Άρθρο 8 Τροποποίηση διατάξεων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

1. Ο τίτλος του άρθρου 8 του ν.1650/1986 (ΦΕΚ Α’160/1986), όπως ισχύει, τροποποιείται σε «Μέτρα για την προστασία του κλίματος και της ατμόσφαιρας» και προστίθεται παράγραφος 1, με αναρίθμηση των υπολοίπων, ως εξής:

«1. Με τη θέσπιση των κατάλληλων μέτρων προωθούνται, κατά προτεραιότητα σε σχέση με τις τοπικές επιπτώσεις, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ως μέσο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία της ατμόσφαιρας, τον βιώσιμο ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας, την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και τη βιώσιμη αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου.»

2. Στο άρθρο 19 του ν.1650/1986 προστίθεται νέα παράγραφος 6, ως εξής:
«6. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι δυνατό να επιτρέπεται ειδικά η εγκατάσταση σταθμών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε όλες τις περιοχές των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 18, ως μέσο για την προστασία του κλίματος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα καθορίζονται στα πλαίσια της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του σταθμού, εφόσον λαμβάνεται μέριμνα για τη διατήρηση του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής μέσω της λήψης αντισταθμιστικών μέτρων ή σταθμίζεται με επιστημονικά επαρκή κριτήρια το επιδιωκόμενο όφελος σε σχέση με την πιθανή απώλεια προστατευτέου αντικείμενου, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι ελάχιστη. Ειδικά, απαγορεύεται η κατά ανωτέρω εγκατάσταση σταθμών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης, όταν στην οικεία ειδική περιβαλλοντική μελέτη μόνο για αυτοπαραγωγή έχει τεκμηριωθεί ανά τεχνολογία και μέγεθος σταθμών Α.Π.Ε. η μη αντιστρεπτή επίπτωσή τους στο προστατευτέο αντικείμενο».

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν.2742/1999 (ΦΕΚ Α’207/1999) προστίθεται εδάφιο δ’ ως ακολούθως:
«δ’. Στην προστασία του κλίματος και της ατμόσφαιρας και στην προώθηση της ενεργειακής αυτοδυναμίας της χώρας με την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.»

4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν.2742/1999 προστίθεται εδάφιο ιβ’ ως ακολούθως:
«ιβ’. Η κατά προτεραιότητα προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με γνώμονα τη βιώσιμη αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, σύμφωνα με τις διεθνείς και κοινοτικές υποχρεώσεις.»

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 17:51 | TERRA NOVA Ε.Π.Ε.

  Παράγραφος 1
  Η διατύπωση της προτεινόμενης παραγράφου 1 θεωρείται ασύμβατη με το πνεύμα και τους στόχους του Νόμου Πλαισίου για την Προστασία του Περιβάλλοντος 1650/1986. Δεν είναι δυνατόν να προωθείται το οποιοδήποτε έργο «κατά προτεραιότητα των τοπικών επιπτώσεων». Οι όποιες επιπτώσεις πρέπει να εξετάζονται, πάντα αντικειμενικά και βέβαια αποστασιοποιημένα από τοπικά συμφέροντα, προκειμένου να ληφθεί η απόφαση αδειοδότησης ενός έργου. Είναι λάθος η συνολική περιβαλλοντική πολιτική της χώρας να γείρει μονομερώς προς την κλιματική αλλαγή.
  Εκτός αυτού η ανωτέρω διατύπωση υποβαθμίζει εντελώς την όλη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των εν λόγω έργων καθιστώντας την απλώς «τυπική».
  Παράγραφος 2
  Δεν είναι κατανοητή η τελευταία πρόταση της παραγράφου αυτής, δηλαδή σε ποιες περιπτώσεις απαγορεύεται η εγκατάσταση έργων ΑΠΕ σε περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης.

  Γιάννης Σπανός
  Σταυρούλα Μπαραφάκα
  TERRA NOVA Ε.Π.Ε.
  Περιβαλλοντική Τεχνική Συμβουλευτική
  Καισαρείας 39, τκ 11527 Αθήνα
  Τηλ.: 210 7775597
  Fax: 210 7775562
  http://www.terranova.gr

 • 1.
  Η προσθήκη της παραγράφου αυτής στον ν. 1650/86 είναι κατ’ αρχήν θετική. Παρόλα αυτά αποδίδει αδικαιολόγητα στην προώθηση των ΑΠΕ «προτεραιότητα» σε σχέση με τις τοπικές συνέπειες. Τούτο αποτελεί λανθασμένη αντίληψη για το πώς η φύση επηρεάζεται τοπικά και πώς οι συναφείς επιδράσεις σωρεύονται σε εθνικό επίπεδο. Η εντατική και λανθασμένα χωροθετημένη εγκατάσταση ΑΠΕ σε όλη την Ελλάδα δύναται να έχει πολύ σοβαρές σωρευτικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
  Με βάση το άρθρο 2 της ΚΥΑ ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ ως «σχέδια και προγράμματα» νοούνται αυτά «[…]που εκπονούνται από μια δημόσια αρχή προκειμένου να εγκριθούν, μέσω νομοθετικής διαδικασίας, από το Κοινοβούλιο ή την Κυβέρνηση », ενώ τα σχέδια που εφαρμόζονται εν μέρει εντός του δικτύου Natura 2000 επίσης ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας. Ως εκ τούτου για το προτεινόμενο σχέδιο νόμου του οποίου η εφαρμογή ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές τοπικές και εν τέλει σωρευτικές επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα των άγριων πουλιών σε εθνικό επίπεδο, πρέπει να εκπονηθεί Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Αυτό προβλέπεται άλλωστε και από τον σκοπό τη σχετικής Οδηγίας:
  «στο πλαίσιο μιας ισόρροπης ανάπτυξης, να ενσωματώνεται η περιβαλλοντική διάσταση πριν την υιοθέτηση σχεδίων και προγραμμάτων, με την θέσπιση των αναγκαίων μέτρων, όρων και διαδικασιών για την αξιολόγηση και εκτίμηση των επιπτώσεων που ενδέχεται να έχουν στο περιβάλλον και να προωθείται έτσι η αειφόρος ανάπτυξη και μία υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος.»
  Θεωρούμε απαραίτητη την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το νόμο αυτό ο οποίος χωροθετεί μία βιομηχανική δραστηριότητα σε εθνικό επίπεδο.

  2.
  Αντικαθίσταται το άρθρο 19 του ν. 1650/1986, προβλέποντας την εγκατάσταση ΑΠΕ σε: Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης, Περιοχές προστασίας της φύσης, Εθνικά Πάρκα, Προστατευόμενους φυσικούς σχηματισμούς, προστατευόμενα τοπία και στοιχεία του τοπίου και Περιοχές οικοανάπτυξης (παράγραφος 3 του άρθρου 18). Η τροποποίηση αυτή συνιστά σημαντική εξαίρεση από το άρθρο 19 του ν. 1650/1986, σε βαθμό που να καθιστά το σχέδιο νόμου αντισυνταγματικό, αλλά και αντίθετο στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τους εξής λόγους:

  i) Επιτρέπει την χωροθέτηση ΑΠΕ σε περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης όπου και «απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να επιτρέπονται σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του οικείου κανονισμού η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών και η εκτέλεση εργασιών που αποσκοπούν στη διατήρηση των χαρακτηριστικών τους, εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας». Είναι σαφές ότι με την εγκατάσταση ΑΠΕ εντός των ευαίσθητων αυτών περιοχών δεν εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας και το κράτος δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του να προστατέψει το φυσικό περιβάλλον όπως προβλέπει το άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος.

  ii) Η λήψη προληπτικών μέτρων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος συνιστά συνταγματική υποχρέωση του Κράτους με βάση το άρθρο 24 παρ. 1 Συντ. Το σχέδιο νόμου καταργεί οποιεσδήποτε διαδικασίες πρόληψης βλάβης. Να σημειωθεί ότι υπάρχουν πλήθος περιοχών για τις οποίες δεν έχει εκπονηθεί ΕΠΜ, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των ΕΠΜ που εκκρεμούν για έγκριση δεν είναι επικαιροποιημένες με στοιχεία για την «ανεπιστρεπτή επίπτωση» των ΑΠΕ στο προστατευτέο αντικείμενο. Ως εκ τούτου, όλες οι ΕΠΜ της χώρας πρέπει να εκπονηθούν από την αρχή, πράγμα γραφειοκρατικά αδύνατο και το οποίο θα καθυστερήσει τη θεσμοθέτηση των προστατευόμενων περιοχών της χώρας μετά το 2012. Δηλαδή το έτος κατά το οποίο η Ελλάδα οφείλει να έχει ορίσει μέτρα για όλες τις περιοχές Natura 2000. Δεδομένου ότι η εκ νέου εκπόνηση των υπάρχοντων ΕΠΜ είναι ανέφικτη, το σχέδιο νόμου ουσιαστικά επιτρέπει την χωροθέτηση ΑΠΕ σε όλες τις περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης της Ελλάδας.

  iii) Παραβλέπει τις υποχρεώσεις και τις διαδικασίες του απορρέουν από το άρθρο 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Όσον αφορά τις υποχρεώσεις, από τον ερμηνευτικό οδηγό της Επιτροπής και την νομολογία του Δ.Ε.Κ., , προκύπτει η υποχρέωση να γίνεται η εκτίμηση της σημασίας των επιπτώσεων σε σχέση με τους στόχους διατήρησης μιας περιοχής . Συναφώς, και το άρθρο 3§2 περ. (β) της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ προβλέπει την «β) συντήρηση και διευθέτηση σύμφωνα με τις οικολογικές απαιτήσεις των οικοτόπων που βρίσκονται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των ζωνών προστασίας…». Στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι διατήρησης των υφιστάμενων θεσμοθετημένων περιοχών Natura 2000.
  Όσον αφορά τις διαδικασίες που προβλέπει το άρθρο 6, εάν οι επιπτώσεις του έργου είναι αρνητικές, πρέπει να εξεταστούν πρώτα εναλλακτικές λύσεις. Ελλείψει λύσεων μόνο εάν «ένα σχέδιο πρέπει να πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, […] το κράτος μέλος λαμβάνει κάθε αναγκαίο αντισταθμιστικό μέτρο». Το σχέδιο νόμου παρακάμπτει την διαδικασία αυτή, καθώς παραπέμπει απευθείας στη λήψη αντισταθμιστικών μέτρων.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 12:54 | GAMESA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ

  Δεδομένου ότι η κλιματική αλλαγή αναγνωρίζεται πλέον ως συνολική και άμεση απειλή η ρύθμιση αυτή είναι δικαιολογημένη. Για την τήρηση όμως των ισορροπιών στην προστασία της βιοποικιλότητας είναι απαραίτητο να αναδιατυπωθούν οι διατάξεις του άρ. 8 παρ. 2 και του αρ. 9 παρ. 2 περίπτωση (α) του Σ/Ν ώστε να είναι σαφές ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση για τις περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης. Εξαίρεση υπό όρους θα μπορεί να γίνεται μόνο για εγκαταστάσεις ΑΠΕ αυτοπαραγωγής ή αυτόνομους. Η εξαίρεση αυτή είναι απαραίτητη σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως πχ να μπορούν να εγκατασταθούν φ/β σε ένα κέντρο ενημέρωσης που βρίσκεται στο πυρήνα ενός εθνικού πάρκου για την κάλυψη των αναγκών του. Προτείνουμε τις ακόλουθες διατυπώσεις.

  Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται η καλή ποιότητα των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών των προστατευόμενων περιοχών και να αποφεύγονται οι εύκολοι πλην όμως ισοπεδωτικοί γενικοί αποκλεισμοί, αλλά να εξετάζεται η δυνατότητα εγκατάστασης έργων ΑΠΕ σε αυτές ενδελεχώς ανά τεχνολογία και μέγεθος στο πνεύμα της αρχών πολιτικής για τον περιορισμό της Κλιματικής Αλλαγής που το παρόν Σ/Ν ορίζει.

  Στο πλαίσιο των παραπάνω συμφωνούμε με τις σχετικές προτάσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 10:55 | ΕΛΕΤΑΕΝ

  Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – Α.Π.Ε. σε προστατευόμενες περιοχές
  Να διαγραφεί από τη νέα παράγραφος 6 που προστίθεται στο άρθρο 19 του ν.1650/1986 δηλ. η φράση «Ειδικά, απαγορεύεται η κατά ανωτέρω εγκατάσταση σταθμών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης, όταν στην οικεία ειδική περιβαλλοντική μελέτη μόνο για αυτοπαραγωγή έχει τεκμηριωθεί ανά τεχνολογία και μέγεθος σταθμών Α.Π.Ε. η μη αντιστρεπτή επίπτωσή τους στο προστατευτέο αντικείμενο». Οι σχετικοί περιορισμοί να προστεθούν στην παρ. 2 του αρ. 9 .

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 20:09 | Σταύρος Δημητράκης

  Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

  Παρακινούμενος από το περιεχόμενο των άρθρων 8 και 9 του σχεδίου νόμου θα ήθελα να επισημάνω ότι η απώλεια του μέτρου και της ισορροπημένης αντίληψης περί του αντικειμενικού ρόλου των ΑΠΕ στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής κρύβει τον κίνδυνο ανεπανόρθωτης βλάβης αυτών ακριβώς που προσπαθούμε να περιφρουρήσουμε, όπως είναι «η προστασία της ατμόσφαιρας, ο βιώσιμος ενεργειακός εφοδιασμός της χώρας, η επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης» κ.λπ.
  Δεν είναι δυνατόν ν’ αποτελεί βιώσιμη λύση η απόλυτη προτεραιότητα και επικράτηση της προώθησης των ΑΠΕ έναντι των τοπικών επιπτώσεων στο φυσικό, πολιτιστικό ή κοινωνικό περιβάλλον των τοπικών κοινωνιών. Δεν είναι δυνατόν να μη λαμβάνεται υπόψη η απλή σκέψη ότι αν θέλουμε να στηριχτούμε αποκλειστικά στις ήδη δοκιμασμένες και με μακροχρόνια εμπορική εφαρμογή ΑΠΕ, τότε αυτό σημαίνει ότι ήδη έχουμε λύσεις και έτοιμα προληπτικά μέτρα για τα προβλήματα που αυτές συνεπάγονται.
  Γιατί δεν διδασκόμαστε, για παράδειγμα, από τις αναγνωρισμένες συνέπειες της υπέρμετρης χρήσης ανεμογεννητριών σε άλλες χώρες και τα επιστημονικά συμπεράσματα, αλλά κι από τη δυσανάλογη εγκατάστασή τους σε περιοχές του τόπου μας όπως η νότια Εύβοια; Γιατί εθελοτυφλούμε μπροστά στα ίδια τα γεγονότα; Μήπως δεν είναι αλήθεια η οπτική και ακουστική ρύπανση που προκαλείται από αυτά τα γιγαντόμορφα κατασκευάσματα με συνέπειες, μακροπρόθεσμα ή μη, στην υγεία των κατοίκων; Mήπως δεν είναι προφανές ότι τα αιολικά πάρκα, είτε στην ξηρά είτε υπεράκτια, αποτελούν ουσιαστικά βιομηχανικές εγκαταστάσεις με ανυπολόγιστες συνέπειες, αν λάβουμε υπόψη την κλίμακα μεγεθών και την ευαίσθητη ισορροπία τόσο του χερσαίου όσο και του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Ελλάδας; Είναι ανακρίβεια τα έργα εγκατάστασης που προηγούνται της τοποθέτησης των ανεμογεννητριών (διάνοιξη δρόμων, κοπή δέντρων, χωματουργικές εργασίες και πολλά άλλα), για να μην πούμε για το κόστος και την κατανάλωση ενέργειας για την κατασκευή αυτών των ίδιων; Ποιος μπορεί ν’ αμφισβητήσει τις επιπτώσεις που έχουν επισημανθεί στο ζωικό βασίλειο, όπως είναιο θάνατος ή η απομάκρυνση πληθυσμών πτηνών από τόπους αναπαραγωγής, διαμονής και σίτισης;
  Γιατί δεν επιλέγουμε να προωθήσουμε ουσιαστικά και άλλες μορφές ανανεώσιμων πηγών, όπως είναι η ενέργεια που παράγεται από τη θάλασσα, ώστε κάθε περιοχή να μπορέσει να εφαρμόσει, ανάλογα με τις διαθέσιμες πηγές, πραγματικά βιώσιμες λύσεις ενεργειακής αυτονομίας που θ’ αναβαθμίζουν τη ζωή των πολιτών και θα ισορροπούν ως προς την επίδραση στο περιβάλλον;
  Ειδικά σε ό,τι αφορά την ενέργεια από τη θάλασσα, όλα τα δεδομένα συγκλίνουν στην άποψη ότι πρόκειται για μια ώριμη πλέον τεχνολογία, η οποία θα μπορούσε να συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη του ενεργειακού στόχου του 20%. Αυτό που λείπει, και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, είναι το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο μέσω του νομοσχεδίου, όπως είναι η χωροθέτηση και η τιμολόγηση της παραγωγής ενέργειας από τα κύματα, ώστε να μπορέσει ν’ αξιοποιηθεί και ν’ αναδειχτεί μέσω της πρακτικής εφαρμογής μια μορφή ενέργειας που συγκεντρώνει τα περισσότερα πλεονεκτήματα των ΑΠΕ, χωρίς τα μειονεκτήματά τους, καθώς και το κόστος αξιοποίησης είναι μικρότερο και η επίδραση στο περιβάλλον αλλά και στη ζωή των κατοίκων των περιοχών είναι μηδαμινή.

  Ευχαριστώ πολύ,

  Σταύρος Δημητράκης

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 18:14 | Δημήτρης Παυλάκης

  Εδώ κυρία Υπουργέ και κύριε Υφυπουργέ υπάρχει πρόβλημα. Ποιές κλιματικές αλλαγές; Αυτές που αμφισβητούνται; Αυτές που διαφημίζονται από τα ΜΜΕ; Και είστε σίγουροι ότι είναι ανθωπογενείς οι αλλαγές; Εγώ δεν είμαι καθόλου, και σας ενημερώνω ότι το έχω ερευνήσει, και δεν είμαι μόνος…

  Ενα αιολικό πάρκο χρειάζεται — έχω μπερδευτεί 80% backup ισχύ ή 300%?… Με αντίστοιχο επενδυτικό και λειτουργικό κόστος. Ενα αιολικό πάρκο, για να κατασκευαστεί, να τοποθετηθεί και να διασυνδεθεί, με την εφεδρική ισχύ του, θέλει περισσότερες MWhr από όσες ΩΦΕΛΙΜΕΣ MWhr θα παραχθούν στα 15 ή 20 χρόνια ζωής του. Ή να το πω αλλιώς, γιατί προκειται για δυσνόητο θέμα, ΔΕΝ υπάρχει αιολικό πάρκο που να μπορεί να συντηρήσει την αναπαραγωγή του.

  Είναι κρίμα να καταστρέψουμε το περιβάλλον μας για χίμαιρες, έστω και αν αποδίδουν κέρδη σε λίγους ιδιώτες. Οι ιδιώτες θα πεθάνουν. Το τοπίο μένει, και δεν νομίζω ότι σε 20 χρόνια θα ασχολείται κανείς με την αποκομιδη και ανακύκλωση όγκων ενισχυμένου σκυροδέματος στις βάσεις ή τα σκουριασμένα ερείπια.

  Και εν πάσε περιπτώσει, ήδη στενοχωρείτε και αγχώνετε τους συμπολίτες σας. Είμαστε περισσότεροι από τους εργολάβους. Κρίμα δεν είναι;

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 23:26 | Αντώνης Κανδηράκης

  Κανδηράκης Αντώνιος

  Γεια σας κ. Υπουργέ ΠΕΚΑ επιτρέψτε μου να επανέλθω στην κατ΄άρθρον πλέον εκτίμηση του σχεδίου.

  Το άρθρο 8 του σχεδίου επιχειρεί να τροποποιήσει προστατευτικές διατάξεις για το περιβάλλον ως πολιτική επιλογή που συνδέεται ευθέως με τη νευρική αναμονή δισεκατομμυρίων ευρώ που συνωστίζονται για να επενδυθούν στο Ελντοράντο των ΑΠΕ, σε συνδυασμό με τούς κυβερνητικούς σχεδιασμούς ¨απορρόφησης” πόρων από το ΕΣΠΑ για την χρηματοδότηση γραμμών μεταφοράς και δικτύων προς όφελος των πολυεθνικών. Να απέχετε κύριοι από τροποποιήσεις του  άρθρου 19 του ν. 1650/1986. Υποτίθεται ότι το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε την πρόταση της ΝΔ για αλλαγές στο άρθρο 24 του Συντάγματος. Η παράγραφος  2 του άρθρου 8 ειδικά εισάγει νέα παράγραφο στον εν λόγω νόμο για να καταστήσει δυνατή την λεηλασία των προστατευόμενων περιοχών. Εννοείται ότι τα ζητήματα της χωροθέτησης έργων και δραστηριοτήτων εντός προστατευόμενων περιοχών ρυθμίζονται μέσω των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και Προεδρικών Διαταγμάτων. Οι μελέτες αυτές καταρτίζονται με επιστημονικά κριτήρια λαμβάνοντας υπόψη τις βιολογικές ανάγκες των ειδών που χρησιμοποιούν αυτές τις περιοχές και άλλα κριτήρια περιβαλλοντικής προστασίας. Δεν είναι δυνατόν να παρακάμπτονται οι ΕΠΜ από τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συντάσσουν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές. Μόνο ανόητοι είναι δυνατόν να αποδεχθούν ότι οι εταιρείες θα σταθμίσουν το επιδιωκόμενο όφελος του περιβάλλοντος από έργα που δήθεν δεν εκπέμπουν αέρια θερμοκηπίου
  (καθότι αναπόσπαστο μέρος του γκρίζου ενεργειακού μείγματος και με την υποστήριξη συμβατικών ή πυρηνικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) με αυτό της πιθανής απώλειας του είδους η άλλου περιβαλλοντικού αγαθού. Κατ΄αρχάς δεν υφίσταται μόνον ζήτημα απώλειας αλλά και οχλήσεων και απομάκρυνσης των ειδών από τον βιότοπο που θα επιφέρουν ευρύτερες μεταβολές. Υπάρχουν τα απειλούμενα είδη και η σχετική μέριμνα στον 1650/86 για την κήρυξη των περιοχών που χρησιμοποιούν αυτά ως περιοχή απόλυτης προστασίας.
  Όσον αφορά τα αντισταθμιστικά οικολογικά μέτρα φαίνεται ότι θα χρησιμοποιηθεί το άρθρο 6 παράγραφος τέσσερα της 92/43/ΕΟΚ μόνο που με αυτό το κόλπο δεν θα πετύχουν τίποτε οι εταιρείες γιατί ουσιαστικά το δίκτυο Φύση 2000 είναι στα πρόθυρα της οριστικής κατάρρευσης και δεν είναι δυνατόν να επικαλεστούν μέτρα ενίσχυσης αυτού του δικτύου.
  Υφίσταται νομολογία. Αντισταθμιστικά λοιπόν έ; Πολύ φοβούμαι μήπως καταφύγουν οι Έλληνες πολίτες σε μαζικές μηνυτήριες αναφορές για υποβάθμιση περιβάλλοντος κατά τον ν.1650/86.
    Τελικά απότοκος του γάμου συμφέροντος του τομέως της ενέργειας και του μη φυσικού οικονομικού περιβάλλοντος είναι το ΥΠΕΚΑ;

  Απευθύνομαι ευθέως στον Πρωθυπουργό της χώρας.
  Ευχαριστώ.  adkanzar@gmail.com           

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 21:12 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  Αξιότιμοι κύριοι ,

  Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος σε εταιρία με Μηχανολογικό εξοπλισμό και παντρεμένος πατέρας δύο παιδιών .Μένω σε μονοκατοικία με την οικογένειά μου και προσπαθούμε να συμβάλουμε σε κάθε προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος.
  Με αυτό το σκεπτικό , έφτιαξα ένα κήπο στην ταράτσα του σπιτιού μου (ενέργεια που στοίχισε και σε χρήμα αλλά και σε σημαντική προσωπική προσπάθεια) για να συμβάλουμε στον περιορισμό του φαινόμενου της Αστικής Νησίδας (τοπική αύξηση της θερμοκρασίας στις πόλεις λόγω συσσώρευσης πολλών ενεργειακών καταναλωτών σε μικρή γεωγραφική περιοχή-πόλη ) . Φυσικά παράπλευρα οφέλη αυτής της κίνησης ήταν η δημιουργία πηγών οξυγόνου μέσα στην πόλη , η μόνωση της ταράτσας του κτιρίου λόγω της επιφάνειας που καλύφθηκε από τα παρτέρια και η δημιουργία ενός τόπου παιχνιδιού για τα παιδία μου .
  Θέλοντας να συνεχίσω αυτή την προσπάθεια αποφάσισα να εγκαταστήσω και Φωτοβολταϊκά πάνελ εκμεταλλευόμενος το νομοσχέδιο της προηγούμενης κυβέρνησης (Ιούλιος 2009) .
  Με έκπληξη διαπίστωσα όταν πήγα στην πολεοδομία ότι αν θέλω να τοποθετήσω Φ/Β , θα πρέπει να ξηλώσω ότι έχω δημιουργήσει στην ταράτσα του σπιτιού μου γιατί ο νόμος δεν προβλέπει την τοποθέτηση πάνελ σε πέργκολα !!!
  Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έφτιαξε ένα νόμο , που δίνει ισχυρό οικονομικό κίνητρο,( 0,55 €/kwh ) αλλά δεν έχει καμία σχέση με τις βασικές οικολογικές αρχές καθώς έτσι θα δημιουργηθούν ταράτσες με σκούρα χρώματα που απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία ανεβάζοντας την θερμοκρασία και συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου .
  Προσωπικά πιστεύω ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να αναζητήσει πιο σύνθετες και συνδυαστικές λύσεις έτσι ώστε να μπορούν να συνδυαστούν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με άλλες λύσεις που βοηθούν το περιβάλλον και η εγκατάσταση Φ/Β σε πέργκολες σε ταράτσες κατοικιών, σε στέγαστρα βεραντών-μπαλκονιών ή σε parking είναι μία από αυτές .
  Είναι λογικό ότι και το κράτος θα μπορούσε να έχει κάποια οφέλη από αυτό χρεώνοντας ένα λογικό ποσό στην Πολεοδομία για την άδεια της πέργκολας …
  Τελειώνοντας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσατε να συμμετέχω και εγώ με ιδέες και προβληματισμούς στην δημόσια διαβούλευση για τις ΑΠΕ .
  Με τιμή
  Αποστολόπουλος Κων/νος

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 12:29 | WWF Ελλάς

  Το WWF Έλλας έχει αποστείλει στο ΥΠΕΚΑ και αναρτήσει στην ιστοσελίδα http://www.wwf.gr, τα σχόλιά του επί του σχεδίου νόμου.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 11:04 | Katerina

  Πρέπει με κάποιο τρόπο να περιοριστεί η «δικτατορία του αυτοκινήτου» στην οποία ζεί η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Έμφαση στη σωστή λειτουργία και στην περαιτέρω επέκταση των μέσων μεταφοράς, ιδίως στα αστικά κέντρα. Διόδια για τα κέντρα των μεγαλουπόλεων. Ενίσχυση της έρευνας πάνω στις τεχνολογίες των ΑΠΕ (κάποτε η Ελλάδα πρωτοπορούσε στην Ευρώπη με τους ηλιακούς θερμοσίφωνες). Απεξάρτηση από το πετρέλαιο και τα παιχνίδια που παίζονται από τρανταχτά ονόματα της ελίτ γύρω από την εμπορία του. Όχι στις παρελάσεις και τις επιδείξεις στρατιωτικών οχημάτων και αεροσκαφών ( τι επιδεικνύουμε άραγε και για ποιούς;). Αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση για την προστασία του πράσινου. Κάδοι ανακύκλωσης σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο – αυτό ίσως προκαλέσει μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαδικασία. Αποτελεσματική-αυτόματη διαχείρηση των σκουπιδιών. Πρέπει κάποια εποχή να έχουν καταργηθεί οι κοινοί κάδοι.
  Όλα τα δημόσια κτίρια φιλικά στο περιβάλλον. Παιδεία πραγματική στους Έλληνες για το μεγάλο αυτό ζήτημα. Είναι τόσα πολλά! Καλό κουράγιο.

 • 11 Ιανουαρίου 2010, 19:08 | PAPADAKIS NIKOLAOS

  Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή ασφάλεια.
  Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει στο μέλλον να μας δώσουν το σύνολο της ενέργειας που χρειαζόμαστε. Το ερώτημα είναι απλό: Ποιες μορφές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και με ποιο τρόπο είναι αυτό εφικτό ώστε να έχουμε την απαραίτητη ενεργειακή αυτονομία.
  Τα ενεργειακά αποθέματα ενέργειας σε μη ανανεώσιμες πηγές, όπως είναι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, όχι μόνο τελειώνουν, αλλά το σίγουρο είναι ότι κάποτε θα τελειώσουν. Τα παιδιά μας δεν θα έχουν τις ενεργειακές ύλες που εμείς σήμερα καταναλώνουμε. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η χρήση αυτών των «ενεργειακών αγαθών», με μεγάλη σιγουριά καταστρέφει το περιβάλλον και θα κάνει τον πλανήτη μας μη κατοικήσιμο. Είναι σαν να έχουμε ένα μεγάλο μπαλόνι όπου μέσα του ανάβει ένα κερί. Δεν χρειάζεται καν να αναρωτιόμαστε αν υπάρχει επίπτωση στο περιβάλλον.
  Με την πάροδο των χρόνων είναι σίγουρο ότι η παραγωγή ενέργειας θα γίνεται μόνο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σύμφωνα με μεγάλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς (WBGU), το 2100 θα καλύπτουν το 90% των ενεργειακών αναγκών.
  Για την παραγωγή ενέργειας έχουμε σήμερα πολλούς διαφορετικούς τρόπους διαθέσιμους.
  Τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι ένας απλός και σίγουρος τρόπος παραγωγής ενέργειας. Λόγω του ότι απόδοση των φωτοφολταϊκών πάνελ δεν είναι μεγάλη, το κόστος παραγωγής είναι ακόμα υψηλό. Για το λόγο αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει την βασική μας πηγή ενέργειας. Το μειονέκτημα επίσης είναι, ότι η παραγόμενη ενέργεια δεν μπορεί εύκολα να αποθηκευτεί και παράγεται μόνο την ημέρα.
  Τα ηλιοθερμικά πάρκα είναι ένας δεύτερος τρόπος παραγωγής ενέργειας από τον ήλιο. Το ρεύμα παράγεται από την συγκέντρωση της ακτινοβολίας του ήλιου σε μία σωλήνα ή σε έναν πύργο όπου τελικά παράγεται ατμός υψηλής θερμοκρασίας και πίεσης, ο οποίος με την σειρά του παράγει ρεύμα με την χρήση ατμοτουρπίνας. Η συγκεκριμένη λύση είναι φθηνότερη από τα φωτοβολταϊκά σε σχέση με το κόστος παραγωγής (κατά 50%) αλλά απαιτεί μεγάλες επενδύσεις (>100 εκ.€), και δεν μας δίνει την δυνατότητα για μεγάλη αποθήκευση ενέργειας.
  Οι ανεμογεννήτριες είναι μία πάρα πολύ καλή λύση παραγωγής ενέργειας, με πολύ χαμηλό κόστος παραγωγής ρεύματος. Η χρήση ανεμογεννητριών μπορεί να μας προσφέρει μεγάλες ποσότητες ενέργειας, αλλά δεν μας δίνει την απαραίτητη ενεργειακή ασφάλεια – εξασφάλιση, γιατί παρόλο που η ενέργεια παράγεται και την νύχτα, όταν δεν υπάρχει αέρας η παραγωγή είναι μηδενική.
  Το συμπέρασμα από τα παραπάνω είναι ότι μία λύση αποθήκευσης ενέργειας είναι απολύτως απαραίτητη για να μπορέσουμε να είμαστε εντελώς αυτάρκης σε ηλεκτρική ενέργεια, χωρίς να χρησιμοποιούμε συμβατικές πηγές.

  Τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια παραγωγής, στα οποία με την αποθήκευση μεγάλης ποσότητας νερού σε υψηλά σημεία, μπορούν να μας δώσουν ενέργεια σε ώρες μεγάλης κατανάλωσης, είτε σε ώρες που δεν υπάρχει αιολικό δυναμικό και ηλιακή ενέργεια. Μπορούν να αποτελέσουν μία “back-up” λύση, απαραίτητη για την σωστή διαχείριση της διαθέσιμης ενέργειας.
  Η βιοενέργεια αποτελεί μία επιπλέον λύση παραγωγής ενέργειας, εύκολα αποθηκεύσιμη και διαθέσιμη. Το βιοντίζελ, τα ενεργειακά φυτά, τα απορρίμματα, που με την καύση ή την επεξεργασία τους μπορούν να μας δώσουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας, αποτελούν την συμπληρωματική λύση για να μπορέσουμε να είμαστε ενεργειακά αυτάρκης.
  Απαραίτητη προϋπόθεση όμως είναι, η διαθέσιμη ενέργεια να μην σπαταλάται άσκοπα, να υπάρχουν συστήματα χαμηλής κατανάλωσης με σωστή διαχείριση ενέργειας. Η γεωθερμία, η παραγωγή ζεστού νερού από τον ήλιο, η εξοικονόμηση ρεύματος από τον φωτισμό (λαμπτήρες LED), τα υβριδικά ή ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα πρέπει τα επόμενα χρόνια να μπουν στην ζωή μας ώστε να μπορέσουμε να καταναλώσουμε λιγότερη ενέργεια.
  Η παραγωγή και η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί σήμερα και θα αποτελέσει και στο μέλλον, έναν από τους σπουδαιότερους κλάδους της οικονομίας. Ο βασικός λόγος για αυτό είναι ότι η ενέργεια που χρειαζόμαστε πρέπει να παραχθεί με εντελώς διαφορετικούς τρόπους από αυτούς που κυρίως χρησιμοποιούμε σήμερα. Από την άλλη πλευρά η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πολύ ακριβότερη σε σχέση με τις σημερινές τιμές της ενέργειας και θα παραμείνει ακριβή γιατί δεν θα μπορεί εύκολα να αποθηκευτεί.
  Το δίκτυο μεταφοράς και διαχείρισης ενέργειας, αποτελεί το βασικό εργαλείο για να γίνουν όλα τα παραπάνω εφικτά και αποδοτικά. Όσο μεγαλύτερο και καλύτερα σχεδιασμένο το δίκτυο, τόσο ευκολότερη και αποδοτικότερη η διαχείριση της ενέργειας.
  Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε, ότι ο στόχος που θα πρέπει να βάλουμε όλοι μας είναι, να παράγουμε την ενέργεια που χρειαζόμαστε μόνοι μας, και να καταναλώνουμε όσο το δυνατόν λιγότερο. Το σίγουρο είναι ότι κανένας δεν θα ήθελε να θυσιάσει την ποιότητα ζωής του.

 • 11 Ιανουαρίου 2010, 10:57 | Σαλαμούρα Κυριακή

  Θα πρότεινα το αυτόματο πότισμα να γίνει υποχρεωτικό.Επίσεις να συμβάλουν οι τοπικοί φορείς στον καθαρισμό των χωραφιών από ξερόχορτα και να τα κάνουν δεμάτια.Να τα προοθούν με κάποια συμβολική τιμή σε όποιον εδιαφερεται(ακόμη και για να ταίσει μία αγελάδα).Το κέρδος θα είναι πολλαπλό και τεράστιο.

  Με εκτίμηση Κυριακή

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 19:19 | Ε.ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ

  Αρθρο8, παρ.1

  Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις στο άρθρο 1, η παράγραφος 1, θα πρέπει να γραφεί ως εξής

  « 1. Με την θέσπιση καταλλήλων μέτρων, προωθούνται και οι ΑΠΕ ως μέσο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία της ατμόσφαιρας, τον βιώσιμο ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας, την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης και την βιώσιμη αξιοποίηση των πηγών εθνικού πλούτου αφού πρώτα ληφθούν υπ’όψιν οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές παράμετροι».

  Παρ.4 «ιβ» Η προώθηση των ανανεώσιμων …………..υποχρεώσεις» διαγράφονται οι λέξεις – κατά προτεραιότητα – .

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 11:24 | Μιχάλης Φυτίκας, Ομ. Καθηγητής Γεωθερμίας

  Προτείνουμε συγκεκριμένα να προστεθούν στο νέο νόμο, στο Αρθρο 8 «Τροποποίηση διατάξεων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» ή στο Άρθρο 12 «Λοιπές διατάξεις», τα εξής :

  1. καταργείται η Παρ.2 του Άρθρου 1 του Ν.3175/03 και ό,τι άλλο σχετικό του Νόμου που συνδέει το γεωθερμικό δυναμικό με το μεταλλευτικό κώδικα (εκτός του ‘Άρθρου 15 για τις απαλλοτριώσεις, το οποίο διατηρείται και στο σχέδιο του νέου νόμου για τις ΑΠΕ).
  Η γεωθερμική ενέργεια, όπως σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., ανήκει στις ΑΠΕ και σαν τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται και στην Ελλάδα. Άλλωστε και στην Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Άρθρο 2) δηλώνεται σαφώς ότι η γεωθερμική ενέργεια (δηλ. η ενέργεια που αποθηκεύεται υπό μορφή θερμότητας κάτω από τη στερεή επιφάνεια της γης) αποτελεί ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

  2. Σχετικά με τις διαδικασίες μίσθωσης των δικαιωμάτων διαχείρισης βεβαιωμένων γεωθερμικών πεδίων, όπως αυτές ορίζονται με τις διατάξεις του νόμου 3175/2003, όταν τα γεωθερμικά ρευστά, ανεξάρτητα της θερμοκρασίας τους, προορίζονται για χρήσεις που δεν περιλαμβάνουν την παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος, η διαδικασία αδειοδότησης θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από την περίπλοκη διαδικασία διαγωνισμών και θα πρέπει να υιοθετηθούν κανονισμοί ανάλογοι με αυτούς που ισχύουν για την εκμετάλλευση των ρευστών με θερμοκρασία μικρότερη των 25C (Άρθρο 11 του Ν.3175/03 και Υπ. Απόφαση ΦΕΚ 1249-Β’/24-6-09)
  Εναλλακτικά:
  Για ρευστά με θερμοκρασία μικρότερη των 90C, που προορίζονται μόνο για χρήση της θερμικής ενέργειάς τους, αυτή θα μπορούσε να εξασφαλίζεται έτοιμη προς χρήση, από τις αρμόδιες Περιφέρειες ή από ειδικό μικτό φορέα (Περιφέρειες με σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα κατά το πνεύμα των ΣΔΙΤ). Οι χρήστες θα επιλέγονται μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων και των προτεινόμενων επενδύσεων, με κριτήρια εν πολλοίς ανάλογα με αυτά που ορίζονται στο Ν. 3175/2003 (ύψος, εύρος και βιωσιμότητα της επένδυσης, ικανότητα του χρήστη κλπ.). Να ενεργοποιηθεί ο Ν.2647/98, που ορίζει τις Περιφέρειες σαν «υπεύθυνες για έργα έρευνας και εκμετάλλευσης γεωθερμικών πόρων».

  3. Η άδεια έρευνας για ρευστά που προορίζονται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή/και συμπαραγωγή θερμότητας θα δίνεται από το ΥΠΕΚΑ (ή τη ΡΑΕ) με διαγωνισμό με τις διαδικασίες του Άρθρου 4 Παρ.2 (πλην της τελευταίας πρότασης) του Ν.3175/03.
  Οι διαδικασίες αδειοδότησης της έρευνας θα πρέπει να αρχίσουν εντός τριών μηνών από την κατάθεση του σχετικού αιτήματος, η δε μίσθωση των δικαιωμάτων διαχείρισης του γεωθερμικού δυναμικού θα πρέπει να δίνεται υποχρεωτικά σε καθορισμένο σύντομο χρονικό διάστημα (π.χ. 4 μηνών) από την υποβολή της σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης διαχείρισης του εντοπισθέντος από τον ερευνητή νέου πεδίου.
  Για την προσέλκυση ιδιωτών-επενδυτών που θα «ρισκάρουν» τις γεωλογικές και κυρίως τις βαθιές, και γι’ αυτό πολυδάπανες, γεωτρήσεις έρευνας-παραγωγής, θα πρέπει να προβλεφθεί η μερική κάλυψη του ρίσκου των γεωτρήσεων (με επιστροφή σε περίπτωση επιτυχίας) ή/και μια πιο ενθαρρυντική τιμολογιακή πολιτική για τη γεωθερμική MWh, όπως προτείνουμε στο άρθρο 5.

 • 6 Ιανουαρίου 2010, 09:48 | evi tsiouma

  Απαράδεκτο άρθρο με ανεπίτρεπτες αλλαγές στους νόμους Περιβάλλοντος & Χωροταξιας υπέρ συμφερόντων πολυεθνικών.
  Κυρια Υπουργέ δεν θα προχωρήσουν τα έργα ΑΠΕ με φιλοσοφία ΤΑ ΙΣΟΠΕΔΩΝΟΥΜΕ ΟΛΑ

 • 30 Δεκεμβρίου 2009, 07:49 | Αλέξανδρος Αγγελής

  Γειά σας!
  Σχετικά με τα πρόσφατα μέτρα για τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων θα ήθελα να παραθέσω ένα πρόσφατο άρθρο που διάβασα σε κυριακάτικη εφημερίδα:
  «Οικολογικό τρόπο υπολογισμού τελών κυκλοφορίας θα εφαρμόσουν στην Ολλανδία. Από το 2012 καταργούνται τα ετήσια τέλη καθώς και τα τέλη αγοράς αυτοκινήτου. Μέσω συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) θα καταγράφονται τα δεδομένα και, ανάλογα με τους ρύπους αλλά και το αν το αυτοκίνητο κινείται σε ώρες αιχμής, θα γίνεται η χρέωση. Η εκτίμηση είναι ότι θα μειωθούν κατα 15% τα διανυόμενα χιλιόμετρα, κατά 10% οι ρύποι, κατά 7% οι θάνατοι από τροχαία και κατά 50% τα μποτιλιαρίσματα. Άξονας είναι η φορολόγηση της χρήσης (αυτή ρυπαίνει) και όχι της κατοχής.»
  Αντίθετα, στην Ελλάδα πληρώνουμε αυξημένα τέλη λόγω κατοχής. Γιατί, λοιπόν, να μην αυξήσουμε τα διανυόμενα χιλιόμετρα ώστε τα τέλη να βγάζουν τα λεφτά τους; Με τα μέτρα που πήρατε μας δίνετε ένα ισχυρό κίνητρο να ξεχάσουμε το περπάτημα και τις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να χρησιμοποιούμε περισσότερο το ΙΧ μας…

  Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 00:41 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ Α.Π.Ε. ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
  ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΠΑΤΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ …

  Π.Χ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΚΥΒΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 3.ΟΟΟ cc

 • 23 Δεκεμβρίου 2009, 20:36 | DHMHTRIOS S. DENDRINOS

  AN KAI OPADOS THS NEAS DHMOKRATIAS, SYMFONO SE POLLA THEMATA ME TON PROTHYPOYRGO GEORGIO PAPANDREOY.

  ENA APO TA THEMATA POY DEN SYMFONO, STA GENIKA ALLA OXI STA EPI MEROYS, EINAI TO THEMA TON LEGOMENON ‘KLIMATIKON ALLAGON’ KAI TOY ROLOY TOY ANTHROPOY SE AYTES. KLIMATIKES ALLAGES YPHRXAN, YPARXOYN KAI THA YPARKSOYN, ANEKSARTHTA TOY TI KANEI O ANTHROPOS. TO OLON THEMA TO XRHSIMOPOIOYN ORISMENOI KYKLOI THS AKRAS PAGOSMIAS ARISTERAS GIA OFELOS TON BLEPSEON TOYS (THS DIKTATORIAS THS «NEAS PANKOSMIAS TAKSHS»). AYTA TA IDEOLOGIKA THEMATA EINAI POLY DESMEYTIKA KAI ANTIPARAGOGIKA GIA THN KOINONIKH, OIKONOMIKH, THRHSKEYTIKH, KAI POLYTISTIKH ONTOTHTA THS ELLADAS.

  GIA TA EIDIKA THEMATA TOY, DHLADH TO NA EIMASTE KALOI KAI YPEYTHYNOI DIAXEIRISTES TOY PERIBALONTOS, SAN ARXITEKTONAS EIMAI (AN OXI APOLYTA, SXETIKA) SYMFONOS ME TON GEORGIO PAPANDREOY. DEN EIMAI SYMFONOS SE EIDIKA THEMATA MOY THA DYSKOLEPSOYN POLY KATA THN GNOMH MOY TON OIKONOMIKO KAI KATASKEYASTIKO TOMEA THS ELLADAS. ALLA DEN YPARXEI XOROS GIA MIA PLHRH PAROYSIASH AYTON, EDO. EYXARISTO POLY.

 • Άρθρο 8

  Να μην προστεθεί η παράγραφος 1 στο άρθρο 8 του ν.1650/1986.
  Είναι αδιανόητο να θυσιάσουμε το ελληνικό περιβάλλον και να υποτιμήσουμε τις τοπικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις για χάρη της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. Είναι λογική αντίφαση η θυσία του περιβάλλοντος για το περιβάλλον. Όχι μόνο δεν πρέπει να κατασκευάσουμε τίποτα στα βουνά και τα ποτάμια αλλά τώρα που αυτά τα ευαίσθητα οικοσυστήματα καταπονούνται από την κλιματική αλλαγή να τα προστατέψουμε ακόμη περισσότερο.

  Να μην προστεθεί η νέα παράγραφος 6 στο άρθρο 19 του ν.1650/1986.
  Η πρόσθεση του άρθρου 6 θα οδηγήσει στην καταστροφή των εθνικών πάρκων.

  Να μην προστεθεί το εδάφιο δ’ στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν.2742/1999.
  Η προστασία του κλίματος και η προώθηση της ενεργειακής αυτοδυναμίας της χώρας καλύπτονται από τα υπάρχοντα εδάφια του ν.2742/1999, που αναφέρονται τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης.

  Να μην προστεθεί το εδάφιο ιβ’ στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν.2742/1999.
  Σκοπός του προτεινόμενου εδαφίου ιβ’ και ιδιαίτερα η φράση «κατά προτεραιότητα» έχει σκοπό να υποβαθμίσει όλες τις αρχές που αναφέρονται στα υπόλοιπα εδάφια του άρθρου και να αναγάγει τις ΑΠΕ σε άγιο σκοπό.

 • 16 Δεκεμβρίου 2009, 19:30 | Σαμαράς Νίκος

  Αγαπητή Κυρία Υπουργέ,

  Κατ’αρχάς ευχαριστούμε που μας δίνετε βήμα να εκφράσουμε την άποψη μας.

  Με την οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθορίζεται, εκτός των άλλων, η ανάγκη χρησιμοποίησης λεβήτων βιομάζας ως πηγή ενέργειας για θέρμανση σε οικιακές εγκαταστάσεις.

  Τί σκοπεύετε να κάνετε σχετικά με την απαγόρευση των λεβήτων βιομάζας σε Αττική και Θεσσαλονίκη και την κατάργηση της περιβόητης Υπουργικής Απόφασης 103/1993 η οποία και έρχεται σε αντίθεση με την ως άνω οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου?

  Γνωρίζουμε ότι σας έγινε σχετική ερώτηση στην Βουλή από βουλευτές του Σύριζα, καθώς και γνωρίζουμε ότι το ίδιο είχε ρωτήσει και η συνάδελφος σας Κα Αννυ Ποδηματά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Τέλος, γνωρίζουμε ότι απαντήσατε πώς το θέμα το χειρίζεται το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης το οποίο και θα εκπονήσει μελέτη.

  Παρακαλούμε επιτρέψτε μας να εκφράσουμε κάποιες απορείες:

  Με την ισχύ αυτής της απόφασης, αποκλείετε από την χρήση λεβήτων βιομάζας περίπου τον μισό πληθυσμό της Ελλάδας, με πολλαπλάσιες απώλειες λόγω διαμόρφωσης κοινής γνώμης, παραπληροφόρησης, κ.α. Ενδεικτικό είναι ότι Πολεοδομία μεγάλης πόλης της Πελοποννήσου με αφθονία σε πυρηνόξυλο (βιομάζα από ελιά!!!) αυθαίρετα επεκτείνει την απαγόρευση της Υ.Α. 103/1993 και στην περιοχή της! Αναρωτιέμαι αν κάνει το ίδιο και για τα τζάκια! Η Υ.Α. του 1993 είχε ώς σκοπό την μείωση των εκπεμπόμενων μικροσωματιδίων…αλλά το 1993! Ένας σύγχρονος λέβητας βιομάζας εκπέμπει 10 φορές λιγότερα σωματίδια από ένα τζάκι …10 φορές μικρότερο σε ισχύ! Για ποιες υψηλές εκπομπές σωματιδίων μιλάτε?

  Θα εκπονηθεί μελέτη και για την λειτουργία των τζακιών και τις εκπομπές μικροσωματιδίων από αυτά?

  Πώς θα προωθηθούν τα φωτοβολταϊκά για τα οποία και δείχνουν τόσο ενδιαφέρον όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς χωρίς λέβητα βάσης? Η’ θεωρείτε ότι με λέβητα πετρελαίου ως βάση αντιμετωπίζεται η κλιματική αλλαγή?

  Πώς θα δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη και έξοδος από την κρίση όταν περιμένουμε να εκπονηθούν μελέτες? Οι χώρες της βόρειας Ευρώπης που χρησιμοποιούν την βιομάζα με πλήρη επιτυχία εδώ και δεκαετίες (χαρακτηριστικά το 85% των πωλήσεων λεβήτων στην Αυστρία σήμερα είναι βιομάζας!) δεν έχουν εκπονήσει μελέτες? Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ήδη υπάρχουσες μελέτες για επίσπευση διαδικασιών? Στην υπόλοιπη Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας και της Ισπανίας με παρόμοιο κλίμα με την χώρα μας) δεν συναντούν προβλήματα μικροσωματιδίων? Και αν όχι, μήπως από κάπου αλλού δημιουργείται το πρόβλημα στην Ελλάδα και όχι από τους λέβητες? Μήπως να ρωτήσουμε τους κατοίκους της Κοζάνης σχετικά?

  Υπάρχουν έτοιμοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί που εφαρμόζονται με επιτυχία (πχ EN 303-5) … πιστεύουμε ότι θα ήταν μία πολύ σοφή κίνηση η χρησιμοποίηση αυτής της δοκιμασμένης τεχνολογίας και στην Ελλάδα. Κανείς δεν επιθυμεί την ακατάσχετη χρήση τους χωρίς έλεγχο εκπομπών…εξ’άλλου αυτό είναι που θα διαχωρίσει και τους αμνούς από τα ερίφια, πολλοί όμως επιθυμούν την χρήση τους!

  Η άρση της απαγόρευσης των λεβήτων βιομάζας στην Αττική και την Θεσσαλονίκη, πλέον των προφανών περιβαλλοντικών ωφελειών, θα απελευθερώσει την αγορά βιομάζας στην Ελλάδα με παράλληλη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας και αύξηση του ΑΕΠ λόγω τόνωσης της εγχώριας παραγωγής.

  Παρακαλούμε όπως συνεχίσετε το άξιο συγχαρητηρίων έργο σας λαμβάνοντας υπόψη τα άνωθεν και ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

  Με εκτίμηση
  Σαμαράς Νίκος
  Κατασκευαστής Λεβήτων

 • 11 Δεκεμβρίου 2009, 02:58 | panagis

  Υπαρχουν εργοστασια ανακυκλωσης ? Τωρα θα λειτουργησουν και με ανανεωσιμες πηγες ενεργειας? Ο δημος αθηναιων ανακυκλωνει?

 • 10 Δεκεμβρίου 2009, 11:55 | ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

  ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕ

  ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΑΝ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΘΑ ΕΝΤΑΞΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Α.Π.Ε.
  ΟΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (ΤΑΡΑΤΣΕΣ), ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΜΕΝΟΥΝ ΑΝΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ,ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΜΩΣ ΜΕΤΑ ΘΑ ΑΠΟΣΒΕΣΤΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΑ, ΑΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Α.Π.Ε.
  ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΑΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΑ ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΤΗ ΔΕΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΠΗΓΗΣ ΕΣΟΔΩΝ.ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΘΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ:

  1. ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

  2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΗΔΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙΝΑ ΑΠΟΣΒΕΝΕΤΑΙ ΤΟ ΥΠΕΡΟΓΚΟ ΧΡΕΟΣ ΑΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,
  ΣΤΑΔΙΑΚΑ

  3. ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΟΦΕΛΗΣΕΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ.

  ΕΥΧΟΜΕΝΟΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

  ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ
  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

 • 9 Δεκεμβρίου 2009, 18:49 | Παππά

  Κυρία Υπουργέ,

  γιατί δεν δίνονται κίνητρα στους απλούς πολίτες να βάλουν φωτοβολταικά, θέρμανση απο ηλιακή ενέργεια, ανεμογενήτριες στα σπίτια τους για δική τους χρήση? Ακόμη και το ΦΠΑ το πληρώνουμε, ενώ σε άλλες χώρες της Ε.Ε. τουλάχιστον απαλλάσσεται η αγορά ΑΠΕ απο το ΦΠΑ. Για ένα μέσο κόστος 12.000 Ευρώ για ένα σπίτι 80-100 τ.μ, για αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταικών με μπαταρίες το ΦΠΑ είναι πάνω απο 2.000 Ευρώ…..). Στην Γαλλία πέρυσι ο Σαρκοζί έδωσε 30.000 Ευρώ 10ετές άτοκο δάνειο σε κάθε Γάλλο που επιθυμεί να προβεί σε εργασίες εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι του (κουφώματα, τζάμια, θέρμανση, φωτοβολταικά κ.α).Εδώ έχουμε μία φοροαπαλλαγή έως 500 Ευρώ για τα μάτια του κόσμου…Τι να πάρεις με 500 Ευρώ?Είναι απαράδεκτο! Πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρξουν ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ στην χώρα μας κίνητρα για κάθε ιδιοκτήτη να τοποθετήσει ΑΠΕ στο σπίτι του, για δική του χρήση, χωρίς να χρειάζεται να συνδέεται με την ΔΕΗ (θα έλεγα μάλιστα να έχει την δυνατότα αποσύνδεσης απο την ΔΕΗ), να ταλαιπωρείται με την γραφειοκρατεία κλπ. και σε καμμία περίπτωση να μην αναγκάσουμε τον κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη που επιθυμεί να βάλει φωτοβολταικά στο σπίτι του για δική του εξοικονόμηση ενέργειας, να χρειάζεται την οποιαδήποτε άδεια(γιατί κάτι τέτοιο είχε ακουστεί επι κυβερνήσεως Ν.Δ.!!)Έλεος.Να είστε σίγουροι ότι εάν υπάρξουν σοβαρά κίνητρα προς αυτήν την κατεύθυνση θα υπάρξει σημαντική κινητοποίηση των πολιτών, εξοικονόμηση ενέργειας και κυρίως ευαισθητοποίηση στην κατανάλωση ενέργειας.Καλό κουράγιο και να σας πώ ότι χαίρομαι ως πολίτης να βλέπω μια Υπουργό που το παλεύει και μπράβο σας!!

 • 9 Δεκεμβρίου 2009, 14:43 | ΣΜΑΡΩ ΜΠΕΡΤΕ

  Κυρία Υπουργέ,

  ως νέος,ευαισθητοποιημένος άνθρωπος και Μηχανικός Περιβάλλοντος,στηρίζω την ενέργεια αυτή που κάνετε στο μεγάλο θέμα της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. Θεωρώ ότι χρειάζεται να αξιοποιηθούν οι νέες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα δύναται να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησεις σε επαγγελματικό επίπεδο.
  Μια πρόταση που έχω και αφορά την προστασία για τα δάση και όχι μόνο, είναι η σύσταση Περιβαλλοντικής Αστυνομίας, ένος νέου τμήματος που θα περιφρουρεί αποκλειστικά και θα ασχολείται με αυτό το κομμάτι.
  Επίσης, η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος ξεκινάει απο την μικρή ηλικία και για να γίνει βίωμα,είναι απαραίτητο να γαλουχηθούν πολίτες ευαισθητοποιημένοι περιβαλλοντικά. Η κατάλληλη περιβαλλοντική εκπαίδευση καθίσταται αναγκαία απο την προσχολική ηλικία και σε όλη την διάρκεια των εκπαιδευτικών χρόνων του παιδιού. Για αυτό κρίνεται σκόπιμο να εισαχθούν περισσότερα και εντατικότερα τα μαθήματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως βασικά μαθήματα. Δημιουργούνται έτσι και άλλες νέες θέσεις εργασίας στον εκπαιδευτικό τόμέα, κάτι για το οποίο δεν προβλέπεται αυτην την στιγμή για τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

  Με εκτίμηση,
  Μπερτέ Σμαρώ
  Μηχανικός ΠεριβάλλοντοςΤΕ