Άρθρο 16 – Τροποποίηση αποδεικτικού καταχώρισης

1. Σε περίπτωση που μεταβληθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες χορηγήθηκε το αποδεικτικό καταχώρισης, ο οργανισμός υποβάλλει στην ΕΕΑΕ αίτηση τροποποίησης, η οποία περιλαμβάνει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και πληροφορίες, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 11-14 της παρούσας.
2. Η ΕΕΑΕ ελέγχει τη συμμόρφωση με τους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας και, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, χορηγεί στον οργανισμό νέο αποδεικτικό καταχώρισης, με χρονική ισχύ ίση με το υπόλοιπο της ισχύος του προηγούμενου αποδεικτικού καταχώρισης. Εάν κατά την έκδοση νέου αποδεικτικού καταχώρισης πραγματοποιηθεί επιθεώρηση, η χρονική ισχύς του νέου αποδεικτικού δύναται να είναι δεκαετής.
3. Σε περίπτωση μεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του οργανισμού υποβάλλεται από τον νέο οργανισμό αίτημα τροποποίησης του αποδεικτικού καταχώρισης που συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες υπό τις οποίες χορηγήθηκε το αποδεικτικό στον προηγούμενο οργανισμό και το νέο καταστατικό. Στο νέο αποδεικτικό που εκδίδεται με χρονική ισχύ ίση με το υπόλοιπο της ισχύος του προηγούμενου αναγράφονται τα στοιχεία του νέου οργανισμού.
4. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του οργανισμού ο οργανισμός υποβάλλει στην ΕΕΑΕ οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ως άνω αλλαγή.
5. Σε περίπτωση παύσης μιας πρακτικής που υπόκειται σε καταχώριση ή παύσης λειτουργίας του οργανισμού που εφαρμόζει πρακτικές που υπόκεινται σε καταχώριση ο οργανισμός ενημερώνει σχετικά την ΕΕΑΕ.