Άρθρο 08 – Γνωστοποίηση πρακτικών που περιλαμβάνουν φυσικά ραδιενεργά υλικά

1. Ο οργανισμός ο οποίος εφαρμόζει τις πρακτικές του σημείου 3 του μέρους Α του παραρτήματος Ι της παρούσας, υποβάλλει τα ακόλουθα:
α) περιγραφή των διαδικασιών διαχείρισης των φυσικών ραδιενεργών υλικών·
β) μελέτη με μετρήσεις των συγκεντρώσεων των ραδιονουκλιδίων στο νερό και πιθανά σενάρια επηρεασμού του πόσιμου νερού και των άλλων οδών έκθεσης μέσω του νερού·
γ) μέτρα που προτίθεται να λάβει ο οργανισμός για την περαιτέρω βελτιστοποίηση της ποιότητας του νερού.
2. Ο οργανισμός ο οποίος εφαρμόζει τις πρακτικές του σημείου 4 του μέρους Α του παραρτήματος Ι της παρούσας υποβάλλει τα ακόλουθα:
α) περιγραφή των δραστηριοτήτων και των χώρων του οργανισμού που περιλαμβάνουν φυσικά ραδιενεργά υλικά καθώς και του χρόνου απασχόλησης των εργαζομένων στους χώρους αυτούς·
β) εκτίμηση της επαγγελματικής έκθεσης σύμφωνα με τις συνθήκες εργασίας που περιγράφονται στο σημείο α ανωτέρω, λαμβανομένων υπόψη όλων των οδών έκθεσης, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης στο ραδόνιο, καθώς και περιγραφή των μέτρων για τη μείωση αυτής, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων συμβατικής βιομηχανικής ασφάλειας·
γ) κατάρτιση και πληροφόρηση του εμπλεκόμενου προσωπικού του οργανισμού σε θέματα ακτινοπροστασίας·
δ) τα σημεία β και γ της παρ. 1 του παρόντος, εάν η πρακτική δύναται να προκαλέσει την παρουσία φυσικών ραδιονουκλιδίων στο νερό.
3. Για τη διαδικασία γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο σημείο 5 του μέρους Α του παραρτήματος Ι της παρούσας ο οργανισμός υποβάλλει τα ακόλουθα:
α) έκθεση με τις συγκεντρώσεις ενεργότητας των φυσικών ραδιενεργών υλικών·
β) εκτίμηση της επαγγελματικής έκθεσης για τους εργαζόμενους στον οργανισμό και της έκθεσης του κοινού από τις εφαρμοζόμενες πρακτικές·
γ) μέτρα που προτίθεται ο οργανισμός να λάβει για τη μείωση των εν λόγω εκθέσεων·
δ) προκειμένου για δραστηριότητα του σημείου
αα) 5α του μέρους Α του παραρτήματος Ι της παρούσας, τεκμηρίωση υπολογισμού του δείκτη συγκέντρωσης ενεργότητας του άρθρου 75 του ΠΔ…,
ββ) 5β του μέρους Α του παραρτήματος Ι της παρούσας, περιγραφή των διαδικασιών περαιτέρω διαχείρισης των φυσικών ραδιενεργών υλικών και τεκμηρίωση των κριτηρίων αποδέσμευσης του παραρτήματος VII του ΠΔ….