Άρθρο 24 – Αδειοδότηση μεμονωμένης μεταφοράς κλειστών ραδιενεργών πηγών υψηλής ενεργότητας ή ραδιενεργών ή σχάσιμων υλικών ισχυρών συνεπειών

1. Για την αδειοδότηση μεμονωμένης μεταφοράς κλειστής πηγής υψηλής ενεργότητας, ραδιενεργών ή σχάσιμων υλικών ισχυρών συνεπειών κατά την έννοια του σημείου 12 του μέρους Γ του παραρτήματος Ι της παρούσας ο οργανισμός υποβάλλει τα ακόλουθα:
α ) τα σημεία α, β, γ, στ, ζ, η, θ της παρ. 1 του άρθρου 23·
β) στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη·
γ) εκτιμώμενο πλάνο αναχώρησης-άφιξης και τουλάχιστον δύο (2) προτεινόμενα δρομολόγια.
2. Η άδεια περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: τα στοιχεία του οργανισμού, τα προς μεταφορά ραδιενεργά υλικά και κόλα, τα στοιχεία της μονάδας μεταφοράς, την ημερομηνία λήξης της άδειας και όρους δυνάμει των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 του ΠΔ…. Η άδεια έχει συγκεκριμένη χρονική ισχύ, η οποία καθορίζεται ανά αποστολή. Για την ανανέωσή της ο οργανισμός υποβάλλει αίτηση στην ΕΕΑΕ τουλάχιστον επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης της.
3. Σε περίπτωση που οι προς μεταφορά ραδιενεργές πηγές ή υλικά εμπίπτουν στον τύπο του ενισχυμένου επιπέδου ασφάλειας, ο οργανισμός επιπρόσθετα κοινοποιεί στην ΕΕΑΕ και τον παραλήπτη τα στοιχεία της αποστολής τουλάχιστον επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξή της.