Άρθρο 31 – Υπηρεσίες επαγγελματικής υγείας

1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας αρμοδίων για την ιατρική παρακολούθηση εκτιθέμενων εργαζομένων είναι η απασχόληση κατ’ ελάχιστο ενός ιατρού με την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 79 του ΠΔ…, ο οποίος διαθέτει αποδεικτικό μη τυπικής εκπαίδευσης σε θέματα ιατρικής παρακολούθησης εκτιθέμενων εργαζομένων διάρκειας τριάντα (30) ωρών, αναγνωρισμένη από εθνικούς ή διεθνείς φορείς.
2. Η ισχύς της αναγνώρισης των ως άνω υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας έχει διάρκεια επτά (7) έτη. Για την ανανέωση της αναγνώρισης απαιτείται αποδεικτικό μη τυπικής εκπαίδευσης σε θέματα ιατρικής παρακολούθησης εκτιθέμενων εργαζομένων στην οποία συμμετείχαν τα τελευταία επτά έτη διάρκειας 60 ωρών.
3. Οι ρυθμίσεις σχετικά με τους μηχανισμούς αναγνώρισης των υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας εξειδικεύονται στην κατά την παρ. 1 του άρθρου 79 του ΠΔ… απόφαση της ΕΕΑΕ.