Άρθρο 3 Διατάξεις για την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας

1. Στο τέλος του στοιχείου στ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91Α’), προστίθενται εδάφια ως ακολούθως :

«Προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση δεν απαιτείται για τους υβριδικούς σταθμούς και τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στις περιπτώσεις αυτές, κατά τη διαδικασία έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων θα εξετάζονται κατ’ ελάχιστον η συμβατότητα της δραστηριότητας προς τις απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος, η συμβατότητα της δραστηριότητας προς τις εκάστοτε υφιστάμενες κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασμού, οι εναλλακτικές λύσεις συμπεριλαμβανομένης της μηδενικής και θα τηρούνται όλες οι απαιτήσεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας για την ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού στην διαδικασία εγκρίσεως του οικείου σχεδίου.»

2. Το άρθρο 8 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :

«Άρθρο 8
1. Για την εγκατάσταση ή επέκταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., απαιτείται σχετική άδεια. Η άδεια αυτή εκδίδεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, εντός των ορίων της οποίας εγκαθίσταται ο σταθμός, για όλα τα έργα για τα οποία αρμόδιος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση είναι ο Νομάρχης ή ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1650/ 1986 (ΦΕΚ 160Α’), όπως ισχύει, και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.
Η άδεια εγκατάστασης εκδίδεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών. Ο έλεγχος αυτός πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει ολοκληρωθεί εντός διαστήματος τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της σχετικής αίτησης. Αν δεν εκδοθεί η άδεια εντός του ανωτέρω διαστήματος, ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας εκδίδει διαπιστωτική πράξη, στην οποία παρατίθεται ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία για την αδυναμία εκδόσεως της άδειας. Η πράξη αυτή με όλον τον φάκελο διαβιβάζεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο οποίος αποφασίζει για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή των ανωτέρω εγγράφων.
2. Η άδεια εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των οποίων αρμόδιος είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και οι κατά περίπτωση συναρμόδιοι Υπουργοί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1650/1986 και τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σύμφωνα με τη διαδικασία και εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.
3. Μετά την έκδοση άδειας παραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος νόμου ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης αιτείται ταυτόχρονα:
α) τη χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή,
β) τη χορήγηση της κατά το ν.998/1979 (ΦΕΚ 289Α’) έγκρισης επέμβασης, εφόσον απαιτείται, από την αρμόδια διεύθυνση της οικείας Περιφέρειας. Η σχετική απόφαση για την έγκριση επέμβασης εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας
γ) τη χορήγηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Ε.Π.Ο.), από την αρμόδια διεύθυνση της οικείας Περιφέρειας ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κατά περίπτωση για σταθμούς της παραγράφου 1 ή την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για σταθμούς της παραγράφου 2.
Για την έκδοση των αποφάσεων των περιπτώσεων β) και γ) της παρούσας παραγράφου, οι οποίες μεταξύ τους είναι ανεξάρτητες, ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5.
4α. Για την έκδοση της απόφασης Ε.Π.Ο. υποβάλλεται ο φάκελος και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) στην αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αρχή. Ο φάκελος θεωρείται πλήρης, εάν εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή του δεν ζητηθούν εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο συμπληρωματικά στοιχεία. Η αναζήτηση συμπληρωματικών στοιχείων από την αρμόδια αρχή είναι δυνατή μία μόνον φορά. Η αρχή εξετάζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα προτεινόμενα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης και εκδίδει την απόφασή της επί της Ε.Π.Ο. μετά από γνώμη του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου, εφόσον απαιτείται, εντός τεσσάρων (4) μηνών από τον χρόνο που ο φάκελος και η Μ.Π.Ε. θεωρήθηκαν πλήρεις. Ειδικά, στην περίπτωση έργων της υποκατηγορίας 3 της δεύτερης (Β’) κατηγορίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, που κατατάσσονται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας στην υποκατηγορία 4 της δεύτερης κατηγορίας (Β’) , η απόφαση Ε.Π.Ο. εκδίδεται από το Νομάρχη εντός δύο (2) μηνών από τη διαβίβαση σε αυτόν του σχετικού φακέλου.
β. Οι κατά νόμο προβλεπόμενες γνωμοδοτήσεις, οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων Α.Π.Ε., περιορίζονται αποκλειστικά στα θέματα αρμοδιότητας κάθε γνωμοδοτoύντος φορέα και στην τήρηση των όρων και προϋποθέσεων χωροθέτησης που προβλέπονται στο κατ’ άρθρο 7 του ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207A’) εκδοθέν Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως ισχύει κατά περίπτωση. Οι αρμόδιες αρχές για την έκδοση Ε.Π.Ο. ελέγχουν το περιεχόμενο των ανωτέρω γνωμοδοτήσεων ως προς τη συμβατότητά του με την αρμοδιότητα των αρχών ή φορέων που γνωμοδοτούν. Σε περίπτωση διαπίστωσης ασυμφωνίας μεταξύ αυτών, οι γνωμοδοτήσεις επιστρέφονται για διόρθωση ή συμπλήρωση στις αντίστοιχες υπηρεσίες.
γ. Οι τασσόμενες κατά τις κείμενες διατάξεις προθεσμίες για την υποβολή των γνωμοδοτήσεων ορίζονται στο σύνολό τους ως αποκλειστικές. Η τυχόν άπρακτη παρέλευσή τους δεν κωλύει την πρόοδο της διαδικασίας για την έκδοση Ε.Π.Ο.
5α. Η κατά το άρθρο 58 παράγραφος 2 του ν. 998/1979 έγκριση επέμβασης εντός δασών ή δασικών εκτάσεων ή εν γένει εκτάσεων τις οποίες διαχειρίζεται η δασική υπηρεσία, για την εκτέλεση των εκεί αναφερόμενων έργων υποδομής και εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., εκδίδεται αυτοτελώς, μη ενσωματούμενη στην αντίστοιχη Ε.Π.Ο., από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση πράξης έγκρισης επέμβασης είναι η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου δασαρχείου.
β. Στο πλαίσιο της εξέτασης ενός έργου Α.Π.Ε., συμπεριλαμβανομένων των έργων σύνδεσής του, από τις δασικές υπηρεσίες, η μορφή της υπό κρίσιν έκτασης θα προκύπτει από την εικόνα των παλαιότερων αεροφωτογραφιών που διαθέτει η δασική υπηρεσία. Ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979, για να εξακριβωθεί η μορφή ή ο χαρακτήρας της υπό κρίσιν έκτασης.
γ. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί η κατ’ αρ. 14 του ν.998/1979 πράξη χαρακτηρισμού από τον αρμόδιο Δασάρχη στο πλαίσιο της εξέτασης ενός έργου Α.Π.Ε., συμπεριλαμβανομένων των έργων σύνδεσής του, μετά την κατά νόμο δημοσιοποίησή της, αυτή έχει το τεκμήριο της νομιμότητας και δεσμεύει τις αρμόδιες υπηρεσίες της Διοίκησης, οι οποίες οφείλουν, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου, να προωθήσουν το φάκελο της έγκρισης επέμβασης σε εκτάσεις που διαχειρίζονται από τη δασική υπηρεσία, να χορηγήσουν την έγκριση επέμβασης, να εγκρίνουν τους οικείους περιβαλλοντικούς όρους, να εκδώσουν την άδεια εγκατάστασης καθώς επίσης και πρωτόκολλο εγκατάστασης στην έκταση, ασχέτως εάν έχει υποβληθεί ή όχι εμπρόθεσμα ένσταση κατά της πράξης χαρακτηρισμού.
6. Ο αρμόδιος Διαχειριστής χορηγεί εντός τεσσάρων (4) μηνών την αιτηθείσα Προσφορά Σύνδεσης, η οποία καθίσταται οριστική και δεσμευτική με την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης Ε.Π.Ο., και η οποία έχει ισχύ για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας παραγωγής.
7. Μετά τη χορήγηση της Προσφοράς Σύνδεσης και την έκδοση της αντίστοιχης Ε.Π.Ο., ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα:
ι) να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.3468/2006, όπως ισχύει,
ιι) να υποβάλει αίτηση για την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης και της Σύμβασης Πώλησης, σύμφωνα με τα άρθρα 9,10 και 12 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, και τους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος και του Δικτύου, οι οποίες δύναται να υπογραφούν πριν αλλά ενεργοποιούνται μετά τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης,
ιιι) να υποβάλει αίτηση για την έκδοση των αδειών, πρωτοκόλλων ή λοιπών εγκρίσεων που απαιτούνται από τη δασική και πολεοδομική νομοθεσία, οι οποίες εκδίδονται χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης.
8. Για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι συνδέονται με το Σύστημα, το Δίκτυο ή το Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, τηρούνται υποχρεωτικά και όσα επιπλέον προβλέπονται στους Κώδικες Διαχείρισης για τη σύνδεση σταθμών. Περίληψη της άδειας εγκατάστασης δημοσιεύεται, με ευθύνη του κατόχου της, σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και σε μία τοπική εφημερίδα της περιφέρειας, στα όρια της οποίας πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθμός.
9. Η άδεια εγκατάστασης ισχύει για δύο (2) έτη και μπορεί να παρατείνεται, κατά ανώτατο όριο, για ίσο χρόνο, μετά από αίτηση του κατόχου της, εφόσον:

α) κατά τη λήξη της διετίας έχει εκτελεσθεί έργο, οι δαπάνες του οποίου καλύπτουν το 50% της επένδυσης ή
β) δεν πληρούται η προϋπόθεση του ανωτέρω εδαφίου α’ αλλά έχουν συναφθεί οι αναγκαίες συμβάσεις για την προμήθεια του εξοπλισμού ο οποίος απαιτείται για την υλοποίηση του έργου. Η σύναψη συμβάσεων κατά το προηγούμενο εδάφιο δεν απαιτείται αν υφίσταται δικαστική αναστολή εκτέλεσης της άδειας εγκατάστασης ή άλλης άδειας που είναι απαραίτητη για τη νόμιμη εκτέλεση του έργου.
Στις περιπτώσεις α) θαλάσσιων αιολικών πάρκων, β) συγκροτημάτων αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος μεγαλύτερης από 100 MW, γ) αιολικών πάρκων που συνδέονται με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα μέσω ειδικού προς τούτο υποθαλασσίου καλωδίου, δ) υβριδικών έργων Α.Π.Ε., και ε) άλλων σύνθετων έργων Α.Π.Ε., είναι δυνατή η έγκριση παράτασης της ισχύος της άδειας εγκατάστασης για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου, μετά την υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης με συνημμένο χρονοδιάγραμμα από τον κάτοχο της αδείας.

10. Για τη λειτουργία σταθμών που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 απαιτείται και άδεια λειτουργίας. Η άδεια αυτή χορηγείται με απόφαση του οργάνου που είναι ή κατέστη κατά την παράγραφο 1 αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και έλεγχο από τα αρμόδια όργανα της τήρησης των τεχνικών όρων εγκατάστασης κατά τη δοκιμαστική λειτουργία του σταθμού, καθώς και έλεγχο από το Κ.Α.Π.Ε. της διασφάλισης των αναγκαίων λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του εξοπλισμού του σταθμού. Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων και της διαδικασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που προβλέπεται στην παράγραφο 15 του παρόντος άρθρου.
Είναι δυνατή η έκδοση τμηματικών αδειών λειτουργίας, κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου Α.Π.Ε. για πλήρως αποπερατωθέντα τμήματα αυτού τα οποία έχουν τεχνική και λειτουργική αυτοτέλεια μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο.
11. Η άδεια λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ισχύει για είκοσι (20) τουλάχιστον έτη και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι ίσο χρονικό διάστημα. Η χορήγηση της άδειας λειτουργίας δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση εφοδιασμού ή ανανέωσης της ισχύος άλλων
αδειών που απαιτούνται από σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Αν μεταβιβασθεί η κυριότητα του σταθμού, ο νέος κύριος υποκαθίσταται, έναντι του Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δικαιοπάροχού του. Αν μεταβιβασθεί η κυριότητα του σταθμού,
στο νέο κύριο μεταβιβάζεται και η άδεια παραγωγής, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε..
Μετά τη μεταβίβαση αυτή τροποποιείται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, η
άδεια λειτουργίας στο όνομα του νέου κυρίου του σταθμού.

12. Η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ισχύει για δέκα (10) έτη και μπορεί να ανανεώνεται, μία ή περισσότερες φορές, μέχρι ίσο χρόνο, κάθε φορά.

13. Για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εξαιρούνται από την υποχρέωση άδειας παραγωγής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4, δεν απαιτείται η λήψη άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας. Για τους σταθμούς αυτούς απαιτείται η κατά την κείμενη νομοθεσία περιβαλλοντική αδειοδότηση. Φωτοβολταϊκοί σταθμοί, ανεξαρτήτως ισχύος, και ανεμογεννήτριες που εγκαθίστανται σε κτίρια ή/και άλλες δομικές κατασκευές ή εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων, καθώς και σταθμοί Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται σε γήπεδα και οι οποίοι χαρακτηρίζονται από την κείμενη νομοθεσία ως μη οχλούσες δραστηριότητες με την εξαίρεση των υδροηλεκτρικών σταθμών, εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
14. Στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τηρείται μητρώο αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Στο μητρώο αυτό καταχωρίζονται οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και οι περιπτώσεις εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης των αδειών αυτών. Αν τροποποιηθεί ή μεταβιβασθεί η άδεια παραγωγής, γίνεται σχετική ενημέρωση στο μητρώο και καταχωρίζεται η απόφαση τροποποίησης, όπου απαιτείται. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζονται ο τρόπος οργάνωσης, τήρησης και ενημέρωσης του μητρώου και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

15. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι διαδικασίες και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την έκδοση των αδειών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.»

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 17:43 | Αργύρης Μπακογιάννης

  Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
  Αξιότιμα στελέχη του Υπουργείου,

  Στη παράγραφο 8 του άρθρου 3 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου προβλέπεται η δημοσίευση περίληψης της άδειας εγκατάστασης, αλλά δε προβλέπεται κάτι ανάλογο και σε περίπτωση τροποποίησής της (όπως ισχύει με τις άδειες παραγωγής). Δημοσίευση σε περίπτωση τροποποίησης δε προβλέπεται ούτε από στο ΦΕΚ Β’ 1153/10.07.2007 «Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».

  Η παράγραφος 12 του άρθρου 3 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής: «Η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ισχύει όσο ισχύει και η αντίστοιχη άδεια παραγωγής και μπορεί να ανανεώνεται αυτόματα με την ανανέωση της διάρκειας ισχύος της άδειας παραγωγής για ίσο και πάλι χρόνο.»
  Η ανωτέρω πρόταση για την αλλαγή του άρθρου γίνεται γιατί είναι προφανές ότι Περιβαλλοντικοί Όροι θα πρέπει να ανανεώνονται ώστε να ισχύουν όσο ισχύει και η Άδεια Παραγωγής σε κάθε περίπτωση (είτε ανά δέκα (10) έτη, είτε παράλληλα με την Άδεια Παραγωγής).

  Στη τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 3 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου προτείνεται να προστεθεί η πρόταση: «Το μητρώο αυτό θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.»

  Μετά τιμής,

  Αργύρης Μπακογιάννης
  Τεχνολόγος Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 17:39 | Ιωαννης Γριβας Δασολογος Δ/νση Δασων Βιωτιας

  Σωστή η πρόβλεψη για ενα στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ΜΠΕ),θα πρέπει ομως να περιλαμβάνει αναλυτικά (σέ επίπεδο μελετών)ολα τα έργα κύρια και συνοδά του ΑΣΠΗΕ και για την οδοποιία θα λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη το ισχύον διαχειριστικό σχέδιο. Είναι λάθος η πρόβλεψη του Ν/Σ οτι,για την έκδοση επέμβασης απαραίτητη προυπόθεση είναι η σύμφωνη γνώμη του τοπικού Δασαρχείου,αφού θα παρουσιάζεται το φαινόμενο να εχει εγκριθεί η ΜΠΕ με την σύμφωνη γνώμη της δασικής υπηρεσίας στο αντίστοιχο επίπεδο ανάλογα την κατηγορία του έργου (ισχύει η υποβολή της γνώμης ιεραρχικά ) ,και στην συνέχεια να μην χορηγείται η έγκριση επέμβασης.
  Απαιτείται να ξεκαθαριστεί επακριβώς σε ποιές εκτάσεις είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση εργων απο ΑΠΕ.Κατά την αποψή μου η εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ (Α/Γ) να επιτρέπεται μόνον στις δασικές εκτάσεις και τις χορτολιβαδικές (παρ. 2 & 6β,6γ αρθ. 3 Ν998/79) ενω τα φωτοβολταικά πάρκα μόνον στις χορτολιβαδικές ,αφού απαιτείται αποψίλωση της βλάστησης .
  Η διαδικασία του αρθ. 14 Ν. 998/79 να ακολουθείται μόνον στην περίπτωση πού αμφισβητείται ο δασικός χαρακτήρας της έκτασης η δέν υπάρχουν στοιχεία πού να εξάγεται ο χαρακτήρας. (π.χ δασοπονικά σχέδια ).Είναι λάθος η πρόβλεψη να εκδίδεται η εγκιση επέμβασης στην περίπτωση άσκησης αντιρήσεων ενώπιον των ΑΕΕΔΑ για τον χαρακτήρα της έκτασης αφου στην περίπτωση ακύρωσης του χαρακτηρισμου η επένδυση δέν θα στηρίζεται σε νόμιμη διοικητική διαδικασία.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 17:13 | TERRA NOVA Ε.Π.Ε.

  Παράγραφος 2 (στοιχείο 4α)
  Οι 4 μήνες θεωρούνται υπερβολικό διάστημα για την διαδικασία έκδοσης της ΕΠΟ λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος του παρόντος Σχεδίου Νόμου είναι η επίσπευση των αδειοδοτικών διαδικασιών. Εκτός αυτού το εν λόγω χρονικό διάστημα βρίσκεται σε αντίθεση με τα οριζόμενα σε σχέση με τις διαδικασίες για έκδοση ΕΠΟ στην ΚΥΑ 104247/2006.
  Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ απαιτείται εκτός του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου, η γνώμη και άλλων υπηρεσιών. Επιπλέον, πρέπει και το Νομαρχιακό Συμβούλιο να ακολουθήσει για την γνωμοδότηση του τα χρονικά όρια που ορίζει η ΚΥΑ 104247/2006. Πρέπει λοιπόν να αναδιατυπωθεί η σχετική παράγραφος του Σχεδίου Νόμου.
  Τέλος, να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την συγκεκριμένη ΚΥΑ αλλά και με την ΚΥΑ 11014/2003, η γνωμοδότηση του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου απαιτείται σε κάθε περίπτωση. Ως εκ τούτου η φράση «εφόσον απαιτείται» για την εν λόγω γνωμοδότηση πρέπει να παραληφθεί.

  Παράγραφος 2 (στοιχείο 4β)
  Θεωρούμε ότι οι γνωμοδοτούσες υπηρεσίες πρέπει να περιορίζονται αποκλειστικά στα θέματα αρμοδιότητάς τους. Σε περίπτωση διαπίστωσης από τις αρμόδιες αρχές για την έκδοση ΕΠΟ ότι κάποιες γνωμοδοτήσεις δεν είναι συμβατές με τις αρμοδιότητες των αρχών ή φορέων που γνωμοδοτούν, τότε οι γνωμοδοτήσεις αυτές δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την έκδοση ΕΠΟ. Επιπλέον, η διαδικασία επιστροφής των γνωμοδοτήσεων προκειμένου να συμπληρωθούν ή να διορθωθούν θα πρέπει να γίνεται αυστηρά μέσα στα χρονικά διαστήματα που ορίζονται στην σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία (ΚΥΑ 104247/2006) και να μην δίνεται πίστωση χρόνου στις περιπτώσεις αυτές. Διαφορετικά θα διατηρηθεί η παρούσα κατάσταση, όπου πραγματικά «ξεχειλώνει» η αδειοδοτική διαδικασία εξαιτίας των καθυστερήσεων των γνωμοδοτουσών υπηρεσιών και της σχετικής ανοχής από την άλλη μεριά της αδειοδοτούσας αρχής.
  Τέλος, θεωρούμε σκόπιμο όσον αφορά στις αναφορές στις χωροταξικές προϋποθέσεις των έργων ΑΠΕ να γίνονται στην ΚΥΑ 49828/2008, η οποία έχει εξειδικευτεί στα έργα ΑΠΕ, και όχι στον Ν. 2742/1999, ο οποίος αποτελεί γενικό νομοθέτημα για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό.

  Παράγραφος 2 (στοιχείο 5α)
  Καταρχήν θέλουμε να τονίσουμε ότι, συμφωνούμε απόλυτα με την ανεξαρτητοποίηση της διαδικασίας έγκρισης επέμβασης από την διαδικασία έκδοσης της ΕΠΟ των έργων ΑΠΕ διότι, όπως εξάλλου είχαμε διατυπώσει και με τις από 12.5.2009, 20.10.2009, 23.10.2009 σχετικές Επιστολές μας προς το ΥΠΕΚΑ, η υφιστάμενη διαδικασία της έγκρισης επέμβασης οδηγεί σε μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις.
  Στην τελευταία πρόταση πρέπει να συμπληρωθεί ότι σε περίπτωση που η γνώμη του αρμόδιου δασαρχείου είναι αρνητική θα πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένη προκειμένου να εκδοθεί τελικά αρνητική απόφαση για την έγκριση επέμβασης. Επιπλέον, πρέπει να εξεταστεί τι μέτρα θα πρέπει να ληφθούν για τις περιπτώσεις όπου το αρμόδιο δασαρχείο δεν ανταποκρίνεται στις αιτήσεις και δεν προχωράει στην έκδοση γνωμοδότησης μέσα στο απαιτούμενο χρονικό διάστημα εξαιτίας καθυστερήσεων είτε αιτιολογημένων (λειτουργικά προβλήματα της υπηρεσίας όπως έλλειψη υπαλλήλων) είτε αναιτιολόγητων. Η μέχρι τώρα εμπειρία έχει δείξει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι αιτήσεις παγώνουν επ΄αόριστο και χωρίς καμία επίσημη απάντηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
  Παράγραφος 2 (στοιχείο 5γ)
  Δεν είναι δυνατόν να μην δίνεται το δικαίωμα της εμπρόθεσμης υποβολής ενστάσεων σε μία διαδικασία διοικητικής απόφασης. Ασχέτως από το εάν θα γίνει αποδεκτή ή όχι η όποια ένσταση, το δικαίωμα αυτό πρέπει να διατηρηθεί, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι οι αβάσιμες και ατεκμηρίωτες ενστάσεις θα κωλύουν κατά οιονδήποτε τρόπο την αδειοδοτική διαδικασία.
  Επιπλέον, πρέπει να αλλάξει η διατύπωση όλου του εδαφίου. Πρέπει να διαγραφεί η έκφραση «δεσμεύει τις αρμόδιες υπηρεσίες της Διοίκησης, οι οποίες οφείλουν, ….» διότι είναι σαν να προκαταβάλλει τις υπηρεσίες να προχωρήσουν οπωσδήποτε στην έκδοση των σχετικών αδειών από την στιγμή που θα έχει εκδοθεί η σχετική πράξη χαρακτηρισμού. Ουσιαστικά με αυτήν την διατύπωση απαξιώνεται η όλη αδειοδοτική διαδικασία και φαίνεται σαν να πέφτει το όλο βάρος της αδειοδότησης σε μία και μόνη διοικητική απόφαση.
  Παράγραφος 2 (στοιχείο 6)
  Πρέπει να σημειωθεί ότι βάσει των διατάξεων του Σχεδίου Νόμου, ο φάκελος της ΜΠΕ ενός έργου ΑΠΕ κατατίθεται στην αρμόδια αρχή παράλληλα με την αίτηση στον Διαχειριστή του Συστήματος για την διατύπωση της προσφοράς σύνδεσης. Όμως η σύνδεση του έργου με το Σύστημα ή το Δίκτυο αποτελεί συνοδό έργο, το οποίο πρέπει να περιγράφεται επακριβώς στην ΜΠΕ κατά το στάδιο της έκδοσης ΕΠΟ. Λόγω του ότι οι διαδικασίες ΕΠΟ και οριστικής προσφοράς θα εξελίσσονται ταυτόχρονα και επομένως σε αυτό το στάδιο δεν θα είναι γνωστά τα οριστικά δεδομένα των έργων σύνδεσης, στον φάκελο της ΜΠΕ θα περιλαμβάνεται η προκαταρκτική μελέτη του Διαχειριστή που εκδίδεται σε προηγούμενο στάδιο (πριν την έκδοση της Άδειας παραγωγής). Επομένως, σε περίπτωση που η οριστική προσφορά διαφοροποιηθεί σε σχέση με την προκαταρκτική μελέτη σύνδεσης, θα πρέπει η ΜΠΕ ή να συμπληρωθεί ή να τροποποιηθεί, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται, δηλαδή ανάλογα με το αν έχει εξεταστεί ο φάκελος από τις αρμόδιες αρχές και σε τι βαθμό.
  Επιπλέον, το διάστημα των 4 μηνών που ορίζεται για την έκδοση της οριστικής προσφοράς σύνδεσης θεωρείται υπερβολικό και ότι θα συμπαρασύρει σε καθυστερήσεις και την διαδικασία της έκδοσης ΕΠΟ ενώ πιθανόν, εάν απαιτηθεί τροποποίηση της υποβληθείσας ΜΠΕ, να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των δαπανών εκ μέρους του επενδυτή.
  Εν κατακλείδι, θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία έτσι όπως έχει διατυπωθεί περιπλέκει την ροή των διαδικασιών ΕΠΟ και διατύπωσης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και θα οδηγήσει σε αύξηση του χρόνου της συνολικής αδειοδοτικής διαδικασίας.
  Εναλλακτικά προτείνουμε η διαδικασία της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης να λαμβάνει χώρα αμέσως μετά την έκδοση της Άδειας Παραγωγής και όχι παράλληλα με την ΜΠΕ, και σαφώς να μειωθεί ο χρόνος του εν λόγω σταδίου (οι 4 μήνες είναι υπερβολικοί).
  Παράγραφος 2 (στοιχείο 12)
  Θεωρούμε ότι η ανανέωση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων των έργων ΑΠΕ κάθε 10 χρόνια δεν παρέχει κάποια διευκόλυνση στο φλέγον θέμα των συγκεκριμένων έργων, το οποίο είναι η κατ’ αρχήν αδειοδότηση τους έως την εγκατάσταση τους. Επιπλέον, απομειώνει την δυνατότητα ελέγχου της περιβαλλοντικά συμβατής ή μη λειτουργίας τους. Είναι σημαντικό η ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων να πραγματοποιείται σε μικρότερα χρονικά διαστήματα από αυτό των 10 ετών. Στόχος της διαδικασίας ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων είναι η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα λειτουργίας του έργου, η εξέταση της επάρκειας των μέτρων που έχουν ληφθεί για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής εγκατάστασης και ο καθορισμός επιπλέον προληπτικών ή επανορθωτικών μέτρων στην περίπτωση που αυτό απαιτηθεί. Προτείνεται η ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων να λαμβάνει χώρα κάθε πέντε χρόνια, ιδίως για τα έργα ΑΠΕ τα οποία εγκαθίστανται σε δασικές εκτάσεις και σε προστατευόμενες περιοχές.

  Γιάννης Σπανός
  Σταυρούλα Μπαραφάκα
  TERRA NOVA Ε.Π.Ε.
  Περιβαλλοντική Τεχνική Συμβουλευτική
  Καισαρείας 39, τκ 11527 Αθήνα
  Τηλ.: 210 7775597
  Fax: 210 7775562
  http://www.terranova.gr

 • ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7:

  Μετά τη χορήγηση της Προσφοράς Σύνδεσης και την έκδοση της αντίστοιχης Ε.Π.Ο., ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα:
  ι) να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.3468/2006, όπως ισχύει

  Η διαδικασία που προβλέπεται για την έκδοση άδειας εγκατάστασης από την ΚΥΑ 13310(ΦΕΚ Β/1153/10.07.2007) περί θεώρησης τοπογραφικού διαγράμματος από τον αρμόδιο διαχειριστή, επιβραδύνει σημαντικά την αδειοδοτική διαδικασία. Ο τρόπος σύνδεσης και οι μελέτες των έργων διασύνδεσης επανεξετάζονται ουσιαστικά πριν την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης και τότε οριστικοποιούνται. Ως εκ τούτου είναι άσκοπη η θεώρηση μιας αρχικής εκτίμησης του τρόπου σύνδεσης πρίν την έκδοση της άδειας εγκατάστασης.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 17:28 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΚΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Κυρία υπουργέ:
  Σας γνωστοποιούμε τους προβληματισμούς των επενδυτών σε έργα ΑΠΕ καθώς και τον ιδιοκτητών γηπέδων που έχουν ενοικιάσει τα ακίνητα τους σε επιχειρήσεις που προτίθεται να κατασκευάσουν φωτοβολταϊκά πάρκα.

  Ένα από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία είναι η βεβαίωση χαρακτηρισμού από τη δασική υπηρεσία, ότι το γήπεδο εγκατάστασης δεν είναι δασική έκταση.
  Έχουμε όμως πολλές περιπτώσεις που η δασική υπηρεσία χαρακτήρισε το γήπεδο δασική έκταση και εν συνεχεία οι αιτούντες το χαρακτηρισμό (επενδυτές, εταιρείες κατασκευής έργων ΑΠΕ, ιδιοκτήτες γηπέδων) κάνοντας χρήση του δικαιώματος που ο νόμος τους παρέχει, υπέβαλαν ένσταση κατά της απόφασης του δασάρχη προκειμένου ο χαρακτήρας του γηπέδου να επανεξεταστεί από την κατά το νόμο αρμόδια επιτροπή.
  Δυστυχώς για να συνέλθει η πρωτοβάθμια επιτροπή απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να καθυστερεί η αδειοδοτική διαδικασία.

  Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης μέχρι τελεσίδικα να αποφανθούν οι αρμόδιες επιτροπές για το χαρακτήρα της έκτασης (δασική ή μη ), η δασική υπηρεσία δεν χορηγεί άδεια επέμβασης στα γήπεδα που πρόκειται να εγκατασταθεί η φωτοβολταϊκή μονάδα , παρά μόνο αν ο ενδιαφερόμενος παραιτηθεί από τη διεκδίκηση του, ως προς το χαρακτηρισμό της εδαφική έκτασης.
  Κάποιες εταιρείες που έχουν ενοικιάσει γήπεδα, προκειμένου να τους χορηγηθεί η άδεια παρέμβασης έγκαιρα παραιτήθηκαν του δικαιώματος ένστασης κατά των αποφάσεων χαρακτηρισμών της δασικής υπηρεσίας εν αγνοία του ιδιοκτήτη του ακινήτου αδιαφορώντας για τη ζημία που θα υποστεί ο ιδιοκτήτης αφού το γήπεδο του αμετάκλητα θα χαρακτηριστεί δασική έκταση.

  Στις περιπτώσεις που ενστάσεις έχουν υποβληθεί από τους ιδιοκτήτες των γηπέδων και δεν παραιτούνται από τη διεκδίκηση, η δασική υπηρεσία δεν χορηγεί άδεια επέμβασης μέχρι να τελεσιδικίσει υπόθεση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η αδειοδοτική διαδικασία, και να κινδυνεύει να ματαιωθεί το έργο.
  Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος άρνησης έκδοσης αδείας επέμβασης από την δασική υπηρεσία μέχρι να τελεσιδικίσει η ένσταση, αφού ο νόμος προβλέπει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε δάση και σε δασικές εκτάσεις .

  Νόμος 3468/06 άρθρο 7 παράγραφος β
  Επιτρέπεται να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε δάση ή δασικές εκτάσεις, εφόσον έχει επιτραπεί επ’αυτόν η εκτέλεση έργων σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 58 του ν. 998/79 (ΦΕΚ 289 ά ) όπως ισχύει , ή το άρθρο 13 του ν. 1734/87 (φεκ 189ά ), όπως ισχύει.
  Συνεπώς ακόμα και στις περιπτώσεις που τα κρινόμενα γήπεδα χαρακτηριστούν τελεσίδικα δασικές εκτάσεις, δεν αναιρείται η δημιουργία φωτοβολταϊκής εγκατάστασης άρα η αναμονή για την χορήγηση αδείας επέμβασης από τη δασική υπηρεσία δεν έχει κανένα ουσιαστικό νόημα και μόνο προβλήματα δημιουργούνται.
  Για τους λόγους που προαναφέραμε αλλά και την αποφυγή σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων, δικαστικών διενέξεων και αντεκδικήσεων μεταξύ ιδιοκτητών γηπέδων και επιχειρήσεων που τα έχουν νοικιάσει για να εγκαταστήσουν επί αυτών φωτοβολταϊκα πάρκα προτείνουμε τα ακόλουθα.
  Στον νέο νόμο για της ΑΠΕ να αναφέρετε ρητά ότι:
  Στις περιπτώσεις που έχει υποβληθεί ένσταση κατά της πράξης χαρακτηρισμού του δασάρχη, η δασική υπηρεσία υποχρεούται να χορηγεί άδεια επέμβασης χωρίς να ζητείται από τον ενδιαφερόμενο να παραιτηθεί της ενστάσεως που έχει υποβάλει, με την επιφύλαξη της καταβολής από τον ιδιοκτήτη του έργου του τιμήματος για το δικαίωμα χρήσης ( αρ. 8 παράγραφος 4 του νόμου 998/79 ) στις περιπτώσεις που τελεσίδικα χαρακτηριστεί το γήπεδο δασική έκταση και εφόσον η έκταση ανήκει στο Δημόσιο.

 • Προτεινόμενη διάταξη

  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 45 του Ν.998/1979 (ΦΕΚ Α΄ 289) προστίθεται τρίτο εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής: «Για την εκτέλεση των ανωτέρω έργων καθώς και των συνοδών έργων εντός τμημάτων δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες αίρεται αυτοδικαίως η αναδάσωσή τους, στην έκταση που αυτά έχουν αδειοδοτηθεί με έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων».

  Με τη διάταξη αυτή σκοπείται η άρση του αντιφατικού φαινομένου η διοίκηση να αναμένει την αναβίωση της δασικής βλάστησης αναδασωτέων δασών και δασικών εκτάσεων και εν συνεχεία να επιτρέπει, για την εκτέλεση των έργων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 45, πράξεις επέμβασης που συνεπάγονται την καταστροφή της. Αυτή εξάλλου θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην αποτροπή παράνομων πράξεων αποψίλωσης δασών και δασικών εκτάσεων (λ.χ. εμπρησμοί), που έχουν ως συνέπεια την καταστροφή πολύτιμου δασικού πλούτου, προκειμένου να επιτύχουν την αναδάσωσή τους, και επομένως την επ΄ αόριστο αναβολή εκτέλεσης έργων, τα οποία είναι καίριας σημασίας για την εθνική άμυνα, τις υποδομές και την ανάπτυξη της χώρας.

  Η προτεινόμενη διάταξη συνάδει με τη διάταξη του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος, όπως αυτή ερμηνεύεται από τα δικαστήρια (βλ. ΣτΕ 7μ 1151/2007), καθόσον σύμφωνα με τη νομολογία μόνον η διενέργεια υλικών ενεργειών αποκλείεται πριν την άρση της αναδάσωσης, ενώ επιτρέπεται η έκδοση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και των λοιπών απαραίτητων αδειοδοτικών πράξεων.

  Περαιτέρω, η προτεινόμενη διάταξη συνάδει με τη νομολογία και ως προς το ότι η έγκριση περιβαλλοντικών όρων υπέχει τη θέση της μελέτης του άρθρου 45§5 του Ν. 998/1979, η οποία προηγείται της άδειας επέμβασης και βάσει της οποίας, κατά τη διάταξη αυτή, εκδίδεται η άδεια αυτή (βλ. ενδεικτικώς ΣτΕ 3393/2001, 7μ 1151/2007). Οίκοθεν συνάγεται ότι η έγκριση περιβαλλοντικών όρων θα τεκμηριώνει ότι η απαιτούμενη επέμβαση δεν θα επηρεάσει την αναβίωση της δασικής βλάστησης στο εναπομένον τμήμα της αναδασωτέας έκτασης.

  Η άρση της αναδάσωσης επέρχεται αυτοδικαίως εκ του νόμου και απαιτείται μόνον η έκδοση διαπιστωτικής πράξης για την εφαρμογή της.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 16:09 | Ξενιός Αντώνης / Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

  Μετά την παράγραφο 5(γ) του τροποποιούμενου άρθρου 8 του ν. 3468/2006, προτείνεται να προστεθεί και η εξής παράγραφος 5(δ):
  «δ. Στο πλαίσιο της εξέτασης ενός έργου Α.Π.Ε., συμπεριλαμβανομένων των έργων σύνδεσής του, οι εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου καθώς και των υποθηκοφυλακείων δεσμεύουν τις αρμόδιες υπηρεσίες της Διοίκησης, και οι οιοσδήποτε διεκδικητικές αγωγές ιδιοκτησίας ασχέτως εάν έχει υποβληθεί ή όχι εμπρόθεσμα υπεισέρχονται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δικαιούχου μετά τη τελεσιδικία τους.»

  Στο τέλος της τροποποιούμενης παραγράφου 9β του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 προτείνεται να προστεθούν τα εδάφια: «…ή αν υφίστανται άλλοι λόγοι που αποδεδειγμένα δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του κατόχου της άδειας εγκατάστασης. Επιπλέον η χρονική διάρκεια κατά την οποία ισχύει η δικαστική αναστολή ή οι άλλοι λόγοι, να μην υπολογίζεται στον χρόνο ισχύος της άδειας εγκατάστασης.»

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 16:09 | ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

  Άρθρο 3 παράγραφος 8

  Στο τέλος της παραγράφου να προστεθεί η φράση:
  Εντός αποκλειστικής προθεσμίας 40 ημερών από την δημοσιοποίηση της Περίληψης της Αδείας Εγκατάστασης στις ως αναφέρεται ημερήσιες εφημερίδες καλείται οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος πολίτης ο οποίος έχει έννομο συμφέρων να καταφύγει κατά της Αδείας Εγκατάστασης . Οποιαδήποτε προσφυγή κατά της Αδείας Εγκατάστασης με την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος θεωρείται άκυρη .

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 16:17 | Γιάννης

  Σχόλιο πάνω στο υπό αναθεώρηση άρθρο 8 του ν.3468/2006:

  Το εδάφιο γ) της παραγράφου 5 να συμπληρωθεί ως εξής:
  «γ. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί η κατ’ αρ. 14 του ν.998/1979 πράξη χαρακτηρισμού από τον αρμόδιο Δασάρχη στο πλαίσιο της εξέτασης ενός έργου Α.Π.Ε., συμπεριλαμβανομένων των έργων σύνδεσής του, μετά την κατά νόμο δημοσιοποίησή της, αυτή έχει το τεκμήριο της νομιμότητας και δεσμεύει τις αρμόδιες υπηρεσίες της Διοίκησης, οι οποίες οφείλουν, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου, να προωθήσουν το φάκελο της έγκρισης επέμβασης σε εκτάσεις που διαχειρίζονται από τη δασική υπηρεσία, να χορηγήσουν την έγκριση επέμβασης, να εγκρίνουν τους οικείους περιβαλλοντικούς όρους, να χορηγήσουν την ενιαία άδεια χρήσης νερού-εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων προκειμένου για μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς, να εκδώσουν την άδεια εγκατάστασης καθώς επίσης και πρωτόκολλο εγκατάστασης στην έκταση, ασχέτως εάν έχει υποβληθεί ή όχι εμπρόθεσμα ένσταση κατά της πράξης χαρακτηρισμού.»

  Στην παράγραφο 8 προτείνεται να καταργηθεί το εξής τμήμα του κειμένου: «Περίληψη της άδειας εγκατάστασης δημοσιεύεται, με ευθύνη του κατόχου της, σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και σε μία τοπική εφημερίδα της περιφέρειας, στα όρια της οποίας πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθμός».
  Δεδομένου ότι:
  – Στην πράξη η δημοσίευση στον τύπο των περιλήψεων της άδειας εγκατάστασης ελάχιστα συνεισφέρει στην πληροφόρηση και στη διαφάνεια (άπαξ δημοσίευση, συχνά σε εφημερίδες μικρής κυκλοφορίας, δυσχερής εντοπισμός μέσα σ’ έναν «κυκεώνα» ειδήσεων και αγγελιών κλπ).
  – Επίκειται η ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου που καθιστά υποχρεωτική την ανάρτηση στο διαδίκτυο των αποφάσεων και πράξεων της διοίκησης που διασφαλίζει ουσιαστικά την πληρέστερη ενημέρωση (μόνιμη ανάρτηση όλου του κειμένου και όχι μόνον περίληψης της άδειας, γνώση εκ των προτέρων της ειδικής ιστοσελίδας αναρτήσεων από τους πολίτες, σύγκριση και με άλλες άδειες εγκατάστασης κά).

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 16:33 | ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

  Άρθρο 3 παράγραφος 2

  Προτείνεται η αλλαγή κατηγορίας των ΜΥΗΕ από Α1 σε Α2 σύμφωνα με το πλαίσιο του νόμου ότι τα ΜΥΗΕ θεωρούνται ως μη ωχλούσες δραστηρίοτητες κάτι το οποίο θα πρέπει να διευκρινιστεί σαφέστερα.

  Προτείνεται,στην ΚΥΑ 15393/2002 να αλλάξει ο ορισμός των κατηγοριών Α1 και Α2.
  Συγκεκριμένα ο ορισμός των κατηγοριών θα πρέπει να είναι:
  Α1: έργα με αγωγό εκτροπής >4000 m, ή ταμιευτήρα με όγκο > 1.000.000 m3
  Α2: οι υπόλοιπες περιπτώσεις εκτός των κατηγοριών Α1 και Β3, δηλαδή έργα με μήκος εκτροπής μεγαλύτερο από 1 km και λιγότερο από 4 km
  Β3: έργα χωρίς ταμιευτήρα, με ισχύ μέχρι 1 ΜW και μήκος εκτροπής < 1 km
  Η παραπάνω κατηγοριοποίηση των Α1 και Α2 δεν πρέπει να εξαρτάται από την ισχύ, δηλαδή ισχύει για έργα μέχρι 15 MW.
  Η παραπάνω κατηγοριοποίηση να μην ισχύει για έργα σε NATURA, RAMSAR και προστατευόμενες περιοχές γενικότερα, όπου όλα τα έργα είναι κατηγορίας Α1 και να απαιτούνται για αυτά η έκδοση των σχετικών ΚΥΑ για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση.

  Η έκδοση έγκρισης επέμβασης να μπορεί να γίνεται σε όλες τις δασικές εκτάσεις ανεξαρτήτως του εάν αυτές έχουν κηρυχτεί αναδασωτέες, δεδομένου ότι η εγκατάσταση έργου Α.Π.Ε. εντός αυτών, δεν επιφέρει αλλαγή στη χρήση των εκτάσεων αυτών, πέραν του χώρου εγκατάστασης των απαραίτητων διατάξεων του έργου.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 16:01 | Γιάννης

  Σχόλιο πάνω στη (νέα) παράγραφο 3 του υπό ανατικατάσταση άρθρου 8 του ν. 3468/2006:

  Προτείνεται η προσθήκη του παρακάτω εδαφίου δ)
  «δ) τη χορήγηση της ενιαίας άδειας χρήσης νερού-εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων προκειμένου για μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Περιφέρειας ή από τις συναρμόδιες Διευθύνσεις Υδάτων των οικείων Περιφερειών».

  [Επ’ ευκαιρία να αναφερθεί, ότι είναι αναγκαία η τροποποίηση της σχετικής ΚΥΑ 43504/2005 (ΦΕΚ Β΄1784), η εφαρμογή της οποίας έχει προκαλέσει χρονοτριβές και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Σύμφωνα με το Παράρτημα VI της συγκεκριμένης ΚΥΑ για την έκδοση της ενιαίας άδειας χρήσης νερού-εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών πρέπει να προσκομισθούν, εκτός των άλλων, και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση Δ6/Φ1/2000/02 (ΦΕΚ Β΄ 158), η οποία έχει πλέον αντικατασταθεί με την απόφαση 13310/2007 (ΦΕΚ Β΄ 1153). Αλλά και εξ αρχής δεν είχε κανένα νόημα η υποβολή των δικαιολογητικών της απόφασης Δ6/Φ1/2000/02. Γιατί χρειαζόταν π.χ. τεχνική μελέτη και τοπογραφικό διάγραμμα με θεώρηση της Ρ.Α.Ε., υπεύθυνες δηλώσεις για την ανάθεση και την ανάληψη της μελέτης, παραστατικά πληρωμής τελών κ.λ.π., ή η προσφορά του ΔΕΣΜΗΕ για τη χρήση νερού ;;]

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 16:13 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΛΛΗ

  Συμφωνώ με τις προτάσεις του κ. Βιδάλη Ευσταθίου.
  Είναι παράλογο να παραιτείτε κάποιος από το δικαίωμα που του παρέχει ο νόμος με αποτέλεσμα να χάνει την περιουσία του κάτω από την πίεση, των εκβιαστικών διλημμάτων που με τη στάση του θέλουν οι Δασικές Υπηρεσίες

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 16:45 | Γιάννης

  Παρατήρηση για την παράγραφο 1 του άρθρου 3:

  Αφού δεν απαιτείται η προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει άμεσα και η τροποποίηση ή αντικατάσταση των σχετικών ΚΥΑ 104247 & 104248/2006 (ΦΕΚ Β΄ 663).
  Ειδικά για την αντικατάσταση της ΚΥΑ 104247 προτείνεται να προηγηθεί δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, επειδή έχουν παρατηρηθεί προβλήματα κατά την εφαρμογή της. Ενδεικτικά μπορεί να αναφερθούν τα εξής:
  – Η γνωμοδότηση της Πολεοδομικής Υπηρεσίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προβλέπεται μόνον για τα έργα Α.Π.Ε. της υποκατηγορίας 4 της δεύτερης (Β΄) κατηγορίας, όχι όμως και για τους σταθμούς της πρώτης (Α΄) κατηγορίας. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για γνωμάτευση κρίσιμης σημασίας για την κατασκευή ενός έργου (ισχύοντες όροι δόμησης, αποστάσεις από οικισμούς, απαιτούμενη έκταση του γηπέδου εγκατάστασης για την έκδοση οικοδομικής άδειας, απόσταση του κτιρίου μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού από την κοίτη ποταμού ή ρέματος κλπ).
  – Σε αντιδιαστολή, δεν προβλέπεται η γνωμοδότηση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού για τα έργα που ανήκουν στην υποκατηγορία 4 της δεύτερης (Β΄) κατηγορίας, καίτοι αποτελεί χρήσιμη πληροφορία η ύπαρξη ή μη εγκεκριμένων σχεδίων τουριστικής ανάπτυξης στη θέση εγκατάστασης ενός σταθμού.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 16:15 | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

  Αξιότιμη κ. Υπουργέ.

  Με τη σειρά μας θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την πραγματική εφαρμογή του θεσμού της δημόσιας διαβούλευσης, σημειώνοντας με συντομία τα εξής:

  Επί του προκείμενου σχεδίου νόμου πρέπει να ληφθεί υπόψη πολύ σοβαρά και το εξής ζήτημα, το οποίο ήδη απασχολεί τα εν εξελίξει έργα (ΑΠΕ):
  Αν ασκηθεί αίτηση ακύρωσης, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) κατά κάποιας διοικητικής πράξης εκδοθείσας κατά το στάδιο και αφορώσα την αδειοδοτική διαδικασία (από την έκδοση άδειας παραγωγής μέχρι και την έκδοση άδειας λειτουργίας), έχει συνέπεια την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης/υλοποίησης του εν εξελίξει έργου (ΑΠΕ), χωρίς καμία υπαιτιότητα/ευθύνη του ενδιαφερομένου παραγωγού. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να γίνει ρητή πρόβλεψη περί αναστολής της προθεσμίας ισχύος των αδειών παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας, μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης του ΣτΕ.
  Επίσης, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη τέτοιες υποθέσεις να εκδικάζονται σε όσο το δυνατόν συντομότερο χρόνο και με την ταχύτερη δυνατή διαδικασία.
  Πολύ ορθά έχει περιληφθεί στο σχέδιο νόμου και βεβαίως πρέπει να παραμείνει, ότι η Προσφορά Σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή έχει ισχύ για χρονικό διάστημα ίσο με το διάστημα ισχύος της άδειας παραγωγής.

  Η φιλοσοφία, η νομοτεχνική αρτιότητα και η σπουδαιότητα των ρυθμίσεων του σχεδίου νόμου, επιβάλλουν, με ρητή μεταβατική διάταξη, να τύχει εφαρμογής σε όλα τα εν εξελίξει έργα (ΑΠΕ), ανεξάρτητα του σταδίου του οποίου βρίσκονται.

  Με ιδιαίτερη εκτίμηση

  Πέτρος Γ. Κασιμάτης
  Δ.Ν. Δικηγόρος

  Λαυρέντιος Σαλάχας
  Δικηγόρος Μ.Δ.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 15:21 | ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

  Στην προτεινόμενη νέα διατύπωση της παρ. 3, του άρθρου 8 του Ν. 3468/2006 αναφέρεται ότι «Μετά την έκδοση άδειας παραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος νόμου ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης αιτείται ταυτόχρονα: …»

  Στην ως άνω διατύπωση το «άρθρο 2» θα πρέπει να αναφέρεται ως «άρθρο 3» καθώς αντικαθίσταται στον Ν. 3486/2006, όπου το σχετικό άρθρο είναι το 3.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 15:19 | ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

  Συμφωνω με τις παρατηρησεις του Κ.Βάρδα Ιωάννη που αναφερεται στην εκδοση βεβαιωσης Δασικής Υπηρεσίας σε ακίνητο που κατ’αρχήν εχει χαρακτηριστει ως Δασική έκταση και εχει υποβληθεί ένσταση επ’αυτού.
  Θεωρώ δίκαιο το αίτημα να χορηγειται η βεβαίωση απο τη Δασική Υπηρεσία γιατί ο τελεσίδικος χαρακτηρισμός του ακινήτου δεν επηρεάζει την εγκατάσταση μοναδας ΑΠΕ.

  Μανώλης Γωνιωτάκης
  Πολιτκός Μηχανικός

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 15:05 | ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

  Σύμφωνα με την προτεινόμενη νέα διατύπωση της παρ. 4(α), του άρθρου 8 του Ν. 3468/2006 αναφέρεται ότι ζητείται η γνώμη του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου, εφόσον απαιτείται. Θα πρέπει να καθορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η γνώμη αυτή και η χρονική προθεσμία στην οποία αυτή θα πρέπει να δοθεί. Το αντικείμενο της γνωμοδότησης καλύπτεται από την παρ. 4(β) του ίδιου άρθρου.

  Σύμφωνα με την προτεινόμενη νέα διατύπωση της παρ. 4(β), του άρθρου 8 του Ν. 3468/2006 οι εκτός θέματος γνωμοδοτήσεις των φορέων επιστρέφονται για διόρθωση ή συμπλήρωση. Εδώ, επειδή εγκυμονεί ο κίνδυνος μιας ατέρμονης γραφειοκρατικής διαδικασίας, θα πρέπει να καθορίζεται πως η διόρθωση ή συμπλήρωση θα γίνεται μία μόνο φορά, όπως και στην αναζήτηση συμπληρωματικών στοιχείων από την εκάστοτε αδειοδοτούσα αρχή. Επειδή δε θα έχει προηγηθεί και η εξέταση της αίτησης από τη γνωμοδοτούσα υπηρεσία, θα πρέπει η τελευταία να απαντήσει σε θέματα συμπλήρωσης ή διόρθωσης εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της επιστρεφόμενης γνωμοδότησης, προθεσμία μετά την παρέλευση της οποίας η γνωμοδότησή της θα τεκμαίρεται θετική.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 14:26 | ΒΙΔΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

  Αξιότιμη Κυρία υπουργέ:

  Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (νόμος 3468/06 άρθρο 7 παράγραφος β) επιτρέπεται να εγκατασταθούν φωτοβολταικες εγκαταστάσεις σε δάση η δασικές εκτάσεις, εφόσον έχει επιτραπεί επ’αυτόν η εκτέλεση έργων σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 58 του ν. 998/79 (ΦΕΚ 289 ά ) όπως ισχύει , ή το άρθρο 13 του ν. 1734/87 (φεκ 189ά ), όπως ισχύει.
  Ο νομοθέτης προφανώς αναφέρεται σε εδαφικές εκτάσεις που τελεσίδικα έχουν χαρακτηριστεί δάση ή δασικές εκτάσεις.
  Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που η δασική υπηρεσία μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου επενδυτή χαρακτήρισε κατά τη γνώμη της κάποια έκταση δασική και ο ιδιοκτήτης έχει υποβάλει ένσταση κατά της απόφασης ως προς το χαρακτήρα της έκτασης από τον αρμόδιο δασάρχη και περιμένει να συνέλθει η αρμόδια επιτροπή προκειμένου να αποφασίσει για τον χαρακτήρα της έκτασης .
  Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης μέχρι τελεσίδικα να αποφανθούν οι αρμόδιες επιτροπές για το χαρακτήρα (δασική ή μη ) της έκτασης, η δασική υπηρεσία δεν χορηγεί άδεια επέμβασης στην εν λόγω εδαφική έκταση που πρόκειται να εγκατασταθεί η φωτοβολταϊκή μονάδα , παρά μόνο αν ο ενδιαφερόμενος παραιτηθεί από την διεκδίκηση του, ως προς το χαρακτήρα της εδαφική έκτασης, με αποτέλεσμα:

  1) Αν ο ενδιαφερόμενος παραιτηθεί των νομίμων δικαιωμάτων του (δηλαδή από την ένσταση κατά της απόφασης χαρακτηρισμού τις έκτασης ως δασική ) η δασική υπηρεσία θα του χορηγήσει άδεια παρέμβασης και θα προχωρήσει η αδειοδοτηκή διαδικασία, παράλληλα όμως ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης εδαφικής έκτασης στερείται την ιδιοκτησία του αφού οριστικά χαρακτηρίζεται δασική.

  2) Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν παραιτηθεί από την διεκδίκηση η δασική υπηρεσία δεν χορηγεί άδεια επέμβασης μέχρι να τελεσιδικησει η υπόθεση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η αδειοδοτηκή διαδικασία, με αποτέλεσμα στις περισσότερες περιπτώσεις να ματαιώνεται το έργο.

  Εδώ αυτονόητα γεννιέται το εξής λογικό ερώτημα:
  Αφού ο νόμος προβλέπει την δημιουργία φωτοβολτάϊκων εγκαταστάσεων μέσα σε δάση και σε δασικές εκτάσεις, ποια η σκοπιμότητα τη αναμονής μέχρι τη λήψη τελεσίδικης απόφασης χαρακτηρισμού της έκτασης;
  Κάλλιστα θα μπορούσε η δασική υπηρεσία να χορηγήσει άδεια παρέμβασης για την δημιουργία της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης προκειμένου να προχωρεί η αδειοδοτική διαδικασία, και παράλληλα θα αναμενόταν η τελεσίδικη απόφαση χαρακτηρισμού τις εν λόγω έκτασης , αφού ο χαρακτήρας της τελεσίδικης απόφασης (όποιος και να είναι ) δεν αναστέλλει την εγκατάσταση της φωτοβολταϊκής μονάδας.
  Πιστεύω ότι στο νέο νόμο για τις ΑΠΕ πρέπει να γίνει σαφές ότι οι δασικές υπηρεσίες θα χορηγούν άδεια επέμβασης για την δημιουργία φωτοβολταϊκης μονάδας στον ενδιαφερόμενο επενδυτή, ανεξάρτητα αν για την εν λόγω εδαφική έκταση έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση ως προς το χαρακτήρα της

  Προτείνω να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου 5γ του άρθρο 3 το παρακάτω κείμενο:

  στις περιπτώσεις που έχει εμπρόθεσμα υποβληθεί ένσταση κατά της πράξης χαρακτηρισμού ακολουθείται η προαναφερόμενη διαδικασία χωρείς να προαπαιτείται η παραίτηση της αξίωσης από τον υποβληθέντα την ένσταση.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 14:44 | ΟΜΙΛΟΣ ΙΤΑ

  • Άρθρο 3 – Παράγραφος 2 (Παράγραφος 5γ του νέου Άρθρου 8 του Ν.3468/2006)

  Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου ως ακολούθως:

  «…… γ. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί η κατ’ αρ. 14 του ν.998/1979 πράξη χαρακτηρισμού από τον αρμόδιο Δασάρχη στο πλαίσιο της εξέτασης ενός έργου Α.Π.Ε., συμπεριλαμβανομένων των έργων σύνδεσής του, μετά την κατά νόμο δημοσιοποίησή της, αυτή έχει το τεκμήριο της νομιμότητας και δεσμεύει τις αρμόδιες υπηρεσίες της Διοίκησης, οι οποίες οφείλουν, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου, να προωθήσουν το φάκελο της έγκρισης επέμβασης σε εκτάσεις που διαχειρίζονται από τη δασική υπηρεσία, να χορηγήσουν την έγκριση επέμβασης, να εγκρίνουν τους οικείους περιβαλλοντικούς όρους, να εκδώσουν την άδεια εγκατάστασης καθώς επίσης και πρωτόκολλο εγκατάστασης στην έκταση, ασχέτως εάν έχει υποβληθεί ή όχι εμπρόθεσμα ένσταση κατά της πράξης χαρακτηρισμού. Σε περίπτωση κατά την οποία κρίνεται τελικά ότι η έκταση που αναφέρεται στα εν λόγω έργα ανήκει σε ιδιώτες ή σε άλλο φορέα πλην του Δημοσίου, κάθε άδεια παραμένει σε πλήρη ισχύ και ο κάτοχος αυτής υποχρεούται μόνο στην ενοικίαση της έκτασης από το νόμιμο ιδιοκτήτη της, σε τίμημα το οποίο θεωρείται εύλογο. Κάθε άρνηση του νόμιμου ιδιοκτήτη της έκτασης να προέλθει σε συμφωνία με τον κάτοχο της άδειας, οδηγεί αυτόματα στην απαλλοτρίωση της έκτασης αυτής από το Κράτος για λόγους Εθνικής Πολιτικής υπέρ ΑΠΕ, κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του Άρθρου 35 του Ν.2773/99 (ΦΕΚ 286Α), όπως προστέθηκε βάσει της παρ. 9 του Άρθρου 2 του Ν.2941/2001 (ΦΕΚ 201Α). ……..»

  Σχόλια – τεκμηρίωση:

  Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προβλέπεται η διαδικασία της απαλλοτρίωσης της γης ΥΠΕΡ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για έργα ΑΠΕ σε θέσεις που τελεσιδικούν υπέρ άλλων φορέων πλην του Δημοσίου. Άλλωστε πρόθεση του νομοθέτη ακόμα και σήμερα παραμένει να μην βάλλεται μία ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ για θέματα ιδιοκτησίας της γης, παρά μόνο να γίνεται η νομότυπη πράξη ενοικίασης ή πώλησης της γης από τον νόμιμο ιδιοκτήτη προς τον κάτοχο της ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και κανέναν άλλον.

  Το πλήρες κείμενο με τις θέσεις και τα σχόλια του Ομίλου ΙΤΑ επί του νομοσχεδίου βρίσκονται αναρτημένα στο δικτυακό μας τόπο http://www.itagroup.gr

 • 1.
  Η κατάργηση της προκαταρκτικής μελέτης θα μπορούσε να συνιστά θετικό βήμα προς τη μείωση του χρόνου αδειοδότησης των έργων. Παρόλα αυτά, επειδή το σχέδιο νόμου αποσυνδέει εντελώς την άδεια παραγωγής από την περιβαλλοντική αδειοδότηση η συντόμευση των διαδικασιών Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, είναι χρήσιμο να μην συνδυασθεί και με την κατάργηση της προκαταρκτικής μελέτης. Αυτό θα εξασφαλίσει επαρκή χρόνο για την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, αλλά και θα δώσει ευκαιρίες για έγκαιρο ανασχεδιασμό του έργου σε περίπτωση που απειλείται η βιοποικιλότητα. Προτείνουμε η εκπόνηση και κατάθεση ΜΠΕ να μεταφερθεί νωρίτερα στην διαδικασία αδειοδότησης του έργου, είτε πριν, είτε παράλληλα της διαδικασίας έκδοσης άδειας παραγωγής.
  Επίσης, κατά τη διαδικασία ΕΠΟ η προτεινόμενη διάταξη θέτει νέα ελάχιστα κριτήρια για την έγκριση, παραβιάζοντας την Οδηγία 97/11/ΕΚ. Η Οδηγία ορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των ΜΠΕ το οποίο η χώρα οφείλει να προβλέπει στην εθνική της νομοθεσία. Ο προσδιορισμός πρόσθετων στοιχείων για τις εγκρίσεις ΜΠΕ μειώνει το επίπεδο προστασίας της βιοποικιλότητας κατά παραβίαση της Κοινοτικής Νομοθεσίας.

  2.
  Η τροποποίηση αυτή καταργεί τη ρύθμιση του ν. 3468/2006, η οποία επιβάλλει την αδειοδότηση των έργων ΑΠΕ εντός των προστατευόμενων περιοχών. Έτσι δεν προβλέπεται περιβαλλοντική εκτίμηση των επιπτώσεων η οποία οφείλει να είναι αυστηρή για τις περιοχές αυτές.

  4.α)
  Η διάταξη αυτή παραβιάζει την Οδηγία 97/11/ΕΚ, αφού εισάγει τεκμήριο πληρότητας του φακέλου της ΜΠΕ, εάν έχουν παρέλθει 20 μέρες από την υποβολή του. Πλήρης είναι όμως ο φάκελος όταν η ΜΠΕ περιέχει όλα τα στοιχεία που αποτελούν το περιεχόμενό της με βάση το άρθρο 5 της παραπάνω Οδηγίας. Σημειώνεται επίσης ότι η προθεσμία 20 ημερών για αναζήτηση συμπληρωματικών στοιχείων από την αρμόδια αρχή, μία μόνο φορά, αποτελεί ιδιαίτερα μικρή προθεσμία.

  4. β)
  Η διάταξη αυτή θεωρούμε ότι θα οδηγήσει σε αποθάρρυνση των αρμόδιων υπηρεσιών να γνωμοδοτούν. Επειδή το ζήτημα της χωροθέτησης των ΑΠΕ είναι περιβαλλοντικά και κοινωνικά ευαίσθητο, πρέπει να δίνεται και η ανάλογη δυνατότητα στις υπηρεσίες να αξιολογούν τα χαρακτηριστικά του έργου. Η ουσία των διαδικασιών γνωμοδότησης είναι η εισαγωγή ειδικής τεχνογνωσίας για τις διαφορετικές πτυχές του έργου. Ως εκ τούτου, η διαδικασία «επιστροφής»της γνωμοδότησης σε μία υπηρεσία για αλλαγή του περιεχομένου αντιβαίνει στο νόημα των διαδικασιών εσωτερικής «διαβούλευσης» μεταξύ των συναρμόδιων αρχών.

  5. β)
  Η παράγραφος αυτή εμπεριέχει δύο διαφορετικές διαδικασίες για τον προσδιορισμό του δασικού ή μη χαρακτήρα της έκτασης όπου πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση. Πρώτον, αναφέρεται ότι η μορφή της έκτασης προκύπτει από παλαιότερες αεροφωτογραφίες της Δασικής Υπηρεσίας. Δεύτερον, αναφέρεται ότι προκύπτει από το άρθρο 14 του ν. 998/1979, ο οποίος προβλέπει πάντως ότι όλες οι αεροφωτογραφίες πρέπει να αξιοποιούνται για να κριθεί η μορφή της έκτασης. Επομένως, πρέπει να αποσαφηνισθεί ότι η διαδικασία που ακολουθείται σε αυτή την περίπτωση είναι η δεύτερη, καθώς αυτή ισχύει για τον χαρακτηρισμό ή μη όλων των εκτάσεεων από τις αρμόδιες Δασικές Αρχές, εφόσον δεν έχει καταρτισθεί δασολόγιο.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 13:44 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.

  «5α. Η κατά το άρθρο 58 παράγραφος 2 του ν. 998/1979 έγκριση επέμβασης εντός δασών ή δασικών εκτάσεων ή εν γένει εκτάσεων τις οποίες διαχειρίζεται η δασική υπηρεσία, για την εκτέλεση των εκεί αναφερόμενων έργων υποδομής και εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., εκδίδεται αυτοτελώς, μη ενσωματούμενη στην αντίστοιχη Ε.Π.Ο., από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.». Τι ισχύει για τα έργα εκείνα για τα οποία αρμόδιες είναι οι κεντρικές υπηρεσίες;
  «Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση πράξης έγκρισης επέμβασης είναι η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου δασαρχείου.» Με τη σχετική πρόβλεψη περί σύμφωνης γνώμης του αρμόδιου δασαρχείου, είναι πιθανόν να καταστρατηγηθεί η δέσμευση της παρ. 2. του άρθρου 1. του υπό ψήφιση νόμου, ότι «Η προστασία του κλίματος μέσω της προώθησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. αποτελεί περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα υψίστης σημασίας για τη χώρα.» διότι ενδέχεται η αδειοδότηση ενός έργου να εξαρτάται από τη γνωμοδότηση ενός δασικού υπαλλήλου, η οποία είναι πιθανόν αφενός να καθυστερεί υπέρμετρα ελλείψει τιθέμενων δεσμευτικών χρονικών περιορισμών και αφετέρου να στηρίζεται σε μη ακριβή και πλήρη στοιχεία ή/και σε υποκειμενική αξιολόγηση των παλαιότερων αεροφωτογραφιών, ελλείψει Δασολογίου και δασικών χαρτών.
  «β. Στο πλαίσιο της εξέτασης ενός έργου Α.Π.Ε., συμπεριλαμβανομένων των έργων σύνδεσής του, από τις δασικές υπηρεσίες, η μορφή της υπό κρίσιν έκτασης θα προκύπτει από την εικόνα των παλαιότερων αεροφωτογραφιών που διαθέτει η δασική υπηρεσία. Ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979, για να εξακριβωθεί η μορφή ή ο χαρακτήρας της υπό κρίσιν έκτασης.» Η έλλειψη δασολογίου-δασικών χαρτών δημιουργεί καθυστερήσεις και συχνά αυθαίρετες αξιολογήσεις των αεροφωτογραφιών από τους αρμόδιους δασικούς υπαλλήλους.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 13:53 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.

  «γ. Οι τασσόμενες κατά τις κείμενες διατάξεις προθεσμίες για την υποβολή των γνωμοδοτήσεων ορίζονται στο σύνολό τους ως αποκλειστικές.» Ερμηνεία έννοιας αποκλειστικής προθεσμίας: με την άπρακτη παρέλευση της αποκλειστικής προθεσμίας τεκμαίρεται σιωπηρή θετική γνωμοδότηση;
  Δεδομένου ότι οι εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων (Ε.Π.Ο.) για πολλά έργα Α.Π.Ε. ακυρώνονται συχνά από το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της χώρας (Σ.Τ.Ε.) εξαιτίας πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης προτείνεται η προσθήκη της ακόλουθης παραγράφου (4δ).
  δ. Για έργα των οποίων η Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων έχει ακυρωθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας για συγκεκριμένες πράξεις ή παραλείψεις της Διοίκησης, η Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων επανεξετάζεται, κατόπιν διόρθωσης από μέρους της Διοίκησης των συγκεκριμένων πράξεων ή παραλείψεων της, και στη συνέχεια η Ε.Π.Ο. χορηγείται εκ νέου, κατά προτεραιότητα και με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς δηλαδή να απαιτείται η επανεκκίνηση της αδειοδοτικής διαδικασίας από μηδενική βάση.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 13:23 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.

  Θετικά κρίνεται το γεγονός ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση περιορίζεται σε ένα στάδιο, καταργουμένης της ΠΠΕΑ. (Συνακόλουθα, ωστόσο, απαιτείται σαφής πρόβλεψη ότι καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη νόμου, όπως λ.χ οι σχετικές διατάξεις της υπ. αριθ. Δ6/Φ1/ΟΙΚ.5707/03.04.2007 Απόφασης του Υπ. Ανάπτυξης, (Κανονισμός Αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας), οι οποίες προβλέπουν διαφορετική διαδικασία αδειοδότησης.).

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 13:39 | ΒΑΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Κυρία υπουργέ
  Ονομάζομαι Βάρδας Ιωάννης κάτοικος Αγίου Νικολάου Κρήτης .
  Έχω ένα αγροτεμάχιο στην κατοχή μου το οποίο αγόρασα νόμιμα πριν 2,5 χρόνια και εν συνεχεία μου ζητήθηκε και το ενοικίασα στην εταιρία Σ. ΞΕΝΑΚΗΣ Ε. ΓΩΝΙΟΤΑΚΗΣ Ε.Ε. προκειμένου να το εκμεταλλευτούν δημιουργώντας φωτοβολταϊκή μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
  Η εν λόγω εταιρεία που ενοικίασα το ακίνητο και προκειμένου να αδειοδοτηθεί για να προχωρήσει στην εγκατάσταση υπέβαλε αίτηση στην δασική υπηρεσία Νομού Λασιθίου προκειμένου να τους χορηγήσουν πράξη χαρακτηρισμού για το ακίνητο.
  Η δασική υπηρεσία με την υπ’ αριθμόν 4774 / 10-10-2008 πράξη χαρακτηρισμού το χαρακτήρισε δασικό παρά του ότι στην έκθεση της αναφέρει ρητά ότι μέσα στο ακίνητο είναι εμφανές τα ίχνη καλλιέργειας και στις αεροφωτογραφίες του 1945 το ακίνητο απεικονίζεται καλλιεργημένο.
  Κατά της πράξης χαρακτηρισμού υποβλήθηκε εντός δύο μηνών όπως ορίζει ο νόμος ένσταση κατά της προαναφερόμενης απόφασης .
  Σήμερα μετά από 14 μήνες δεν έχει συνέλθει ακόμα η επιτροπή εκδίκασης των ενστάσεων με αποτέλεσμα η εταιρεία που ενοικίασα το ακίνητο μου μη μπορώντας να περιμένει άλλο και κάνοντας χρήση της υφιστάμενης νομοθεσίας (νόμος 3468/06 άρθρο 7 παράγραφος β) επιτρέπεται να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε δάση η δασικές εκτάσεις, εφόσον έχει επιτραπεί επ αυτόν η εκτέλεση έργων σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 58 του ν. 998/79 (ΦΕΚ 289 Α ) όπως ισχύει , ή το άρθρο 13 του ν. 1734/87 (ΦΕΚ 189Α ), όπως ισχύει), ζητάει να της χορηγηθεί άδεια επέμβασης από τη δασική υπηρεσία προκειμένου να ολοκληρωθεί η αδειοδοτική διαδικασία και να προβεί στην κατασκευή της φωτοβολταϊκής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής .
  Η δασική υπηρεσία ζήτησε να παραιτηθεί η εταιρεία από την ένσταση κατά τις 4774/10-10-2008 πράξης χαρακτηρισμού της Δ/νσης Δασών Λασιθίου, που χαρακτηρίζει το γήπεδο δασική έκταση, προκειμένου να χορηγήσει άδεια επέμβασης στο ακίνητο που της έχω νοικιάσει.
  Εάν παραιτηθεί από την ένσταση που έχει υποβληθεί θα χορηγηθεί άδεια επέμβασης στο ακίνητο μου και θα αδειοδοτηθεί η εταιρεία ,αλλά εγώ θα χάσω το ακίνητο μου αφού οριστικά και αμετάκλητα θα χαρακτηριστεί δασική έκταση.
  Για αυτό ζητώ την παρέμβαση σας προκειμένου η δασική υπηρεσία να χορηγήσει άδεια επέμβασης στην εταιρεία που νοίκιασα το ακίνητο μου προκειμένου να προχωρήσει η αδειοδοτική διαδικασία ώσπου να συνεδριάσει η αρμόδια επιτροπή και τελεσίδικα να αποφανθεί για το χαρακτήρα του ακινήτου μου.
  Άλλωστε όποια και να είναι η τελεσίδικη απόφαση δεν εναντιώνεται στην εγκατάσταση της φωτοβολταϊκής μονάδας στο ακίνητο μου.
  Διαφορετικά είμαι αναγκασμένος να αποζημιώσω την εταιρεία που ενοικίασα το ακίνητο και η οποία με απειλή ότι θα με μηνύσει απαιτώντας αποζημίωση για τη ζημία που θα υποστεί από την καθυστέρηση ή ακόμα και την αναστολή υλοποίησης του έργου, σε περίπτωση που δεν παραιτηθώ από την ένσταση κατά τής απόφασης χαρακτηρισμού του δασάρχη.
  Αν πάλι παραιτηθώ της ένστασης θα χάσω το ακίνητο μου και θα υποστώ σημαντική οικονομική βλάβη χωρίς ουσιαστική δικιά μου ευθύνη.

  Σας ενημερώνω δε, ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό.
  Γνωρίζω κι άλλες περιπτώσεις ιδιοκτητών ακινήτων που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα.

  Επίσης γνωρίζω και κάποιες περιπτώσεις όπου εταιρείες προκειμένου να τους χορηγηθεί η άδεια παρέμβασης έγκαιρα και αδιαφορώντας για τη ζημία που θα υποστεί ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, παραιτήθηκαν του δικαιώματος ένστασης κατά των αποφάσεων της δασικής υπηρεσίας εν αγνοία του ιδιοκτήτη του ακινήτου που έχουν νοικιάσει.
  Επειδή αδικούμαι χωρίς να φέρω ουσιαστική ευθύνη, σας παρακαλώ να παρέμβετε με κάθε τρόπο που εσείς κρίνετε σωστό, προκειμένου να δοθεί λύση στο πρόβλημα τώρα που είναι ακόμα εν τι γενέσει του, πριν υποστούν δυσβάστακτες οικονομικές ζημίες οι ιδιοκτήτες των ακίνητων αλλά και οι εταιρείες που τα νοίκιασαν με σκοπό να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκες μονάδες παραγωγής ρεύματος στα εν λόγω ακίνητα .
  Προτείνω να γίνει σαφή αναφορά που θα λύνει το πρόβλημα στον νέο νόμο για της ΑΠΕ (Άρθρο 3 Διατάξεις για την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας) , υποχρεώνοντας τη δασική υπηρεσία θα χορηγεί άδεια επέμβασης.