Άρθρο 10 – Διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού καταχώρισης

1. Για την εφαρμογή των πρακτικών του μέρους Β του παραρτήματος Ι της παρούσας τηρείται η διαδικασία της χορήγησης αποδεικτικού καταχώρισης. Ο οργανισμός υποβάλλει στην ΕΕΑΕ αίτηση με τα στοιχεία της ταυτότητάς του, τα στοιχεία του προσώπου που ορίζεται ως σημείο επαφής με την ΕΕΑΕ και τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά που περιγράφονται αναλυτικά για κάθε πρακτική στις διατάξεις των άρθρων 11-14. Επίσης υποβάλλει τα στοιχεία του επόπτη ακτινοπροστασίας.
2. Η ΕΕΑΕ αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες και δικαιολογητικά ώστε να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας και, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, χορηγεί στον οργανισμό αποδεικτικό καταχώρισης. Εάν κριθεί ότι τα παρεχόμενα δικαιολογητικά και πληροφορίες δεν είναι επαρκή για τη χορήγηση αποδεικτικού καταχώρισης, η ΕΕΑΕ δύναται να ζητήσει από τον οργανισμό πρόσθετα ή διευκρινιστικά στοιχεία ή τροποποιήσεις της έκθεσης ακτινοπροστασίας και ασφάλειας, οι οποίες θα υποστηρίζουν και θα συμπληρώνουν τα αρχικά στοιχεία, όπως ενδεικτικά πιστοποιητικό πυρασφάλειας και υπεύθυνη δήλωση του οργανισμού για τη διαγνωστική και την κλινική αξιοπιστία των προς εγκατάσταση μηχανημάτων, προκειμένου για τα στοιχεία 1 και 2 του μέρους Β του παραρτήματος Ι της παρούσας.
3. Το αποδεικτικό καταχώρισης περιέχει ενδεικτικά τα αναφερόμενα στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας. Η πρακτική και τα στοιχεία του οργανισμού καταγράφονται στην εθνική βάση δεδομένων της περίπτωσης γ της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4310/2014.
4. Το αποδεικτικό καταχώρισης έχει ισχύ δέκα (10) ετών εκτός εάν ειδικοί λόγοι επιβάλλουν μικρότερη διάρκεια. Για την ανανέωση της καταχώρισης ο οργανισμός υποβάλλει στην ΕΕΑΕ τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα με τις εφαρμοζόμενες πρακτικές, σύμφωνα με τα άρθρα 11-14 της παρούσας, το αργότερο τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξεως του αποδεικτικού καταχώρισης.
5. Η τήρηση των τελικώς θετικά αξιολογηθέντων δικαιολογητικών αποτελεί όρο χορήγησης και διατήρησης του αποδεικτικού καταχώρισης.
6. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 105 του ΠΔ… και της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4310/2014 η ΕΕΑΕ δύναται να απευθύνει, ως κύρωση, σύσταση για την αποκατάσταση ελλείψεων και την αποφυγή επανεμφάνισής τους εφόσον, κατά την επιθεώρηση δυνάμει του άρθρου 104 του ΠΔ… και της παρ. 1 του άρθρου 24 του ΠΔ…, διαπιστωθεί ότι οι συνθήκες που έχουν περιγραφεί κατά την καταχώριση έχουν μεταβληθεί κατά τρόπο ώστε να μην υπάρχει συμμόρφωση με τους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας ή να μην τηρούνται οι όροι του αποδεικτικού καταχώρισης. Σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων των όρων του αποδεικτικού καταχώρισης ή των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 46 παρ. 3 του ν. 4310/2014 κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης του αποδεικτικού καταχώρισης.