Άρθρο 2 Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α απαιτείται σχετική άδεια. Η άδεια αυτή χορηγείται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

α) Της εθνικής ασφάλειας.
β) Της προστασίας της δημόσιας υγείας και ασφάλειας.
γ) Της εν γένει ασφάλειας των εγκαταστάσεων και του σχετικού εξοπλισμού του Συστήματος και του Δικτύου.
δ) Της ενεργειακής αποδοτικότητας του έργου για το οποίο υποβάλλεται η σχετική αίτηση, όπως η αποδοτικότητα αυτή προκύπτει, για τα έργα Α.Π.Ε., από μετρήσεις του δυναμικού Α.Π.Ε. και για τις μονάδες Σ.Η.Θ.Υ.Α. από τα ενεργειακά ισοζύγιά τους. Ειδικά, για το αιολικό δυναμικό, οι υποβαλλόμενες μετρήσεις πρέπει να έχουν εκτελεστεί από πιστοποιημένους φορείς, σύμφωνα με το πρότυπο DIN-EN ISO/IEC17025 του 2000, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς και από άλλα συναφή στοιχεία.
στ) Της εξασφάλισης ή της δυνατότητας εξασφάλισης του δικαιώματος χρήσης της θέσης εγκατάστασης του έργου.
ζ) Της δυνατότητας του αιτούντος, ή των μετόχων ή εταίρων του, να υλοποιήσει το έργο με βάση την επιστημονική και τεχνική επάρκεια του και τη δυνατότητα εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης από ίδια κεφάλαια ή τραπεζική χρηματοδότηση έργου ή κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών ή άλλο νόμιμο τρόπο.
η) Της διασφάλισης παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και προστασίας των Πελατών.
θ) Της συμμόρφωσης με τα κριτήρια του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε. (ΚΥΑ 49828/2008 ΦΕΚ 2464B’) όπως αυτό ισχύει κατά περίπτωση, τα οποία ελέγχονται από τη Ρ.Α.Ε. σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό, προκειμένου να εξασφαλίζεται κατ’ αρχήν η προστασία του περιβάλλοντος.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«2. Η Ρ.Α.Ε. πριν την απόφασή της επί της χορήγησης ή μη της άδειας παραγωγής κατά την παράγραφο 1, συνεργάζεται με τον Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου ή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για τον καταρχάς καθορισμό του τρόπου και του σημείου σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο. Ο καθορισμός αυτός γίνεται με βάση σύντομη προκαταρκτική μελέτη, η οποία εκπονείται από τον αρμόδιο Διαχειριστή εντός διαστήματος 15 ημερών και περιγράφει συνοπτικά τα αναγκαία έργα σύνδεσης του σταθμού με βάση τις θεωρητικές υποθέσεις ότι ο σταθμός πρόκειται να συνδεθεί άμεσα και ότι υφίσταται διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος για τη σύνδεση αυτή. Η ως άνω μελέτη δεν συνεπάγεται δέσμευση του Διαχειριστή ή της Ρ.Α.Ε. για την ύπαρξη διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου κατά τη χορήγηση της Προσφοράς Σύνδεσης.
Η Ρ.Α.Ε. εξετάζει αν πληρούνται τα κριτήρια των περιπτώσεων α’-θ’ της παραγράφου 1 και αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη της άδειας παραγωγής εντός δύο (2) μηνών από τη γνωστοποίηση, σε αυτήν, της δημοσίευσης της αίτησης κατά τα οριζόμενα στην απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 5, εφόσον ο φάκελος της αίτησης είναι πλήρης ή από τη συμπλήρωση του φακέλου, όταν αυτός συμπληρώνεται μετά τη γνωστοποίηση, σύμφωνα με την ίδια απόφαση.
Η Ρ.Α.Ε. κοινοποιεί την απόφασή της στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο οποίος, αυτεπαγγέλτως ή μετά από προσφυγή του ενδιαφερομένου ή τρίτου έχοντος έννομο συμφέρον, δύναται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή σε αυτόν της απόφασης της Ρ.Α.Ε. να την ακυρώσει αιτιολογημένα.
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστέλλεται η διαδικασία αδειοδότησης».

3. Στο τέλος του στοιχείου (στ’) της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, προστίθεται φράση ως εξής:
«τα οποία μπορεί να είναι διαφορετικά από τον κάτοχο της άδειας ή τους μετόχους του».

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χορηγείται για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι πέντε (25) ετών και μπορεί να ανανεώνεται, μέχρι ίσο χρόνο. Εάν εντός εξήντα (60) μηνών από τη χορήγηση της άδειας παραγωγής δεν έχει χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης, η άδεια παύει να ισχύει. Στο χρονικό διάστημα των εξήντα (60) μηνών δεν υπολογίζονται:
α) Ο χρόνος δικαστικής αναστολής της εκτέλεσης οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης που απαιτείται για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης.
β) Ο χρόνος καθυστέρησης για τη λήψη της άδειας εγκατάστασης, εφόσον η καθυστέρηση δεν οφείλεται, αποδεδειγμένα, σε παράλειψη ή σε οποιασδήποτε μορφής υπαιτιότητα του κατόχου της άδειας παραγωγής.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το χρονικό διάστημα των εξήντα (60) μηνών μπορεί να παρατείνεται μετά από αίτηση του Αδειούχου, που υποβάλλεται στη Ρ.Α.Ε. πριν από την παρέλευσή του, για όσο χρόνο εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι των ανωτέρω περιπτώσεων. Στην περίπτωση υποβολής εμπρόθεσμης αίτησης του Αδειούχου, η άδεια παραγωγής εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την απόφαση της Ρ.Α.Ε. επ’ αυτής, μετά την οποία εφαρμόζεται η απόφαση της Ρ.Α.Ε.
Δεν συνιστά λόγο παράτασης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος η για οποιονδήποτε λόγο τροποποίηση ή μεταβίβαση της άδειας παραγωγής».

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., ύστερα από σχετική αίτηση του κατόχου της. Η άδεια παραγωγής τροποποιείται σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της που αναφέρονται στην παράγραφο 3, πλην του στοιχείου της περίπτωσης ε’ της παραγράφου αυτής.
Δεν απαιτείται τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας:
α) Αν η Εγκατεστημένη Ισχύς ή η Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέεται με το Σύστημα ή το Δίκτυο, αυξηθεί για μια ή περισσότερες φορές μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) συνολικά σε σχέση με την αρχική άδεια, χωρίς από την αύξηση αυτή να επέρχεται μεταβολή του γηπέδου άλλη εκτός από τη μείωση του εμβαδού του. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια εγκατάστασης που προβλέπεται στο άρθρο 8 τροποποιείται, μετά από επαναδιατύπωση των όρων σύνδεσης του σταθμού από τον Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις σταθμών που εντάσσονται σε ειδικό πρόγραμμα ή καθεστώς, καθώς και για περιοχές με κορεσμένα δίκτυα. Oι περιοχές με κορεσμένα δίκτυα και η δυνατότητα απορρόφησης ισχύος για τις περιοχές αυτές, διαπιστώνονται με απόφαση της ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου. Η απόφαση αυτή δημοσιοποιείται με επιμέλεια της ΡΑΕ στο διαδίκτυο ή με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο.
β) Αν μεταβληθεί η κατοικία ή η έδρα του Αδειούχου.
γ) Αν μειώνεται η Εγκατεστημένη Ισχύς ή η Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέεται με το Σύστημα ή το Δίκτυο, χωρίς από τη μείωση αυτή να επέρχεται μεταβολή του γηπέδου άλλη εκτός από τη μείωση του εμβαδού του.
δ) Αν από τις επερχόμενες μεταβολές των στοιχείων της άδειας παραγωγής που ορίζονται στην παράγραφο 3 δεν επηρεάζεται η αξιολόγηση των κριτηρίων που προβλέπονται στην παράγραφο 1.
Με την απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 5, μπορεί να ορίζονται πρόσθετες περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται τροποποίηση της άδειας παραγωγής.
Στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται τροποποίηση της άδειας παραγωγής, ο κάτοχος αυτής ενημερώνει τη Ρ.Α.Ε. και τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τις σχετικές μεταβολές και η Γραμματεία της Ρ.Α.Ε. εκδίδει σχετική βεβαίωση εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Αν ο κάτοχος της άδειας παραλείψει την ενημέρωση αυτή, επιβάλλονται σε βάρος του οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 22.
Για την τροποποίηση της άδειας παραγωγής, η Ρ.Α.Ε. αποφασίζει εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της αίτησης, κατά τα οριζόμενα στην απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 5, εφόσον ο φάκελος της αίτησης είναι πλήρης ή από τη συμπλήρωση του φακέλου, όταν αυτός συμπληρώνεται μετά τη δημοσίευση της αίτησης, σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση.»

6. Η παράγραφος 6 του άρθρου 3 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Ο κάτοχος άδειας παραγωγής μπορεί, μετά από σχετική απόφαση της Ρ.Α.Ε., να μεταβιβάζει την άδεια του σε άλλο πρόσωπο, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια που ορίζονται στις περιπτώσεις α’, ζ’ και η’ της παραγράφου 1.»

7. Η παράγραφος 8 του άρθρου 3 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«8. Η χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση λήψης άλλων αδειών ή εγκρίσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, όπως η έγκριση περιβαλλοντικών όρων και οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας. Η χορήγηση άδειας παραγωγής αποτελεί προϋπόθεση της υποβολής αιτήματος για τη χορήγηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.). Πριν από τη χορήγηση της άδειας παραγωγής, οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να εξετάζουν αιτήσεις ενδιαφερομένων για την έκδοση γνωμοδοτήσεων σχετικών με την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που απαιτούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

8. Το στοιχείο α) της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«α) Η οικονομική δυνατότητα υλοποίησης του έργου από τον αιτούντα κατά την περίπτωση ζ’ της παραγράφου 1 καθορίζεται σε ποσοστό μικρότερο από το οριζόμενο στην απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδίδεται κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 5. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπολείπεται του πέντε τοις εκατό (5%) επί του προϋπολογιζόμενου κόστους κατασκευής του έργου.»

9. Το άρθρο 4 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ή άλλης διαπιστωτικής απόφασης πρόσωπα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από σταθμούς, οι οποίοι εγκαθίστανται σε ακίνητο, το οποίο ανήκει κατά κυριότητα ή βρίσκεται στη νόμιμη κατοχή των προσώπων αυτών, για όσο χρόνο τα πρόσωπα αυτά είναι κύριοι ή νόμιμοι κάτοχοι, εφόσον η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. που χαρακτηρίζονται από την κείμενη νομοθεσία ως μη οχλούσες ή χαμηλής όχλησης δραστηριότητες. Εξαιρούνται, επίσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ή άλλης διαπιστωτικής απόφασης οι σταθμοί Σ.Η.Θ.Υ.Α. με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση των πενήντα (50) KWe, καθώς και οι αυτόνομοι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίοι δεν συνδέονται στο Σύστημα ή στο Δίκτυο, με Εγκατεστημένη Ισχύ μικρότερη ή ίση των πέντε (5) MWe.
2. Εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής σταθμοί με εγκατεστημένη ισχύ έως πέντε (5) ΜWe, που εγκαθίστανται από εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς φορείς, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, για όσο χρόνο οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, καθώς και σταθμοί που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), για όσο χρόνο οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν για τη διενέργεια πιστοποιήσεων ή μετρήσεων. Οι ως άνω περιπτώσεις εξαίρεσης από τη λήψη άδειας παραγωγής διαπιστώνονται με απόφαση της Ρ.Α.Ε. που εκδίδεται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης, εφόσον η αίτηση αυτή συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία στοιχεία ή από τη συμπλήρωση των στοιχείων αυτών.
3. Ο αρμόδιος Διαχειριστής υποχρεούται, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για τη σύνδεση των σταθμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 με το Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή το Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, εκτός αν συντρέχουν, αποδεδειγμένα, τεχνικοί λόγοι που δικαιολογούν την άρνηση της σύνδεσης, κατά τα οριζόμενα στους αντίστοιχους Κώδικες Διαχείρισης ή εφόσον υφίσταται κορεσμός των δικτύων, όπως διαπιστώνεται κατά τη διαδικασία των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 5.α του άρθρου 3 του ν.3468/2006.
4. α. Κατά την έκδοση της απόφασης της Ρ.Α.Ε., που προβλέπεται στα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 5.α του άρθρου 3 του ν.3468/2006, με την οποία καθορίζεται η δυνατότητα απορρόφησης ισχύος σε κορεσμένο δίκτυο, η ισχύς αυτή κατανέμεται μεταξύ σταθμών των παραγράφων 1 και 2 και σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. που υποχρεούνται να λάβουν άδεια παραγωγής.
β. Για τους σταθμούς των παραγράφων 1 και 2 ο αρμόδιος Διαχειριστής υποχρεούται να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για τη σύνδεσή τους με το Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή το Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών με σειρά προτεραιότητας των υποβαλλόμενων σε αυτόν, αιτήσεων των ενδιαφερομένων μέχρι εξαντλήσεως του εκάστοτε ορίου. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν προχωρήσει, με δική του υπαιτιότητα, σε έναρξη εργασιών εγκατάστασης του σταθμού εντός ενός έτους από τη θετική γνωμοδότηση για σύνδεση με το Σύστημα ή το Δίκτυο, αίρεται η γνωμοδότηση αυτή και ο αρμόδιος Διαχειριστής κατανέμει τη διαθέσιμη ισχύ στον επόμενο κατά σειρά προτεραιότητας ενδιαφερόμενο.
γ. Για τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. που υποχρεούνται να λάβουν άδεια παραγωγής, η Ρ.Α.Ε. δημοσιοποιεί τη δυνατότητά της για παραλαβή και εξέταση αιτήσεων και δύναται να απευθύνει ιδιαίτερη πρόκληση με συγκεκριμένη προθεσμία προκειμένου να υποβληθούν αιτήσεις που θα αξιολογηθούν συγκριτικά.»

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 18:28 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ

  Άρθρο 2, παρ.1 ,δ: προτείνεται η προσθήκη της φράσης «ειδικά για το γεωθερμικό δυναμικό πρέπει να έχει γίνει κατηγοριοποίηση του υπό αξιοποίηση γεωθερμικού πεδίου με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Ν. 3175/2003 και τις εξ’ αυτού εκδοθείσες Υ.Α. και Κ.Υ.Α.».

  Άρθρο 2, παρ. 9, εδ. 2: το μέγεθος των 5 Mwe, που καθορίζεται για την εγκατεστημένη ισχύ των σταθμών που εγκαθίστανται από εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς φορείς και εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, είναι πολύ μεγάλο. Προτείνεται όπως το όριο αυτό τεθεί στα 0,5 Mwe και να προστεθεί η φράση «…. Για όσο χρόνο οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου στο οποίο εντάσσονται». Επίσης στο ίδιο εδάφιο δεν χρειάζεται η αναφορά στο ΚΑΠΕ επειδή αυτό καλύπτεται από τη διατύπωση για τους ερευνητικούς φορείς.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 18:17 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΔΑΡΑΣ

  Κα Υπουργέ,
  Συγχαρητήρια για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου και τη διαδικασία διαβούλευσης που τηρήθηκε.
  Παρακαλώ πολύ η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 2 με την οποία τροποποιείται το άρθρο 4 του ν.3468/2006 να παραμείνει ως έχει σχετικά με τους φωτοβολταικούς σταθμούς.
  Επιτέλους ωθείται η ανάπτυξη και από τους μικρούς επενδυτές σε σύγκριση με τους θεσμικούς.
  Οι ΦΒ σταθμοί ισχύος μέχρι 500 KW έχουν πλέον την ίδια τύχη με τους αντίστοιχους μέχρι 20 KW, οπότε θα πετύχουμε καλύτερα αναπτυξιακά, επενδυτικά σε ταχύτερους ρυθμούς και χρόνους.
  Προσέξτε μόνον να επιλυθούν και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με την με αρ. πρωτ. Δ6/Φ1/οικ.26342/3.11.2008 επιστολή ΥΠΑΝ προς ΔΕΗ.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 17:05 | TERRA NOVA Ε.Π.Ε.

  Παράγραφος 1 (στοιχείο θ), Παράγραφος 2 (δεύτερο εδάφιο)
  Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν. 3468/2006, η ΡΑΕ για την έκδοση της άδειας παραγωγής ενός έργου ΑΠΕ εξετάζει τα κριτήρια α-η της παραγράφου 1, και όχι το κριτήριο θ (ικανοποίηση των κριτηρίων του Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας), το οποίο αποτελεί αρμοδιότητα των αρμόδιων περιβαλλοντικών αρχών. Στο Σχέδιο Νόμου (άρθρο 2, παράγραφος 2) στην αρμοδιότητα της ΡΑΕ περνάει και η αξιολόγηση του κριτηρίου θ, το οποίο περιορίζεται μόνο στις προδιαγραφές του Χωροταξικού Πλαισίου. Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε ότι η ΡΑΕ δεν διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και στελέχη για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ενός υποψήφιου έργου ΑΠΕ με τα κριτήρια του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ (ΚΥΑ 49828/2008), δεδομένου ότι τα εν λόγω κριτήρια είναι περιβαλλοντικού και χωροταξικού περιεχομένου, ενώ η εξειδίκευση της ΡΑΕ είναι ο ενεργειακός τομέας.
  Θεωρούμε ότι στο στάδιο αυτό θα πρέπει να διατηρηθεί η διαδικασία της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και όχι να καταργηθεί όπως προτείνεται στο Άρθρο 2 του Σχεδίου Νόμου. Η διαδικασία ΠΠΕΑ είναι σημαντική και ουσιαστικά στοχεύει στην προκαταρκτική αξιολόγηση του έργου όσον αφορά στην περιβαλλοντική και χωροταξική του καταλληλότητα. Βέβαια πρέπει να τονιστεί ότι κρίνεται άκρως απαραίτητη η τροποποίηση της ΚΥΑ 104248/2006 όσον αφορά στα περιεχόμενα της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ). Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ανωτέρω ΚΥΑ ουσιαστικά τόσο η ΠΠΕ όσο και η ΜΠΕ έχουν στο μεγαλύτερο ποσοστό το ίδιο περιεχόμενο γεγονός που καθιστά αδύνατη τη διαφοροποίησή τους όσον αφορά στο στόχο τους.
  Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει το περιεχόμενο της ΠΠΕ να είναι συνοπτικό και ουσιαστικά να εξετάζει τα κριτήρια και τις παραμέτρους του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και να μην πλατειάζει. Η αρμόδια υπηρεσία για την αξιολόγηση της ΠΠΕ θα πρέπει στο στάδιο αυτό να εξετάζει τις βασικές περιβαλλοντικές παραμέτρους του έργου και την ικανοποίηση των χωροταξικών κριτηρίων και να μην υπεισέρχεται σε ενδελεχή αξιολόγηση του έργου, η οποία λαμβάνει χώρα κατά το στάδιο της ΜΠΕ, λόγω του ότι στόχος της ΠΠΕ πρέπει να είναι η εκ πρώτοις περιβαλλοντική εξέταση ενός έργου.
  Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι για την επίσπευση της όλης διαδικασίας θα πρέπει αυστηρά να τηρούνται τα χρονικά περιθώρια που ορίζονται στα άρθρα 3, 6, 9 και 10 της ΚΥΑ 104247/2006. Σημαντικό επίσης είναι να διευθετηθεί το θέμα της άμεσης παραλαβής της υποβαλλόμενης ΠΠΕ από τις γνωμοδοτούσες υπηρεσίες και αντίστροφα των γνωμοδοτήσεων από την αδειδοτούσα αρχή. Έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις κατά τη διαβίβαση μελετών/εγγράφων, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν έως και τους δύο μήνες.
  Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σημαντική απλούστευση των διαδικασιών και μείωση του απαιτούμενου χρόνου αδειοδότησης θα μπορούσε να επιτευχθεί με την αποστολή των διαφόρων εγγράφων και μελετών μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή FTP, έναντι των ογκωδών τυπωμένων φακέλων, οι οποίοι τώρα διακινούνται μέσω ταχυδρομείου. Η υιοθέτηση μίας τέτοιας διαδικασίας θα οδηγούσε επιπροσθέτως και στην μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (carbon footprint) της ίδιας της αδειοδοτικής διαδικασίας. Είναι πράγματι σχήμα οξύμωρο η διαδικασία που ακολουθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος της χώρας για την προώθηση των έργων ΑΠΕ, να συμβάλει στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Βέβαια αναγνωρίζουμε ότι λόγω των μεγάλων ελλείψεων της δημόσιας διοίκησης σε σχετική υλικοτεχνική υποδομή και εμπειρία προσωπικού, δεν είναι δυνατή η άμεση εφαρμογή της συγκεκριμένης πρότασης. Πρέπει επιπροσθέτως να επισημανθεί ότι η εφαρμογή της ανωτέρω ηλεκτρονικής διαδικασίας θα οδηγούσε σε μείωση του λειτουργικού κόστους της όλης αδειοδοτικής διαδικασίας.
  Η διατήρηση του σταδίου της ΠΠΕΑ θα εξασφαλίσει μέσω της κατ΄αρχήν περιβαλλοντικής αξιολόγησης των έργων την μεγαλύτερου βαθμού ωριμότητα τους. Αντιθέτως με το προτεινόμενο Σχέδιο, έργα που πιθανόν να λάβουν άδεια παραγωγής, στη συνέχεια στο στάδιο της ΜΠΕ ενδέχεται να απορριφθούν εξαιτίας της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή. Το γεγονός αυτό:
  – Θα επιμηκύνει τη συνολική περίοδο υλοποίησης των έργων ΑΠΕ
  – Θα ανακόψει την πορεία εναλλακτικών/ανταγωνιστικών έργων ΑΠΕ στην ίδια περιοχή εγκατάστασης που πιθανώς να παρουσιάζουν μικρότερης κλίμακας περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε σχέση με αυτά που θα έχουν ήδη λάβει άδεια παραγωγής και τα οποία ίσως τελικά απορριφθούν στο στάδιο έγκρισης ΕΠΟ.
  – Θα οδηγήσει σε αύξηση των εξόδων των επενδυτών (κόστος μελετών, αποτυπώσεων, μετρήσεων) για έργα, τα οποία εκ των πραγμάτων θα απορριφθούν στο στάδιο έγκρισης ΕΠΟ για περιβαλλοντικούς λόγους.
  Επιπλέον, εκτιμάται ότι με την κατάργηση του σταδίου της ΠΠΕΑ θα παρατηρηθεί η έκδοση πληθώρας αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για έργα ΑΠΕ, τα οποία εκ πρώτοις μπορεί να ικανοποιούν τα κριτήρια του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου, αλλά ο σχεδιασμός τους να μην έχει λάβει υπόψη τις ειδικές τοπικές συνθήκες (περιβαλλοντικές και γεωμορφολογικές συνιστώσες) της περιοχής εγκατάστασής τους. Το φαινόμενο αυτό έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν πριν την έκδοση του Ν. 3468/2006 (κατά το διάστημα αυτό πρώτα εκδιδόταν η Άδεια Παραγωγής και στην συνέχεια ελάμβανε χώρα η περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων), όπου πολλά έργα, κυρίως Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (ΜΥΗΕ), ενώ είχαν λάβει Άδεια Παραγωγής δεν ήταν τελικά υλοποιήσιμα τόσο για περιβαλλοντικούς όσο και για τεχνοοικονομικούς λόγους. Ιδίως για ΜΥΗΕ είχε παρατηρηθεί η λήψη Αδειών Παραγωγής σε έργα, των οποίων ο σχεδιασμός είχε γίνει επί χάρτου χωρίς να υπάρχει καν γνώση των ιδιαίτερων συνθηκών της περιοχής εγκατάστασης.
  Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι εφόσον ληφθεί μέριμνα από την δημόσια διοίκηση ώστε πραγματικά να τηρούνται οι διαδικασίες και οι αντίστοιχοι χρόνοι που ορίζει η περιβαλλοντική νομοθεσία (ΚΥΑ 104247/2006), ο χρόνος έκδοσης της ΠΠΕΑ έκαστου έργου δεν θα υπερβαίνει τους 2 μήνες. Επομένως, καλό είναι να διορθωθούν τα κακώς κείμενα της λειτουργίας και συνεργασίας των δημόσιων υπηρεσιών και όχι να καταργηθούν σημαντικά στάδια της διαδικασίας αδειοδότησης, τα οποία δεν είναι απλώς γραφειοκρατικά αλλά ουσιαστικά για την βιώσιμη ανάπτυξη των έργων ΑΠΕ.

  Παράγραφος 4 (τελευταίο εδάφιο)
  Δεν συμφωνούμε στο να μην συνιστά λόγο παράτασης του χρονικού διαστήματος ισχύος της άδειας παραγωγής η για οποιανδήποτε λόγο τροποποίηση της. Κι αυτό για τον πολύ σημαντικό λόγο ότι πιθανά η τροποποίηση της άδειας παραγωγής να απαιτείται για περιβαλλοντικούς λόγους όπως θα κριθεί κατά περίπτωση από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή στο στάδιο της ΜΠΕ, το οποίο έπεται. Το σενάριο αυτό είναι πολύ πιθανό ιδίως στην περίπτωση που τελικά καταργηθεί το στάδιο της ΠΠΕΑ κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης όπως προβλέπεται στο Σχέδιο Νόμου και για το οποίο έχουμε εκφράσει ανωτέρω τις απόψεις μας. Επιπλέον, στην περίπτωση τροποποίησης του έργου λαμβάνοντας υπόψη την μέχρι τώρα επικρατούσα κατάσταση όσον αφορά στους χρόνους ανταπόκρισης των αρμόδιων υπηρεσιών στα αιτήματα των επενδυτών για τις αδειοδοτήσεις των έργων, είναι πολύ πιθανό να παρέλθει το χρονικό διάστημα των 60 μηνών και να μην προλάβει να ολοκληρωθεί η τροποποίηση του έργου. Επομένως, προτείνουμε να τροποποιηθεί το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 ώστε να δύναται να παραταθεί εύλογα το χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας παραγωγής εφόσον τίθεται θέμα τροποποίησης του έργου για περιβαλλοντικούς λόγους.

  Γιάννης Σπανός
  Σταυρούλα Μπαραφάκα
  TERRA NOVA Ε.Π.Ε.
  Περιβαλλοντική Τεχνική Συμβουλευτική
  Καισαρείας 39, τκ 11527 Αθήνα
  Τηλ.: 210 7775597
  Fax: 210 7775562
  http://www.terranova.gr

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 17:02 | ΜΕΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΝΑΤΑΛΙΑ

  ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2:

  Κατά τη διάρκεια έκδοσης προκαταρκτικής μελέτης σύνδεσης, αν ο παραγωγός πρόκειται να συνδεθεί στο Σύστημα, του οποίου αρμόδιος διαχειριστής είναι ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. και εφόσον επιθυμεί το δίκτυο σύνδεσης του κεντρικού πίνακα μέσης τάσης του σταθμού ΑΠΕ και του Υποσταθμού(δίκτυο ΜΤ) να παραμείνει στην κυριότητά του (σύμφωνα με το δικαίωμα του παραγωγού που απορρέει από το άρθρο 4, παραγρ.1 του παρόντος νόμου), να εκδίδεται η προκαταρκτική μελέτη χωρίς την εξέταση του αιτήματος σύνδεσης από το Διαχειριστή του Δικτύου για έλεγχο του δικτύου αυτού.
  Η παραπάνω διαδικασία θα μπορεί να εφαρμόζεται και κατά τη διάρκεια έκδοσης της οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.

  ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2:

  Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
  «2. Η Ρ.Α.Ε. πριν την απόφασή της επί της χορήγησης ή μη της άδειας παραγωγής κατά την παράγραφο 1, συνεργάζεται με τον Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου ή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για τον καταρχάς καθορισμό του τρόπου και του σημείου σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο. Ο καθορισμός αυτός γίνεται με βάση σύντομη προκαταρκτική μελέτη, η οποία εκπονείται από τον αρμόδιο Διαχειριστή εντός διαστήματος 15 ημερών και περιγράφει συνοπτικά τα αναγκαία έργα σύνδεσης του σταθμού με βάση τις θεωρητικές υποθέσεις ότι ο σταθμός πρόκειται να συνδεθεί άμεσα και ότι υφίσταται διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος για τη σύνδεση αυτή.

  Στη φάση έκδοσης σύντομης προκαταρκτικής μελέτης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος με βάση τις προσφορές σύνδεσης, αλλά μόνο με βάση τις εν λειτουργία μονάδες παραγωγής την περίοδο της έκδοσης της προκαταρκτικής μελέτης αυτής, εφόσον αυτή δεν είναι δεσμευτική για τον Διαχειριστή και πρέπει αρχικά να δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης σε όσο το δυνατόν περισσότερους ΑΠΕ.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 16:57 | Ιωαννης Γριβας Δασολογος Δ/νση Δασων Βιωτιας

  Πριν την χορήγηση της άδειας παραγωγής θα πρέπει να έχει καθορισθεί ο τρόπος ,το σημείο συύνδεσης και η ακολουθητέα διαδρομή των γραμμών διασύνδεσης των ΑΣΠΗΕ με το δίκτυο η το σύστημα το απότελεσμα δε θα αναφέρεται στην σχετική άδεια . Για τον καθορισμό θα λαμβάνεται υπόψη υποχρεωτικά το σύνολο των ΑΣΠΗΕ που λειτουργούν η πρόκειται να λειτουργήσουν (στάδιο αδειοδότησης) στην περιοχή ούτως ώστε υπάρχουσες γραμμές διασύνδσης να εξυπηρετούν πολλά ΑΣΠΗΕ η σύνολο σταθμών ΑΣΠΗΕ να εξυπηρετούνται απο μια γραμμή διασύνδεσης κατάλληλα σχεδιασμένες εκ των προτέρων .Ετσι θά αποφευχθεί αυτο το γραμμών διασύνδεσης καί στύλων πού κατακλύζουν την Ελληνική ύπαιθρο ,καταστρέφοντας το πριβάλλον αδικαιολόγητα.
  Η παροχή γνωμοδότησης να παρέχεται απο τις υπηρεσίες μετά την έκδοση της άδειας παραγωγής προκειμένου να υπάρξει αποσυμφόρηση στις υπηρεσίες ,αφου πάρα πολλές φορές οι γνωμοδοτήσεις αυτές δεν προχωρούν.
  Οι άδειες παραγωγής να μην μεταβιβάζονται παρά μόνον μετά την υλοποίηση του έργου,εξαιρούνται περιπτώσεις υπέρτατης ανάγκης (π.χ θάνατος).Ετσι θα σταματήσει το αγοραπωλησίας ΑΣΠΗΕ και θα διασφαλιστεί το γνήσιο ενδιαφέρον αυτών που θέλουν να επενδύσουν.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 16:48 | ΣΚΑΡΑΦΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ,Δασολόγος- Περιβαλλοντολόγος MSc

  Η τροποποιούμενη παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν.3468/2006 αναφέρει ότι η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α χορήγείται απο την ΡΑΕ βάσει κριτηρίων στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το κριτήριο «στ. Της εξασφάλισης ή της δυνατότητας εξασφάλισης του δικαιώματος χρήσης της θέσης εγκατάστασης του έργου.»

  Τα έργα ΑΠΕ είναι έργα υποδομής και δεν θα έπρεπε να υπόκεινται σε διαδικασίες τεκμηρίωσης εξασφάλισης θέσης. Η παραπάνω παράγραφος θα έπρεπε να ισχύει στις περιπτώσεις συγκρουόμενων έργων σε ιδιωτικές εκτάσεις.
  Η δυνατότητα εξασφάλισης θέσης αποτελεί στις περισσότερες περιπτώσεις χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία καθότι για την πλειοψηφία των εκτάσεων που πρόκειται να εγκατασταθούν έργα ΑΠΕ δεν υπάρχει δασολόγιο και κτηματολόγιο. Η έναρξη αποσαφήνισης δασικών και ιδιοκτησιακών θεμάτων σε εκτάσεις εγκατάστασης ΑΠΕ απαιτεί πράξη χαρακτηρισμού και τελεσιδικίες των συγκεκριμένων πράξεων. Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο να κινηθούν διαδικασίες επίλυσης των ιδιοκτησιακών διαφορών προς τις αρμόδιες επιτροπές αφού προηγηθούν ενστάσεις επί των πράξεων χαρακτηρισμού.
  Σχετικά με την εγκατάσταση του σταθμού όταν αυτός προτείνεται σε δημοτική έκταση, η τεκμηρίωση της εξασφάλισης της θέσης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Σύμφωνα με το άρθρο 192 του Κώδικα, η εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων γίνεται με δημοπρασία. Η συγκεκριμένη διαδικασία έρχεται σε αντίθεση με τον κανονισμό αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτός ισχύει. Ενδεικτική αιτιολόγηση είναι η δημοπράτηση μίας θέσης στην οποία ο πλειοδότης θα ικανοποιήσει τις οικονομικές απολαβές του εκάστοτε Δήμου ή Κοινότητας από τη μία αλλά δεν θα μπορεί να καλύψει τα κριτήρια αξιολόγησης που εξετάζει η Ρ.Α.Ε. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι επιβάλλει στους Δήμους και στις Κοινότητες να λάβουν ρόλο αξιολογητή αιτήσεων, ρόλος ο οποίος ασφαλώς δεν είναι εφικτός. Επιπρόσθετα ενδέχεται να εγκλωβιστούν αιτήσεις για τις οποίες ήδη η αδειοδοτική ωρίμανση βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο από άλλες φιλόδοξες αιτήσεις. Επίσης οι δημοτικές αρχές θα μπουν σε μια διαδικασία παραχώρησης εκτάσεων (χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία) χωρίς να είναι γνωστή η έκβαση της Μ.Π.Ε. ή και της γνωμοδότησης της Ρ.Α.Ε.
  Εάν η εγκατάσταση του σταθμού προτείνεται σε δημόσια έκταση, η έκδοση βεβαίωσης για την μη παραχώρηση σε τρίτο της θέσης εγκατάστασης δεν εξασφαλίζει ότι με την έκδοση της άδειας παραγωγής και μέχρι την έκδοση της άδειας εγκατάστασης η συγκεκριμένη θέση δεν πρόκειται να παραχωρηθεί σε τρίτο πχ για την εκτέλεση έργων υποδομής. Ως εκ τούτου, εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχει ήδη υφιστάμενη δραστηριότητα ή δέσμευση της περιοχής, η ανωτέρω βεβαίωση δεν τεκμηριώνει εξασφάλιση της θέσης εγκατάστασης παρά μόνο δυνατότητα εξασφάλισης η οποία για τα έργα ΑΠΕ ως έργα υποδομής θεωρείται ότι υπάρχει. Δεν θα πρέπει να απαιτείται η έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, καθώς αυτή θα αποτελέσει χρονοβόρο διαδικασία και θα πρόσθέσει περισσότερη γραφειοκρατία.
  Σε κάθε περίπτωση τα έργα ΑΠΕ υλοποιούνται ως έργα υποδομής και υπάρχει η δυνατότητα της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης της περιοχής εγκατάστασης. Η ανωτέρω προτεινόμενη τροποποίηση έρχεται σε αντίθεση με τη δυνατότητα αυτή.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 16:42 | Γ. ΛΑΓΙΟΣ

  Θα ήθελα να ρωτήσω τι άδεια χρειαζετε για την αγορά, εγκατάσταση και λειτουργία θερμικής μηχανής παραγωγής ενέργειας από καύσιμο προϊόν ορυκτού ελαίου με ισχύ περίπου +300kw γερμανικής κατασκευής τύπου cayenne εργοστασίου Porsche η αντίστοιχο που με την καύση του παράγει τεράστιες ποσότητες CO2 απαιτεί τεράστια ποσά σε δημόσιες επενδύσεις για έργα οδοποιίας και παρκινκ, δημιουργεί ανχος στην κυκλοφοριακή συμφόρηση και πιθανόν θύματα σαν συνέπεια οδικών ατυχημάτων.
  Αν δεν κάνω λάθος καμιά άδεια δεν απαιτείται στην παραπάνω περίπτωση πλην της ικανότητας του επίδοξου ιδιοκτήτη να συλλέγει χρήματα από όποια νόμιμη η παράνομη πηγή.
  Αντίστοιχα θα ήθελα να ρωτήσω γιατί μια μηχανή η οποία δεν μολύνει δεν ζητάει κανένα σχεδόν έργο υποδομής, δεν δημιουργεί απώλειες στην ανθρώπινη ζωή και παράγει ενέργεια δεσμεύοντας την ηλιακή ενέργεια (και τα παραγωγα της) αντισταθμίζονταν άλλες καύσεις χρειαζετε να περάσει μια σειρά από απίθανες υπηρεσίες προκειμένου να αδειοδοτηθεί και να λειτουργήσει.
  Μήπως η κοινωνία μας, που δεν παράγει και φορτηγά πολυτελείας, πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί ορθολογιστικά κάποια στιγμή , για να γλιτώσει την οικονομική και κυριως της οικολογική καταστροφή που έρχονται καλπάζοντας.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 16:36 | ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

  Άρθρο 2 παράγραφος 2

  «2. Η Ρ.Α.Ε. πριν την απόφασή της επί της χορήγησης ή μη της άδειας παραγωγής κατά την παράγραφο 1, συνεργάζεται με τον Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου ή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για τον καταρχάς καθορισμό του τρόπου και του σημείου σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο. Ο καθορισμός αυτός γίνεται με βάση σύντομη προκαταρκτική μελέτη, η οποία εκπονείται από τον αρμόδιο Διαχειριστή εντός διαστήματος 15 ημερών και περιγράφει συνοπτικά τα αναγκαία έργα σύνδεσης του σταθμού με βάση τις θεωρητικές υποθέσεις ότι ο σταθμός πρόκειται να συνδεθεί άμεσα και ότι υφίσταται διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος για τη σύνδεση αυτή. Η ως άνω μελέτη δεν συνεπάγεται δέσμευση του Διαχειριστή ή της Ρ.Α.Ε. για την ύπαρξη διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου κατά τη χορήγηση της Προσφοράς Σύνδεσης.

  Να αντικατασταθεί η φράση:
  …..δεν συνεπάγεται δέσμευση του Διαχειριστή ή της Ρ.Α.Ε. για την ύπαρξη διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου κατά τη χορήγηση της Προσφοράς Σύνδεσης.

  με τη φράση:
  ….συνεπάγεται δέσμευση του Διαχειριστή ή της Ρ.Α.Ε. για την κατάληψη διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου εφόσον είναι αυτός διαθέσιμος κατά το χρονικό σημείο της αιτήσεως για έκδοση Αδείας Παραγωγής με βάση τις θεωρητικές υποθέσεις ότι ο σταθμός πρόκειται να συνδεθεί άμεσα .

  Άρθρο 2 παράγραφος 8

  Στο τέλος της παραγράφου να προστεθεί η φράση:
  Εντός αποκλειστικής προθεσμίας 40 ημερών από την δημοσιοποίηση της Περίληψης της Αδείας Εγκατάστασης στις ως αναφέρεται ημερήσιες εφημερίδες καλείται οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος πολίτης ο οποίος έχει έννομο συμφέρων να καταφύγει κατά της Αδείας Εγκατάστασης . Οποιαδήποτε προσφυγή κατά της Αδείας Εγκατάστασης με την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος θεωρείται άκυρη .

  Άρθρο 2 παράγραφος 9

  Θα πρέπει να διευκρινιστεί σαφώς αν τα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα τα οποία μέχρι 10 MWe χαρακτηρίζονται ως μη οχλούσες δραστηριότητες, υπάγονται στις παραπάνω ρυθμίσεις. Στην περίπτωση που υπάγονται θα πρέπει να διευκρινιστεί αν το «ακίνητο» που αναφέρεται παραπάνω αφορά μόνο το χώρο του Σταθμού Παραγωγής ή και το χώρο τοποθέτησης του αγωγού προσαγωγής (με δεδομένο ότι η υδροληψία βρίσκεται εντός κοίτης και επομένως πάντα σε δημόσια έκταση). Σε αντίθετη περίπτωση να γίνει σαφής αναφορά αυτών που εξαιρούνται σε συνάρτηση με το μέγεθος τους.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 16:23 | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

  Αξιότιμη κ. Υπουργέ.

  Με τη σειρά μας θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την πραγματική εφαρμογή του θεσμού της δημόσιας διαβούλευσης, σημειώνοντας με συντομία τα εξής:

  Επί του προκείμενου σχεδίου νόμου πρέπει να ληφθεί υπόψη πολύ σοβαρά και το εξής ζήτημα, το οποίο ήδη απασχολεί τα εν εξελίξει έργα (ΑΠΕ):
  Αν ασκηθεί αίτηση ακύρωσης, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) κατά κάποιας διοικητικής πράξης εκδοθείσας κατά το στάδιο και αφορώσα την αδειοδοτική διαδικασία (από την έκδοση άδειας παραγωγής μέχρι και την έκδοση άδειας λειτουργίας), έχει συνέπεια την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης/υλοποίησης του εν εξελίξει έργου (ΑΠΕ), χωρίς καμία υπαιτιότητα/ευθύνη του ενδιαφερομένου παραγωγού. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να γίνει ρητή πρόβλεψη περί αναστολής της προθεσμίας ισχύος των αδειών παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας, μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης του ΣτΕ.
  Επίσης, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη τέτοιες υποθέσεις να εκδικάζονται σε όσο το δυνατόν συντομότερο χρόνο και με την ταχύτερη δυνατή διαδικασία.
  Πολύ ορθά έχει περιληφθεί στο σχέδιο νόμου και βεβαίως πρέπει να παραμείνει, ότι η Προσφορά Σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή έχει ισχύ για χρονικό διάστημα ίσο με το διάστημα ισχύος της άδειας παραγωγής.

  Η φιλοσοφία, η νομοτεχνική αρτιότητα και η σπουδαιότητα των ρυθμίσεων του σχεδίου νόμου, επιβάλλουν, με ρητή μεταβατική διάταξη, να τύχει εφαρμογής σε όλα τα εν εξελίξει έργα (ΑΠΕ), ανεξάρτητα του σταδίου του οποίου βρίσκονται.

  Με ιδιαίτερη εκτίμηση

  Πέτρος Γ. Κασιμάτης
  Δ.Ν. Δικηγόρος

  Λαυρέντιος Σαλάχας
  Δικηγόρος Μ.Δ.