Άρθρο 06 – Διαδικασία γνωστοποίησης

1. Για την εφαρμογή των πρακτικών του μέρους Α του παραρτήματος Ι της παρούσας απαιτείται μόνο γνωστοποίηση. Για τον σκοπό αυτόν ο οργανισμός υποβάλλει στην ΕΕΑΕ αίτηση με τα στοιχεία της ταυτότητάς του, τα στοιχεία του προσώπου το οποίο ορίζεται ως σημείο επαφής με την ΕΕΑΕ και τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά που περιγράφονται αναλυτικά για κάθε πρακτική στις διατάξεις των άρθρων 7-9.
2. Η ΕΕΑΕ αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες και δικαιολογητικά ώστε να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας και, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, χορηγεί στον οργανισμό αριθμό γνωστοποίησης (αορίστου διάρκειας χρόνου). Εάν κριθεί ότι τα παρεχόμενα δικαιολογητικά και πληροφορίες δεν είναι επαρκή, η ΕΕΑΕ δύναται να ζητήσει από τον οργανισμό πρόσθετα ή διευκρινιστικά στοιχεία.
3. Η πρακτική και τα στοιχεία του οργανισμού καταγράφονται στην εθνική βάση δεδομένων που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4310/2014.
4. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 105 του ΠΔ… και της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4310/2014 η ΕΕΑΕ δύναται να απαιτήσει την ανάληψη δράσης για την αποκατάσταση ελλείψεων και την αποφυγή επανεμφάνισής τους εφόσον, κατά την επιθεώρηση δυνάμει του άρθρου 104 και της παρ. 2 του άρθρου 24 του ΠΔ…, διαπιστωθεί ότι οι συνθήκες που έχουν περιγραφεί κατά τη γνωστοποίηση έχουν μεταβληθεί κατά τρόπο ώστε να μην υπάρχει συμμόρφωση με τους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας.
5. Σε περίπτωση τροποποίησης πρακτικής που διαθέτει αριθμό γνωστοποίησης, ο οργανισμός υποβάλλει στην ΕΕΑΕ επικαιροποιημένες πληροφορίες και δικαιολογητικά. Η ενημέρωση της ΕΕΑΕ είναι υποχρεωτική και στις περιπτώσεις μεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή άλλων στοιχείων του οργανισμού ή των στοιχείων που συνδέονται με την εφαρμογή της πρακτικής.
6. Σε περίπτωση παύσης μιας γνωστοποιηθείσας πρακτικής ή παύσης λειτουργίας του οργανισμού που εφαρμόζει γνωστοποιηθείσες πρακτικές, ο οργανισμός ενημερώνει σχετικά την ΕΕΑΕ.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».