Άρθρο 33 – Παραρτήματα

Επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας τα συνημμένα Παραρτήματα Ι έως IV.

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 11:58 | Π.Ε.Φ.Ν.Α.Ι.ΔΗ.Τ.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

  Παράρτημα Ι, Μέρος Β, Πρακτική 6,
  Θα πρέπει να μεταφερθεί στο Μέρος Γ – Αδειοδότηση, καθώς είναι μια διαδικασία που απαιτεί συνεχή έλεγχο, παρακολούθηση και εκπαίδευση των εξωτερικών εργαζόμενων, οι οποίοι επιπλέον θα πρέπει να είναι όλοι πιστοποιημένοι με ένα ελάχιστο επίπεδο μη τυπικής εκπαίδευσης 30 ωρών στην Ακτινοπροστασία και αυτό να είναι περιοδικό με συχνότητα κάθε 2 ή 3 χρόνια. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μέρους Β, ο οργανισμός ενημερώνει αρχικά την ΕΕΑΕ και κατόπιν ο αριθμός γνωστοποίησης που χορηγείται έχει διάρκεια αορίστου χρόνου. Αυτό δε συνάδει με τις απαιτήσεις εποπτείας και παρακολούθησης των εξωτερικών εργαζομένων ως προς την Ακτινοπροστασία.

  Παράρτημα ΙV,παρ.1
  Ως επόπτης ακτινοπροστασίας ορθώς ορίζεται ιατρός (με την επιφύλαξη όμως της γενικής παρατήρησης μας σχετικά με την παράγραφο 4 του άρθρου 90 του Νόμου 4310) ή οδοντίατρος ή κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αρχική επαγγελματική κατάρτιση 4 ή 3 μηνών στο πεδίο εποπτείας των ΙΑ. Θεωρούμε όμως ότι σε περίπτωση απουσίας του ιατρού, ο ρόλος του επόπτη ακτινοπροστασίας θα πρέπει να ανατίθεται σε Φυσικό Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικό Ιατρικής. Ενώ σε περίπτωση απουσίας και ακτινοφυσικού να ανατίθεται σε απόφοιτο ΠΕ που συμμετέχει σε ακτινικές πρακτικές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επεξήγηση στο τέλος του πίνακα.

  Παράρτημα ΙV,παρ.2
  Η συχνότητα ελέγχου της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα πρέπει να γίνει 7 έτη όπως είναι και στην κατηγορία της καταχώρησης.

  Παράρτημα ΙV,παρ.3
  Ως επόπτης ακτινοπροστασίας για πρακτικές που δεν αφορούν σε ιατρική έκθεση και υπόκεινται σε καταχώρηση, ορίζεται άτομο που κατέχει τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ, ο οποίος να σχετίζεται με τις εφαρμοζόμενες πρακτικές με αρχική επαγγελματική κατάρτιση 3 μηνών στο συγκεκριμένο πεδίο εποπτείας των ιοντιζουσών ακτινοβολιών υπό την επίβλεψη επόπτη ακτινοπροστασίας ή εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας στη συγκεκριμένη εφαρμογή των ιοντιζουσών ακτινοβολιών.
  Ποια είναι η πιστοποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης του? Θα πρέπει να ορίζεται σαφώς στο κείμενο της ΚΥΑ. Επιπρόσθετα η όποια επαγγελματική κατάρτιση δεν είναι δυνατό να διασφαλίσει την τήρηση και εφαρμογή των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας, λαμβάνοντας δε υπόψη πως υπάρχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες στον τομέα της ακτινοπροστασίας, οι Φυσικοί Νοσοκομείου-Ακτινοφυσικοί Ιατρικής.
  Θα πρέπει και στις μη ιατρικές εφαρμογές, ο επόπτης ακτινοπροστασίας να είναι Ακτινοφυσικός.

  Παράρτημα ΙV, παρ. 4
  Ως επόπτης ακτινοπροστασίας για πρακτικές που δεν αφορούν σε ιατρική έκθεση και υπόκεινται σε αδειοδότηση, ορίζεται κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αρχική επαγγελματική κατάρτιση 6 μηνών στο πεδίο εποπτείας των ΙΑ.
  Ποια είναι η πιστοποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης του? Θα πρέπει να ορίζεται σαφώς στο κείμενο της ΚΥΑ. Επιπρόσθετα η όποια επαγγελματική κατάρτιση δεν είναι δυνατό να διασφαλίσει την τήρηση και εφαρμογή των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας, λαμβάνοντας δε υπόψη πως υπάρχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες στον τομέα της ακτινοπροστασίας, οι Φυσικοί Νοσοκομείου-Ακτινοφυσικοί Ιατρικής.
  Θα πρέπει και στις μη ιατρικές εφαρμογές, ο επόπτης ακτινοπροστασίας να είναι Ακτινοφυσικός.
  Τέλος η συχνότητα ελέγχου της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα πρέπει να γίνει 7 έτη όπως είναι και στην κατηγορία της καταχώρησης.