Άρθρο 30 – Επόπτες ακτινοπροστασίας

1. Τα κριτήρια αποδοχής των εποπτών ακτινοπροστασίας από την ΕΕΑΕ κατά τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού καταχώρισης ή άδειας περιγράφονται στο Παράρτημα ΙV της παρούσας απόφασης.
2. Οι ρυθμίσεις σχετικά με τους μηχανισμούς αποδοχής του ορισμού των εποπτών ακτινοπροστασίας εξειδικεύονται στην κατά την παρ. 1 του άρθρου 79 του ΠΔ… απόφαση της ΕΕΑΕ.