Άρθρο 02 – Πεδίο εφαρμογής

1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν όλες οι αιτιολογημένες πρακτικές, οι πρακτικές που περιλαμβάνουν φυσικά ραδιενεργά υλικά προσδιορισθείσες κατά το άρθρο 23 του ΠΔ… και η μεταφορά ραδιενεργών υλικών. Οι ως άνω πρακτικές υπόκεινται σε κανονιστικό έλεγχο μέσω γνωστοποίησης, έγκρισης (καταχώρισης ή αδειοδότησης) και κατάλληλης συχνότητας επιθεωρήσεων. Οι επιθεωρήσεις δύναται να πραγματοποιούνται οποιαδήποτε χρονική στιγμή για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας και της τήρησης των όρων χορήγησης των διοικητικών πράξεων της έγκρισης ή γνωστοποίησης πρακτικών.
2. Η παρούσα απόφαση δεν θίγει την αδειοδότηση διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων και την αδειοδότηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων, όπως ρυθμίζονται στα π.δ. 60/2012 (Α΄ 111), π.δ. 122/2013 (Α΄ 117), π.δ. 91/2017 (Α΄ 130), τις υπουργικές αποφάσεις Π/112/305/2012 (Β΄ 2877/26.10.2012) και 91175/2017 (Β΄ 1991/31.05.2017) και εν γένει τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των προαναφερόμενων προεδρικών διαταγμάτων.
3. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) δύναται με απόφασή της να εξειδικεύει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση των πάσης φύσεως διοικητικών πράξεων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση. Η ΕΕΑΕ αναρτά στον διαδικτυακό της χώρο υποδειγματικά έντυπα αιτήσεων και αναλυτικές πληροφορίες για την τηρούμενη διαδικασία έκδοσης των διοικητικών πράξεων της παρούσας απόφασης.
4. Οι οργανισμοί δηλώνουν στην ΕΕΑΕ συγκεκριμένο μέλος του προσωπικού τους ως σύνδεσμο επικοινωνίας με την ΕΕΑΕ (εφεξής, σημείο επαφής). Η επικοινωνία, ενδεικτικά, αφορά ερωτήματα/διευκρινίσεις σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης, τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων, την ενημέρωση για αποκλίσεις και εν γένει προβλήματα και την αποστολή αναφορών.

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 12:40 | Γεώργιος Χατζηδημητρίου

  Τόσο στο Ν.4310/14, το σχέδιο ΠΔ ΚΑ, όσο και την παρούσα σε σχέδιο ΚΥΑ, δεν περιλαμβάνεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπως και στους ισχύοντες ΚΑ. Αυτό γίνεται κατά πάγια πρακτική της ΕΕ, η ουσία του όμως έχει να κάνει με τις πολεμικές εφαρμογές. Υπάρχει ωστόσο νομοθετικό κενό σχετικά με τη λειτουργία πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών στην ειρήνη. Θα πρέπει η Πολιτεία να νομοθετήσει σχετικά με την ισχύ των ΚΑ στην ειρήνη και στο χώρο της Άμυνας, όπου λειτουργούν μεγάλα στρατιωτικά νοσοκομεία με πλήρες εύρος πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών (πυρηνική ιατρική, ακτινοθεραπεία, ακτινοδιαγνωστική με όλες τις συναφείς εφαρμογές στη διάγνωση και θεραπεία) και πλήρες εύρος ειδικοτήτων προσωπικού. Σήμερα στα στρατιωτικά νοσοκομεία περιθάλπεται πλήθος άμεσων και έμμεσων μελών της στρατιωτικής οικογένειας και των σωμάτων ασφαλείας.
  Η εξουσιοδότηση της ΕΕΑΕ θα μπορούσε να συζητηθεί. Επίσης, ενώ η ΚΥΑ του 2018 περί αδειών σκοπιμότητας περιλαμβάνει τα στρατιωτικά νοσοκομεία, στηρίζεται σε αυτή του 2010, που τα εξαιρεί.
  Μέχρι σήμερα στο ΥΠΕΘΑ, όσοι από την ηγεσία κατάλαβαν την ανάγκη της ακτινοπροστασίας, και εμείς οι ακτινοφυσικοί με την πλήρη αξιοποίηση των γνώσεών μας, την εφαρμόσαμε στην πράξη ήδη από το 1976, την επιβάλαμε σταδιακά – παρά το θολό πλαίσιο, και έχουμε εμπεδώσει αίσθημα ασφάλειας στο προσωπικό και στο κοινό, ενώ νέες επιστημονικές προκλήσεις ανοίγονται μπροστά μας.
  Η ασάφεια του νομικού πλαισίου και των αρμοδιοτήτων δε βοηθά κανέναν. Με την ισχύ της υπό διαβούλευση ΚΥΑ ο χώρος της Άμυνας βρίσκεται εκτός ρύθμισης στον τομέα της ακτινοπροστασίας.
  Ως απλούστερη λύση προτείνεται η τροποποίηση του Ν.4310/14 με συμπερίληψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στη συνεργασία με την ΕΕΑΕ και μόνο για τις ειρηνικές εφαρμογές στο χώρο της Άμυνας, και η συνυπογραφή σχετικής ΚΥΑ.

  Γεώργιος Χατζηδημητρίου
  φυσικός ιατρικής – ακτινοφυσικός
  προϊστάμενος Τμ. Ιατρικής Φυσικής 401 ΓΣΝΑ
  μέλος Διαρκούς Επιτροπής Ακτινοπροστασίας ΥΠΕΘΑ