Άρθρο 27 – Ειδικές απαιτήσεις προσωπικού

1. α) Ο οργανισμός ορίζει επόπτη ακτινοπροστασίας για την επιτήρηση ή την εκτέλεση καθηκόντων ακτινοπροστασίας κατά την έννοια του άρθρου 84 του ΠΔ…, η αποδοχή του οποίου γίνεται από την ΕΕΑΕ κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των δικαιολογητικών αδειοδότησης, με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 και το Παράρτημα IV της παρούσας. Σε περίπτωση εφαρμογής πολλαπλών πρακτικών ο επόπτης ακτινοπροστασίας δύναται να είναι είτε το ίδιο πρόσωπο είτε διαφορετικό βάσει των κριτηρίων αποδοχής. Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός εξασφαλίζει τον απαιτούμενο συντονισμό ώστε να διασφαλίζεται η ακτινοπροστασία των εργαζομένων και των μελών του κοινού.
β) Στην περίπτωση των μεταφορών (σημεία 11 και 12 του μέρους Γ του παραρτήματος Ι της παρούσας) ο επόπτης ακτινοπροστασίας νοείται και ως ο εκτελών τα καθήκοντα του συμβούλου ασφάλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Γ5/22039/2825 (Β΄ 2915/24.08.2017), όπως ισχύει.
2. Οι απαιτήσεις εκπαίδευσης, πληροφόρησης και κατάρτισης στο πεδίο της ιατρικής έκθεσης, που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 18 του ΠΔ… εξειδικεύονται σε απόφαση της ΕΕΑΕ δυνάμει της περίπτωσης κβ της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4310/2014, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών Ευρωπαϊκών συστάσεων όπως, ενδεικτικά των κατευθυντήριων γραμμών της δημοσίευσης Radiation Protection 175, 2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αναθεωρήσεων αυτής.
3. Ο οργανισμός, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 96 του ΠΔ…, αναφέρει αμέσως στην ΕΕΑΕ οποιοδήποτε σημαντικό περιστατικό προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει επαγγελματική έκθεση ή έκθεση του κοινού, πέραν των λειτουργικών ορίων ή των συνθηκών λειτουργίας που προσδιορίζονται στις απαιτήσεις αδειοδότησης. Σχετικά με τις ιατρικές εκθέσεις, ο οργανισμός ενημερώνει την ΕΕΑΕ αμελλητί για ακτινικά περιστατικά και υποβάλλει σχετική έκθεση διερεύνησης και ανάλυσης εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών κατά τα προβλεπόμενα στη σχετική απόφαση της ΕΕΑΕ που εκδίδεται με βάση το άρθρο 96 του ΠΔ….
4. Για τη διενέργεια πρακτικών βιομηχανικών ραδιογραφήσεων απαιτείται συμμετοχή ραδιογράφου.
5. Στην περίπτωση των πρακτικών των σημείων 4 και 9 του μέρους Γ του παραρτήματος Ι της παρούσας, όπου παράγονται ιατροφαρμακευτικά προϊόντα, απαιτείται η συμμετοχή ραδιοχημικού με κατάρτιση σε θέματα παραγωγής τέτοιων ραδιοϊσοτόπων και ιχνηθετημένων ενώσεων.
6. Στην περίπτωση των ιατρικών εκθέσεων ο οργανισμός τεκμηριώνει την καταλληλότητα του απαραίτητου προσωπικού στη διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών με βάση τις κατηγορίες ή τα είδη πρακτικών που εφαρμόζει καθώς και τον αναμενόμενο φόρτο εργασίας λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας ή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας.

  • 21 Νοεμβρίου 2018, 11:56 | Π.Ε.Φ.Ν.Α.Ι.ΔΗ.Τ.

    Άρθρο 27 – Ειδικές απαιτήσεις προσωπικού
    «Παρ 4. Για τη διενέργεια πρακτικών βιομηχανικών ραδιογραφήσεων απαιτείται συμμετοχή ραδιογράφου.»
    Δεν ορίζονται τα προσόντα του ραδιογράφου.