Άρθρο 20 – Αδειοδότηση εκούσιας προσθήκης ραδιενεργών ουσιών στην παραγωγή ή παρασκευή καταναλωτικών προϊόντων

1. Για την αδειοδότηση πρακτικών του σημείου 7 του μέρους Γ του παραρτήματος Ι της παρούσας ο οργανισμός υποβάλλει τα ακόλουθα, όπου εφαρμόζονται:
α) περιγραφή του προϊόντος και της σκοπούμενης χρήσης, συμπεριλαμβανόμενων της αιτιολόγησης, της λειτουργίας ή/και χρήσης του προϊόντος, της πιθανής θωράκισης, των ραδιονουκλιδίων, της φυσικής και χημικής τους μορφής και της ειδικής συγκέντρωσης (αριθμός των προϊόντων που παράγονται ή παρασκευάζονται ανά έτος, ενεργότητα ανά προϊόν ή συγκέντρωση ραδιενέργειας)·
β) ονομαστική κατάσταση, περιγραφή εργασίας και πληροφόρηση και κατάρτιση στην ακτινοπροστασία του προσωπικού του οργανισμού που ασχολείται με την παραγωγή ή παρασκευή του προϊόντος·
γ) διαδικασίες διαχείρισης κατά την παραγωγή ή παρασκευή του προϊόντος, τις πιθανές θωρακίσεις ή άλλες χωρικές διευθετήσεις·
δ) διαδικασία για την πληροφόρηση του κοινού αναφορικά με τις προτεινόμενες επιλογές για ανακύκλωση ή διάθεση του προϊόντος μετά το πέρας της χρήσης του, τον εξωτερικό ρυθμό δόσης σε κάθε προσιτή επιφάνεια του προϊόντος, τη δυνατότητα επισκευής του ή συντήρησής του·
ε) περιγραφή της διαχειριστικής αλυσίδας.
2. Η άδεια έχει συγκεκριμένη χρονική ισχύ, η οποία καθορίζεται από την ΕΕΑΕ ανά είδος πρακτικής και αναγράφεται στην άδεια. Η εν λόγω διάρκεια δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.