Άρθρο 35 – Καταργούμενες διατάξεις

1. Με την παρούσα καταργούνται όλες οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 1014(ΦΟΡ)94 (Β΄ 216/6.3.2001) με την οποία ενσωματώθηκαν οι Οδηγίες 96/29/Ευρατόμ (ΕΕ L 159/29.6.1996) και 97/43/Ευρατόμ (ΕΕ L 180/9.7.1997) στην ελληνική νομοθεσία, οι υπουργικές αποφάσεις Α2στ/οικ4430/2.9.1985 (Β΄ 576/24.09.1985) και ΔΥΓ2/οικ 67752 (Β΄ 909/7.06.2007) και οι αποφάσεις της ΕΕΑΕ 2.2/228/06.02.2015, 2.1/228/06.02.2015, 4.1/229/03.04.2015 και 4.2/229/03.04.2015 (Β΄ 947/26.05.2015).
2. Με την παρούσα καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ρυθμίζει διαφορετικά θέματα που διέπονται από την παρούσα.