Άρθρο 09 – Γνωστοποίηση μεταφοράς εξαιρούμενων κόλων (πακέτων) με ραδιενεργά υλικά

Ειδικά για τη διαδικασία γνωστοποίησης των μεταφορών ραδιενεργών υλικών του σημείου 6 του μέρους Α του παραρτήματος Ι της παρούσας ο οργανισμός υποβάλλει τα ακόλουθα:
α) περιγραφή των προς μεταφορά ραδιενεργών υλικών, του κόλου μεταφοράς (πακέτου/ package) και τεκμηριωμένη απόδειξη συμμόρφωσης του σχεδιασμού του κόλου μεταφοράς με βάση κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕΑΕ·
β) στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη·
γ) ημερομηνία και τρόπο της μεταφοράς των ραδιενεργών υλικών.