Άρθρο 06 – Διαδικασία γνωστοποίησης

1. Για την εφαρμογή των πρακτικών του μέρους Α του παραρτήματος Ι της παρούσας απαιτείται μόνο γνωστοποίηση. Για τον σκοπό αυτόν ο οργανισμός υποβάλλει στην ΕΕΑΕ αίτηση με τα στοιχεία της ταυτότητάς του, τα στοιχεία του προσώπου το οποίο ορίζεται ως σημείο επαφής με την ΕΕΑΕ και τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά που περιγράφονται αναλυτικά για κάθε πρακτική στις διατάξεις των άρθρων 7-9.
2. Η ΕΕΑΕ αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες και δικαιολογητικά ώστε να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας και, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, χορηγεί στον οργανισμό αριθμό γνωστοποίησης (αορίστου διάρκειας χρόνου). Εάν κριθεί ότι τα παρεχόμενα δικαιολογητικά και πληροφορίες δεν είναι επαρκή, η ΕΕΑΕ δύναται να ζητήσει από τον οργανισμό πρόσθετα ή διευκρινιστικά στοιχεία.
3. Η πρακτική και τα στοιχεία του οργανισμού καταγράφονται στην εθνική βάση δεδομένων που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4310/2014.
4. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 105 του ΠΔ… και της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4310/2014 η ΕΕΑΕ δύναται να απαιτήσει την ανάληψη δράσης για την αποκατάσταση ελλείψεων και την αποφυγή επανεμφάνισής τους εφόσον, κατά την επιθεώρηση δυνάμει του άρθρου 104 και της παρ. 2 του άρθρου 24 του ΠΔ…, διαπιστωθεί ότι οι συνθήκες που έχουν περιγραφεί κατά τη γνωστοποίηση έχουν μεταβληθεί κατά τρόπο ώστε να μην υπάρχει συμμόρφωση με τους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας.
5. Σε περίπτωση τροποποίησης πρακτικής που διαθέτει αριθμό γνωστοποίησης, ο οργανισμός υποβάλλει στην ΕΕΑΕ επικαιροποιημένες πληροφορίες και δικαιολογητικά. Η ενημέρωση της ΕΕΑΕ είναι υποχρεωτική και στις περιπτώσεις μεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή άλλων στοιχείων του οργανισμού ή των στοιχείων που συνδέονται με την εφαρμογή της πρακτικής.
6. Σε περίπτωση παύσης μιας γνωστοποιηθείσας πρακτικής ή παύσης λειτουργίας του οργανισμού που εφαρμόζει γνωστοποιηθείσες πρακτικές, ο οργανισμός ενημερώνει σχετικά την ΕΕΑΕ.