Άρθρο 28 – Εμπειρογνώμονες ακτινοπροστασίας

1. Για την αναγνώριση των εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας ορίζονται τα ακόλουθα πεδία αναγνώρισης: α) πεδίο Α: για ιατρική έκθεση (συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης μη ιατρικής απεικόνισης)˙ β) πεδίο Β: εκτός της ιατρικής έκθεσης (ιδίως για σκοπούς κτηνιατρικούς, ερευνητικούς, βιομηχανικούς, εκπαιδευτικούς, διαχείρισης ραδιενεργών υλικών και αποβλήτων και φυσικών ραδιενεργών υλικών, συμπεριλαμβανομένου του ραδονίου, και άλλους σκοπούς).
2. Οι ενδιαφερόμενοι για την αναγνώριση της παρ. 1 του παρόντος κατ’ ελάχιστο διαθέτουν:
α) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ·
β) αποδεικτικό μεταπτυχιακής τυπικής εκπαίδευσης στο αντικείμενο της ακτινοπροστασίας·
γ) αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή συμβουλών ακτινοπροστασίας στο πεδίο αναγνώρισης·
δ) ειδικά για αναγνώριση στο πεδίο Α, άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικών Νοσοκομείων -Ακτινοφυσικών Ιατρικής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 79 του ΠΔ….
3. Η ισχύς της αναγνώρισης των εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας σε συγκεκριμένο πεδίο αναγνώρισης έχει διάρκεια επτά (7) έτη. Για την ανανέωση της αναγνώρισης απαιτείται αποδεικτικό μη τυπικής εκπαίδευσης σε θέματα ακτινοπροστασίας στο πεδίο αναγνώρισης στην οποία συμμετείχαν τα τελευταία επτά έτη διάρκειας 60 ωρών.
4. Οι ρυθμίσεις σχετικά με τους μηχανισμούς αναγνώρισης των εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας καθορίζονται στην κατά την παρ. 1 του άρθρου 79 του ΠΔ… απόφαση της ΕΕΑΕ.

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 11:57 | Π.Ε.Φ.Ν.Α.Ι.ΔΗ.Τ.

  Άρθρο 28 – Εμπειρογνώμονες ακτινοπροστασίας
  παρ.2
  Απαιτείται πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς να διευκρινίζεται το αντικείμενο σπουδών. Κάτοχος πτυχίου μη θετικών επιστημών με ιδιαίτερες γνώσεις στη φυσική των ακτινοβολιών, δεν είναι δυνατό να ανταπεξέλθει στις επαγγελματικές απαιτήσεις του εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας, του οποίου το επάγγελμα κυρίως διασφαλίζει τη Δημόσια Υγεία από τη χρήση των ιοντιζουσών ακτινοβολιών.
  Στο σημείο γ) αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή συμβουλών ακτινοπροστασίας στο πεδίο αναγνώρισης. Δεν αναφέρεται η διάρκεια, ενώ αντίστοιχα στο Άρθρο 29 αναφέρεται :»γ) αποδεδειγμένη τριετή εργασιακή εμπειρία Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής»

 • 13 Νοεμβρίου 2018, 21:37 | Δρ. Πέτρος Μανιάτης

  Στο παράτημα IV προβλέπεται ότι: «…Ιατρός ή οδοντίατρος εξουσιοδοτημένος να αναλαμβάνει την κλινική ευθύνη των ατομικών ιατρικών εκθέσεων σε ακτινοβολίες….»
  Είναι αδιανόητο να αναλαμβάνει την κλινική ευθύνη χρήσης ιοντίζουσας ακτινοβολίας ιατρός που δεν έχει τίτλο ειδικότητας Ακτινολόγου. Η ειδικότητα της ακτινολογίας είναι συνυφασμένη με την ακτινοπροστασία από την πρώτη μέρα που ξεκινάει ο ειδικευόμενος την εκπαίδευση του.
  Τα ιατρικά ακτινολογικά μηχανήματα παράγουν μεγάλες δόσεις ακτινοβολίας και χωρίς την επίβλεψη των διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων τους από Ιατρό Ακτινολόγο θα έχουμε άσκοπες ή και επικίνδυνες ατομικές εκθέσεις ιδίως στο πληθυσμό που είναι σε αναπαραγωγική ηλικία. Παράλληλα η κατάργηση στην ουσία της ειδικότητος της Ακτινολογίας θα προκαλέσει χάος στην παροχή υπηρεσιών υγείας.
  Κύριοι πρόκειται για μια διάταξη που πρέπει να τροποποιηθεί για να μην οδηγηθούμε σε τριτοκοσμικού τύπου αδιέξοδα.

  Petros Maniatis MD, Ph.D
  Interventional Radiologist
  Head of CT & Interventional Radiology Department
  Konstantopouleio Hospital
  Athens – Greece