Άρθρο 17 – Διαδικασία χορήγησης άδειας

1. Για την εφαρμογή των πρακτικών του μέρους Γ του παραρτήματος Ι της παρούσας τηρείται η διαδικασία της χορήγησης άδειας. Ο οργανισμός υποβάλλει στην ΕΕΑΕ αίτηση με τα στοιχεία της ταυτότητάς του, τα στοιχεία του προσώπου που ορίζεται ως σημείο επαφής με την ΕΕΑΕ και τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά που περιγράφονται αναλυτικά για κάθε πρακτική στις διατάξεις των άρθρων 19-24. Επίσης υποβάλλει τα στοιχεία του επόπτη ακτινοπροστασίας.
2. Η ΕΕΑΕ αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες και δικαιολογητικά ώστε να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την εφαρμογή της αρχής της βελτιστοποίησης. Κατά την αξιολόγηση λαμβάνονται επίσης υπόψη, μεταξύ άλλων, τα περιοριστικά επίπεδα δόσης για την επαγγελματική έκθεση και την έκθεση του κοινού καθώς και η εκτίμηση των δόσεων μέσω όλων των οδών έκθεσης για τα μέλη του κοινού που ενδέχεται να προκύψουν από τις ραδιενεργές απορρίψεις κατά την εφαρμογή των πρακτικών. Εάν η ΕΕΑΕ κρίνει ότι τα παρεχόμενα δικαιολογητικά και πληροφορίες δεν είναι επαρκή για την αδειοδότηση της πρακτικής δύναται να ζητήσει πρόσθετα από τον οργανισμό ή τροποποιήσεις των στοιχείων των υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι οποίες θα υποστηρίζουν και θα συμπληρώνουν τα στοιχεία που δηλώνονται κατά την αδειοδότηση της πρακτικής. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης η ΕΕΑΕ χορηγεί στον οργανισμό την άδεια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 του ΠΔ…. Η πρακτική και τα στοιχεία του οργανισμού καταγράφονται στην εθνική βάση δεδομένων της περίπτωσης γ της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4310/2014.
3. Η τήρηση των τελικώς θετικά αξιολογηθέντων δικαιολογητικών αποτελεί όρο χορήγησης και διατήρησης της άδειας.
4. Η ΕΕΑΕ, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, προβαίνει σε επιθεώρηση του οργανισμού πριν την έκδοση της άδειας.
5. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 105 του ΠΔ… και της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4310/2014 η ΕΕΑΕ δύναται να απευθύνει, ως κύρωση, σύσταση για την αποκατάσταση ελλείψεων και την αποφυγή επανεμφάνισής τους εφόσον, κατά την επιθεώρηση δυνάμει του άρθρου 104 του ΠΔ… και της παρ. 1 του άρθρου 24 του ΠΔ…, διαπιστωθεί ότι οι συνθήκες που έχουν περιγραφεί κατά την αδειοδότηση έχουν μεταβληθεί κατά τρόπο ώστε να μην υπάρχει συμμόρφωση με τους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας ή να μην τηρούνται οι όροι της άδειας. Σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων των όρων άδειας ή των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 46 παρ. 3 του ν. 4310/2014 κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της άδειας.
6. Για τις παρακάτω πρακτικές η χορήγηση άδειας έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση την προηγούμενη απόκτηση άδειας σκοπιμότητας:
α) Πρακτικές που περιλαμβάνουν ιατρικές εκθέσεις. Η εν λόγω άδεια σκοπιμότητας χορηγείται, κατά την περίπτωση α της παρ. 2 του άρθρου 90 του ν. 4310/2014, με απόφαση του οικείου αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Υγείας Περιφερειάρχη, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών του Υπουργείου Υγείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 23 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129), και σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥΓ2/οικ.154949 (Β΄ 1918/10.12.2010), όπως ισχύει.
β) Πρακτικές του σημείου 9 του μέρους Γ του παραρτήματος Ι της παρούσας. Η εν λόγω άδεια σκοπιμότητας χορηγείται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από πρόταση της ΕΕΑΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 18.
7. Η άδεια σκοπιμότητας έχει χρονική ισχύ δώδεκα (12) μηνών για τις πρακτικές της περίπτωσης α της παρ. 6 του παρόντος άρθρου και είκοσι τεσσάρων (24) μηνών για τις πρακτικές της περίπτωσης β της ιδίας παραγράφου.