Άρθρο 12 – Πρακτικές που περιλαμβάνουν φυσικά ραδιενεργά υλικά με συγκεντρώσεις πάνω από Ν φορές τις τιμές εξαίρεσης

Ειδικά για την καταχώριση πρακτικών που περιλαμβάνουν φυσικά ραδιενεργά υλικά βάσει του σημείου 5 του μέρους Β του παραρτήματος Ι της παρούσας ο οργανισμός υποβάλλει τα ακόλουθα:
α) έκθεση ακτινοπροστασίας και ασφάλειας με τα ακόλουθα:
αα) λεπτομερή περιγραφή των δραστηριοτήτων και των εγκαταστάσεων που σχετίζονται με φυσικά ραδιενεργά υλικά,
ββ) εκτίμηση της αναμενόμενης επαγγελματικής έκθεσης, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης στο ραδόνιο, και της έκθεσης του κοινού,
γγ) ανάλυση ατυχημάτων και μέτρα για την ελαχιστοποίηση των εκθέσεων της ως άνω υποπερίπτωσης ββ σύμφωνα με την αρχή της βελτιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των περιοριστικών επιπέδων δόσης,
δδ) πρόγραμμα ατομικής δοσιμέτρησης (εάν απαιτείται) και παρακολούθησης του χώρου εργασίας˙
β) διαδικασίες έκτακτης ανάγκης˙
γ) διαδικασίες διαχείρισης των απορρίψεων και διαδικασίες της τελικής διάθεσης, ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης των φυσικών ραδιενεργών υλικών˙
δ) διαδικασίες περαιτέρω διαχείρισης και λεπτομερής ανάλυση εκθέσεων ή δυνητικών εκθέσεων για την περίπτωση απομάκρυνσης των φυσικών ραδιενεργών υλικών εκτός των χώρων όπου εφαρμόζεται η πρακτική με τα φυσικά ραδιενεργά υλικά ή της μεταβίβασης της ευθύνης των υλικών από τον οργανισμό σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.