Άρθρο 29 – Εμπειρογνώμονες ιατρικής φυσικής

1. Για την αναγνώριση των εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής οι ενδιαφερόμενοι κατ’ ελάχιστο διαθέτουν:
α) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Φυσικών Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικών Ιατρικής·
β) αποδεικτικό μη τυπικής εκπαίδευσης στις ιατρικές εκθέσεις, αναγνωρισμένη από εθνικούς ή διεθνείς φορείς·
γ) αποδεδειγμένη τριετή εργασιακή εμπειρία Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής.
2. Η ισχύς της αναγνώρισης των εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής έχει διάρκεια επτά (7) έτη. Για την ανανέωση της αναγνώρισης απαιτείται αποδεικτικό μη τυπικής εκπαίδευσης σε θέματα ιατρικών εκθέσεων στην οποία συμμετείχαν τα τελευταία επτά (7) έτη διάρκειας εξήντα (60) ωρών.
3. Οι ρυθμίσεις σχετικά με τους μηχανισμούς αναγνώρισης των εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής εξειδικεύονται στην κατά την παρ. 1 του άρθρου 79 του ΠΔ… απόφαση της ΕΕΑΕ.