Άρθρο 04 – Κλιμακούμενη προσέγγιση στον κανονιστικό έλεγχο των πρακτικών

1. Οι πρακτικές που υπόκεινται σε κανονιστικό έλεγχο για τους σκοπούς της ακτινοπροστασίας όπως περιγράφονται στις διατάξεις των άρθρων 24, 25, 27 και 28 του ΠΔ… καθώς και στο άρθρο 5 της παρούσας, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 27 του ΠΔ…, εξειδικεύονται στο παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης. Στο μέρος Α του παραρτήματος Ι παρατίθενται οι πρακτικές για τις οποίες απαιτείται μόνο γνωστοποίηση και στα μέρη Β και Γ οι πρακτικές που υπόκεινται σε καταχώριση και αδειοδότηση αντίστοιχα.
2. Η μεταφορά ραδιενεργών υλικών κλάσης 7, όπως ορίζεται στην κοινή υπουργική απόφαση Γ5/22039/2825 (Β΄2915/24.08.2017), όπως ισχύει, υπόκειται για τους σκοπούς της προστασίας από τους κινδύνους που προκύπτουν από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες στον κανονιστικό έλεγχο του άρθρου 24 του ΠΔ…. Η κατά την προαναφερόμενη κοινή υπουργική απόφαση αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου είναι η ΕΕΑΕ.
3. Κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 2 η ΕΕΑΕ αναρτά στον διαδικτυακό της τόπο ενδεικτικό κατάλογο με τις εφαρμοζόμενες πρακτικές (νοουμένων ως συμπεριλαμβανομένων και των παρομοίων πρακτικών), σε αντιστοιχία με το παράρτημα Ι της παρούσας, με σκοπό τη διευκόλυνση στην υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τον οποίο διατηρεί επικαιροποιημένο.
4. Ο κανονιστικός έλεγχος για τους σκοπούς της ακτινοπροστασίας, τον οποίο ασκεί η ΕΕΑΕ, δεν αφορά ζητήματα σχετικά με τις αρμοδιότητες των ιατρικών ειδικοτήτων κατά τη διενέργεια των πρακτικών που περιλαμβάνουν ιατρική έκθεση. Για τη ρύθμιση αυτών των ζητημάτων εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Υγείας, βάσει του ν.δ. 3366/1955 (Α’ 258) όπως ισχύει, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ).