Άρθρο 03 – Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 4 του ΠΔ… καθώς και οι ορισμοί της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του ν. 3879/2010 (Α΄ 163).