Άρθρο 23 – Αδειοδότηση συστηματικής μεταφοράς ραδιενεργών υλικών

1. Για τη χορήγηση της άδειας των πρακτικών των αναφερομένων στο σημείο 11 του μέρους Γ του παραρτήματος Ι της παρούσας, ο οργανισμός υποβάλλει τα ακόλουθα:
α) περιγραφή των προς μεταφορά ραδιενεργών υλικών·
β) περιγραφή των κόλων μεταφοράς και τεκμηριωμένη απόδειξη συμμόρφωσης του σχεδιασμού των κόλων μεταφοράς με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕΑΕ·
γ) ονομαστική κατάσταση του προσωπικού που συμμετέχει στις εν λόγω πρακτικές, πληροφόρηση και κατάρτιση στο αντικείμενο της μεταφοράς ραδιενεργών υλικών, περιγραφή θέσεων εργασίας·
δ) πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης·
ε) πανελλαδικό σχέδιο μεταφοράς ραδιενεργών υλικών·
στ) βεβαίωση τήρησης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων σχετικά με την κυκλοφορία των μέσων μεταφοράς·
ζ) πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας και ακτινοπροστασίας της εφαρμοζόμενης πρακτικής συμπεριλαμβανομένων οδηγιών εργασίας σε κανονικές συνθήκες μεταφοράς·
η) σχέδιο απόκρισης σε έκτακτη ανάγκη συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ενημέρωσης των κρατικών και τοπικών αρχών˙
θ) μέτρα ασφάλειας έναντι έκνομων ενεργειών τα οποία ενσωματώνουν ενέργειες αναφορικά με την ανίχνευση, καθυστέρηση και απόκριση.
2. Ο οργανισμός εξασφαλίζει ότι οι παραλήπτες των ραδιενεργών υλικών πληρούν τις κατάλληλες νόμιμες προϋποθέσεις για την παραλαβή των ραδιενεργών υλικών, ενδεικτικά μέσω της εθνικής βάσης δεδομένων της περίπτωσης γ της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4310/2014.
3. Η άδεια περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: τα στοιχεία του οργανισμού, τα προς μεταφορά ραδιενεργά υλικά και κόλα, την ημερομηνία λήξης της άδειας και όρους δυνάμει των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 του ΠΔ…. Η χρονική ισχύς της άδειας είναι τρία (3) έτη ή, σε ειδικά αιτιολογημένη περίπτωση, μικρότερης διάρκειας. Για την ανανέωσή της ο οργανισμός υποβάλλει αίτηση στην ΕΕΑΕ τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της.