Άρθρο 03 – Ίδρυση Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

1. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύονται τα εξής Τμήματα:
α) Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών με έδρα την πόλη του Βόλου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών,
β) Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών με έδρα την πόλη του Βόλου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών,
γ) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με έδρα την πόλη της Λάρισας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών,
δ) Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα την πόλη της Λάρισας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών,
ε) Αγροτεχνολογίας, με έδρα την πόλη της Λάρισας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
στ) Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής με έδρα την πόλη της Λάρισας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
ζ) Νοσηλευτικής με έδρα την πόλη της Λάρισας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
η) Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας με έδρα την πόλη της Καρδίτσας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
θ) Φυσικοθεραπείας με έδρα την πόλη της Λαμίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
ι) Ενέργειας και Περιβάλλοντος με έδρα την πόλη της Λάρισας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας,
ια) Ψηφιακών Συστημάτων με έδρα την πόλη της Λάρισας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας,
ιβ) Επιστήμης Τροφίμων με έδρα την πόλη της Καρδίτσας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
ιγ) Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, με έδρα την πόλη της Καρδίτσας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας,
ιδ) Διατροφής και Διαιτολογίας με έδρα την πόλη των Τρικάλων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Διαιτολογίας,
ιε) Φυσικής με έδρα την πόλη της Λαμίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών,
ιστ) Μαθηματικών με έδρα την πόλη της Λαμίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών,
ιζ) Γενικό, με έδρα την πόλη της Λάρισας,
ιη) Γενικό, με έδρα την πόλη της Λαμίας.
2. α) Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών μεταφέρεται από τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών,
β) το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών μετονομάζεται σε Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Από τη μετονομασία δεν επέρχεται καμία μεταβολή στα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από τον παρεχόμενο τίτλο σπουδών. Ο παρεχόμενος τίτλος σπουδών στους φοιτητές που έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο Τμήμα Πληροφορικής φέρει τον υφιστάμενο κατά το χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο.
3. Τα Γενικά Τμήματα των περιπτ. ιζ΄ και ιη΄ της παρ. 1 καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δεν απονέμουν πτυχία πρώτου κύκλου σπουδών, αλλά παρέχουν τη δυνατότητα εκπόνησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και διδακτορικής διατριβής.
4. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων της παρ. 1 και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
5. Στα Τμήματα της παρ. 1 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός Πρόεδρος, με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), έως την 31η-8-2019, οπότε και αναδεικνύεται Πρόεδρος με εκλογική διαδικασία σύμφωνα με τα άρθρο 23 του ν. 4485/2017, διαφορετικά έως να καταστούν αυτοδύναμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Οι Πρόεδροι των Τμημάτων, προσωρινοί ή μη, καθώς και τα μέλη Δ.Ε.Π. αυτών, συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 4485/2017.
6. Σε κάθε Τμήμα οργανώνεται Γραμματεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του. 7. Σε καθένα από τα Τμήματα της παρ. 1, με εξαίρεση τα Γενικά Τμήματα, συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις μελών Δ.Ε.Π.,
8. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων του παρόντος άρθρου έχει διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Εξαιρούνται το Τμήμα Αγροτεχνολογίας το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, στα οποία η απαιτούμενη διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
9. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του παρόντος γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195). Τα προγράμματα αυτά θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72 και το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011.

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 01:52 | Γιάννης Κουτεντάκης

  Άρθρο 03 – Ίδρυση Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  θ) Φυσικοθεραπείας με έδρα την πόλη της Λαμίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας

  Η παραπάνω πρόταση είναι άστοχη και στερείται επιστημονικών δεδομένων. Συγκεκριμένα,

  1. Προγράμματα Σπουδών και Ερευνητικό Έργο
  Ελάχιστη έως και μηδενική είναι η συνάφεια μεταξύ των προγραμμάτων σπουδών Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Στερ. Ελλάδας και Κτηνιατρικής, Βιοχημείας, ακόμα και της Ιατρικής, που σήμερα απαρτίζουν τη Σχολή Υγείας του ΠΘ. Αντίθετα, η συνάφεια με τα προγράμματα σπουδών των ΤΕΦΑΑ είναι μεγάλη με το ποσοστό των κοινών μαθημάτων να ξεπερνά το 40%. Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο ότι ένας μεγάλος αριθμός μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων ΤΕΦΑΑ έχει ήδη απονεμηθεί σε απόφοιτους Φυσικοθεραπείας. Το ΤΕΦΑΑ του ΠΘ προσφέρει το μεταπτυχιακό «Άσκηση & Υγεία» από το 2004 και ισότιμα συμμετέχει στο μεταπτυχιακό «Άσκηση, Εργοσπιρομετρία & Αποκατάσταση» της Ιατρικής του ΠΘ. Επιπλέον, το προσωπικό του ΤΕΦΑΑ του ΠΘ έχει με επιτυχία διεκδικήσει πολλά εθνικά και διεθνή προγράμματα σε θέματα υγείας και ποιότητας ζωής, με μεγάλο μέρος του παραγόμενου έργου να έχει υιοθετηθεί από διεθνείς φορείς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και τα Υπουργεία Υγείας Αμερικής, Αυστραλίας και Σκωτίας.

  2. Διεθνείς Πρακτικές
  Η δημιουργία Σχολής όπου θα συμβιώνουν ΤΕΦΑΑ και Φυσικοθεραπεία ουδόλως αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία. Έτσι, πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού έχουν ήδη κάνει το αυτονόητο:
  School of Sport, Exercise & Rehabilitation Sciences, Birmingham University, UK
  School of Public Health, Physiotherapy and Sports Science, UCD, Dublin, Ireland
  School of Physiotherapy and Exercise Science, Curtin University, Australia
  School of Health (Physiotherapy) and Sport, Universitat de Barcelona, Spain

  Συμπερασματικά και σύμφωνα με την παραπάνω σύντομη ανάλυση,

  α) ελάχιστη είναι η συνάφεια μεταξύ των προγραμμάτων σπουδών Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Στερ. Ελλάδας και Κτηνιατρικής, Βιοχημείας και της Ιατρικής που σήμερα απαρτίζουν τη Σχολή Υγείας του ΠΘ, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος της απομόνωσης,
  β) τα προγράμματα σπουδών του ΤΕΦΑΑ του ΠΘ και της Φυσικοθεραπείας του εν λόγω ΤΕΙ έχουν υψηλή συνάφεια και συγγενείς στόχους, και
  γ) λόγω της προαναφερόμενης συνάφειας-συγγένειας, η συνύπαρξη των δύο Τμημάτων, μαζί με το νέο Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, σε μία νέα, καινοτόμο και μοναδική στην Ελλάδα Σχολή, είναι ακαδημαϊκά ενδεδειγμένη, σύμφωνη με τις διεθνείς πρακτικές, και θα συμβάλει θετικά στην περαιτέρω ακαδημαϊκή ανάπτυξη της Φυσικοθεραπείας στη Στερεά Ελλάδα.

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 01:35 | Φοιτήτρια Διατροφής και Διαιτολογίας

  Το τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας είναι ένα από τα πιο υψηλόβαθμα του ΤΕΙ Θεσσαλίας, με ένα πλήρες και επιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σαφή προσανατολισμό στον χώρο της υγείας. Οι σπουδές αλλά και το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης περιστρέφεται στο αντικείμενο της υγείας και της κλινικής κατάστασης του ανθρώπου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ενταχθεί στην σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας δεν έχει ΚΑΜΙΑ σχέση με αυτό των ΤΕΦΑΑ, πέραν από δύο μαθήματα και συγκεκριμένα τα μαθήματα της Εργομετρίας και της Εργοφυσιολογίας. Επομένως θα ήταν καλύτερα να ενταχθεί το τμήμα Διατροφής και Διαιολογίας στην Σχολή Επιστημών Υγείας, ώστε να υπάρχει ομοιογένεια με το τμήμα του Χαροκοπείου και να μην υπάρξει κίνδυνος υποβάθμισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 00:56 | Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων

  Αξιότιμε Υπουργέ, κύριε Κ. Γαβρόγλου,
  Με το παρόν σχόλιό μας, θα θέλαμε να εκφράσουμε την εντονότατη διαμαρτυρία μας για τη διαφαινόμενη κατάργηση του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του ΑΤΕΙ-Θεσσαλίας, στο παρόν σχέδιο Νόμου για το νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ταυτόχρονα τη διαχρονική υποστήριξή μας στο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων του ΑΤΕΙ-Θεσσαλίας.
  Το Τμήμα των Ιατρικών Εργαστηρίων είναι από τα παλαιότερα τμήματα του ΤΕΙ-Λάρισας, νυν ΑΤΕΙ-Θεσσαλίας και ιδρύθηκε το 1970 με την ίδρυση των ΚΑΤΕ (Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαιδεύσεως), (ν.δ. 652 (ΦΕΚ 180/Α’/1970). Η Σχολή ονομάστηκε τότε ως: Ανωτέρα Σχολή Παραϊατρικών Επαγγελμάτων και το τμήμα ως: Τμήμα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων.
  Από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων της Λάρισας, εφαρμόζει νέο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, διάρκειας οκτώ εξαμήνων, με σύνολο 240 διδακτικών μονάδων (240 ECTS πανευρωπαϊκώς αναγνωρισμένων).
  Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ιδιαίτερα τα ακόλουθα:
  – Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων ΑΤΕΙ-Θεσσαλίας είναι πλήρως αναγνωρισμένο και καταξιωμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αμερική και είναι ισότιμο με τα Τμήματα Βιοϊατρικών Επιστημών και Βιοϊατρικών Εργαστηριακών Επιστημών (Biomedical Sciences/Biomedical Laboratory Sciences) και Ιατρικών Εργαστηρίων (Medical Laboratories) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αμερικής αντίστοιχα.
  – Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος είναι πλήρως εναρμονισμένο με το αντίστοιχο πρόγραμμα επιπέδου B.Sc, που χορηγείται από τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
  – Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων ΑΤΕΙ-Θεσσαλίας, είναι αναγνωρισμένα από το 1996, [Προεδρικό Διάταγμα Υπ. αριθμ. 163/1996, Αριθμός ΦΕΚ 118, τεύχος Α΄, http://petie.gr/images/stories/Petie_files/epagelmatika_dikaiomata_tie.pdf%5D ισότιμα και εναρμονιζόμενα με αυτά των Βιοϊατρικών Εργαστηριακών Επιστημόνων του εξωτερικού (Biomedical Scientist/Biomedical Laboratory Scientist) και με πρόσφατα καθορισμένη άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων που επιτρέπει πλήρως την εξάσκηση των υπηρεσιών τους βάσει των ανωτέρω επαγγελματικών δικαιωμάτων των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων (Προεδρικό Διάταγμα υπ’αριθμ. 20/2017, που εκδόθηκε στις 20-3-2017), http://www.petie.gr/images/adeia_askisis_epaggelmatos_PD_20_2017.pdf
  – Τα τελευταία χρόνια η βάση εισαγωγής των μαθητών της Γ’ Λυκείου στο ανωτέρω Τμήμα μέσω πανελλαδικών εξετάσεων είχε μία διαρκώς ανοδική τάση, γεγονός που αποδεικνύει τη μεγάλη ζήτηση και απήχηση που έχει το Τμήμα και η ανωτέρω ειδικότητα πανελλαδικά. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα συνολικά μόρια εισαγωγής του τελευταίου εισακτέου στο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Λάρισας ήταν: 14.702 και του πρώτου εισακτέου φοιτητή: 17.484 για το ακαδημαϊκό έτος: 2017-2018 που διανύσαμε και είναι από τα πρώτα Τμήματα σε βάση εισαγωγής σε όλο το ΑΤΕΙ-Θεσσαλίας, υπερβαίνοντας διάφορα άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα πανελλαδικώς.
  – Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ-Λάρισας με το νέο-εκσυγχρονισμένο πρόγραμμα σπουδών του κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα της ανώτατης εκπαίδευσης, του αντίστοιχου επιστημονικού αντικειμένου έχει περάσει επιτυχώς εξωτερική αξιολόγηση από την ΑΔΙΠ (Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση), όπως αποτυπώνεται και στο ακόλουθο link: https://www.adip.gr/external/TEILarissa_MedicalLab_2012.pdf
  – Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε με ακρίβεια ότι το ανωτέρω Τμήμα συμμετέχει επιτυχώς σε ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus, Erasmus+ κλπ., πλήρως αναγνωρισμένο και στην πράξη, ως ισότιμο με πολλά αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Πανεπιστημιακά Τμήματα.
  – Επιπλέον, η ευρωπαϊκή οδηγία 2005/36/ΕΚ που ενσωματώθηκε στην εθνική μας νομοθεσία [Άρθρο 1 – Προεδρικό Διάταγμα 51/2017 – Ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/55/ΕΕ που τροποποιεί την οδηγία 2005/36/ΕΚ (άρθρο 1 της Οδηγίας 2013/55/ΕΕ)], (σχετικά με την ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα), έδωσε τη δυνατότητα στους αποφοίτους των τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων να μεταναστεύσουν και να αναζητήσουν εργασία αναγνωριζόμενοι ισότιμα με τους ευρωπαίους αποφοίτους ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα ή εκπονώντας διδακτορικές διατριβές σε πανεπιστήμια της Ε.Ε. Η Ελλάδα, δια της θέσεως σε ισχύ των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 38/2010, ενσωμάτωσε στην εθνική έννομη τάξη τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Με τον τρόπο αυτό επήλθε, πλήρης προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας με το ισχύον κοινοτικό δίκαιο περί της αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων διαφόρων κατηγοριών επαγγελματιών, μεταξύ, δε, αυτών και των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, πτυχιούχων ΤΕΙ, γι’ αυτό και η διαφαινόμενη κατάργηση του ανωτέρω Τμήματος στη Λάρισα, θα δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα στους αποφοίτους-συναδέλφους μας στην αναζήτηση εργασίας και θα αντίκειται στην εφαρμογή της ανωτέρω νομοθετικής διάταξης.
  – Η επιστημονική τεκμηρίωση της αναγκαιότητας ύπαρξης του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων στον τριτοβάθμιο χώρο εκπαίδευσης, δόθηκε αναλυτικά με άρθρο του Καθηγητή κ. Χρήστου Ζηλίδη, Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΤΕΙ Θεσσαλίας, στην ηλεκτρονική εφημερίδα ESOS (https://www.esos.gr/tags/hristos-zilidis). Κάθε καλόπιστος, διαβάζοντας το εν λόγω άρθρο, αλλά και άλλων εξαίρετων επιστημόνων στον χώρο (https://www.esos.gr/arthra/54909/oi-apofoitoi-toy-tmimatos-tehnologias-iatrikon-ergastirion-ergazontai-simera-isaxia-se), μπορεί να αντιληφθεί αβίαστα ότι η ενέργεια κλεισίματος του τμήματος είναι μία επιστημονικά ατεκμηρίωτη ενέργεια που υποβαθμίζει αντί να αναβαθμίζει τον χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και φυσικά μόνο τεράστια προβλήματα θα δημιουργήσει αφήνοντας κενό τον εν λόγω χώρο.
  – Μπορεί κάποιος να μας απαντήσει υπεύθυνα τι θα γίνει με τη στελέχωση του εργαστηριακού τομέα όλων των δημοσίων και ιδιωτικών νοσοκομείων της χώρας με αυτήν την κατηγορία εξειδικευμένων υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιστημόνων, δηλαδή των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, στον ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα της Υγείας, που διαρκώς αναπτύσσεται και διαρκώς οι απαιτήσεις και οι παροχές υγείας όλο και αυξάνονται;;; Τι θα γίνει με τα 4.000 περίπου ιδιωτικά διαγνωστικά ιατρεία σε όλη την Ελλάδα και τα 500 περίπου βιοαναλυτικά εργαστήρια, που είναι αρμόδια για τον ποιοτικό έλεγχο των υδάτων, των λυμάτων και των τροφίμων, με την επιδιωκόμενη κατάργηση αυτής της ιδιαίτερα αξιόλογης και απολύτως χρήσιμης και επιβεβλημένης ειδικότητας στον Τομέα της Υγείας στη χώρα μας;;
  – Με βάση το σύστημα ποιότητας ΙSO 9001:2015 που πλέον είναι το διεθνές πρότυπο ποιότητας, καθώς επίσης και από το πιο εξειδικευμένο πρότυπο 15189:2007, στο οποίο περιγράφεται και επεξηγείται ο ρόλος του τεχνολόγου ιατρικών εργαστηρίων, οι εργασίες που κάνει και πως βάση του ακαδημαϊκού του επιπέδου συμβάλλει στην πραγμάτωση ενός διαπιστευμένου εργαστηρίου και παραδίδει στον κλινικό ιατρό εργαστηριακά αποτελέσματα υψηλής ακρίβειας, κατάλληλα να τον οδηγήσουν στο σωστό θεραπευτικό πρωτόκολλο. Ποιος άλλος εξειδικευμένος και καταλληλότερος επιστήμονας λοιπόν, θα υποκαταστήσει τους Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων στην εξαγωγή και στη διαφύλαξη ποιοτικών αποτελεσμάτων προς τον Εργαστηριακό και τον Κλινικό Ιατρό;;
  – Γιατί καταργείτε ένα καταξιωμένο Τμήμα στην τοπική κοινωνία της Λάρισας και στην ανώτατη εκπαίδευση γενικότερα που μόλις πρόσφατα μετεγκαταστάθηκε σε ένα νέο υπερσύγχρονο κτίριο Σχολής Επιστημών Υγείας, με την αντίστοιχη αναβαθμισμένη υλικοτεχνική υποδομή, γεγονός που αναβαθμίζει τις ήδη υψηλού επιπέδου σπουδές του Τμήματος. Ποια η σκοπιμότητα όλα αυτά να μην αξιολογούνται και να καταστούν ανώφελα;; Γιατί όλο αυτό το τεράστιο κόστος και ο τεράστιος κόπος να πηγαίνουν χαμένα;;;
  Κατόπιν όλων των ανωτέρω, αποδεικνύεται με τον πλέον εύλογο και τεκμηριωμένο τρόπο η αναγκαιότητα συνέχισης και αναβάθμισης του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του ΑΤΕΙ-Θεσσαλίας και προς τούτο παρακαλούμε θερμά το Υπουργείο Παιδείας να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για την προάσπιση του Τμήματος.
  Ως Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, (Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), ως Συνδικαλιστική Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Ελλάδος και ως Περιφερειακός Σύλλογος Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Μακεδονίας-Θράκης, δηλώνουμε ρητά και κατηγορηματικά ότι συντασσόμαστε πλήρως με τη διατήρηση του ανωτέρω Τμήματος στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κάτι το οποίο θα διαφυλάξουμε με κάθε πρόσφορο μέσο, επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας.
  Γι’ αυτό και καλούμε το Υπουργείο Παιδείας και τον αξιότιμο Υπουργό να επανεξετάσει άμεσα αυτόν τον άδικο και επιστημονικά ατεκμηρίωτο σχεδιασμό κατάργησης του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων στη Λάρισα και να τροποποιήσετε άμεσα το παρόν άρθρο του σχεδίου Νόμου πριν την κατάθεσή του στη Βουλή!! Σεβαστείτε την επιστήμη μας, το επάγγελμά μας και τους χιλιάδες συναδέλφους φοιτητές και αποφοίτους μας!!!
  Τα Δ.Σ. των Συλλόγων μας,
  Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων
  Συνδικαλιστική Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Ελλάδος
  Περιφερειακός Σύλλογος Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Μακεδονίας- Θράκης
  (info@petie.gr, info@setiee.gr, pestiemath@gmail.com)

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 00:23 | Φανή Μοτεσνίτσα

  Το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου της Καρδίτσας, του οποίου είμαι και εγώ απόφοιτη και μάλιστα είχα περάσει την πρώτη χρονιά λειτουργίας του τμήματος πριν 19 χρόνια, είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα της χώρας! Απορώ με την απόφαση του υπουργείου να αναστατώσει μια πετυχημένη συνταγή. Το αποτέλεσμα; Θα την καταστρέψει! Δεν πειράζεις κάτι πετυχημένο!
  Η σχολή κάλυψε ένα τεράστιο κενό στην αγορά, δημιουργώντας επιστήμονες σε αντικείμενο που υπήρχε ανάγκη. Οι απόφοιτοί του έγιναν ανάρπαστοι! Υπήρξε περίοδος που υπήρχε 98% απορρόφηση! Μπορείτε να μου επιδείξετε ένα άλλο τμήμα που να το έχει πετύχει αυτό; Ακόμα και στην περίοδο της κρίσης υπάρχει απορρόφηση των αποφοίτων. Και όσοι δεν βρίσκουν την τύχη τους εδώ στελεχώνουν αντίστοιχες μεγάλες επιχειρήσεις στο εξωτερικό.
  Και αναρωτιέμαι…πριν προβείτε σε αυτήν την ιδέα της συγχώνευσης συμβουλευτήκατε κανένα; Ενημερωθήκατε; Αντί να αναβαθμίσετε το εν λόγω μοναδικό στην Ελλάδα τμήμα, σε πανεπιστημιακό το υποβιβάζετε (γιατί αυτό θα συμβεί) συγχωνεύοντάς το με τμήμα της Δασοπονίας που υπάρχει και σε άλλες πόλεις; Ποιος ο λόγος;
  Αφαιρείται από τον τίτλο η λέξη Σχεδιασμός, που είναι από τους βασικούς κορμούς του τμήματος και μπαίνει η λέξη δασοπονία. Μια ακόμα, μετά από της Θεσσαλονίκης, Αθήνας κλπ. Γιατί να διαλέξει αυτό το τμήμα ο μαθητής;
  Θεωρώ πως οι αποφάσεις σας πάρθηκαν ελαφριά την καρδία και πως μετά από όσες κινήσεις γίνανε για να ενημερωθείτε για το πρόβλημα που θα δημιουργήσετε (το οποίο θα είναι μεγαλύτερο από αυτό που θέλετε να επιλύσετε) θα προβείτε σε διορθωτικές κινήσεις.

  Με την ελπίδα πως δεν θα καταστρέψετε κάτι που δημιουργήθηκε 20 χρόνια πριν και με τόσο κόπο έγινε επιτυχημένο!

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 00:43 | Γιώργος

  Καλησπέρα,
  θα πρέπει να δημιουργηθεί τμήμα Βιοιατρικών Επιστημών (Λάρισα) από την μετεξέλιξη του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων, και να υπάγεται στην Σχολή Επιστημών Υγείας. Επίσης, το τμήμα Δημόσιας Υγείας πρέπει να ιδρυθεί στη Λάρισα στην ΣΕΥ, ώστε να μπορέσει να αναπτύξει συνέργειες με τα υπόλοιπα τμήματα και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 23:47 | Κωνσταντίνα Πουλιανίτη

  Αναφορικά με το Τμήμα Φυσικοθεραπείας με έδρα την πόλη της Λαμίας, θα ήταν καταλληλότερη ενέργεια η ένταξή του στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Διαιτολογίας και όχι στη Σχολή Επιστήμων Υγείας. Η συνάφεια του προγράμματος σπουδών του τμήματος Φυσικοθεραπείας είναι σαφώς μεγαλύτερη με εκείνο της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Διαιτολογίας και τα αντικείμενα σπουδών των δύο αυτών Σχολών πολλές φορές λειτουργούν στην πράξη συμπληρωματικά. Για το λόγο αυτό στο εξωτερικό είναι σχεδόν κανόνας τα δύο αυτά τμήματα να λειτουργούν κάτω από την ίδια στέγη για την καλύτερη ποιότητα των παρεχόμενων επιστημονικών υπηρεσιών.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 22:51 | Θεμιστοκλής Λαζαρίδης

  παρ. 1: Να δημιουργηθούν τα Τμήματα (α) Βιοϊατρικών Επιστημών, με έδρα τη Λάρισα (ως φυσική μετεξέλιξη του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων – αντίστοιχο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής), (β) Διεθνών Σπουδών Αθλητισμού, με έδρα τα Τρίκαλα. Να αλλάξει ονομασία το Τμήμα Αγροτεχνολογίας σε Τμήμα Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 22:23 | Α. Καλτσάτου

  Προτείνεται η ένταξη του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Διαιτολογίας και όχι στη Σχολή Επιστήμων Υγείας όπως εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε ανάλογα ιδρύματα του εξωτερικού. Τα γνωστικά αντικείμενα της φυσικής αγωγής και αθλητισμού, διαιτολογίας και φυσικοθεραπείας έχουν παρα πολύ μεγάλη συνάφεια και στοχε’υουν και τα τρία στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας. Ο συνδυασμός τους λοιπόν με μορφή κοινών προγραμμάτων θα συντελούσε στην καλύτερη ποιότητα των παρεχόμενων επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς τα αντικείμενα αυτά λειτουργούν στην πράξη συμπληρωματικά.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 21:01 | Β ΣΟΠΙΔΟΥ

  Η Φυσικοθεραπεία αποτελεί μία διεθνώς αναγνωρισμένη και συνεχώς αναπτυσσόμενη εφαρμοσμένη Επιστήμη Υγείας με Κλινικό Γνωστικό Αντικείμενο, με έμφαση στην πρόληψη, αξιολόγηση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, δυσλειτουργιών και κακώσεων, συγγενών και επίκτητων, οι οποίες προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και κυκλοφορικό σύστημα.
  Η Φυσικοθεραπεία απαιτεί σε βάθος θεωρητική γνώση και σημαντική εργαστηριακή, κλινική και πρακτική εκπαίδευση που οδηγεί στην οργάνωση προληπτικών παρεμβάσεων και στην αναγκαία διαφορική αξιολόγηση και κλινικό συλλογισμό για την τεκμηριωμένη επιλογή και εφαρμογή του σχεδίου πρόληψης ή θεραπείας των ως άνω περιγραφόμενων προβλημάτων.
  Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) ορίζει ως διακριτή επαγγελματική ειδικότητα τους Φυσικοθεραπευτές → «Physiotherapists, ISCO code 2264», με βάση τα International Standard Classification of Occupations (ISCO, 2008 revision), ενώ το επάγγελμα του Φυσικοθεραπευτή ανήκει στην World Health Professions Alliance (WHPA, 2010) ως αυτοδύναμο Επάγγελμα Υγείας όπως οι ιατροί, οι φαρμακοποιοί, οι οδοντίατροι και οι νοσηλευτές.
  Όπως τεκμηριώνεται από τα Ευρωπαϊκά (Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελβετία, Σκανδιναβικές χώρες, κλπ) αλλά και διεθνή δεδομένα (Η.ΠΑ., Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδάς, κλπ) σχετικά με τον προσανατολισμό και τη δομή των σπουδών, το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικοθεραπείας θεραπεύεται από ομότιτλα Τμήματα ενταγμένα οργανικά σε Σχολές Επιστημών Υγείας.
  Τα τμήματα Φυσικοθεραπείας πρέπει να ανήκουν και να εντάσσονται στις σχολές Επιστημών Υγείας και συμφωνούμε απόλυτα με τις διατάξεις του σχεδίου Νόμου για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που εντάσσει το Τμήμα Φυσικοθεραπείας στη σχολή Επιστημών Υγείας.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 20:23 | ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΚΟΛΟΒΟΣ

  Λάθος απόφαση η συγχώνσευση του ΣΤΕΞ.
  Μετά από 35 χρόνια ως εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια τεχνική εκπαίδευση και έχοντας ασκήσει καθήκοντα διευθυντή πάνω από 20 χρόνια,σας διαβεβαιώ, με όποια βαρύτητα μπορεί να έχει η άποψή μου, ότι το τμήμα ΣΤΕΞ είναι αυτό που χρειάζεται ο κλάδος του ξύλου και επίπλου για να αναπτυχθεί και να προσφέρει στην πολυαναμενόμενη ανάπτυξη στη χώρα μας.
  Περισσότερα από 2500 προιόντα παράγονται από το ξύλο και δραστηριοποιούνται με αυτά οι ελληνικές επιχειρήσεις, μην τους στερείτε τη δυνατότητα να τροφοδοτούνται με σωστά καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, που θα συμβάλει όχι μόνο στην παραγωγική διαδικασία αλλά και στη στοχευμένη έρευνα, θα συμβάλει στη βελτίωση των προιόντων, των διαδικασιών και την σχεδίαση καιπαραγωγή καινοτόμων νέων προιόντων.
  Η μοναδικότητα του τμήματος σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθιστά επιτακτική την αυτοτελή υπόστασή του και στη διαδικασία ανωτατοποίησης.
  Η άμεση απορρόφηση των αποφοίτων του τμήματος από τις επιχειρήσεις αποτελεί τον καλύτερο δείκτη αξιολόγησης της αναγκαιότητας του τμήματος και επιβάλει να ξαναεξετάσετε την περίπτωση από μηδενική βάση.

  Τέλος στην περίπτωση του ΣΤΕΞ δεν ισχύει το ¨ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΝΑ ΑΝΘΙΣΟΥΝ¨ αλλά το ¨ΜΗΝ ΜΑΡΑΝΕΤΕ ΕΝΑ ΗΔΗ ΑΝΘΙΣΜΕΝΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ¨

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 20:12 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΚΟΥΚΙΟΣ

  ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ: Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού
  ΠΑΛΑΙΟ ΤΜΗΜΑ: Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
  Η προσθήκη του αντικειμένου της Δασολογίας στα αντικείμενα του παλαιού Τμήματος επιφανειακά φαίνεται να επεκτείνει την επιστημονική του βάση σε ολόκληρο το σύστημα Δάσος – Ξύλο – Εφαρμογές. Στην πραγματικότητα η επέκταση αυτή δεν είναι παιδαγωγικά εφικτή (ως εκπαίδευση Δασολόγων), ενώ δημιουργεί θέματα τριβών και επικαλύψεων με άλλους κλάδους.
  Επίσης, ενώ διατηρείται στον τίτλο το αντικείμενο του Σχεδιασμού, η αναγραφή του στο τέλος του τίτλου δημιουργεί ασάφειες, π.χ., πρόκειται για Επιστήμες του Σχεδιασμού; Ενώ αδυνατίζει η σχέση του Σχεδιασμού με τα Προϊόντα Ξύλου. Επιπλέον, εξαφανίζεται το πολύ χρήσιμο για την Ελληνική Βιομηχανία αντικείμενο του Επίπλου.
  Τέλος, στον νέο τίτλο τονίζονται υπερβολικά οι Επιστήμες, ενώ απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά σε Τεχνολογίες, τη στιγμή που το Νέο Τμήμα ανήκει στη Σχολή Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
  Συμπερασματικά, ο νέος τίτλος υστερεί σημαντικά έναντι του παλαιού, ενώ παράλληλα δεν αξιοποιεί την πολύτιμη κληρονομιά του τελευταίου.
  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΚΟΥΚΙΟΣ
  Ομότιμος Καθηγητής Οργανικής Τεχνολογίας ΕΜΠ
  Πρώην Μέλος του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 19:48 | Σύλλογος φοιτητών τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Τρίκαλα) Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τρίκαλα, 5 Οκτωβρίου 2018
  Τ.Ε.Ι. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  ΤΡΙΚΑΛΩΝ

  ΨΗΦΙΣΜΑ

  Την Παρακευή 5 Οκτρωβρίου 2018 και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε στο Τ.Ε.Ι. Πολιτικών Μηχανικών Τρικάλων Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου Φοιτητών με θέμα το σχέδιο νόμου που τέθηκε προς δημόσια διαβούλευση στη σελίδα opengov.gr του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο ««Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις». Μεταξύ όλων των άλλων συγχωνεύσεων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Σχολών που αποτελούν στόχο του συγκεκριμένου νομοσχεδίου είναι και η συγχώνευση του Τ.Ε.Ι Πολιτικών Μηχανικών Τρικάλων στο νέο Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος με έδρα την πόλη της Λάρισας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας.
  Καμία διευκρίνιση δεν δίνεται στο νομοσχέδιο ποιο ακριβώς θα είναι το αντικείμενο αυτού του νέου Τμήματος και τι ακριβώς «θα βγαίνεις» από εκεί. Ποιες θέσεις θα διεκδικήσουμε στην αγορά εργασίας; Εισήλθαμε σε ένα Τ.Ε.Ι. με συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών, αλλά ως γνωστόν με μη αναγνωρισμένα ίσα δικαιώματα με αυτά των Πολιτικών Μηχανικών των Πολυτεχνικών Σχολών και τώρα υποβαθμιζόμαστε ακόμη περισσότερο, καθώς είμαστε υποχρεωμένοι να φοιτήσουμε σε ένα Τμήμα με παντελώς ασαφές και απροσδιόριστο αντικείμενο. Για ποιο λόγο προτείνεται η ίδρυση Σχολής Τεχνολογίας, τη στιγμή που υφίσταται ήδη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας η Πολυτεχνική Σχολή, τα Τμήματα της οποίας παράγουν υψηλού επιπέδου έρευνα, με τεχνολογικές εφαρμογές που σχετίζονται με το σύνολο σχεδόν των αντικειμένων των παραδοσιακών σχολών μηχανικού;
  Επιπλέον, κλείνει μια Τεχνολογική Σχολή σε μία πόλη όπως τα Τρίκαλα με αναρίθμητα ιστορικά μνημεία, τα οποία αποτελούν αντικείμενο έρευνας και εργασιών για όλους τους φοιτητές που σπουδάζουν σ’ αυτό δίνοντάς τους την ευκαιρία να αποκομίσουν γνώση και ερευνητική εμπειρία πολλαπλάσια άλλων αντίστοιχων Τμημάτων σε άλλες πόλεις.

  Σύσσωμοι και με μια φωνή απαιτούμε:
  1. Να μην συγχωνευθεί το Τμήμα μας με το υπό ίδρυση Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος στη Λάρισα.
  2. Να παραμείνει ως έχει ή αν αυτό δεν είναι εφικτό, να γίνει Παράρτημα της Πολυτεχνικής Σχολής Βόλου, η οποία είναι ομοειδής ως προς το αντικείμενο σπουδών και τον επαγγελματικό προσανατολισμό με το Τ.Ε.Ι. Πολιτικών Μηχανικών.

  Οποιαδήποτε άλλη απόφαση θα μας βρει αντιμέτωπους με το Υπουργείο Παιδείας και αποφασισμένους για κινητοποιήσεις με όποιον τρόπο και όσο χρόνο χρειαστεί. Δεν θα δεχτούμε αμαχητί την υποβάθμισή μας!!!

  Τρίκαλα, 5 Οκτωβρίου 2018
  Η διοίκηση του συλλόγου

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 18:52 | ΣΥΚΛΗΤΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΑΚΤ.18 (11-7-2018)

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

  – Δύο Πολυτεχνικά Τμήματα με έδρα τη Λάρισα, ενταγμένα στην Πολυτεχνική Σχολή του Βόλου. Εναλλακτικά τη λειτουργία ενός 5ετούς Πολυτεχνικού τμήματος ή δύο 4ετών Τμημάτων Μηχανικών στη Λάρισα, κατ’ αναλογία με το ΠΔΑ.
  – Τη διατήρηση του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων ως Πανεπιστημιακού Τμήματος με έδρα τη Λάρισα, ενταγμένου στη Σχολή Υγείας.
  – Τη δημιουργία Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού με έδρα τη Λάρισα, ενταγμένου στη Σχολή Διοίκησης Οικονομίας.
  – Τη λειτουργία ενός Τμήματος Επιστημών & Σχεδιασμού Προϊόντων Ξύλου και Βιοϋλικών.
  – Το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος να μετονομαστεί σε Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ή Τμήμα Δασολογίας και Βιοοικονομίας ως 5ετές.
  – Τη λειτουργία του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας στην Καρδίτσα.

 • Το Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος [4-ετές] (Λάρισα) θα πρέπει να είναι 5-ετές, να εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή, και ιδανικά να βρίσκεται στον Βόλο (συγγένεια με τουλάχιστον 3 τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής).
  Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων [4-ετές] (Λάρισα) θα μπορούσε ΕΑΝ είναι αναγκαίο ως ξεχωριστό τμήμα να ενταχθεί στη Σχολή Θετικών Επιστημών (έδρα Λαμία) ως 4-ετές «Πανεπιστημιακό» (και όχι «Πολυτεχνικό») συμπτυσσόμενο με τα δύο σχετικά υπάρχοντα Τμήματα ή, εάν γίνει «πολυτεχνικής κατεύθυνσης, να «πάει» στον Βόλο (μάλλον συμπτυσσόμενο με το υπάρχον αντίστοιχο πολυτεχνικό τμήμα). Θεωρώ ότι η δεύτερη λύση είναι η καλύτερη (ακόμη και εάν χωρικά παραμείνει στη Λάρισα).
  Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού [5-ετές] (Καρδίτσα) θα μπορούσε να ενταχθεί στη Γεωπονική Σχολή (που ορθά έχει έδρα τον Βόλο). Εδώ ο τίτλος χρειάζεται μια δεύτερη σκέψη: σχεδιασμού τίνος πράγματος;
  Άρα, τα τμήματα αυτά της λάθος σχεδιαζόμενης Σχολής Τεχνολογίας, μπορούν να μπουν σε πολύ πιο prestigious σχολές από το υποβαθμισμένο υβρίδιο που προτείνεται και λογικά οι καθηγητές τους θα πρέπει να είναι πολύ θετικοί στην προοπτική αυτή.
  Να ιδρυθεί τμήμα Σπουδών Τουρισμού [4-ετές] (όχι επαγγελμάτων) στον Βόλο (Πήλιο, Σποράδες, κρουαζιέρα, ισχυρή ερευνητική ομάδα, πολύ πετυχημένο μεταπτυχιακό τουρισμού-πολιτισμού με επικεφαλής έμπειρους καθηγητές, πετυχημένα συνέδρια μάρκετινγκ και μπράντινγκ πόλεων, κλπ). Μπορεί να στηριχθεί αρκετά ικανοποιητικά από τώρα. Να ενταχθεί στη Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης που με το προσχέδιο αυτή τη στιγμή προβλέπεται με 2 τμήματα (και έδρα) στη Λάρισα και το υπάρχον Οικονομικό στον Βόλο.
  Στον Βόλο θα πρέπει επίσης να ιδρυθεί και Τμήμα Διοίκησης και Τεχνολογίας, που να γεφυρώνει τις Τεχνολογικές (Πολυτεχνική‐Γεωπονία) με τις Διοικητικές/Οικονομικές Σπουδές. Το αντίστοιχο του ΟΠΑ είναι πολύ επιτυχημένο και προσελκύει «αφρόκρεμα» που δεν θέλει να πάει στο Πολυτεχνείο, αλλά ενδιαφέρεται για την τεχνολογία και τις φ/σ επιστήμες.
  Το Τμήμα Πληροφορικής (Λαμία) δεν μπορεί να έχει στον τίτλο του και το ‘τηλεπικοινωνιών’. Η Σχολή θα μπορούσε επίσης να «αποκτήσει» το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων (εάν δεν «πάει» αυτό στην Πολυτεχνική σχολή).
  Εάν ξεκαθαρίσει η Λαμία ως φιλοξενούσα τη Σχολή Θετικών Επιστημών (ενισχυόμενη και με ένα επί πλέον ινστιτούτο που προτείνω) θα μπορούσε να αποδώσει το τμήμα φυσικοθεραπείας και το αντίστοιχο Κέντρο (Αποκατάστασης & Ευεξίας) στη Σχολή Επιστημών Υγείας (Λάρισα). Η εγκατάσταση της φυσικοθεραπείας μπορεί να γίνει δίπλα στην ιατρική στη Λάρισας, στη Βιόπολη. Αυτό την φέρνει κοντύτερα και στο ΤΕΦΑΑ των Τρικάλων με το οποίο μπορεί επίσης να αναπτύξει στενή συνεργασία. Έτσι η Λάρισα αναδεικνύεται ως σημαντικός πόλος υγείας στη χώρα (θα μπορούσαμε μελλοντικά να σκεφτούμε και άλλες ενέργειες στην κατεύθυνση αυτή). Προτείνεται δηλαδή ανταλλαγή ενός τμήματος μεταξύ Λαμίας-Λάρισας για λόγους εξορθολογισμού που θα έχει και πολλές άλλες ευεργετικές συνέπειες.
  Εάν η φυσικοθεραπεία «πάει» στη Λάρισα θα πρέπει να «πάει» και το προτεινόμενο κέντρο. Η Λαμία μένει με το Ινστιτούτο Ασφαλείας συστημάτων, κλπ αλλά η πόλη χτίζει πάνω στις θετικές επιστήμες και την πληροφορική. Αυτό θα ήταν σωστό, και θα μπορούσε να συμπληρωθεί, με ένα ακόμη Κέντρο, ή Ινστιτούτο, σχετικό με εφαρμοσμένα μαθηματικά (σχέση με παραγωγή, logistics, big data, διαχείριση συστημάτων ενέργειας, κλπ).

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 14:14 | Εκπαιδευτικός

  Η Λάρισα είναι η πιο ευνοημένη πόλη στη χωροταξική κατανομή των Τμημάτων, γιατί έχει την Ιατρική η οποία -μαζί με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο- ισοδυναμεί με 10 άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα.

 • Να ιδρυθεί Τμήμα Σπουδών Τουρισμού [4-ετές](όχι επαγγελμάτων) στον Βόλο (Πήλιο, Σποράδες, κρουαζιέρα, σχετικές υποδομές, ισχυρή ερευνητική ομάδα, πολύ πετυχημένο μεταπτυχιακό τουρισμού-πολιτισμού, πετυχημένα συνέδρια μάρκετινγκ και μπράντινγκ πόλεων, κλπ). Μπορεί να στηριχθεί αρκετά ικανοποιητικά από τώρα. Να ενταχθεί στη Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης που με το προσχέδιο αυτή τη στιγμή προβλέπεται με 2 τμήματα (και έδρα) στη Λάρισα και το υπάρχον Οικονομικό στον Βόλο.

  Στον Βόλο θα πρέπει να ιδρυθεί και Τμήμα Διοίκησης και Τεχνολογίας, που να γεφυρώνει τις Τεχνολογικές (Πολυτεχνική‐Γεωπονία) με τις Διοικητικές/Οικονομικές Σπουδές. Το αντίστοιχο του ΟΠΑ είναι πολύ επιτυχημένο και προσελκύει «αφρόκρεμα» που δεν θέλει να πάει στο Πολυτεχνείο, αλλά ενδιαφέρεται για την τεχνολογία και τις φ/σ επιστήμες.

  Το Τμήμα Πληροφορικής (Λαμία) δεν μπορεί να έχει στον τίτλο του και το ‘τηλεπικοινωνιών’. Η Σχολή θα μπορούσε επίσης να «αποκτήσει» το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων (εφ’όσον δεν ενταχθεί στην Πολυτεχνική).

  Εάν ξεκαθαρίσει η Λαμία ως φιλοξενούσα τη Σχολή Θετικών Επιστημών (ενισχυόμενη και με ένα επί πλέον ινστιτούτο που προτείνω) θα μπορούσε να αποδώσει το τμήμα φυσικοθεραπείας και το αντίστοιχο Κέντρο (Αποκατάστασης & Ευεξίας) στη Σχολή Επιστημών Υγείας (Λάρισα). Η εγκατάσταση της φυσικοθεραπείας μπορεί να γίνει δίπλα στην ιατρική στη Λάρισας, στη Βιόπολη (που είναι και εγγύτερα στο ΤΕΦΑΑ των Τρικάλων με τα οποία επίσης σχετίζεται στενά). Έτσι η Λάρισα αναδεικνύεται ως σημαντικός πόλος υγείας στη χώρα (θα μπορούσαμε μελλοντικά να σκεφτούμε και άλλες ενέργειες στην κατεύθυνση αυτή). Προτείνεται δηλαδή ανταλλαγή ενός τμήματος μεταξύ Λαμίας-Λάρισας για λόγους εξορθολογισμού που θα έχει και πολλές άλλες ευεργετικές συνέπειες.
  Εάν λοιπόν η φυσικοθεραπεία «πάει» στη Λάρισα θα πρέπει να «πάει» και το προτεινόμενο κέντρο. Η Λαμία μένει με το Ινστιτούτο Ασφαλείας συστημάτων, κλπ αλλά η πόλη χτίζει πάνω στις θετικές επιστήμες και την πληροφορική. Αυτό θα ήταν σωστό, και θα μπορούσε αντισταθμιστικά να συμπληρωθεί, με ένα ακόμη συγγενές Κέντρο, ή Ινστιτούτο, σχετικό με εφαρμοσμένα μαθηματικά (σχέση με παραγωγή, logistics, big data, διαχείριση συστημάτων ενέργειας, κλπ)συνδυάζοντας τα μαθηματικά/φυσική με την ενισχυμένη πλέον πληροφορική.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 13:56 | Παναγιώτης

  Τα τμήματα των ΤΕΙ θα έπρεπε να συγχωνευθούν τουλάχιστον αυτα που ειναι ομότιτλα με τα πανεπιστημιακά και να σταματήσει αυτη η σύγχυση που δημιουργείται με την εξαγγελία δημιουργίας Σχολών με αμφίβολο περιεχόμενο και επαγγελματικά δια και μάτια. Επιςης κανεις δεν ανέφερε το αίτημα δημιουργίας μονοτμηματικης Ιατρικηε Σχολής το οποίο θα επιτρέψει την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και έρευνα στο κλάδο της Ιατρικής. Επιςης όταν συγχωνεύονται τμήματα καλό ειναι να σκεφτόμαστε την καλύτερη λειτουργία από όλες τις απόψεις του Πανεπιστημίου και οχι την τσέπη μας! Ειδικότερα θα έπρεπε όλα τα τμήματα να συγκεντρωθούν σε Λαρισα και Βόλο διότι ετσι αποδυναμώνεται η διοίκηση του Πανεπιστημίου διασπείροντας σε πέντε πόλεις τμήματα ενώ οι δηλώσεις των τοπικών φορέων θα πρέπει να βασίζονται σε ακαδημαϊκά και οχι κριτήρια βολέματος. Τα είπε και ο κύριος Υπουργός. Επιςης κάποια τμήματα Τει ήταν υπο διάλυση οποτε καλό θα ειναι να μην το παρουσιάζουν ως ηρωικό το γεγονός ουι κατάφεραν να λειτουργήσουν αλλα να δουν πως μπορούν να ορθοποδήσουν. Τα ΤΕΙ εχουν χάσει τον ρολο τους από την στιγμη που θέλησαν να γίνουν Πανεπιστήμια, και ως εκ τούτου προκύπτει το ερώτημα τι ειναι τέλος πάντων; Από την αρχή δεν φάνηκαν να αποδέχονται τον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ τους χαρακτήρα αλλα με περισσο πάθος και μηνισικακια λόγω της υποβάθμισης τους θέλουν τώρα να αναδειχθούν θύματα και ριγμένοι. Αλλα η αυτόνομη πορεία που ζητούν δεν νομιζω οτι θα τους φέρει τα αποτελέσματα που θέλουν!

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 04:12 | Βάϊος Θ. Καραθάνος

  Το 2001 ως Καθηγητής του ΤΕΙ Λάρισας (Θεσσαλίας) είχα γράψει δύο εισηγήσεις για την δημιουργία δύο Τμημάτων, πρωτοποριακών για το Ίδρυμά μου το ΤΕΙ Λάρισας α. το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων και β. το Τμήμα Διατροφής-Διαιτολογίας. Το πρώτο ιδρύθηκε το 2004 και το δεύτερο το 2007. Επειδή και τα δύο Τμήματα και ειδικά το Τμήμα Διατροφής-Διαιτολογίας αναπτύχθηκαν την περίοδο της μεγάλης οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, χωρίς να έχουν προλάβει να στελεχωθούν ικανοποιητικά ούτε και να αποκτήσουν σοβαρές εκπαιδευτικές υποδομές, θα περίμενε κανείς ότι θα κατέρρεαν. Ειδικά για το Τμήμα Διατροφής-Διαιτολογίας μπορώ να πω ότι είναι παράδειγμα καλής πρακτικής για τη δημόσια περιουσία αφού το ποσό που αρχικά διατέθηκε για τη λειτουργία του ήταν της τάξης των 10.000 € έναντι εκατομμυρίων για άλλες Σχολές. Χρησιμοποιήθηκαν παλιά σχολεία της πόλης της Καρδίτσας που εγκαταλήφθηκαν από τους μαθητές τους λόγω παλαιότητάς τους και συγχωνεύσεων. Και όμως αυτό το Τμήμα που υποστηρίχθηκε ελάχιστα από την Πολιτεία, αλλά με σθεναρότητα από τη Διοίκηση του ΤΕΙ Θεσσαλίας, 12 χρόνια μετά την πρώτη του λειτουργία, χωρίς μόνιμους καθηγητές, με μόνο έναν ακάματο Καθηγητή άλλης Σχολής ως Προϊστάμενο να προσπαθεί να κρατήσει όρθιο το Τμήμα, κατάφερε τα ακατόρθωτα. Εδώ και πολλά χρόνια είναι η πλέον υψηλόβαθμη Σχολή του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Οι απόφοιτοι του Τμήματος κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές σε πολλά ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια. Οι περισσότεροι απόφοιτοι έχουν εισέλθει ικανοποιητικά στο επάγγελμά τους, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα ή ασκούν το επάγγελμά τους ιδιωτικά. Πέρα από τη στήριξη της Διοίκησης του ΤΕΙ, τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του τέως και της νυν Προϊσταμένης του Τμήματος αυτό το Τμήμα έτυχε να έχει:
  Ένα εξαιρετικό Πρόγραμμα Σπουδών, αντίστοιχο Σχολών Διατροφής των ΗΠΑ, σε κάποιο βαθμό καλύτερο και από το πολύ καλό Πρόγραμμα Σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Όπως στα Αμερικανικά Πανεπιστήμια έτσι σε αυτό υπάρχουν και βασικά μαθήματα όπως τα Μαθηματικά, που λείπουν από άλλες Σχολές ΑΕΙ επιστημών Υγείας. Την ανάγκη ύπαρξης μαθημάτων στο Πρόγραμμα Σπουδών όπως τα Μαθηματικά και η Φυσική την αντιλαμβάνονται όσοι κάνουν αίτηση για μεταπτυχιακά σε ανταγωνιστικά Τμήματα πραγματικά μεγάλων Ευρωπαϊκών ή Αμερικανικών Πανεπιστημίων.
  Το Τμήμα Διατροφής-Διαιτολογίας, μέχρι πολύ προσφατα που εξέλεξε δύο Καθηγητές, δεν ευτύχησε να έχει μόνιμους Καθηγητές. Συγκέντρωσε όμως Επιστημονικούς Συνεργάτες που έδωσαν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Πολλοί από τους συνεργάτες αυτούς, Διαιτολόγοι, Ιατροί, Επιστήμονες Τροφίμων, Βιολόγοι, Χημικοί ήταν από τους καλύτερους νέους έλληνες επιστήμονες με σπουδές σε εξαιρετικά Πανεπιστήμια. Αυτό έγινε γρήγορα κατανοητό από τους σπουδαστές που συσπειρώθηκαν γύρω από τους εξαιρετικούς μέντορές τους.
  Το Τμήμα Διατροφής-Διαιτολογίας υποστηρίχθηκε από το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, τις καλές υποδομές του και τους πολύ καλούς Καθηγητές τους. Το Τμήμα Τροφίμων είχε καταφέρει να στελεχωθεί καλύτερα κατά το διάστημα 2004-2007, πριν την αρχή της οικονομικής κρίσης. Έτσι όλα τα (πολλά) μαθήματα Τροφίμων αλλά και Βιοχημείας και Βιολογίας διδάσκονταν από Καθηγητές του άλλου Τμήματος. Επομένως οι ανάγκες του Τμήματος ήταν μόνο σε μαθήματα ειδικότητας Διατροφής-Διαιτολογίας και ιατρικά μαθήματα. Υπό την έννοια αυτή ακόμη και υπό συνθήκες ένδειας το Τμήμα λειτουργούσε αξιοπρεπώς.
  Η πόλη της Καρδίτσας αγκάλιασε τους νέους φοιτητές. Η Καρδίτσα, ένα χωριό στα μέσα του 19ου αιώνα, είναι πόλη νέα, με κοινωνική βάση αγρότες-κολλήγους από τον κάμπο και τα Άγραφα. Δεν είχε ποτέ σημαντική κοινωνική βάση αστών ή μεγαλοεμπόρων. Υπό την έννοια αυτή ήταν πάντα ανοικτή σε ανθρώπους που έρχονταν από άλλες περιοχές για τους οποίους τρέφει μεγάλη εκτίμηση.
  Με την μεταφορά της έδρας στα Τρίκαλα προσωπικά φοβάμαι ότι θα χαθούν μερικά συγκριτικά πλεονεκτήματα του Τμήματος.
  1. Δεν θα είναι εύκολη η υποστήριξη από το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων με το οποίο έχουν αρκετά κοινά μαθήματα. Στο Τμήμα δεν θα υπάρχουν οι συνέργειες με το Τμήμα Τροφίμων ενώ οι συνέργειες με το ΤΕΦΑΑ ενός Τμήματος Διατροφής είναι ελάχιστες, περιοριζόμενες σε ένα μάθημα επιλογής και 1-2 μαθήματα υποδομής που μπορούν να υποστηριχθούν από Καθηγητές του ΤΕΦΑΑ.
  2. Σε λίγα χρόνια το Τμήμα πιθανόν θα ωθηθεί στο να αναπροσαρμόσει το Πρόγραμμα Σπουδών από Τμήμα Διατροφής-Διαιτολογίας σε Τμήμα καθαρά Διαιτολογίας. Δυστυχώς σήμερα οι σπουδές Διαιτολογίας βρίσκονται σε απορρύθμιση ενώ η απασχόληση αποφοίτων αλλά και οι σπουδές που σχετίζονται με τα Τρόφιμα και τον Καταναλωτή, επομένως και η κατεύθυνση της Διατροφής, είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα. Αυτό κάποιος μπορεί εύκολα να το κατανοήσει βλέποντας την πτώση των βάσεων σε Τμήματα Διαιτολογίας, ενώ τα Τμήματα Τροφίμων είναι σαφώς σε καλύτερη μοίρα. Το 2009 στη σχολή Διατολογίας του Χαροκοπείου ο τελευταίος εισακτέος μπορούσε να εισαχθεί στην Ιατρική Πάτρας ενώ τα τελευταία χρόνια αυτό ως γνωστόν δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Αντίθετα τα Τμήματα Τροφίμων ανεβαίνουν σταθερά στις προτιμήσεις αποφοίτων Λυκείων.
  3. Οι αθλητικές σπουδές, που στα Τρίκαλα είναι από τα καλύτερα Τμήματα διεθνώς, είναι επίσης σε πτώση μετά την εκρηκτική άνοδο τις δεκαετίες του ’80, ‘90 και 2000 λόγω και των μεγάλων αθλητικών επιτυχιών μας και των Ολυμπιακών αγώνων της Αθήνας. Σήμερα το ΤΕΦΑΑ αναζητεί νέο πεδίο απασχόλησης των αποφοίτων του και αυτό φαίνεται από τις μαζικές αιτήσεις αποφοίτων ΤΕΦΑΑ για μεταπτυχιακά σε Σχολές Διαιτολογίας. Όμως ενώ αυτό φαντάζει ως διέξοδος για τη Σχολή Φυσικής Αγωγής θα είναι κατά πάσα πιθανότητα αρνητικό για το Τμήμα Διατροφής-Διαιτολογίας.
  4. Μεγάλο μέρος των αποφοίτων του Τμήματος Διατροφής-Διαιτολογίας ήδη απασχολούνται σε τομείς όπως Φαρμακευτικές βιομηχανίες σε Τμήματα κλινικών δοκιμών αλλά και Ποιοτικού Ελέγχου και πολλοί περισσότεροι σε Τμήματα Έρευνας αλλά και Μάρκετιγκ βιομηχανιών τροφίμων. Αυτό θα χαθεί σε μεγάλο βαθμό με την πρόσδεση του Τμήματος Διατροφής-Διαιτολογίας με το ΤΕΦΑΑ αντί των Τροφίμων.
  5. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η πόλη των Τρικάλων και ειδικά η οικονομικά ανεπτυγμένη αστική της τάξη αντιλαμβάνεται θετικά την παρουσία ενός εξαιρετικού Τμήματος στην πόλη και θα το υποστηρίξει σθεναρά. Όμως πέραν μιας ισόρροπης ανάπτυξης Πανεπιστημιακών Σχολών σε όλη τη Θεσσαλία (σήμερα η Καρδίτσα έχει 4 Τμήματα και τα Τρίκαλα 1) δεν αντιλαμβάνομαι προς τι αυτή η μεταφορά έδρας. Στα Τρίκαλα στα μέσα της δεκαετίας του 2000 οι τότε περιφερειακές και Δημοτικές αρχές είχαν προτείνει και είχαν πετύχει τη δημιουργία και άλλων δύο Τμημάτων. Που όμως έκλεισαν γιατί δεν βασίσθηκαν σε ακαδημαϊκές διαδικασίες, ούτε και σε έρευνα αγοράς για τις ανάγκες της Ελλάδας ή της Δυτικής Θεσσαλίας σε ΑΕΙ. Η παρούσα πρόταση ενώ φαίνεται ότι εκπορεύεται από πρωτοβουλίες ακαδημαϊκών μάλλον και πάλι εκπορεύεται από ισχυρές τοπικιστικές φωνές.
  6. Όπως ανέφερα και σε συμβούλους του Κου Υπουργού (τον οποίο συγχαίρω για τη θαρραλέα στάση του στο θέμα των συγχωνεύσεων Πανεπιστημίων-ΤΕΙ) για αυτό το θέμα αν ΠΡΕΠΕΙ για λόγους μη-ακαδημαϊκούς να μεταφερθεί το Τμήμα Διατροφής-Διαιτολογίας στα Τρίκαλα τότε αυτό να γίνει σωστά: Να μεταφερθεί και το Τμήμα Τεχνολογίας (Επιστήμης) Τροφίμων στα Τρίκαλα από την Καρδίτσα. Αλλιώς το εγχείρημα θα είναι λειψό και θα καταρρεύσει σε λίγα χρόνια, όπως και σε άλλες περιπτώσεις στις οποίες μία ακαδημαϊκή διεύρυνση δεν σχεδιάζεται σωστά.
  Βάϊος Θ. Καραθάνος
  Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής
  Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
  τ. Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας (Θεσσαλίας)

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 01:25 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΑΡΚΕΛΑ ΜΟΚΑ

  Καλησπέρα σας είμαι φοιτήτρια δεν θα πω που δεν έχει σημασία η γνώμη μου πάνω σε αυτό που ξεκινήσατε να κάνετε και όχι μόνο με το δικό μου τμήμα αλλά και με τα υπόλοιπα δείχνει άμεσα μια κίνηση η οποία δεν θα βγει πουθενά για εμάς τους φοιτητές και καθηγητές.Συμφερον αλλιώς! πράγμα το οποίο έχετε, για να κάνετε τέτοιες κινήσεις.Συμφέρον όπως οικονομικούς πρώτα και κύρια, λιγότερες θέσεις εργασίας λιγότερα τμήματα και φυσικά να χτίσετε το μέλλον της Ελλάδας με βάση τα δικά σας δεδομένα όπως θέλετε εσείς να την χτίσετε. Μα ποιον κοροϊδεύουν εμάς που είμαστε το μέλλον εδώ πέρα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο ελπίζω να δείτε αυτό το σχόλιο και όχι να σβηστεί όπως αναφέρθηκε και ελπίζωντας να αλλάξει η κατάσταση για να έχουν συμφέρον όλοι και κυρίως εμείς οι φοιτητές!
  Υπάρχουν πράγματα που μπορούν να αναβαθμιστούν και όχι να συνχωνευτούν αυτό χρειάζεται το ΤΕΙ Θεσσαλίας και όχι αλλαγές στους τίτλους και στα θέλω των φοιτητών!

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 01:42 | ypepth 28092018

  Παρασκευή Θεοχάρη: Το μοναδικό σχόλιό σας που βρήκαμε αφορά στο άρθρο 2, το οποίο και έχει εγκριθεί.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 00:52 | Παρασκευή Θεοχάρη

  Ανέβασα σχόλιο πριν λίγες μέρες το οποίο σήμερα δεν υπάρχει. Λογοκρίνονται τα σχόλια και διαγράφονται;

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 22:57 | Εκπαιδευτικός

  Το πιο λογικό είναι το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών να ιδρυθεί στο Βόλο, γιατί η Μαγνησία συγκεντρώνει πολλές διαφορετικές μορφές τουρισμού και είναι η πιο αναπτυγμένη τουριστικά περιοχή. Έτσι και οι φοιτητές θα έχουν άμεση επαφή με το αντικείμενό τους όσον αγορά στο πρακτικό μέρος.

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 21:11 | Ντιντάκης Γιάννης

  Με το παρών σχέδιο νόμου προβλέπεται η δημιουργία ενός νέου τμήματος με τίτλο -‘Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού’. Ο προτεινόμενος τίτλος περιέχει ασάφειες καθώς ενώ το γνωστικό αντικείμενο της Δασολογίας και της επιστήμης του ξύλου είναι σαφώς προσδιορισμένα το γνωστικό αντικείμενο του Σχεδιασμού είναι απροσδιόριστο. Στην Ελληνική γλώσσα η λέξη Σχεδιασμός προσδιορίζει ένα συνολο εννοιών που μεταξύ του έχουν τεράστιες αποκλίσεις. Καθώς το νέο Τμήμα πρόκειται να αντικαταστήσει το υφιστάμενο Τμήμα του ΤΕΙ Θεσσαλίας με τίτλο Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου &Επίπλου όπου ο σχεδιασμός έχει σαφή έννοια και προσδιορίζει τον όρο ‘Design ‘ είναι επιβεβλημένη η τροποποίηση του τίτλου του νέου Τμήματος ως εξής: ‘Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού Προϊόντων’

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 21:38 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ Ε. (τ. Αντιπρύτανης ΤΕΙ Θεσσαλίας)

  Η πρόταση της ΓΣ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, αλλά και της Συγκλήτου του ΤΕΙ Θεσσαλίας είναι η δημιουργία Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού, όπως έγινε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου συνενώθηκαν τα ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιώς.
  Με την ίδρυση τμήματος Τουρισμού στη Λάρισα θα έχουν τη δυνατότητα οι 1000 φοιτητές του ΤΕΙ Θεσσαλίας, που είναι σήμερα ενεργοί στην Εισαγωγική κατεύθυνση της «Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και επιχειρήσεων φιλοξενίας» να ενταχθούν ομαλά στο νέο Τμήμα, να αντιστοιχίσουν το πρόγραμμα σπουδών τους, αλλά και να έχουν δυνατότητα (για λόγους ισονομίας) λήψης πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκησης του Τουρισμού, όπως θα έχουν οι φοιτητές των (πρώην) ΤΕΙ Αθηνών και ΤΕΙ Πειραιώς.
  Σε περίπτωση μη δημιουργίας τμήματος Τουρισμού, θα πρέπει να υπάρχει (κατ’ ελάχιστον) μία ρητή πρόβλεψη στο Νόμο για τη δημιουργία κατεύθυνσης (προχωρημένου εξαμήνου) Διοίκησης Τουριστικών επιχειρήσεων στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 20:02 | Κομνηνού Αγγελική

  Δεδομένα:

  Το τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου – Επίπλου:
  – είναι το μοναδικό τμήμα στη χώρα που ασχολείται με το ξύλο και τα προϊόντα του
  – είναι τμήμα του οποίου οι απόφοιτοι έχουν μεγάλα ποσοστά επαγγελματικής αποκατάστασης εντός και εκτός συνόρων και ειδικά αν το συγκρίνουμε με άλλες σχολές, τα ποσοστά είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρα.
  – είναι τμήμα με απόφοιτους που έχουν σαφή ιδιότητα (Σχεδιαστής Επίπλου, τεχνολόγος ξύλου και επίπλου και ξύλινων κατασκευών) και με καθορισμένα επαγγελματικά δικαιώματα

  Το τμήμα “Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού” που προτείνετε:
  – δεν έχει σαφή τίτλο, άρα ούτε σαφές αντικείμενο σπουδών,
  – δεν είναι σαφές τι ιδιότητα θα έχουν οι απόφοιτοι του τμήματος,
  – παντρεύει 2 εντελώς διαφορετικές επιστήμες με μοναδικό κοινό στοιχείο το ξύλο (Το τμήμα Χημείας και το τμήμα Πληροφορικής έχουν ως κοινό στοιχείο τα Μαθηματικά. Παντρεύονται όμως; Θεωρώ πως όχι.),
  – δεν προσελκύει τους τελειόφοιτους λυκείου που θέλουν να ασχοληθούν με το ξύλο και όχι με την επιστήμη της δασολογίας (για την οποία υπάρχουν ήδη άλλα τμήματα και σε άλλες πόλεις)

  Φαίνεται πως, για λόγους που εσείς γνωρίζετε, είστε αποφασισμένοι να συγχωνεύσετε δύο τμήματα του ΤΕΙ Θεσσαλίας με οποιοδήποτε τίμημα, ακόμα κι αν αυτό οδηγεί στην υποβάθμιση επιτυχημένων τμημάτων και σε παράλογους συνδυασμούς αντικειμένων.

  Κατά τη γνώμη μου:
  – Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η αλλαγή που προτείνετε υποβαθμίζει το τμήμα.
  – Κυρίως λόγω της μοναδικότητας του τμήματος στη χώρα μας, μου φαίνεται αδιανόητο το γεγονός ότι στην απόφαση για το μέλλον του τμήματος δεν λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των καθηγητών του.

  Ξεκάθαρη άποψή μου, βάσει των ανωτέρω και της στοιχειώδους κοινής λογικής, είναι ότι το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου – Επίπλου πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητο και η οποιαδήποτε αλλαγή να αφορά την αναβάθμισή του και μόνο.

  Κομνηνού Αγγελική, φοιτήτρια του τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 20:27 | Άρης Γ.

  Το όνομα της Σχολής είναι Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Το όμομα του τμήματος στο βόλο είναι Οικονομικών Επιστημών. Το όνομα του τμήματος ατη Λάρισα λέγεται Διοίκησης Επιχειρήσεων.

  Προφανώς θα έχει γίνει κάποιο λάθος εκ παραδρομής. Το όνομα του Τμήματος στη Λάρισα θα πρέπει να είναι Τμημα Διοικητικής Επιστήμης.

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 18:43 | δημητρησ

  Νομιζω οτι το πραγμα μιλαει απο μονο του πλεον, οπως παντου ετσι και στο στεξ μας κουμαντα πλεων κανουν τα πολιτικα μεσα και οι καθηγιτες καθαυτου.Ειναι πολυ λοιπιτερο να βλεπουμε ανθρωπους που μας καθοδιγουσαν και μας ανοιγαν τους οριζοντες να κλεινουν ουσιαστικα τις πορτες σε φοιτητες επομενων χρονωνκαι να μην συνεχιζουν αυτην την τελεια δουλεια που ειχαν κανει ως τωρα….Προτων που κωλαει η δασοπονια με τοστεξ;Ειναι δυο τελειως διαφορετικοι κλαδοι περα απο 1,2 κοινα μαθηματα που ισως εχουν….Κατα τιν γνωμη μου ειναι μια τελειως λαθος κινηση ως προς το οφελος των μελοντικων φοιτιτων….μονο οι καθηγιτες θα εποφελειθουν λογω των υψιλοτερων μισθων αλλα και παλυ αρκετοι απο τουσ τςρινους καθηγιτες αν μπουν θα πραπεινα φιγουν διοτι δεν εχουν καμια σχεση με το τμημα δασολογιας. Κριμα σε οσους ψηφισουν αυτο το νομοσχεδιο

 • Σχετικά με την ενσωμάτωση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στο μετονομαζόμενο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του νέου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

  Για το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας:
  Στην πόλη της Λαμίας συμβαίνει κάτι μοναδικό για όλη τη χώρα : λειτουργούν 3 Τμήματα Ανώτατης Εκπαίδευσης με αντικείμενο Πληροφορικής. Στο προτεινόμενο νομοσχέδιο δεν προτείνεται η απορρόφηση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας σε αντίθεση με τα όσα έχουν ήδη εφαρμοσθεί στις περιπτώσεις των ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και ΤΕΙ Ηπείρου.

  Μήπως κε Υπουργέ μπορείτε να μας αναφέρετε έστω κι ένα σημαντικό λόγο σύμφωνα με τον οποίο δεν προτείνεται στο Σ/Ν ανάλογη διαδικασία ενσωμάτωσης των δύο από τα τρία Τμήματα τα οποία είναι και ομότιτλα (Πληροφορικής του ΠΘ και Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας) ;

  Να προχωρήσετε κε. Υπουργέ στην βάση δημοκρατικών αρχών για ίση μεταχείριση των ακαδημαϊκών μονάδων και τη συνταγματική ίση μεταχείριση των πολιτών (φοιτητών και κάθε είδους προσωπικού) με εφαρμογή όμοιας νομοθεσίας.

  Μερικές σημαντικές λεπτομέρειες τις οποίες κε. Υπουργέ θα πρέπει εσείς και οι συντάκτες του νομοσχεδίου να λάβετε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν σας και οι οποίες αφορούν τη μέχρι σήμερα λειτουργία των δύο Τμημάτων (Πληροφορικής του ΠΘ και Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας):

  Στο Τμήμα Πληροφορικής του Παν. Θεσσαλίας υπηρετούν αυτή τη στιγμή μόλις 2 μέλη ΔΕΠ. Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ διαθέτει περισσότερα από 13 ΔΕΠ.,
  Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ διαθέτει θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια τα οποία μπορούν να ενταχθούν άμεσα στο προτεινόμενο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Παν. Θεσσαλίας.
  Πολλά από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ διδάσκουν εδώ και χρόνια στο Τμήμα Πληροφορικής του Παν. Θεσσαλίας με βάση το ΠΔ 407 και έχουν στηρίξει έμπρακτα το τμήμα αυτό.
  Το υφιστάμενο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας όπως και πολλών Τμημάτων των ΤΕΙ, έχουν συγκροτηθεί με βάση το αρ.32 του ν. 4009/11, όπως προτείνεται και στο άρθρο 3 παρ. 9 του προτεινόμενου Σ/Ν και έχουν συνταχθεί βάση διεθνή πρότυπα της ACM, IEEE κλπ.
  Το πρόγραμμα του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ εμπεριέχει κατεύθυνση «Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών» καθιστώντας το Πρόγραμμα Σπουδών συμβατό με τον τίτλο «Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» του μετονομαζόμενου Τμήματος.

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 14:15 | ΓΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Προτείνεται να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία του προπτυχιακού και του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών τόσο στο μεταβατικό στάδιο όσο και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης (εισαγωγή φοιτητών και άλλα) και να προβλεφθεί σχετική ρύθμιση στο τελικό κείμενο του Νόμου, με την αυτοδίκαιη μεταφορά των ΠΜΣ που λειτουργούν στο Τμήμα στο νέο Τμήμα του Παν. Θεσσαλίας.
  Προτείνεται να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών (και σε αντιστοιχία με άλλα κείμενα που αφορούν συγχωνεύσεις Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) στο υφιστάμενο campus (λειτουργία Ακαδημαϊκού και Διοικητικού κόμβου) και να μην απωλεσθεί καμία θέση εργασίας.

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 13:14 | Μαθιουδακης Δημητρης

  καλησπέρα, είμαι απόφοιτος του ατει Καρδίτσας ΣΤΕΞ. Το 2010 αποφοίτησα έχοντας όλα τα εφόδια που θα μπορούσε κάποιος να έχει αποφοιτήσει από αυτό το πανεπιστημιακου επίπεδου ΤΕΙ .Πότε δεν αναζήτησα εργασία αλλά δεχόμουν προτάσεις δεν γνώρισα κρίση, όπου έχω δουλέψει ο μισθός ήταν πολύ ικανοποιητικος και όλα αυτά γιατί κρατούσα στα χέρια μου ένα πολύτιμο όπλο,το πτυχίο απο το ΣΤΕΞ.ΤΟ 2008 νομίζω σε ρεπορτάζ του αντ1 είχε την σχολή μας ως το ΑΤΕΙ με την μεγαλύτερη απορρόφηση εργασίας με ποσοστό 98%.Είναι λίγα αυτά τα πλεονεκτηματα που αναφέρω…είναι μοναδικό στην Ελλάδα στην κυριολεξία και τώρα θέλετε να το κλείσετε?γιατί? δεν είναι αλλαγή ονόματος είναι σφραγισμα. άκυρο τελείως όπως να το δει κάνεις κάνετε έγκλημα που χρίζει ποινή!
  αν υπάρχουν ακόμα περιθώρια ,μην κάνετε το λάθος αφήστε τη σχολή όπως έχει γιατί θα έχετε κάνει ένα τρομερό ατόπημα.
  Ευχαριστώ.

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 13:15 | ΓΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Προτείνεται η δημιουργία του αυτοδύναμου Τμήματος Διοίκηση Τουρισμού με έδρα τη Λάρισα, που θα ενταχθεί στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του νέου Παν. Θεσσαλίας.

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 13:06 | Σωτηρία Προβατά

  Ως απόφοιτη του τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου πιστεύω ότι ο νέος τίτλος που προτείνει το Υπ. Παιδείας είναι άστοχος. Το συγκεκριμένο τμήμα είναι το μοναδικό στην Ελλάδα και έχει εξαιρετικές δομές και καθηγητές. Η συγχώνευση του με τη Δασοπονία απλά το υποβαθμίζει σε μεγάλο βαθμό. Είναι κρίμα να χαθεί ένα τόσο αξιόλογο τμήμα με προφανή απορρόφηση των απόφοιτων σε Ελλάδα και Κύπρο. Ο σχεδιασμός του επίπλου είναι ένας κλάδος που υστερεί ακαδημαϊκά. Είναι κρίμα να χαθεί μια τόσο καλή επιστήμη όπως ο σχεδιασμός του επίπλου. Είναι κρίμα να χαθεί μία τέτοια σχολή..

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 10:19 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

  h Πολιτεία έχει αναγνωρίσει την επαγγελματική και θεσμική αυτοτέλεια της Φυσικοθεραπείας, αναγνωρίζοντας στην κεντρική ομοσπονδία του κλάδου, τον «Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών», την νομική υπόσταση του «Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου».
  Η ένταξη του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στη σχολή Επιστήμων Υγείας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας βασίζεται στην πλήρη αντιστοιχία του στο διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό και γνωστικό πεδίο της Φυσικοθεραπείας.

 • Η Φυσικοθεραπεία αποτελεί μία διεθνώς αναγνωρισμένη και συνεχώς αναπτυσσόμενη εφαρμοσμένη Επιστήμη Υγείας με Κλινικό Γνωστικό Αντικείμενο, με έμφαση στην πρόληψη, αξιολόγηση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, δυσλειτουργιών και κακώσεων, συγγενών και επίκτητων, οι οποίες προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και κυκλοφορικό σύστημα.
  Η Φυσικοθεραπεία απαιτεί σε βάθος θεωρητική γνώση και σημαντική εργαστηριακή, κλινική και πρακτική εκπαίδευση που οδηγεί στην οργάνωση προληπτικών παρεμβάσεων και στην αναγκαία διαφορική αξιολόγηση και κλινικό συλλογισμό για την τεκμηριωμένη επιλογή και εφαρμογή του σχεδίου πρόληψης ή θεραπείας των ως άνω περιγραφόμενων προβλημάτων.
  Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) ορίζει ως διακριτή επαγγελματική ειδικότητα τους Φυσικοθεραπευτές → «Physiotherapists, ISCO code 2264», με βάση τα International Standard Classification of Occupations (ISCO, 2008 revision), ενώ το επάγγελμα του Φυσικοθεραπευτή ανήκει στην World Health Professions Alliance (WHPA, 2010) ως αυτοδύναμο Επάγγελμα Υγείας όπως οι ιατροί, οι φαρμακοποιοί, οι οδοντίατροι και οι νοσηλευτές.
  Όπως τεκμηριώνεται από τα Ευρωπαϊκά (Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελβετία, Σκανδιναβικές χώρες, κλπ) αλλά και διεθνή δεδομένα (Η.ΠΑ., Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδάς, κλπ) σχετικά με τον προσανατολισμό και τη δομή των σπουδών, το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικοθεραπείας θεραπεύεται από ομότιτλα Τμήματα ενταγμένα οργανικά σε Σχολές Επιστημών Υγείας.
  Τα τμήματα Φυσικοθεραπείας πρέπει να ανήκουν και να εντάσσονται στις σχολές Επιστημών Υγείας και συμφωνούμε απόλυτα με τις διατάξεις του σχεδίου Νόμου για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που εντάσσει το Τμήμα Φυσικοθεραπείας στη σχολή Επιστημών Υγείας.
  Τέλος θα πρέπει να δημιουργηθεί το ερευνητικό κέντρο αποκατάστασης στα πλαίσια λειτουργίας του τμήματος
  Με εκτίμηση.

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 09:15 | ΖΩΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

  Η Φυσικοθεραπεία αποτελεί μία διεθνώς αναγνωρισμένη και συνεχώς αναπτυσσόμενη εφαρμοσμένη Επιστήμη Υγείας με Κλινικό Γνωστικό Αντικείμενο, με έμφαση στην πρόληψη, αξιολόγηση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, δυσλειτουργιών και κακώσεων, συγγενών και επίκτητων, οι οποίες προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και κυκλοφορικό σύστημα.
  Η Φυσικοθεραπεία απαιτεί σε βάθος θεωρητική γνώση και σημαντική εργαστηριακή, κλινική και πρακτική εκπαίδευση που οδηγεί στην οργάνωση προληπτικών παρεμβάσεων και στην αναγκαία διαφορική αξιολόγηση και κλινικό συλλογισμό για την τεκμηριωμένη επιλογή και εφαρμογή του σχεδίου πρόληψης ή θεραπείας των ως άνω περιγραφόμενων προβλημάτων.
  Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) ορίζει ως διακριτή επαγγελματική ειδικότητα τους Φυσικοθεραπευτές → «Physiotherapists, ISCO code 2264», με βάση τα International Standard Classification of Occupations (ISCO, 2008 revision), ενώ το επάγγελμα του Φυσικοθεραπευτή ανήκει στην World Health Professions Alliance (WHPA, 2010) ως αυτοδύναμο Επάγγελμα Υγείας όπως οι ιατροί, οι φαρμακοποιοί, οι οδοντίατροι και οι νοσηλευτές.
  Όπως τεκμηριώνεται από τα Ευρωπαϊκά (Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελβετία, Σκανδιναβικές χώρες, κλπ) αλλά και διεθνή δεδομένα (Η.ΠΑ., Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδάς, κλπ) σχετικά με τον προσανατολισμό και τη δομή των σπουδών, το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικοθεραπείας θεραπεύεται από ομότιτλα Τμήματα ενταγμένα οργανικά σε Σχολές Επιστημών Υγείας.
  Τα τμήματα Φυσικοθεραπείας πρέπει να ανήκουν και να εντάσσονται στις σχολές Επιστημών Υγείας και συμφωνούμε απόλυτα με τις διατάξεις του σχεδίου Νόμου για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που εντάσσει το Τμήμα Φυσικοθεραπείας στη σχολή Επιστημών Υγείας.
  Τέλος θα πρέπει να δημιουργηθεί το ερευνητικό κέντρο αποκατάστασης στα πλαίσια λειτουργίας του τμήματος, γιατί γνωρίζοντας εκ των έσω την κατάσταση στην Δημόσια Αποκατάσταση, καθώς υπηρετώ 26 χρόνια το Δημόσιο σύστημα υγείας.

  ΖΩΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΕΠΙΑΣ Γ.Ν ΣΕΡΡΩΝ

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 06:46 | Αναστάσιος Καρβελάς

  Είναι αδιανόητο ότι στη χώρα μας τα τμήματα τών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δημιουργούνται και καταργούνται με πολιτικά κριτήρια. Δυστυχώς και το τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ακολουθεί αυτή την πορεία. Το τμήμα όμως στην διάρκεια της ύπαρξης του έβγαλε πλειάδα στελεχών για τις ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου με την ενοποιημένη ειδικότητα του τεχνολόγου & σχεδιαστή ξύλου και επίπλου. Μία ειδικότητα που αποδείχτηκε σημαντικότατη για τον κλάδο που αναζητούσε στελέχη άρτια εκπαιδευμένα που είχαν την δυνατότητα να υποστηρίξουν και να προάγουν την βιοτεχνία και βιομηχανία του ξύλου, του επίπλου και τον ξύλινων κατασκευών στην Ελλάδα. Απόδειξη τον παραπάνω είναι ότι ο κλάδος άντεξε εν καιρό κρίσης και είχαμε πολλές περιπτώσεις όπου οι απόφοιτοι του τμήματος συνέβαλαν σε αυτό. Παράλληλα η απορρόφηση τών αποφοίτων στην αγορά εργασίας εν καιρό οικονομικής ύφεσης παρέμεινε μεγάλη. Και κάπως έτσι καταργείται ένα τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άμεσα συνδεδεμένο με την παραγωγή.

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 05:16 | Κωνσταντινος

  Το προτεινόμενο σχέδιο του υπουργιου παιδιάς είναι σαφώς λανθασμένο η συνχονευση και η ονομασία η αλλαγή και μετάλλαξη του τμήματος σχεδιασμού και τεχνολογίας ξύλου και επίπλου σε ένα ακόμα τμήμα δασολογίας θα είχε ως αποτέλεσμα
  το τμήμα δασολογίας τεχνολογίας ξύλου και σχεδιασμού όπως πρωτινή το υπουργιο να απορροφά όλο και μικρότερο αριθμό εισακτέων φοιτητών
  την αφξιση της ανεργίας οπού τα αποτελέσματα φενωντε είδη στους απόφοιτους δασοπονικών τμημάτων
  και τέλος να οδηγηθεί σε πιθανό κλείσιμο και οριστική κατάργηση όπως έγινε και με το ζωντανό παράδειγμα του τμήματος δασοπονίας της Καρδίτσας που ενώ ήταν να καταργηθεί παρέμεινε ανοιχτό και ως αποτέλεσμα να γίνετε αυτό το μπέρδεμα δυο τελιος διαφορετικών κλάδων δασολογίας και σχεδιασμού.
  Η δασολογία δεν έχει καμιά απολύτως σχέση με τον βιομηχανικό σχεδιασμό τα μαθήματα όπως πολυμεροι τα μεταλλικά υλικά τον δημιουργικό σχεδιασμό της τεχνολογίες παραγωγής πριστων και σύνθετων προϊόντων ξύλου τα CAD και CAM προγράμματα που διδάσκονται στην σχολή και συνεπώς το Desing .
  Το τμήμα σχεδιασμού και τεχνολογίας ξύλου και επίπλου είναι ένα τμήμα που λειτουργη αυτοδύναμο εδώ και είκοσι ολόκληρα χρόνια και που παράγει βιομιχανικους σχεδιαστές με εξειδίκευση στον σχεδιασμό επίπλων και άλλον αντικειμένων και τεχνολόγους εργαστιριακου τομέα και παραγωγής στον τομέα του ξύλου σαν υλικό η δασολογία είναι ένα τμήμα που ασχολείται με τα οικοσυστήματα των δασών τους οργανισμούς και τα είδη και ανήκει σε ένα τομέα πιο βιολογικό, είναι σαν να προτείνετε μια συνχονευση ενός τμήματος δασοπονίας με ένα τμήμα μηχανικών σχεδίασης η με ένα τμήμα βιομηχανικού σχεδιασμού όπως το ΤΕΙ Κοζάνης δημιουργοντας δυο διαφορετικές κατεύθυνσης σε ένα ενιαίο τμήμα με ένα πρόγραμμα σπουδών ανακατεμένο και θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα από που και ως που αυτά τα δυο έχουν σχέση μεταξύ τους ;
  Συνεπώς το τμήμα θα πρέπει να παραμείνει αυτοδύναμο με το δικό του μοναδικό πρόγραμμα σπουδών τον δικό του εξοπλισμό της δίκες του εγκατάστασης που ανήκουν σε αυτό εδώ και 20 χρονιά και θα έπρεπε να εξελιχθεί σε ένα τμήμα που να ασχολιτε και με τον σχεδιασμό προϊόντων και άλλων υλικών πέρα του ξύλου
  Ευχαριστώ
  Κωνσταντίνος Κολιατσης
  Φοιτητής τρίτου έτους του τμήματος σχεδιασμού και τεχνολογίας ξύλου και επίπλου

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 00:12 | Δ. Αυλωνίτης

  Βλέπουμε σχεδόν κάθε Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας να διαμοιράζεται σε τρεις πόλεις! Αυτό από μόνο του συνιστά σοβαρή υποβάθμιση των σπουδών π.χ. οι διαλέξεις θα γίνονται – όποτε γίνονται – με Skype από καθηγητές της ίδιας Σχολής άλλά άλλου Τμήματος άλλης πόλης; οι φοιτητές θα βρίσκουν ποτέ τον καθηγητή τους να τον συμβουλευθούν; τα εργαστήρια θα επιδεικνύονται με βιντεοπροβολέα από το Τμήμα που τα έχει προς το Τμήμα της ίδιας Σχολής σε άλλη πόλη που επίσης τα χρειάζεται; Άλλωστε, δεν είναι σε όλους γνωστό οτι σε κωμοπόλεις δεν χωράνε πολλοί Καθηγητές ΑΕΙ; Γι΄αυτό, λοιπόν, μένω με τη θλιβερή εντύπωση οτι το νομοσχέδιο αφορά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μόνο στο βαθμό που εξασφαλίζονται τα ένδιαφέροντα των Δημάρχων της περιοχής για φοιτητές ως πελάτες/χρηματοδότες των Δήμων τους. Υποστηρίζω μία Σχολή μία Πόλη, ώστε η πρώτη προτεραιότητα να είναι στους γονείς και στα παιδιά τους για πραγματική και ρεαλιστική ποιότητα σπουδών.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 23:41 | Βαγγέλης Τζέκος

  Καλησπέρα.. Είμαι φοιτητής του τμήματος σχεδιασμού και τεχνολογίας ξύλου και επίπλου βρίσκω αναίτια την συνένωση του τμήματος μου με το τμήμα της δασολογίας είναι δύο διαφορετικά τμήματα με διαφορετικά μαθήματα το τμήμα μου ασχολείται με την 1) τεχνολογία ξύλου 2) σχεδιασμό επίπλου και 3) τεχνολογία παραγωγής επίπλου μετά από συνεχείς σκληρή δουλειά καθηγητων αλλά και φοιτητών το τμήμα έχει καταφέρει να είναι ένα αυτοδύναμο και αξιότιμο τμήμα.Επισης το τμήμα τεχνολογίας ξύλου και σχεδιασμού επίπλου είναι το μοναδικό στην Ελλάδα. Τέλος το τμήμα έχει αποδειχθεί έμπρακτα ότι η ανεργία στους αποφοίτους του τμήματος είναι μηδαμινή…

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 23:53 | Φωτεινη

  Ειμαι φοιτητρια του τμηματος σχεδιασμου και τεχνολογιας ξυλου και επιπλου και διαβαζοντας τη νομοθεσια εκφραζω την αντιθεση μου στη συγχονευση του τμηματος σχεδιασμου και τεχνολογιας ξυλου και επιπλου με το τμημα δαποσοπονιας και διαχειρησης φυσικου περιβαλλοντος . Μπορω να διακρινω μια και μοναδικη ομοιοτητα το ΞΥΛΟ. Αυτη η ομοιοτητα δεν επαρκει για να συγχονευτουν δυο τελειως διαφορετικα τμηματα . Το τμημα της δασοπονιας διδασκει βοτανικη , μετεορολογια , εδαφολογια κ.α τα οποια δεν μπορουν να σταθουν ως μαθηματα για εναν επιπλοποιο οπως και για εναν δασοπονο δεν μπορουν να σταθουν τα μαθηματα τεχνολογια ξυλου , δομη ξυλου , ιδιοτητες ξυλου , CAD κ.α . Επειτα ο τιτλος της συγχονευσης δεν ειναι κατανοητος ειδικα η τελευταια λεξη ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ . Δεν υπαρχει διευκρινηση τι ακριβως θα σχεδιαζουν οι φοιτητες . Ακομη το επαγγελμα του τεχολογου ξυλου και του σχεδιαστη επιπλου χανεται αυτοματος . Δεν γινεται να δηλωσει ενας φοιτητης που θελει να σπουδασει επιπλοποιος το νεο συχνονευμενο τμημα αππ τη στιγμη που δεν θα μαθει σχεδιο για επιπλα και προιοντα …Η γνωμη μου για το τμημα που ειμαι ειναι οτι θα πρεπει να μη κλεισει το τμημα και αντιθετος να προστεθουν μαθηματα που θα εχουν να κανουν με τα προιοντα επιπλου , και με υα υλικα επιπλου χωρις να ειναι απαραιτητο να ειναι απο ξυλο . Επιπλεον ενα μαθημα πολυ ενδιαφερον και χρησιμο θα ηταν η ξυλοηλυπτικη που εχει και πολυ μελλον και παραγωγη. Υπαρχουν λυσεις αρκει να σκεφτουμε σωστα και πρακτικα . Δεν θελουμε ενα μελλον ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ..θελουμε ενα μελλον
  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 22:36 | Αριέττα Σπίνου

  Ο σχεδιασμός για ένταξη του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στη Σχολή Επιστημών Υγείας φαίνεται προς τη σωστή κατεύθυνση. Απόφοιτοι της σχολής απαρτίζουν μέλη της κλινικής διεπιστημονικής ομάδας κι είναι χρήσιμο να προωθείται η συνεργασία μεταξύ τους και σε διδακτικό επίπεδο. Συγχρόνως, δεν αποκλείεται η δια-τμηματική συνεργασία διαφορετικών σχολών σε ερευνητικό επίπεδο όταν επιμέρους ενότητες θεωρούνται σχετικές ή αλληλοσυμπληρούμενες.

  Δρ. Αριέττα Σπίνου
  Λέκτορας Φυσικοθεραπείας, University of East London, UK

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 21:12 | ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

  ΘΕΜΑ: Σχετικά με την ίδρυση ερευνητικού κέντρου αποκατάστασης

  Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε τον σχεδιασμό της ίδρυσης του ερευνητικού κέντρου αποκατάστασης που ήταν στις προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας και δεν υπάρχει στο σχέδιο Νόμου.
  Επειδή ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών είναι απόλυτα σύμφωνος με την ίδρυση ενός Πανεπιστημιακού Ερευνητικού κέντρου Αποκατάστασης και επειδή το συγκεκριμένο θέμα αναφέρθηκε στον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό (Συναρμόδιο Υπουργείο) στον οποίο μεταφέρθηκε η σύμφωνη γνώμη του Π.Σ.Φ.
  Θα θέλαμε να περιληφθεί στο σχέδιο Νόμου η δυνατότητα της ίδρυσής του.
  Με εκτίμηση

  ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

  ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

 • Το προτεινόμενο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού προτείνω να ονομαστεί ως: Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού Επίπλου.
  Οι λόγοι γι’ αυτό είναι πολλοί:
  Όπως αναφέρεται σήμερα ο τίτλος φαντάζει ελλιπής! Σχεδιασμού τίνος; Δασικών έργων; Δασικής τεχνολογίας; Σχεδιασμός αντικειμένων γενικώς;
  Δεδομένου οτι η πρόθεση του Νομοθέτη είναι σαφής και δεδηλωμένη, δηλ. η υποστήριξη της Επιστήμης της Τεχνολογίας του ξύλου, της οποίας άμεση συνέχεια αποτελεί ο κλάδος (και η επιστήμη) του σχεδιασμού και κατασκευής επίπλου, είναι ορθό αυτό να αποτυπώνεται και στον τίτλο του Τμήματος, για ολοκλήρωση του αντικειμένου και απόδοση της εξειδίκευσης με διαφοροποίηση από άλλα συναφή, ομοειδή Τμήματα.

 • Η Φυσικοθεραπεία αποτελεί μία διεθνώς αναγνωρισμένη και συνεχώς αναπτυσσόμενη εφαρμοσμένη Επιστήμη Υγείας με Κλινικό Γνωστικό Αντικείμενο, με έμφαση στην πρόληψη, αξιολόγηση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, δυσλειτουργιών και κακώσεων, συγγενών και επίκτητων, οι οποίες προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και κυκλοφορικό σύστημα.

  Η Φυσικοθεραπεία απαιτεί σε βάθος θεωρητική γνώση και σημαντική εργαστηριακή, κλινική και πρακτική εκπαίδευση που οδηγεί στην οργάνωση προληπτικών παρεμβάσεων και στην αναγκαία διαφορική αξιολόγηση και κλινικό συλλογισμό για την τεκμηριωμένη επιλογή και εφαρμογή του σχεδίου πρόληψης ή θεραπείας των ως άνω περιγραφόμενων προβλημάτων.

  Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) ορίζει ως διακριτή επαγγελματική ειδικότητα τους Φυσικοθεραπευτές → «Physiotherapists, ISCO code 2264», με βάση τα International Standard Classification of Occupations (ISCO, 2008 revision), ενώ το επάγγελμα του Φυσικοθεραπευτή ανήκει στην World Health Professions Alliance (WHPA, 2010) ως αυτοδύναμο Επάγγελμα Υγείας όπως οι ιατροί, οι φαρμακοποιοί, οι οδοντίατροι και οι νοσηλευτές.

  Όπως τεκμηριώνεται από τα Ευρωπαϊκά (Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελβετία, Σκανδιναβικές χώρες, κλπ) αλλά και διεθνή δεδομένα (Η.ΠΑ., Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδάς, κλπ) σχετικά με τον προσανατολισμό και τη δομή των σπουδών, το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικοθεραπείας θεραπεύεται από ομότιτλα Τμήματα ενταγμένα οργανικά σε Σχολές Επιστημών Υγείας.
  Τα τμήματα Φυσικοθεραπείας πρέπει να ανήκουν και να εντάσσονται στις σχολές Επιστημών Υγείας και συμφωνούμε απόλυτα με τις διατάξεις του σχεδίου Νόμου για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που εντάσσει το Τμήμα Φυσικοθεραπείας στη σχολή Επιστημών Υγείας.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 18:16 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Επιπτώσεις για τους φοιτητές από τη μετακίνηση του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας από την Καρδίτσα στα Τρίκαλα, όπως ορίζεται από το άρθρο 3 του Νομοσχεδίου «Ίδρυση Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας»
  Σε μια ευνομούμενη και δημοκρατική πολιτεία, οι νόμοι πρέπει να προλαβαίνουν ή έστω να επιλύουν και σε καμία περίπτωση να δημιουργούν προβλήματα. Η ψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου κινδυνεύει να δημιουργήσει τα ακόλουθα προβλήματα:
  α) Έντονο πρόβλημα στέγασης και δυσχέρεια ολοκλήρωσης των σπουδών στους φοιτητές του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας:
  Κατόπιν αναζήτησης σε γνωστές ιστοσελίδες εύρεσης κατοικίας σε Καρδίτσα και Τρίκαλα, και δεδομένου του ότι οι πρωτοετείς έχουν ήδη εγκατασταθεί και στις δύο πόλεις, εμφανίζονται διαθέσιμα 27 διαμερίσματα έως 85 τμ στην Καρδίτσα και μόλις 7 στα Τρίκαλα. Τυχόν μετακίνηση των 600 σχεδόν φοιτητών του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας στα Τρίκαλα, οι οποίοι σήμερα είναι στεγαστικά τακτοποιημένοι στην Καρδίτσα, θα έχει ως αποτέλεσμα αφενός να μείνουν άστεγοι και αφετέρου να εκτιναχθούν στο πολλαπλάσιο τα ενοίκια στα Τρίκαλα, οδηγώντας τους φοιτητές και τις οικογένειές τους σε οικονομική αδυναμία ολοκλήρωσης των σπουδών. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας περιλαμβάνει μαθήματα πρωί και απόγευμα, εκ των οποίων πολλά είναι εργαστηριακά με υποχρεωτικές ώρες παρακολούθησης και η καθημερινή μετακίνηση πρωί και απόγευμα από τη μία πόλη στην άλλη είναι δαπανηρή, επίπονη έως και αδύνατη για τους φοιτητές.
  Επιπλέον, η αύξηση των ενοικίων θα επιβαρύνει και τους ήδη υπάρχοντες φοιτητές στα Τρίκαλα
  β) Κίνδυνος να πληγούν τα εργασιακά δικαιώματα των Διαιτολόγων – Διατροφολόγων :
  Το Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του Χαροκοπείου υπάγεται στον κλάδο Υγείας. Το γνωστικό αντικείμενο της Διατροφής – Διαιτολογίας προσομοιάζει περισσότερο στον κλάδο Υγείας , παρά σε έναν κλάδο / τμήμα με αντικείμενο την προπονητική και τους κανονισμούς διαφόρων αθλημάτων (ΤΕΦΑΑ) . Επομένως, θα ήταν καλύτερο να ενταχθεί το Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας στη Σχολή Επιστημών Υγείας, ώστε να υπάρχει ομοιογένεια με το Τμήμα του Χαροκοπείου και να μην υπάρξει κίνδυνος υποβάθμισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων του υπό μετακίνηση Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 18:59 | Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής: Χ. Χατζηχριστοδούλου, Μ. Λεοτσινίδης, Β. Μπενέτου, Θ. Δαρδαβέσης, Χ. Λιονής

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
  Σε συνέχεια της επιστολής με ημερομηνία 12/7/2018 την οποία επισυνάπτουμε, η Διοικούσα Επιτροπή του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής (Μέλη Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού των Εργαστηρίων Υγιεινής και Επιδημιολογίας – Δημόσιας Υγείας όλων των Ιατρικών Σχολών της Ελλάδας, του Τομέα Δημόσιας Υγείας του Τμήματος Νοσηλευτικής της Αθήνας, του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας) συνεδρίασε στις 4/10/2018 και εκτίμησε την κατάσταση μετά την δημοσιοποίηση του προς διαβούλευση σχεδίου νόμου «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις». Διαπιστώσαμε ότι στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνεται η ίδρυση τμήματος δημόσιας και ενιαίας υγείας στη Σχολή Επιστημών Υγείας με έδρα την Καρδίτσα. Δυστυχώς οι επιφυλάξεις που εκφράσαμε με την προηγούμενη επιστολή μας όχι μόνον διατηρούνται, αλλά με την αλλαγή του ονόματος γίνονται ακόμα εντονότερες. Με τον τίτλο δημόσια και ενιαία υγεία γίνεται ακόμα πιο ασαφές το περιεχόμενο και η σκοπιμότητα του υπό ίδρυση τμήματος, ενώ δημιουργείται στην ακαδημαϊκή κοινότητα σύγχυση με τη χρήση όρων που δεν είναι διεθνώς αποδεκτοί. Σας παρακαλούμε όπως μας επιτρέψετε να σας αναφέρουμε ότι ο όρος ενιαία υγεία χρησιμοποιείται διεθνώς για να υποδείξει στρατηγικές και πολιτικές συνεργασίας και συντονισμό μεταξύ των τομέων υγείας των ανθρώπων (human health), υγείας των ζώων (animal health), περιβαλλοντικής υγιεινής (environmental health) κλπ. Eπειδή όλοι αυτοί οι τομείς αλληλοεπηρεάζονται με τελικό αποτέλεσμα την επίδραση στην υγεία των ανθρώπων, οι διεθνείς οργανισμοί συνιστούνε συνεργασία και συντονισμό όλων των εμπλεκομένων τομέων μέσω της πολιτικής ενιαία υγείας. Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει ακαδημαϊκό αντικείμενο ενιαίας υγείας σε προπτυχιακό επίπεδο και δεν υπάρχει και ανάγκη για κάτι τέτοιο. Το μόνο που υπάρχει σε επίπεδο ακαδημαϊκών προγραμμάτων είναι ένα ΜΠΣ με ερευνητικό προσανατολισμό στην ενιαία υγεία.

  Έτσι, είναι εύλογα τα ερωτήματα για το ποια είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων, ποιος ο ακαδημαϊκός προσανατολισμός τους, ποια είναι η σύνδεση με την αγορά της εργασίας και ποια η αναγκαιότητα ίδρυσης αυτού του τμήματος. Το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας που λειτουργεί στην Αθήνα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής το οποίο είναι συνέχεια του αντίστοιχου τμήματος των ΤΕΙ έχει σαφώς καθορισμένο προσανατολισμό, οι απόφοιτοί του επαγγελματικά δικαιώματα, και καλύπτει
  ανάγκες της κοινωνίας. Διαβάζοντας στη διαβούλευση τοποθετήσεις βουλευτών της κυβέρνησης που κάνουν αναφορά ότι το τμήμα αποτελεί «υψηλόβαθμο τμήμα ιατρικής!!!» δημιουργούνται περισσότερες αμφιβολίες ως προς το περιεχόμενο του τμήματος.

  Τέλος, επιτρέψετε μας να διατηρήσουμε τις θέσεις και προβληματισμούς μας περί λανθασμένου χωροταξικού σχεδιασμού ο οποίος δε βασίζεται στην απαραίτητη για μας τεκμηρίωση. Συμπερασματικά, το Φόρουμ είναι αρνητικό στην ίδρυση του νέου αυτού τμήματος θεωρώντας ότι ο τρόπος δημιουργίας του, το χωροταξικό και το διαφαινόμενο περιεχόμενο από τον τίτλο δεν εξασφαλίζουν την ακαδημαϊκή προοπτική βιωσιμότητας και χρησιμότητας για την κοινωνία.

  http://upload.users.uth.gr/files/MINISTER OF EDUCATION_5.10.2018.rar

  http://upload.users.uth.gr/files/MINISTER OF EDUCATION_12.7.2018.rar

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 16:03 | Θωμάς Παπασίκας

  Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημάρχου Τρικκαίων, προτείνουμε επιπλέον όσως προτάθηκαν με προηγούμενά μου σχόλια για τα Τρίκαλα, τα ακόλουθα:

  1. Την παραμονή και ενίσχυση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών μετασχηματίζοντάς το σε Τμήμα Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος και συσχετίζοντάς το με τον ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα της Βιοοικονομίας, τομέα που περιλαμβάνεται και στην στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Παν/μίου Θεσσαλίας. Στην ουσία το νέο Τμήμα Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος μπορεί να καλύψει απόλυτα το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος Περιβάλλοντος και Ενέργειας που προτείνεται για τη Σχολή Τεχνολογίας (Λάρισα). Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο όρος της Βιοοικονομίας αναφέρεται σε μια οικονομία που χρησιμοποιεί βιολογικούς πόρους από τη γη καθώς και τα απόβλητα, ως εισροές στην παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών, στη βιομηχανική παραγωγή και στην παραγωγή ενέργειας. Καλύπτει επίσης τη χρήση βιολογικών διεργασιών για βιώσιμες βιομηχανίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το προτεινόμενο Τμήμα θα φιλοξενηθεί σε χώρο που διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και θα ανήκει στην Πολυτεχνική Σχολή του Βόλου.
  2. Την ίδρυση νέου Τμήματος Αθλητικού Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρήσεων με έδρα τα Τρίκαλα, υπό τη νέα ΣΕΦΑΑ. Η ίδρυση του νέου Τμήματος έρχεται ως φυσική συνέχεια της προτεινόμενης κατάργησης του Τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας στη Λάρισα, στο νέο Πανεπιστήμιο. Όπως αναφέρθηκε, τα Τρίκαλα είναι ισχυρός τουριστικός προορισμός, μέρος του οποίου είναι παραδοσιακά και ο αθλητισμός. Σε διεθνές επίπεδο παρουσιάζεται πλήθος τμημάτων που προσφέρουν από κοινού της σπουδές του αθλητισμού και του τουρισμού, ενώ η ίδρυσή του μπορεί να υποστηριχτεί από τουλάχιστον 2 μέλη ΔΕΠ της νέας ΣΕΦΑΑ.
  3. Τη θεμελίωση της ίδρυσης νέου Τμήματος Εμβιομηχανικής (Department of Biomechanical Engineering) και την ένταξή του στη νέα ΣΕΦΑΑ, ώστε να προετοιμαστεί η ίδρυσή του στο χρονικό ορίζοντα της εφαρμογής της νέας δομής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σήμερα, τουλάχιστον 2 μέλη ΔΕΠ της ΣΕΦΑΑ απασχολούνται στην εν λόγω θεματική και θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την ίδρυση και εξέλιξή του, ενώ και τουλάχιστον 2 ακόμη μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα ενδιαφέρονταν να απασχοληθούν σε αυτό. Η επιστήμη της Εμβιομηχανικής είναι σύγχρονη και ενσωματώνει:

  Α) Κινησιολογία και λειτουργία του ανθρώπινου σώματος. Η εν λόγω θεματική έχει άμεση συνάφεια, συνέργειες και εφαρμογή με τη στρατιωτική κινησιολογία και επομένως, θα αναπτυχθεί στενή σχέση με τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) που εδρεύει στα Τρίκαλα. Θα έχει δε, άμεση συνέργεια με το ερευνητικό ινστιτούτο που προτείνετε ήδη για τα Τρίκαλα.
  Β) Ρομποτική, δυναμική του ανθρώπινου συστήματος και γενικότερα συσκευές υγείας (πχ. ρομποτική διάγνωσης, χειρουργικής και φορητές συσκευές). Ιδιαίτερα η σύγχρονη αυτή τάση συνάδει με τις αποδεδειγμένες και αναγνωρισμένες προσπάθειες του Δήμου Τρικκαίων για την έξυπνη πόλη και την εκπαιδευτική ρομποτική στα σχολεία, αλλά και με τις σύγχρονες τάσεις στην επιστήμη της φυσικής αγωγής.
  Η συσχέτιση του τμήματος αυτού με την πληροφορική έρχεται ως φυσική εξέλιξη της τεχνολογικής άνθησης που η πόλη γνωρίζει αλλά και την αναγνώριση του Δήμου ως του πιο καινοτόμου κυττάρου της Δημόσιας Διοίκησης σήμερα στην Ελλάδα. Η δημιουργία ενός τοπικού οικοσυστήματος τεχνολογίας και πληροφορικής, θα αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων που θα στηριχθούν στο υφιστάμενο δίκτυο υποδομών (ευρύ δίκτυο οπτικών ινών, ολοκληρωμένο δίκτυο FTΤN, πρώτο δίκτυο 5G στην Ελλάδα, πρώτος Δήμος στη διδασκαλία της ρομποτικής και του προγραμματισμού στα σχολεία της δευτεροβάθμιας βαθμίδας εκπαίδευσης)

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 14:47 | Καραστεργίου Σωτήριος

  Το Υπουργείο Παιδείας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».
  Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, καταργούνται τα Τμήματα α) Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου – Επίπλου (ΣΤΕΞ), και β) Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και δημιουργείται το Τμήμα «Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού» το οποίο θα είναι 5ετούς διάρκειας.

  Το νέο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  Γνωστικά αντικείμενα
  Τα γνωστικά αντικείμενα που πρεσβεύει ο τίτλος του νέου Τμήματος «Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού» είναι:
  Α) όλα τα γνωστικά αντικείμενα που εμπεριέχει ο όρος ‘Δασολογία’, δηλ. Υλοχρηστική, Δασικά Τεχνολογία, Δασικοί Βοσκότοποι, Λιβαδική Οικολογία, Άγρια Πανίδα, Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων, Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων, Τοπογραφίας, Δασικής Βιομετρίας, Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόποησης, Δασικής Οικονομικής, Δασικής Πολιτικής, Δασικής Αναψυχής, Περιβαλλοντικής Αγωγής, Δασικής Κοινωνιολογίας, Δασικής Βοτανικής, Δασικής Γενετικής, Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών, Δασοκομίας, Δασικών Πυρκαγιών, Δασικής Εντομολογίας, Δασικής Εδαφολογίας, Δασικής Πληροφορικής,
  Β) Όλα τα γνωστικά αντικείμενα που εμπεριέχει ο όρος ‘Επιστημών Ξύλου’, δηλ. Επιστήμη Ξύλου και Τεχνολογία Ξύλου,
  Γ) Όλα τα γνωστικά αντικείμενα που εμπεριέχει ο όρος ‘Σχεδιασμός’. Ο μη προσδιορισμός του ‘Σχεδιασμού’ παραπέμπει σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο το οποίο εμπεριέχει τον όρο σχεδιασμό, όπως π.χ. Σχεδιασμός Οικοσυστήματος, Σχεδιασμός Κτιρίων, Σχεδιασμός Λιβαδικών Οικοσυστημάτων, Σχεδιασμός Οδικού Δικτύου, κλπ.

  Από τα ανωτέρω προκύπτουν τα ακόλουθα:
  • Το προτεινόμενο στο σχέδιο νόμου Τμήμα «Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού» εμπεριέχει στο προφίλ μια πλειάδα γνωστικών αντικειμένων από τα οποία τα περισσότερα είναι σαφή και παραπέμπουν στη Δασολογική Επιστήμη, δηλ. αποτελούν προέκταση του υφιστάμενου Τμήματος Δασοπονίας.
  • Το προτεινόμενο στο σχέδιο νόμου Τμήμα «Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού» εμπεριέχει στο προφίλ του τα γνωστικά αντικείμενα της Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ξύλου που εμπεριέχονται στο υφιστάμενο Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου – Επίπλου.
  • Το προτεινόμενο στο σχέδιο νόμου Τμήμα «Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού» δεν εμπεριέχει στο προφίλ του το γνωστικό αντικείμενο του ‘Σχεδιασμού Επίπλου’ που εμπεριέχεται στο Υφιστάμενο Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου – Επίπλου’. Η λέξη ‘Σχεδιασμός’ δεν παραπέμπει σε κάτι συγκεκριμένο.

  Συμπέρασμα: Το νέο Τμήμα συγχωνεύει το Υφιστάμενο Τμήμα Δασοπονίας με ένα κομμάτι του υφιστάμενου Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου – Επίπλου. Δεν υφίσταται λοιπόν συγχώνευση των δύο Τμημάτων. Το νέο Τμήμα δεν εμπεριέχει στο προφίλ του τον ‘Σχεδιασμό Επίπλου ή γενικότερα Προϊόντων’

  Επαγγελματικά δικαιώματα
  Στους φοιτητές του νέου Τμήματος θα πρέπει να δοθούν επαγγελματικά δικαιώματα. Με βάση τον προτεινόμενο τίτλο στα επαγγελματικά δικαιώματα θα εμπεριέχονται:
  Α) αυτά του Δασολόγου
  Β) αυτά του Επιστήμονα – Τεχνολόγου Ξύλου
  Δε θα εμπεριέχονται αυτά του σχεδιαστή επίπλου ή άλλων κατασκευών.

  Συμπέρασμα: Το νέο Τμήμα θα παρέχει επαγγελματικά δικαιώματα στα οποία δεν θα εμπεριέχονται αυτά που υπάρχουν σήμερα και αποδίδονται στους αποφοίτους του ΣΤΕΞ. Δεν υφίσταται λοιπόν συγχώνευση των δύο Τμημάτων, αλλά μερικά απορρόφηση ενός τμήματος του σημερινού ΣΤΕΞ (Επιστήμη ξύλου).

  Πρόγραμμα σπουδών:
  Οι φοιτητές του ΣΤΕΞ και της Δασοπονίας για να πάρουν σήμερα πτυχίο θα πρέπει να διδαχθούν επιτυχώς από 39 μαθήματα. Στο νέο Τμήμα τα μαθήματα τα οποία θα πρέπει να διδαχθεί ο φοιτητής θα είναι περίπου 55-60. Για να πραγματοποιηθεί αυτό θα πρέπει να εξαιρεθούν πάνω από 10 μαθήματα που διδάσκονται σήμερα

  Συμπέρασμα: θα πρέπει να αφαιρεθούν μαθήματα που διδάσκονται σήμερα με αποτέλεσμα στο προφίλ των αποφοίτων του νέου Τμήματος, θα εμπεριέχεται ένα μόνο μέρος του σημερινού προφίλ των αποφοίτων του ΣΤΕΞ.

  Επαγγελματικά αποκατάσταση
  Υπάρχουν σήμερα 4 Δασολογίες από τις οποίες οι απόφοιτοί τους πολύ δύσκολα αποκαθίστανται επαγγελματικά. Οι απόφοιτοι του νέου Τμήματος θα ενταχθούν σε αυτή τη δεξαμενή των πτυχιούχων «ανέργων». Οι σημερινοί απόφοιτοι του Τμήματος ΣΤΕΞ έχουν μεγάλη επαγγελματική αποκατάσταση (η σύνδεση του τωρινού Τμήματος ΣΤΕΞ με την κοινωνία είναι πολύ μεγάλη). Η προτεινόμενη κατάργηση του Τμήματος ΣΤΕΞ και η εν μέρει ένταξή του στο νέο Τμήμα, θα αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα για τους φοιτητές που θέλουν να σπουδάσουν τον σχεδιασμό επίπλου ή αντικειμένου και να αποκατασταθούν επαγγελματικά.

  Συμπέρασμα: Ένας φοιτητής που θέλει να σπουδάσει σχεδιασμό (design) επίπλου ή αντικειμένου δε θα έρθει σε ένα Τμήμα 5ετούς διάρκειας (το οποίο θα διδάσκει τη δασική επιστήμη), διότι δε θα έχει και επαγγελματική αποκατάσταση.

  Τέλος, δεν πραγματοποιήθηκε κάποια μελέτη σκοπιμότητας δημιουργίας του νέου Τμήματος «Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού».

  Με βάση τα ανωτέρω απορρίπτω τη δημιουργία του Τμήματος «Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού».

  Σ. Καραστεργίου

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 12:13 | Ζηλίδης Χρ.

  Στην παρ. 6, προβλέπεται η ίδρυση Γραμματείας σε επίπεδο Τμήματος. Στο Γενικό Τμήμα, η Γραμματεία του θα έχει την διοικητική υποστήριξη όλων των τρεχόντων προγραμμάτων σπουδών του αντίστοιχου ΤΕΙ μέχρι την ολοκλήρωσή τους, δηλαδή την διοικητική υποστήριξη για περίπου 15.000 φοιτητές στο ΤΕΙ Λάρισας και 10.000 φοιτητές στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας! (…με πρακτική άσκηση και πτυχιακές) Είναι δυνατόν να υπάρξει διοικητική υποστήριξη με αυτό τον τρόπο; Οι παρενέργειες του Γενικού Τμήματος είναι ορατές σε όλα τα επίπεδα. Είναι παράλογο από κάθε άποψη να περιμένει κανείς ότι μια τριμελής Επιτροπή Μετάβασης και μια Γραμματεία του Γενικού Τμήματος θα διεκπεραιώσουν την ολοκλήρωση των σπουδών όλων των εγγεγραμμένων φοιτητών των δύο ΤΕΙ για τα επόμενα χρόνια. Όπως είναι απαραίτητο να διατηρηθούν τα Μεταβατικά Τμήματα, είναι εξίσου απαραίτητο να διατηρηθούν και οι αντίστοιχες Γραμματείες.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 12:02 | Ζηλίδης Χρ.

  Σε σχέση με το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων: Επειδή έχει διατυπωθεί η άποψη για μετατροπή του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων σε Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, πρέπει να σημειώσουμε ότι η πρόταση αυτή είναι ευπρόσδεκτη. Έχει άλλωστε υποστηριχθεί και εκτενώς αναλυθεί σε άρθρο μου στο ESOS (όπου και μπορεί να αναζητηθεί). Θα μπορούσε μάλιστα να συνδυασθεί και με το μεγάλο κενό που υπάρχει στο ζήτημα της Θεραπευτικής Ιατρικής Τεχνολογίας, που δεν υποστηρίζεται σήμερα από κανένα πρόγραμμα σπουδών. Αυτό αποτελεί πραγματικά μια θετική συμβολή στο διάλογο, και ως ιδέα δεν πρέπει να αγνοηθεί.