Άρθρο 07 – Εργασία σε χώρους με υψηλή συγκέντρωση ραδονίου του σημείου 1 και καταστάσεις υφιστάμενης έκθεσης του σημείου 2 του μέρους Α

1. Για τη διαδικασία γνωστοποίησης εργασίας σε χώρους όπου οι συγκεντρώσεις ραδονίου συνεχίζουν να υπερβαίνουν το εθνικό επίπεδο αναφοράς, όπως αυτό προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 54 του ΠΔ…, ο οργανισμός υποβάλλει τα ακόλουθα:
α) περιγραφή των χώρων εργασίας στους οποίους οι συγκεντρώσεις ραδονίου υπερβαίνουν το εθνικό επίπεδο αναφοράς, τον αριθμό των εργαζομένων στους εν λόγω χώρους και την εκτιμώμενη επαγγελματική έκθεσή τους·
β) περιγραφή των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί για τη μείωση των συγκεντρώσεων του ραδονίου·
γ) αναφορά των συγκεντρώσεων του ραδονίου στους χώρους εργασίας της περίπτωσης α πριν και μετά τη λήψη των μέτρων καθώς και περιγραφή της μεθοδολογίας προσδιορισμού των συγκεντρώσεων·
δ) περιγραφή μέτρων που προτίθεται να λάβει ο οργανισμός για την περαιτέρω βελτιστοποίηση της ακτινοπροστασίας των χώρων της περίπτωσης α (π.χ. ενημέρωση, περιορισμός της παρουσίας των εν λόγω εργαζομένων σε χώρους με αυξημένες συγκεντρώσεις, μελλοντικά μέτρα περαιτέρω περιορισμού των συγκεντρώσεων του ραδονίου κλπ.).
2. Για τη διαδικασία γνωστοποίησης καταστάσεων υφιστάμενης έκθεσης που προκαλούν ανησυχία από άποψη ακτινοπροστασίας και για τις οποίες μπορεί να αποδοθεί νομική ευθύνη κατά την παρ. 3 του άρθρου 100 του ΠΔ…, ο οργανισμός υποβάλλει τα ακόλουθα:
α) περιγραφή των χώρων του οργανισμού στους οποίους τα επίπεδα της έκθεσης δεν μπορούν να παραβλεφθούν από άποψη ακτινοπροστασίας·
β) περιγραφή των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί για τη μείωση των ως άνω επιπέδων έκθεσης·
γ) περιγραφή μέτρων που προτίθεται να λάβει ο οργανισμός για την περαιτέρω μείωση της έκθεσης·
δ) περιγραφή των διαδικασιών διαχείρισης των ραδιενεργών υλικών, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών ραδιενεργών υλικών.