Άρθρο 11 – Πρακτικές που περιλαμβάνουν λειτουργία γεννητριών ακτινοβολίας και ραδιενεργών πηγών (σημεία 1-4 του μέρους Β του παραρτήματος Ι)

Οι οργανισμοί που εφαρμόζουν τις πρακτικές που αναφέρονται στα σημεία 1-4 του μέρους Β του παραρτήματος Ι της παρούσας, υποβάλλουν τα ακόλουθα:
α) κατάλογο με τα εφαρμοζόμενα είδη ή κατηγορίες πρακτικών·
β) ονομαστική κατάσταση, εκπαίδευση και κατάρτιση στην ακτινοπροστασία των εκτιθέμενων εργαζομένων του οργανισμού που συμμετέχει στις πρακτικές·
γ) άδεια σκοπιμότητας, εφόσον προβλέπεται από την υπουργική απόφαση ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ154949 (Β’ 1918/10.12.2010), όπως ισχύει·
δ) σχεδιαστικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης και αναλυτική κατάσταση των πηγών ακτινοβολίας που διαθέτει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, της πιστοποίησης CE του ακτινικού εξοπλισμού και των πιστοποιητικών των ραδιενεργών πηγών·
ε) έκθεση ακτινοπροστασίας και ασφάλειας, εκπονημένη από Φυσικό Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικό Ιατρικής προκειμένου για τις πρακτικές των σημείων 1 και 2 του μέρους Β του παραρτήματος Ι, με τα ακόλουθα:
αα) αναμενόμενες επαγγελματικές εκθέσεις, εκθέσεις του κοινού και μέτρα ακτινοπροστασίας,
ββ) πρόγραμμα συντήρησης, δοκιμών και τακτικών ελέγχων του εξοπλισμού και εν γένει των συνθηκών λειτουργίας,
γγ) καθορισμός των λειτουργικών ορίων, περιοριστικών επιπέδων δόσης και συνθηκών λειτουργίας,
δδ) διαχείριση εκτός χρήσης πηγών,
εε) εφόσον χρησιμοποιούνται ραδιενεργές πηγές, διαχείριση των παραγόμενων ραδιενεργών αποβλήτων, μέτρα για την τελική διάθεση των εν λόγω αποβλήτων, ανάλυση ατυχημάτων και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 11:45 | Π.Ε.Φ.Ν.Α.Ι.ΔΗ.Τ.

  Άρθρο 11-ε) ββ)
  Δεν θα πρέπει να αποτελεί τμήμα της έκθεσης ακτινοπροστασίας εκπονημένης από τον Ακτινοφυσικό Νοσοκομείου-Ακτινοφυσικό Ιατρικής η σύνταξη του προγράμματος συντήρησης, δοκιμών και τακτικών ελέγχων του εξοπλισμού. Τα προγράμματα συντήρησης καθορίζονται από τον κατασκευαστή του εκάστοτε συστήματος και θα πρέπει να εγκρίνονται από τη Διοίκηση του Οργανισμού, προκειμένου να υπάρχει η δέσμευση για την παροχή ανθρώπινων και υλικών πόρων για την υλοποίησή τους. Επιπρόσθετα το πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας με την συχνότητα και τα σημεία ελέγχου θα πρέπει να καθορίζεται από την ΕΕΑΕ.
  Επίσης στο άρθρο αυτό δεν αναφέρονται προγράμματα ατομικής δοσιμέτρησης, τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 12 και 13 και μετά στο Άρθρο 19.

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 11:42 | Π.Ε.Φ.Ν.Α.Ι.ΔΗ.Τ.

  Άρθρο 11-Πρακτικές που περιλαμβάνουν λειτουργία γεννητριών ακτινοβολίας και ραδιενεργών πηγών
  Δεν αναφέρεται πουθενά η απαίτηση για μελέτη θωρακίσεων, ανάλυση ατυχημάτων και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, ακούσιες ιατρικές εκθέσεις (π.χ. ακτινοβόληση εγκύων) και εκτίμηση των δυνητικών εκθέσεων, πρόγραμμα διασφάλισης της ποιότητας, μέτρα και διοικητικές διαδικασίες αναφορικά με εγκύους, διαδικασίες τήρησης αρχείων.