Άρθρο 22 – Αδειοδότηση αποξήλωσης εγκαταστάσεων

1. Για την αδειοδότηση των πρακτικών των αναφερομένων στο σημείο 10 του μέρους Γ του παραρτήματος Ι της παρούσας (αποξήλωσης των εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο σημείο 9 του μέρους Γ του ιδίου παραρτήματος), ο οργανισμός υποβάλλει στην ΕΕΑΕ αίτηση με τα ακόλουθα:
α) λεπτομερές πρόγραμμα των εργασιών αποξήλωσης, το οποίο ενδεικτικά περιλαμβάνει:
αα) αιτιολόγηση και περιγραφή (τεχνικές και χρονοδιάγραμμα) της μεθόδου αποξήλωσης,
ββ) μελέτη με την αναμενόμενη επαγγελματική έκθεση και μέτρα για τον περιορισμό της,
γγ) περιγραφή των ραδιενεργών αποβλήτων που αναμένεται να παραχθούν κατά τη διαδικασία της αποξήλωσης (τύπος, κατηγοριοποίηση, όγκος, ενεργότητα και τοξικότητα) και της διαχείρισης αυτών έως το τελικό στάδιο,
δδ) εκτίμηση της τελικής κατάστασης της περιοχής από άποψη ακτινοπροστασίας και περιγραφή της μελλοντικής χρήσης της, εάν αυτή μπορεί να εκτιμηθεί˙
β) διευθετήσεις και δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων οικονομικών πόρων, για τη διαχείριση και ενδεχόμενη μεταφορά των ραδιενεργών πηγών και υλικών ή/και ραδιενεργών αποβλήτων που αναμένεται να παραχθούν κατά την αποξήλωση.
2. Η ΕΕΑΕ συγκροτεί κατά την περίπτωση ιδ της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4310/2014 ειδική γνωμοδοτική επιτροπή προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 17. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, λαμβανομένης υπόψη της γνώμης της ως άνω επιτροπής, η ΕΕΑΕ χορηγεί στον οργανισμό άδεια, βάσει της οποίας δύναται να ξεκινήσουν οι εργασίες αποξήλωσης της εγκατάστασης.
3. Μετά το πέρας των εργασιών αποξήλωσης, ο οργανισμός υποβάλλει στην ΕΕΑΕ έκθεση εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς η διαχείριση των ραδιενεργών υλικών ή/και αποβλήτων τα οποία προέκυψαν από την αποξήλωση, καθώς και η κατάσταση της περιοχής από άποψη ακτινοπροστασίας.
4. Η ΕΕΑΕ αξιολογεί την έκθεση της παρ. 3, και προβαίνει, κατά περίπτωση, σε επιθεώρηση της περιοχής. Στην επιθεώρηση δύναται να συμμετέχουν και μέλη της επιτροπής της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
5. Η ΕΕΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση της παρ. 3 και τα αποτελέσματα της επιθεώρησης της παρ. 4, υποβάλλει σχετική εισήγηση αναφορικά με την ολοκλήρωση της αποξήλωσης και της αποκατάστασης της περιοχής από άποψη ακτινοπροστασίας στον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό, ο οποίος ακολούθως, με απόφασή του, προβαίνει στην απελευθέρωση της περιοχής από τον κανονιστικό έλεγχο.