Άρθρο 05 – Άλλα είδη πρακτικών για τα οποία απαιτείται καταχώριση

Με βάση την παρ. 2 του άρθρου 27 του ΠΔ… για τα ακόλουθα είδη πρακτικών απαιτείται καταχώριση:
α) της πρακτικής που περιλαμβάνει φυσικά ραδιενεργά υλικά οι συγκεντρώσεις ενεργότητας των οποίων υπερβαίνουν κατά N φορές τις τιμές που καθορίζονται στον πίνακα Α μέρος 2 του τμήματος Δ του παραρτήματος VII του ΠΔ…. Ο παράγοντας Ν ορίζεται ίσος με 10 και δύναται να αλλάξει με απόφαση της ΕΕΑΕ, εφόσον προκύψουν νέα επιστημονικά δεδομένα ή τούτο δικαιολογείται από τις επικρατούσες συνθήκες·
β) της απασχόλησης των εξωτερικών εργαζομένων.