει καμία λογική στο να συνεχίζουν να λειτουργούν ΟΛΑ τα ήδη υπάρχοντα τμήματα πανεπιστημίων και ΤΕΙ, ενταγμένα στα νέα ιδρύματα.

  Μπορούν να δημιουργηθούν τα εξής νέα Πανεπιστήμια:

  1) Νέο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Το Πανεπιστήμιο Πατρών, με την απορρόφηση των τμημάτων του νυν Παν. Πελοποννήσου και των ΤΕΙ.

  2) Νέο Πανεπιστήμιο Ηπείρου και Ιονίων Νήσων: Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με την απορρόφηση των τμημάτων του Παν. Δυτικής Μακεδονίας, του Ιονίου Πανεπιστημίου και των ΤΕΙ.

  3) Νέο Πανεπιστήμιο Κρήτης και Αιγαίου: Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με την συνένωση με το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Παν. Αιγαίου και το ΤΕΙ Κρήτης.

  Να προχωρήσουν επίσης οι συγχωνεύσεις του ΔΠΘ με το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με το ΤΕΙ Θεσσαλίας.

  Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη:

  4) Νέο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Οικονομικών Σπουδών Αττικής: Συνένωση του ΟΠΑ, του ΠΑΠΕΙ, της Παντείου και της Χαροκοπείου, στα πρότυπα μεγάλων πανεπιστημίων του εξωτερικού (Γαλλία: Paris Sciences & Lettres Research University, Αγγλία: University College London)

  5) Νέο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΑΠΜ): Ένωση του ΑΠΘ και του ΠΑΜΑΚ.

  6) Απορρόφηση των τμημάτων ΤΕΙ από τα πανεπιστήμια (ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, ΑΠΜ κ.α.)

  Η διασπορά τμημάτων και σχολών σε πολλές πόλεις, ακόμα και σε νησιά -όπως έγινε με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τώρα προωθείται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο- μόνο καταστροφική είναι για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της χώρας.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2018, 16:21 | Σταματούρος Ραφαήλ Ευάγγελος

  Το Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας ανήκει στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Είναι σαφώς προτιμότερο να μεταβιβαστεί στη Σχολή Φυσικής Αγωγής και Διαιτολογίας καθώς έτσι έχει πιο άμεση σχέση με το αντικείμενο των μαθημάτων του Τμήματος. Όμως εφόσον διδάσκονται πολλά μαθήματα περί ασθενειών του ανθρώπου και για την υγεία αυτού το ιδανικό είναι να μεταβιβαστεί στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας. Ωστόσο αυτό είναι η δίαιτα και η διατροφή. Πρόληψη και θεραπεία.

  Φοιτητής Καρδίτσας

 • 30 Σεπτεμβρίου 2018, 15:35 | Στελιος

  Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έπρεπε να συγκεντρώσει σταδιακά όλες τις σχολές στον Βόλο, γιατί είναι ιδανική πόλη για να δημιουργηθεί ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον με διεθνή απήχηση. Ο Βόλος διαθέτει ιδανικό φυσικό περιβάλλον, πνευματική παράδοση, αστική παράδοση, βιομηχανική παράδοση παράδοση κοινωνικών αγώνων και όλες τις υποδομές (λιμάνι, αεροδρόμιο, σιδηρόδρομο, εθνική οδό).
  Με τα τα κατάλληλα προγράμματα σπουδών – και αγγλόφωνα – θα μπορούσε να γίνει διεθνής πόλος έλξης για φοιτητές, ερευνητές και καθηγητές. Και τότε τα οφέλη θα ήταν τεράστια για όλη τη Θεσσαλία αλλά και για τη χώρα ολόκληρη.
  Δεν πρέπει να επικρατήσει στον σχεδιασμό η μικροπολιτική αντίληψη, οι πελατειακές σχέσεις και τα κακώς εννοούμενο τοπικό συμφέρον.
  Πρέπει να καταλάβουμε ότι η επιστήμη και η τεχνολογία αποτελούν την αιχμή του δόρατος της παγκόσμιας οικονομίας και τρέχουν με ιλιγγιώδεις ρυθμούς κι εμείς εδώ ιδρύουμε σχολές αμφίβολης βιωσιμότητας με ψηφοθηρικά κριτήρια.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2018, 11:24 | Θέμης Ντάλλας

  Προερχόμενος από τμήμα Φυσικής, αναρωτιέμαι αν έχουν κατανοήσει οι συντάκτες τοθ νομοσχεδίου πόσα εκατομμύρια ευρώ απαιτεί ο εργαστηριακός εξοπλισμός ενός τέτοιου τμήματος (ακόμα και μόνο ο διδακτικός, όχι ο ερευνητικός). Έχει γίνει η σχετική οικονομική μελέτη για την επιβάρυνση του προϋπολογισμού; Και αλήθεια χρειαζόμαστε άλλο ένα τμήμα Φυσικής και άλλο ένα Μαθηματικών στην ΕΛλλάδα;

  Προτείνονται δύο νέα τμήματα (Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών, Τμήμα Γλωσσών και Διαπολιτισμικών Σπουδών) που στη δική μου ματιά από την περιγραφή ταιριάζουν περισσότερο ως μεταπτυχιακά διατμηματικά προγράμματα κι όχι ως προπτυχιακά. Αλήθεια, οι απόφοιτοι αυτών των τμημάτων τι επαγγελματικά δικαιόωματα θα έχουν; Έχει γίνει μελέτη σκοπιμότητας, έχει σχεδιαστεί το πρόγραμμα σπουδών, έχει εγκριθεί από την ΑΔΙΠ;

  Έχουν ξαφνικά βρεθεί τα κονδύλια για την στελέχωσή τους; Κι αν ναι, γιατί με τα κονδύλια αυτά δεν εξασφαλίζεται η ζωή των υπαρχόντων τμημάτων; Τι θα γίνει με τα κενά που υπάρχουν, πχ, σε θέσεις ΔΕΠ στο τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (ΙΑΚΑ) και θα καλυφθουν ποτέ αυτές; Γιατί στο ΙΑΚΑ συνταξιοδοτείται ένα μέλος ΔΕΠ τον χρόνο και προσλαμβάνεται ένα την τριετία. Όχι μόνο μαθήματα που διδάσκονταν παλιά (και είχαν διαμορφώσει τον χαρακτήρα του τμήματος με την έμφαση στην διεπιστημονικότητα) δεν διδάσκονται πλεον καθόλου, αλλά πια λείπει προσωπικό και για την στοιχειώδη ύλη ενός τέτοιου τμήματος.

  Θυμάμαι την απόφαση για λειτουργία του Τμήματος Πληροφορικής στη Λαμία χωρίς να υπάρχει ούτε ένα μέλος ΔΕΠ. Και μάλιστα όταν υπήρχε ήδη σε λειτουργία το τμήμα της Βιοπληροφορικής και το τμήμα Μηχανικών Η/Υ στον Βόλο. Η υπόσχεση είναι ότι δεν θα λειτουργήσουν τα νέα τμήματα αν δεν έχουν 8 μέλη ΔΕΠ. Άρα μέχρι να προσληφθούν 32 μέλη ΔΕΠ για τα νέα τμήματα, τι θα πρέπει να περιμένουν τα υπάρχοντα για να καλύψουν τις άδειες θέσεις τους;

  Η συνένωση του ΤΕΙ με το ΑΕΙ πρέπει να οδηγήσει σε ένα πανεπιστήμιο με λιγότερα τμήματα, αλλά πιο καλά, που να μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με τον μειωμένο προϋπολογισμό. Γιατί ακόμα κι αν υπάρχουν χρήματα να στηθούν νέα τμήματα, δεν σημαίνει ότι θα υπάρχουν χρήματα μετά από λίγα χρόνια για να συνεχίσουν να λειτουργούν. Δεν χρειαζόμαστε τμήματα-σφραγίδες που να υποκρίνονται ότι εκπαιδεύουν μελλοντικούς ανέργους.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2018, 10:44 | Κώστας Μανωλίδης

  Ψήφισμα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, που συνήλθε στις 4-9-2018 συζήτησε διεξοδικά την μέχρι τώρα πορεία των διαδικασιών συνένωσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με το ΤΕΙ Θεσσαλίας και το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και κατέληξε στις παρακάτω διαπιστώσεις:

  1. Είναι σημαντική η πρωτοβουλία τόσο του Υπουργείου όσο και των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως προς τη χάραξη στρατηγικής για το μέλλον της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ειδικά μέσα στα πλαίσια των πρόσφατων μεγάλων μεταβολών στους όρους λειτουργίας των Πανεπιστημίων (υποστελέχωση, στέρηση οικονομικών πόρων, αύξηση εισακτέων). Όμως, το σχέδιο μετασχηματισμού και ανάπτυξης του Π. Θεσσαλίας δημιουργεί πολλές αμφιβολίες για τον εάν θεραπεύει ή επιτείνει τα δομικά προβλήματα της ανώτατης εκπαίδευσης. Οι διαδικασίες σύνταξης και διαβούλευσης της λεγόμενης «νέας αρχιτεκτονικής» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υπήρξαν σύντομες, βεβιασμένες και σε σημαντικό βαθμό αδιαφανείς. Τα Τμήματα ουδέποτε ενημερώθηκαν πλήρως ούτε κλήθηκαν εγκαίρως και επισήμως να καταθέσουν προτάσεις και προβληματισμούς για ένα τόσο σοβαρό και σύνθετο εγχείρημα που σίγουρα θα επηρεάσει τη μελλοντική λειτουργία και υπόστασή τους.

  2. Κρίνεται απαραίτητο να δοθεί επαρκέστερος χρόνος ωρίμανσης του σχεδίου και να επανεξεταστούν βασικές παράμετροί του. Η αριθμητική μεγέθυνση του Π. Θεσσαλίας, με τον τρόπο που προτείνεται, δεν εγγυάται καμία ουσιαστική αναβάθμιση. Αντίθετα μπορεί να αποδειχτεί επιβλαβής για το Πανεπιστήμιο και για το κοινωνικό σύνολο αν δεν βασίζεται:
  α) στην αντιμετώπιση των χρόνιων ελλείψεων και προβλημάτων των υπαρχόντων Τμημάτων, την οποία γνωρίζουν σε βάθος οι Πρυτανικές Αρχές αλλά και το Υπουργείο.
  β) στην σοβαρή μελέτη της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας των προτεινόμενων Τμημάτων και δομών. Μόνο οι ευφάνταστοι τίτλοι νέων Τμημάτων, διετών κύκλων σπουδών και Ινστιτούτων δυστυχώς δεν επαρκούν.
  γ) στην συμμετοχή όλων των δυνάμεων που συγκροτούν την Πανεπιστημιακή κοινότητα: διδάσκοντες, διοικητικοί και φοιτητές.
  δ) στην εγγραφή των σχεδιαζόμενων μεταβολών σε ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο που θα συνδέει την δημιουργία νέων εκπαιδευτικών και ερευνητικών στοχεύσεων με τις κοινωνικές και παραγωγικές δυναμικές της χώρας.

  3. Γίνεται έκκληση στις αρχές του Π. Θεσσαλίας και στην ηγεσία του Υ.Π.Ε.Θ. να δοθεί επιπλέον χρόνος μελέτης και διαλόγου για το εγχείρημα της συνένωσης και ανάπτυξης των Ιδρυμάτων. Είναι απολύτως επιβεβλημένη η ακαδημαϊκή συναίνεση και η εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση για τα αντικείμενα των νέων Τμημάτων, Σχολών και Ινστιτούτων, και γι αυτό πρέπει να αναβληθεί η οριστικοποίησή τους. Σε αυτήν την κατεύθυνση, πρέπει να αξιολογηθούν ανοιχτά και έντιμα προτάσεις και επισημάνσεις που έχουν ήδη κατατεθεί αλλά ποτέ δεν εισακούστηκαν. Θυμίζουμε σχετική πρόταση της Πολυτεχνικής Σχολής (29-3-2018) για την δημιουργία Τμήματος Μηχανικών Σχεδιασμού και Εφαρμοσμένων Τεχνών, η οποία θα άξιζε να συζητηθεί και να σταθμιστεί σε μια αξιόπιστη διαδικασία χωρίς προειλημμένες αποφάσεις.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2018, 16:09 | Κυριακή

  Η σχολή Διατροφής και Διαιτολογίας είναι μια απ τις πιο ηψυλόβαθμες του ΤΕΙ Θεσσαλίας με ένα πλήρες και επιστημονικό πρόγραμμα σπουδών. Στη σχολή μπορεί να φοιτήσει κάποιος δίνοντας Πανελλήνιες Εξετάσεις μέσα απ το 3ο πεδίο των Επιστημών Υγείας. Το αντικείμενο ανήκει στα παραιατρικα επαγγέλματα και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ενταχθει στη  σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής, καθώς ακόμα και το πρόγραμμα σπουδών της σχολής δεν έχει σχέση με αυτό της σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Πρέπει να αντιμετωπίσει ως σχολή Επιστημών Υγείας όπως και η αντίστοιχη σχολή στο Χαροκοπειο Πανεπιστήμιο.Αληθεια ο Υπουργός διέθεσε έστω και λίγο χρόνο για να μελετήσει το πρόγραμμα σπουδών των σχολών που συγχωνευει ή απλα εξαγοράζει ψήφους απ τα Τρίκαλα; Πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να διορθωθεί και να αναγνωριστεί η αξία του τμήματος αυτου.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2018, 13:30 | Κωνσταντίνος

  Καλησπέρα σας.Αρχικά,πρέπει να αναγνωρίσω ότι η συμβολή του κυρίου υπουργού και των συμβούλων του,έσωσε ένα θέμα που όδευε προς την καταστροφή.Γιατί καταστροφή είναι εκ πρώτης όψεως η απουσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από τον πανεπιστημιακό χάρτη,μην έχοντας δικό της Πανεπιστήμιο.Όμως,τα τμήματα που λειτουργούσαν σε διάφορες πόλεις της Στερεάς Ελλάδας,όχι μόνο έκλεισαν,αλλά και σε μία πόλη,την Άμφισσα διπλασιάστηκαν,αφού υπάχθηκαν σε πανεπιστήμια του Λεκανοπεδίου.
  Όμως πρέπει να διαμαρτυρηθώ γιά τη συμπερίληψη του τμήματος του Καρπενησίου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.Τηρήθηκαν εδώ τα περίφημα ακαδημαϊκά κριτήρια γνωρίζοντας ότι το Καρπενήσι απέχει περισσότερο από την Αθήνα απ’ό,τι από τη Λάρισα και το Βόλο;Άρα,έπρεπε με βάση τα ακαδημαϊκά κριτήρια να ενταχτεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.Αυτό δεν το πρόσεξαν οι καθηγητές στη Θεσσαλία;
  Αντίθετα,γιά τη Λάρισα και τα Τρίκαλα,τα ακαδημαϊκά κριτήρια έγιναν σημαία από τους πανεπιστημιακούς του Βόλου.Έτσι,παρά το ότι η Λάρισα απέχει από το Βόλο σαράντα λεπτά της ώρας,δε δέχτηκαν να λειτουργήσουν έστω ένα-δύο τμήματα ακόμα σ’αυτή.
  Θα χάλαγε η δομή της Πολυτεχνικής στο Βόλο αν το Τμήμα Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετονομαζόταν σε Μηχανικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ιδρυόταν επιπλέον Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης στη Λάρισα ως παραρτήματά της; Εξάλλου γιά το δεύτερο τμήμα,υπάρχουν και το επιστημονικό δυναμικό και η υλικοτεχνική υποδομή και γιά τα δύο.
  Έπειτα, η σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΤΕΙ στα Τρίκαλα με το τόσο πλούσιο και ελκυστικό διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών που στοχεύει στην αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων,δε θα έπρεπε να κλείσει,αλλά να αναβαθμιστεί σε τμήμα αποκατάστασης ιστορικών κτιρίων και εσωτερικής αρχιτεκτονικής και διακόσμησης,να υπαχθεί στη Σχολή Τεχνολογίας και να λειτουργήσει στα Τρίκαλα ως τρίτο τμήμα.Δεν υπάρχουν ανάγκες γι’αυτό τον τομέα;Ή μήπως μας αρέσει να φοιτούν ακόμα το 2018 στα ιταλικά πανεπιστήμια οι νέοι μας σε τέτοια αντικείμενα;
  Τέλος,γιά να συμπληρωθεί η Σχολή Οικονομικών Επιστημών, θα έπρεπε να ιδρυθεί και Τμήμα Τουριστικών Σπουδών και Φιλοξενίας στο Βόλο.
  Μ’αυτό τον τρόπο,τα τμήματα,αυξάνονται σε 38,όσο δηλαδή είναι και το άθροισμα των τμημάτων των ιδρυμάτων που λειτουργούν,δηλαδή του Πανεπιστημίου,του ΤΕΙ Θεσσαλίας και του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.Αυτό είναι δίκαιη και ίση μεταχείριση με άλλες περιφέρειες και συγχωνεύσεις,γιά παράδειγμα αυτή της Ηπείρου.Εκεί,ο τελικός αριθμός των τμημάτων που λειτουργούσαν αυξήθηκε κατά τέσσερα.Επίσης, το ίδιο επιχειρείται να γίνει και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με τα ιδρύματα που λειτουργούν εκεί. Όλοι οι φορείς πανεπιστημιακοί και τοπικοί,ζητούν με επίταση την ίδρυση επιπρόσθετων τμημάτων που ισούνται με το ένα τρίτο των υπαρχόντων.
  Απ’ό,τι γνωρίζω,οι οικονομικές συνθήκες είναι τέτοιες που δεν επιτρέπουν την ίδρυση νέων τμημάτων.Όμως αυτό φαίνεται ότι ισχύει μόνο γιά την Περιφέρεια Θεσσαλίας,όπου οι τοπικοί παράγοντες απαξιώνονται και επιδιώκεται η σιωπή τους.Μήπως ξεχάσαμε ότι εκτός της βούλησης των Πανεπιστημιακών,πρέπει να υλοποιείται και η περιβόητη περιφερειακή ανάπτυξη με δίκαιο τρόπο;

 • 29 Σεπτεμβρίου 2018, 13:28 | Παναγιώτης

  Για όλα αυτά τα τμήματα υπάρχει μελέτη που να αποδεικνύει την αναγκαιότητά τους;

  1) Τα Γενικά Τμήματα είχαν καταργηθεί σε όλα τα Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία το 2013 και το προσωπικό τους είχε απορροφηθεί σε τμήματα άλλων σχολών.

  Δεν υπάρχει ανάγκη επανίδρυσης μιας ακαδημαϊκής δομής που θα έχει μόνο τη δυνατότητα εκπόνησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και διδακτορικής διατριβής.

  2) Η Σχολή Θετικών Επιστημών στη Λαμία θα περιλαμβάνει πλέον 3 τμήματα: το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και τα δύο νέα τμήματα Μαθηματικών και Φυσικής.

  Όμως στον Βόλο λειτουργεί ήδη από το 2000 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, το οποίο μετονομάστηκε σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών το 2013, ενταγμένο στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

  Θα ήταν πιο λογικό να συγχωνευτεί το τμήμα Πληροφορικής της Λαμίας με το τμήμα στο Βόλο και να μην ιδρυθούν δύο νέα τμήματα στη Λαμία.

  3) Η διασπορά τμημάτων της ίδιας σχολής σε ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ πόλεις έχει αξιολογηθεί από την ΑΔΙΠ ως προβληματική. Επίσης, κάθε παρέκκλιση από το μοντέλο 1 ΑΕΙ / 1 Πανεπιστημιούπολη δημιουργεί επιπλέον πίεση στα ιδρύματα. Για ποιο λόγο επιλέγεται η επέκταση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε 5 πόλεις (Βόλο, Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα και Λαμία) αντί της συνένωσης των σχολών και της συγκέντρωσης των τμημάτων;

 • 29 Σεπτεμβρίου 2018, 11:08 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ Ε.

  Η σχολή Τεχνολογίας όπως επίσης και τα Τμήματα Ενέργειας και Περιβάλλοντος και το τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων πρέπει να έχουν έδρα τα Τρίκαλα;Υπάρχουν δημοσιεύματα που καταστούν τα Τρίκαλα «κορυφαία έξυπνη πόλη όπως:»http://www.iefimerida.gr/news/441481/guardian-trikala-i-poli-poy-den-hreiazetai-na-xereis-enan-politiko-gia-na-ginei-kati, http://www.alphafm.gr/archives/17295, http://www.kathimerini.gr/902207/opinion/epikairothta/politikh/h-e3ypnh-polh-twn-trikalwn-kai-to-mellon-ths-elladas, https://www.eleftheriaonline.gr/ellada-kosmos/tech/item/135998-trikala-i-eksypni-poli-pou-ginetai-protypo-ektos-synoron, κ.ά.