Άρθρο 26 – Ειδικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων

1. Ο οργανισμός που εφαρμόζει τις πρακτικές ιατρικών εκθέσεων των σημείων 1, 2, 3 και 4 του μέρους Γ του παραρτήματος Ι της παρούσας διασφαλίζει ότι:
α) στην περίπτωση πρακτικών τηλεθεραπείας, πλησιοθεραπείας, βραχυθεραπείας, διαγνωστικής ακτινολογίας και πυρηνικής ιατρικής αυτές διενεργούνται σε διακριτούς, οριοθετημένους και μη αλληλεπικαλυπτόμενους χώρους·
β) στην περίπτωση πρακτικών πυρηνικής ιατρικής, οι χώροι στους οποίους διενεργούνται οι εν λόγω πρακτικές διαθέτουν ανεξάρτητο του υπόλοιπου κτιρίου αποχετευτικό δίκτυο, το οποίο φέρει κατάλληλη σήμανση και είναι εύκολα προσβάσιμο. Η διαδρομή του δικτύου είναι ορατή ή γνωστή και έχει το μικρότερο δυνατό μήκος. Οι εν λόγω πρακτικές διενεργούνται σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν σύνδεση με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα της πόλης. Παρέκκλιση της απαίτησης του προηγούμενου εδαφίου χωρεί εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, και μετά από σύμφωνη γνώμη της ΕΕΑΕ και της Επιτροπής Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών του Υπουργείου Υγείας του άρθρου 23 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129)·
γ) στην περίπτωση πρακτικών πυρηνικής ιατρικής οι εγκαταστάσεις διαθέτουν:
αα) κατάλληλα οριοθετημένο, θωρακισμένο και εξοπλισμένο θερμό εργαστήριο,
ββ) χώρους χορήγησης ραδιοϊσοτόπων ή ιχνηθετημένων ενώσεων που να γειτνιάζουν με το θερμό εργαστήριο,
γγ) οριοθετημένο χώρο αναμονής των ασθενών στους οποίους έχουν χορηγηθεί ραδιοϊσότοπα ή ιχνηθετημένες ενώσεις, με τουαλέτα αποκλειστικής χρήσης˙
δ) στην περίπτωση ακτινοθεραπευτικών πρακτικών πυρηνικής ιατρικής για τις οποίες απαιτείται νοσηλεία των ασθενών οι εγκαταστάσεις διαθέτουν:
αα) διακριτούς, οριοθετημένους και κατάλληλα θωρακισμένους θαλάμους για την παραμονή ή νοσηλεία ασθενών, μετά τη θεραπευτική χορήγηση ραδιοϊσοτόπων ή ιχνηθετημένων ενώσεων, με τουαλέτα και λουτρό αποκλειστικής χρήσης, κατάλληλα διαμορφωμένων και εξοπλισμένων για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας ραδιενεργού ρύπανσης. Το πλήθος των προαναφερομένων θαλάμων καθορίζεται από τον οργανισμό με βάση τον εκτιμώμενο φόρτο εργασίας,
ββ) υποδομές για την προσωρινή αποθήκευση στερεών ραδιενεργών αποβλήτων και ραδιορυπασμένων αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υπόκεινται σε σήψη,
γγ) εγκατάσταση δεξαμενών συλλογής εκκριμάτων ασθενών.
2. Στην περίπτωση πρακτικών των σημείων 1, 5 και 9 του μέρους Γ του παραρτήματος Ι που περιλαμβάνουν λειτουργία επιταχυντών σε κλειστούς χώρους οι εγκαταστάσεις διαθέτουν δίκτυο εξαερισμού και απαγωγής του αέρα ανεξάρτητο από το δίκτυο του κτιρίου όπου βρίσκεται η εγκατάσταση.
3. Ο οργανισμός που εφαρμόζει τις πρακτικές των σημείων 6 και 9 του μέρους Γ του παραρτήματος Ι της παρούσας διασφαλίζει ότι:
α) στην περίπτωση πρακτικών βιομηχανικής ραδιογραφίας στις οποίες γίνεται χρήση κινητών-φορητών συσκευών με ραδιενεργές πηγές, οι εγκαταστάσεις διαθέτουν κρύπτη φύλαξης πηγών η οποία είναι αυτοτελής κατασκευή σε ξεχωριστό χώρο εντός των εγκαταστάσεων του οργανισμού, διαθέτει διακριτές θέσεις φύλαξης (διαμερίσματα) των συσκευών ραδιογραφήσεων και είναι επαρκώς θωρακισμένη, ασφαλής όσον αφορά τη φυσική προστασία και πυρασφαλής·
β) στην περίπτωση πρακτικών με ραδιενεργές πηγές αυτές πραγματοποιούνται σε κτίρια όπου δεν υπάρχουν κατοικίες. Όταν χρησιμοποιούνται ανοιχτές πηγές, οι χώροι στους οποίους εφαρμόζονται οι εν λόγω πρακτικές διαθέτουν ανεξάρτητο του υπόλοιπου κτιρίου, αποχετευτικό δίκτυο, το οποίο φέρει κατάλληλη σήμανση και είναι εύκολα προσβάσιμο. Η διαδρομή του δικτύου είναι ορατή ή γνωστή και έχει το μικρότερο δυνατό μήκος. Η εφαρμογή των εν λόγω πρακτικών διενεργείται σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν σύνδεση με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα της πόλης.
4. Η ΕΕΑΕ δύναται με απόφασή της να τροποποιήσει τις ως άνω απαιτήσεις για νέες κατηγορίες ή είδη πρακτικών ή, στην περίπτωση των υφιστάμενων πρακτικών, εφόσον προκύψουν νέα επιστημονικά δεδομένα ή όταν τούτο δικαιολογείται από τις επικρατούσες συνθήκες.