Άρθρο 14 – Μεμονωμένη μεταφορά κόλων Τύπου Α, ραδιενεργού υλικού χαμηλής ειδικής ενεργότητας και επιφανειακά ρυπασμένου αντικειμένου

1. Ειδικά για τη διαδικασία καταχώρισης των μεταφορών ραδιενεργών υλικών του σημείου 7 του μέρους Β του παραρτήματος Ι της παρούσας ο οργανισμός υποβάλλει τα ακόλουθα:
α) στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη·
β) ημερομηνία και τον τρόπο της μεταφοράς των ραδιενεργών υλικών·
γ) περιγραφή των προς μεταφορά ραδιενεργών υλικών·
δ) περιγραφή των κόλων μεταφοράς και τεκμηριωμένη απόδειξη συμμόρφωσης του σχεδιασμού των κόλων μεταφοράς με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕΑΕ·
ε) πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας της μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων οδηγιών εργασίας σε κανονικές συνθήκες μεταφοράς και οδηγιών για την ετοιμότητα και απόκριση σε έκτακτη ανάγκη.
2. Ο οργανισμός διασφαλίζει ότι οι παραλήπτες των ραδιενεργών υλικών πληρούν τις κατάλληλες νόμιμες προϋποθέσεις για την παραλαβή των ραδιενεργών υλικών σε συμμόρφωση με τα τηρούμενα στοιχεία της εθνικής βάσης δεδομένων της περίπτωσης γ της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4310/2014.
3. Το αποδεικτικό καταχώρισης έχει ισχύ μόνο για τη μεμονωμένη μεταφορά και η συνολική διάρκεια της ισχύος δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.