Άρθρο 6 Εγγυήσεις Προέλευσης

Η παράγραφος 3 του άρθρου 18 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

«3. Για την εφαρμογή του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης και του Μηχανισμού Διασφάλισης του, είναι δυνατό να καθορίζονται με απόφαση της Ρ.Α.Ε. ιδίως:

α) Η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση των Εγγυήσεων Προέλευσης.
β) Η προθεσμία εντός της οποίας ο αρμόδιος Φορέας Έκδοσης υποχρεούται να απαντά στις υποβαλλόμενες αιτήσεις και οι έννομες συνέπειες που προκύπτουν από τη μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής.
γ) Ο τύπος και το περιεχόμενο των Εγγυήσεων Προέλευσης, κατά αρμόδιο Φορέα Έκδοσης.
δ) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τροποποίησης, μεταβίβασης, ανάκλησης ή έκδοσης νέων Εγγυήσεων Προέλευσης.
ε) Τα θέματα που αφορούν τη συνεργασία των Φορέων Έκδοσης και του Φορέα Ελέγχου με τις αρμόδιες Αρχές των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και τρίτων χωρών, καθώς και η διαδικασία και οι προϋποθέσεις της αμοιβαίας αναγνώρισης των Εγγυήσεων Προέλευσης που εκδίδονται από άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. ή από τρίτες χώρες.
στ) Κάθε άλλο ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης και του Μηχανισμού Διασφάλισης του.»

 • Το άρθρο αυτό, πρέπει να περιλάβει τις απαραίτητες προβλέψεις, ώστε να επιτευχθεί τυχόν εμπορική αξία (από ΕΠ που εκδίδονται για ενέργεια που έχει ήδη λάβει ενίσχυση ή εγγυημένη τιμή) την οποία να μην καρπούται πάλι ο παραγωγός, αλλά να χρησιμοποιείται για τη μείωση του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 12:51 | WWF Ελλάς

  Το WWF Έλλας έχει αποστείλει στο ΥΠΕΚΑ και αναρτήσει στην ιστοσελίδα http://www.wwf.gr, τα σχόλιά του επί του σχεδίου νόμου.

 • 11 Ιανουαρίου 2010, 13:53 | Μ. Σαντοριναίος

  1. Με την προτεινόμενη ρύθμιση η αρμοδιότητα για την έκδοση του συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης περνάει από το αρμόδιο Υπουργείο στη ΡΑΕ. Θετική η ρύθμιση, μόνο που πρέπει να συμπληρωθεί και με αντίστοιχη αλλαγή και για τις ΕΠ από ΣΗΘΥΑ, καθώς ο ν. 3734/2009 προβλέπει την έκδοση Υπουργικής Απόφασης για το σύστημα που θα εφαρμόζεται για την έκδοση ΕΠ για ενέργεια από ΣΗΘΥΑ. Ωστόσο, δεν μπορεί να υπάρχουν δύο συστήματα έκδοσης ΕΠ, καθώς θα ήταν μη οικονομικό, και στο πνεύμα αυτό έχει ήδη ετοιμαστεί από τη ΡΑΕ και έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση ενιαία ΥΑ και για τις δύο περιπτώσεις. Συνεπώς, πρέπει ο νέος νόμος να προβλέπει και την τροποποίηση της σχετικής διάταξης του ν. 3734/2009, ώστε η ΡΑΕ με απόφασή της να ορίζει και το σύστημα ΕΠ για ενέργεια από ΣΗΘΥΑ.

  2. Πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες προβλέψεις, ώστε (σε καιρούς που αναμένεται σημαντική αύξηση της παραγωγής από ΑΠΕ) να επιτευχθεί τυχόν εμπορική αξία από ΕΠ που εκδίδονται για ενέργεια που έχει ήδη λάβει ενίσχυση ή εγγυημένη τιμή να μην την καρπούται πάλι ο παραγωγός μέσω της πώλησης των σχετικών ΕΠ, αλλά να χρησιμοποιείται για τη μείωση του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ προς όφελος του καταναλωτή.

  3. Πρέπει να υπάρξει εξουσιοδότηση στο νόμο για την έκδοση ΥΑ σχετικά με την πληρωμή τέλους από τους παραγωγούς για τη διαδικασία εγγραφής στο σύστημα ΕΠ και έκδοσης ΕΠ.

  4. Πρέπει να απαλοιφθούν αναφορές του ν.3468/2009 σε «έντυπη» μορφή των ΕΠ, δεδομένου ότι η νέα Οδηγία 2009/28/ΕΚ προβλέπει αποκλειστικά ηλεκτρονική διαδικασία.