Άρθρο 13 Μεταβατικές διατάξεις

(ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ)

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 18:11 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΙΚΕΛΑΣ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ Υ.ΠΕ.Κ.Α

  1) Με την ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπεται η επέκταση – επαύξηση της ισχύος Φ/Β σταθμού πέραν του 10%, εντός του ιδίου γηπέδου εγκατάστασης. Όμως, ειδικά σε περιπτώσεις όπου έχει γίνει επιμερισμός ισχύος ( π.χ μη διασυνδεδεμένα νησιά ) αλλά και σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στο ηπειρωτικό σύστημα, θα πρέπει να επιτρέπεται η επαύξηση ισχύος εάν και εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χώρος εντός του ιδίου ή όμορου γηπέδου, με νέα αδειοδοτική διαδικασία. Έτσι επιτυγχάνεται η βέλτιστη εκμετάλλευση των υφιστάμενων εκτάσεων, με αποτέλεσμα τη μικρότερη οπτική όχληση ( λόγω της μικρότερης διασποράς Φ/Β σταθμών ) καθώς και η οικονομικά επωφελής επαναχρησιμοποίηση των υφιστάμενων δικτύων – διασυνδέσεων – μετρητών από τη Δ.Ε.Η. Επίσης, αποτελεί κίνητρο για υγιείς επενδυτές να επανεπενδύσουν με το ίδιο επενδυτικό σχήμα, σταδιακά στο γήπεδο τους.
  παράδειγμα κατανόησης : ένας επενδυτής στη Θήβα είχε εγκαταστήσει Φ/Β σταθμό ισχύος 250 KW με πρωτόκολλο του 2007. Το γήπεδο εγκατάστασης είναι 37 στρέμματα και από τα οποία μόνο τα 6 καλύφθηκαν από το πάρκο του 2007. Άρα, ο εν λόγω επενδυτής θα πρέπει να μπορεί να αιτηθεί σε νέο πρωτόκολλο, ( όταν αυτό ανοίξει ξανά ), για την υπολειπόμενη έκταση, νέο Φ/Β σταθμό ισχύος Χ KW.

  2) Σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, από εδώ και στο εξής η ΄΄αδειοδοτική΄΄ διαδικασία για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμών στις εκτός σχεδίου περιοχές, θα απλουστευθεί στο έπακρο και καλώς προτείνεται. Όμως η απλούστευση αυτή, θα αποτελεί ένα αντικίνητρο για την επένδυση-εγκατάσταση Φ/Β σταθμών σε οργανωμένες Βιομηχανικές Ζώνες ( ΒΙ.ΠΕ, ΒΙΟ.ΠΑ κλπ ), αφού εκεί οι αξίες γης είναι πολλαπλάσιες ( ενδεικτικές τιμές 22.000 €/στρέμμα έως 100.000 €/στρέμμα ). Επίσης, στις Βιομηχανικές Περιοχές, η άμεση προσπίπτουσα ακτινοβολία είναι αισθητά χαμηλότερη, λόγω των αέριων εκλύσεων και των ατμών που προκύπτουν από την βιομηχανική παραγωγή των υφιστάμενων παραγωγικών μονάδων, όπως και λόγω σκιάσεων από τις ΄΄υψηλές΄΄ βιομηχανικές εγκαταστάσεις ( π.χ σιλό, καμινάδες, αυξημένα ύψη κτιρίων κ.ο.κ ). Με δεδομένη την παγκόσμια ενεργειακή στρατηγική που επιτάσσει τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας να βρίσκονται όσο πιο κοντά στους τελικούς καταναλωτές, θα πρέπει να προβλεφτούν κάποιου είδους ειδικά ΄΄κίνητρα΄΄, προκειμένου να συνεχίσουν οι επενδύσεις σε Φ/Β σταθμούς, στις Βιομηχανικές Ζώνες, οι οποίες σε πολλές περιφέρειες παρακμάζουν και παραμένουν ανενεργές . Τα κίνητρα αυτά θα μπορούσαν να είναι είτε με τη μορφή ειδικής επιπλέον κεφαλαιακής κρατικής επιχορήγησης, είτε με τη μορφή μιας αυξημένης τιμής πώλησης του παραγόμενου ρεύματος ( αύξηση στο feed in tariff ), είτε με τη σταθερή και όχι σταδιακά μειούμενη τιμή πώλησης του παραγόμενου ρεύματος (σταθερό feed in tariff ανεξάρτητα του χρόνου εισόδου στο σύστημα ).

  3) Σχετικά με το υφιστάμενο σύστημα κρατικών κεφαλαιακών επιδοτήσεων, θεωρούμε ότι με τη σημερινή του μορφή, αποτελεί δυστυχώς μια διαδικασία γεμάτη από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και χρονοτριβές, πεδίο συνδιαλλαγής με τα συμβουλευτικά γραφεία και τους δημόσιους λειτουργούς, καθώς και διασπάθισης του δημοσίου χρήματος λόγω των ΄΄υπερκοστολογήσεων΄΄ που κατά κανόνα εμφανίζουν οι επενδυτές. Όλα τα παραπάνω θα μπορούσαν να εξαλειφθούν αν άλλαζε το σύστημα επιδοτήσεων ως εξής:
  να υπάρχουν σταθερές τιμές επιδότησης ανά μέγεθος εγκατάστασης και ανά είδος στήριξης, ανεξάρτητα της τεχνολογίας-κόστους των Φ/Β πανέλων που θα χρησιμοποιηθούν, των χωματουργικών εργασιών που απαιτούνται, των πρόσθετων συστημάτων ασφάλειας-επιτήρησης ή οποιασδήποτε άλλης δαπάνης και οι οποίες τιμές να μεταβάλλονται ανά τρίμηνο με απόφαση του Υπουργού του Υ.ΠΕ.Κ.Α.. Ακολουθεί ενδεικτικός πίνακας κόστους εγκαταστάσεως επί του οποίου θα υπολογίζονται οι επιδοτήσεις .

  ΤΥΠΟΣ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΟΝΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΞΟΝΑ
  ΙΣΧΥΣ ΕΩΣ 100 KW Χ 3.600 €/KW Χ 3.900 €/KW Χ 4.200 €/KW
  ΙΣΧΥΣ ΕΩΣ 500 KW Χ 3.500 €/KW Χ 3.800 €/KW Χ 4.100 €/KW
  ΙΣΧΥΣ ΕΩΣ 1.000 KW Χ 3.400 €/KW Χ 3.700 €/KW Χ 4.000 €/KW
  ΙΣΧΥΣ ΕΩΣ 1.500 KW Χ 3.300 €/KW Χ 3.600 €/KW Χ 3.900 €/KW
  ΕΩΣ 2.000 KW Χ 3.200 €/KW Χ 3.500 €/KW Χ 3.800 €/KW

  Έτσι για παράδειγμα, ένα Φ/Β Πάρκο ισχύος 773 KW που θα χρησιμοποιήσει μονοκρυσταλλικά Φ/Β πανέλα γερμανικού οίκου, σταθερά συστήματα στήριξης αλουμινίου γερμανικού οίκου και αντιστροφείς τάσης επίσης γερμανικού οίκου και με πρόσθετες δαπάνες για εργασίες εξομάλυνσης εδάφους, για την περίφραξη και την παρακολούθηση του πάρκου, θα λάβει ως επιδότηση το ποσοστό που θα έχει καθοριστεί ( π.χ 40% που ισχύει σήμερα ) επί του κόστους των 773 Χ 3.400 = 2.628.200 €, δηλαδή 40% Χ 2.628.200 = 1.051.280 € επιδότηση, ανεξάρτητα αν στην πραγματικότητα το έργο κόστισε συνολικά π.χ 2.956.789 €. Αυτό το ποσό θα ελάμβανε ως επιδότηση ακόμα κι αν ο ίδιος επενδυτής αποφάσιζε να επιλέξει πολυκρυσταλλικά Φ/Β πανέλα κινέζικου οίκου, σταθερά συστήματα στήριξης από χάλυβα ελληνικού οίκου και αντιστροφείς τάσης κινέζικου οίκου και με καμία άλλη δαπάνη για εργασίες εξομάλυνσης εδάφους, για την περίφραξη και την παρακολούθηση του πάρκου. Ενώ πάλι θα ελάμβανε ως επιδότηση το ποσό των 1.051.280 € ανεξάρτητα αν στην πραγματικότητα το έργο κόστισε συνολικά π.χ 2.216.562 €. Απλά στη δεύτερη περίπτωση, ο επενδυτής θα έχει μειωμένα ετήσια έσοδα λόγω μικρότερης απόδοσης του πάρκου, αυξημένες πιθανότητες απώλειας εισοδήματος λόγω κλοπών ή βλαβών και πιθανώς άλλα προβλήματα.

  Σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία όμως, ο επενδυτής θα μπορεί να προϋπολογίσει ένα σταθερό ποσό κεφαλαιακής επιδότησης για την επένδυση του και να επιλέξει αν θα εγκαταστήσει ακριβότερα ή φθηνότερα Φ/Β συστήματα, δεν θα εμπλακεί με ΄΄υπερτιμολογήσεις΄΄ και με ατέρμονες τεχνικές περιγραφές-γραφειοκρατικές διαδικασίες για την εγκατάσταση του ενώσω το κράτος θα εξοικονομεί χρήματα από την απουσία ΄΄υπερτιμολογήσεων΄΄ και θα εξασφαλίζει γρηγορότερες και ομαλότερες διαδικασίες εκταμίευσης των προς επιδότηση κονδυλίων, αφού μετά την εγκατάσταση θα προβλέπεται ένας απλός τυπικός έλεγχος πιστοποίησης-ολοκλήρωσης της επένδυσης και θα γνωρίζει ακριβώς και εκ των προτέρων το ύψος των εκροών για τις επιδοτήσεις .

  Με τιμή

  Χρήστος Συρικέλας

  Δ/νων Σύμβουλος
  ΑΛΕΚΟΣ ΦΩΣ ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 18:07 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ

  1. «όλες οι αποφάσεις αδειοδοτήσεων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. θα δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο».
  2. «η εκμετάλλευση των Α.Π.Ε. παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα παρακολουθείται τακτικά από το Δημόσιο ώστε να ελέγχεται η τήρηση των όρων των αδειοδοτήσεων και την προστασία του Περιβάλλοντος.»

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 17:08 | Γιάννης

  Με την παράγραφο 9 του άρθρου 1 του παρόντος νομοσχεδίου εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής και συνεπώς και από την υποχρέωση λήψης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμοί Α.Π.Ε. που χαρακτηρίζονται ως μη οχλούσες ή χαμηλής όχλησης δραστηριότητες … κλπ.
  Όμως οι ισχύουσες μέχρι σήμερα διατάξεις δεν εξαιρούν τις παραπάνω κατηγορίες σταθμών που πρέπει να εφοδιασθούν με άδειες παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας.
  Έτσι θα υπάρχουν έργα Α.Π.Ε. δύο «ταχυτήτων»: Από τη μια μεριά τα έργα που ήδη έχουν αδειοδοτηθεί με τις υφιστάμενες διατάξεις και από την άλλη πλευρά τα έργα που απαλλάσσονται, όταν ισχύσει η νέα νομοθεσία.

  Για λόγους ισονομίας και ίσης μεταχείρισης προτείνεται:
  «Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου παύουν να ισχύουν όσες άδειες παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας έχουν εκδοθεί με προγενέστερες διατάξεις και αφορούν σταθμούς Α.Π.Ε. που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. Γι’ αυτούς τους σταθμούς εκκρεμή αιτήματα που αφορούν την έκδοση ή τροποποίηση ή παράταση ή ανανέωση άδειας παραγωγής ή εγκατάστασης ή λειτουργίας τίθενται στο αρχείο».

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 17:48 | TERRA NOVA Ε.Π.Ε.

  Έργα για τα οποία έχουν ήδη υποβληθεί οι σχετικές περιβαλλοντικές μελέτες θα πρέπει να αξιολογηθούν όσον αφορά στην χωροταξική τους καταλληλότητα σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του παρόντος Σχεδίου Νόμου, εφόσον αυτό εγκριθεί, το οποίο είναι σαφώς ευνοϊκότερο για την προώθηση των έργων ΑΠΕ.

  Γιάννης Σπανός
  Σταυρούλα Μπαραφάκα
  TERRA NOVA Ε.Π.Ε.
  Περιβαλλοντική Τεχνική Συμβουλευτική
  Καισαρείας 39, τκ 11527 Αθήνα
  Τηλ.: 210 7775597
  Fax: 210 7775562
  http://www.terranova.gr

 • Προτείνεται στο συγκεκριμένο άρθρο του υπό διαβούλευση σχεδίου να υπάρχει, κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, το προτιθέμενο εύρος εφαρμογής του σχεδίου νόμου για έργα των οποίων η αδειοδοτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 16:16 | ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

  Γενικές Παρατηρήσεις :

  1.Να ενισχυθεί ο δημόσιος χαρακτήρας των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανεξάρτητα του φορέα υλοποίησης τους σε συνδυασμό με τον χαρακτήρα τους ως έργα για την προστασία του περιβάλλοντος .

  2.Να υπάρξουν προβλέψεις για την προστασία των υποψήφιων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τις αδικαιολόγητες απαιτήσεις τοπικών οργανώσεων και παραγόντων που αντιτάσσονται στην υλοποίηση των έργων αυτών για ίδιο όφελος .

  3.Να υπάρξει μέριμνα για την άμεση κατάρτιση και έγκριση μελετών που σχετίζονται με τη χωροθέτηση των έργων και την έκδοση αδειών . Χαρακτηριστικό παράδειγμα η υποχρέωση που απορρέει από τον Ν 1739/87 και τις σχετικές άδειες χρήσης νερού για την κατάρτιση και έγκριση Σχεδίων Διαχείρισης υδατικών πόρων σε όλα τα υδατικά διαμερίσματα της ελληνικής επικράτειας,και παρά τις όποιες νομοθετικές ρυθμίσεις που έγιναν και απορρίφθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

  4.Να υπάρξει πρόβλεψη για τον χρονικό φραγμό των όποιων δικαστικών προσφυγών επί αδειών που εκδίδονται στα πλαίσια του εν λόγω Νόμου και αυτών που των πλαισιώνουν, με ορισμό αποκλειστικών προθεσμιών και διαδικασιών ενημερώσεως των πολιτών.

  5.Να υπάρξει ενοποίηση των δύο νόμων σε ένα ενιαίο κωδικοποιημένο κείμενο ούτως ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ευκολία και χωρίς συνεχείς παραπομπές από τον ένα Νόμο στον άλλο, προκειμένου να γίνεται αντιληπτό τι ισχύει και τι όχι.

  Άρθρο 13 – Προτάσεις επί των μεταβατικών διατάξεων:

  1.Να υπάρξει πρόβλεψη για την κατά προτεραιότητα Εξέταση όρων σύνδεσης υφιστάμενων αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάληψη διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου . Αντίστοιχη πρόβλεψη να υπάρξει και για τα έργα που βρίσκονται σε κάποια φάση αξιολόγησης του φακέλου προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης ΠΠΕΑ και δεν μπορούσαν με την προϋπάρχουσα νομοθεσία να αιτηθούν για όρους σύνδεσης

  2.Να υπάρξει πρόβλεψη για τα έργα που έχουν απόφαση προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης ΠΠΕΑ ώστε άμεσα να δοθούν οι οικείες Άδειες Παραγωγής.

  3.Να υπάρξει πρόβλεψη για έργα που είναι στη φάση αξιολόγησης του φακέλου προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης ΠΠΕΑ ώστε με την έκδοση της σχετικής απόφασης να εκδίδεται ταυτόχρονα η οικεία άδεια παραγωγής

  4.Να υπάρξει πρόβλεψη για έργα που είναι στη φάση αξιολόγησης του φακέλου προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης ΠΠΕΑ ώστε ο υποψήφιος επενδυτής να κληθεί από την αδειοδοτούσα αρχή και να προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία και η αξιολόγηση να προαχθεί σε αξιολόγηση φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου.

  5.Να υπάρξει πρόβλεψη για τα έργα που έχουν όρους σύνδεσης και οι οποίοι λήγουν χωρίς να έχει εγκριθεί η σχετική άδεια εγκατάστασης να ανανεωθούν για χρόνο που θα προκύπτει μετά από τεκμηριωμένη έκθεση του κατόχου τους για πρόβλεψη του απαιτούμενου χρόνου για την έκδοση της σχετικής άδειας εγκατάστασης.

  6.Να υπάρξει πρόβλεψη για τα έργα που έχουν έχουν δεκαετή άδεια λειτουργίας που μπορεί μονομερώς να ανανεώνεται για άλλα δέκα έτη ούτως ώστε να γίνεται αυτόματα εικοσαετής με περαιτέρω δυνατότητα ανανέωσης.
  7. Να υπάρξει πρόβλεψη για τα έργα που έχουν έχουν δεκαετή σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί μονομερώς να ανανεώνεται για άλλα δέκα έτη ούτως ώστε να γίνεται αυτόματα εικοσαετής με περαιτέρω δυνατότητα ανανέωσης δεδομένου οτι υπάρχουν έργα που ήδη λειτουργούν επί δέκα και πλέον έτη.

  8.Να υπάρξει πρόβλεψη για τα έργα που έχουν έχουν δεκαετή άδεια λειτουργίας τα οποία σύμφωνα με τον 3468/2006 παρατάθηκαν αυτοδίκαια στα είκοσι έτη από την έκδοση τους ώστε να είναι εικοσαετής και η οποία να μπορεί να ανανεώνεται μέχρι ίσο χρονικό διάστημα, στο πνεύμα του άρθρου 3 παράγραφος 11 του εν λόγω σχεδίου Νόμου.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 16:23 | ΑΙΘΩΝ-LAXTRON

  Αξιότιμη κα Υπουργέ,

  Θα θέλαμε να συμβάλλουμε και εμείς στην άξια συγχαρητηρίων προσπάθειά σας για τη δημιουργία ενός νέου αντιγραφειοκρατικού και αξιοκρατικού σχεδίου νόμου για την ανάπτυξη των ΑΠΕ καταθέτοντας στη δημόσια διαβούλευση τις εξής προτάσεις μας, όσον αφορά τον τομέα των φωτοβολταϊκών (φ/β) έργων:

  • Όσες εκ των υποβληθεισών αιτήσεων έχουν λάβει θετική γνωμοδότηση από τη ΡΑΕ και βρίσκονται σε διαδικασία ΠΠΕΑ , η διαδικασία αυτή μετατρέπεται σε διαδικασία ΕΠΟ. Ο φάκελος της ΠΠΕ θεωρείαι ως φάκελος ΜΠΕ βάση της παρ. 4α του αρθ.8 και κατά παρέκκλιση του ιδίου άρθρου η αναζήτηση συμπληρωματικών στοιχείων μπορεί να γίνει εντός 30 ημερών αλλιώς ο φάκελος να θεωρείται πλήρης.

  • Όσες εκ των υποβληθεισών αιτήσεων έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία και κατέχουν ΠΠΕΑ, η αρμόδια αρχή υποχρεούται εντός 20 ημερών να προβεί σε έκδοση απόφασης ΕΠΟ, χωρίς την υποβολή νέου φακέλου ΜΠΕ, εκτός και αν υπάρχουν παρατηρήσεις στην εκδοθείσα ΠΠΕΑ, οι οποίες απαιτούν διευκρίνιση κατά τη διαδικασία της ΕΠΟ, οπότε και ισχύουν τα αναφερθέντα στην προηγούμενη παράγραφο.

  Η ραγδαία εξέλιξη της φ/β τεχνολογίας (τόσο στα πολυκρυσταλλικά όσο και στα μονοκρυσταλλικά και thin films ) σε συνδυασμό με τη μακρόχρονη αδειοδοτική διαδικασία δημιουργεί την απόλυτη ανάγκη μεταβολής πολλών παραμέτρων του έργου (όπως αριθμός και ισχύς πλαισίων, τρόπος στήριξης κλπ.), μέχρι την έναρξη κατασκευής του.

  • Ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί πριν την έκδοση της άδειας εγκατάστασης να καθορίσει τις τελικές τεχνικές παραμέτρους του έργου, οι οποίες και θα αναφέρονται στην άδεια εγκατάστασης, χωρίς όμως να μπορεί σε καμία περίπτωση να προβεί σε αύξηση είτε της καταλαμβανόμενης έκτασης είτε της ισχύος της εγκατάστασης.

  Μετά τιμής

  Νικόλαος Δ. Γούλας
  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 16:16 | ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

  Άρθρο 11 – Προτάσεις επί των μεταβατικών διατάξεων:

  1.Να υπάρξει πρόβλεψη για την κατά προτεραιότητα Εξέταση όρων σύνδεσης υφιστάμενων αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάληψη διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου . Αντίστοιχη πρόβλεψη να υπάρξει και για τα έργα που βρίσκονται σε κάποια φάση αξιολόγησης του φακέλου προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης ΠΠΕΑ και δεν μπορούσαν με την προϋπάρχουσα νομοθεσία να αιτηθούν για όρους σύνδεσης

  2.Να υπάρξει πρόβλεψη για τα έργα που έχουν απόφαση προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης ΠΠΕΑ ώστε άμεσα να δοθούν οι οικείες Άδειες Παραγωγής.

  3.Να υπάρξει πρόβλεψη για έργα που είναι στη φάση αξιολόγησης του φακέλου προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης ΠΠΕΑ ώστε με την έκδοση της σχετικής απόφασης να εκδίδεται ταυτόχρονα η οικεία άδεια παραγωγής

  4.Να υπάρξει πρόβλεψη για έργα που είναι στη φάση αξιολόγησης του φακέλου προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης ΠΠΕΑ ώστε ο υποψήφιος επενδυτής να κληθεί από την αδειοδοτούσα αρχή και να προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία και η αξιολόγηση να προαχθεί σε αξιολόγηση φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου.

  5.Να υπάρξει πρόβλεψη για τα έργα που έχουν όρους σύνδεσης και οι οποίοι λήγουν χωρίς να έχει εγκριθεί η σχετική άδεια εγκατάστασης να ανανεωθούν για χρόνο που θα προκύπτει μετά από τεκμηριωμένη έκθεση του κατόχου τους για πρόβλεψη του απαιτούμενου χρόνου για την έκδοση της σχετικής άδειας εγκατάστασης.

  6.Να υπάρξει πρόβλεψη για τα έργα που έχουν έχουν δεκαετή άδεια λειτουργίας που μπορεί μονομερώς να ανανεώνεται για άλλα δέκα έτη ούτως ώστε να γίνεται αυτόματα εικοσαετής με περαιτέρω δυνατότητα ανανέωσης.

  7. Να υπάρξει πρόβλεψη για τα έργα που έχουν έχουν δεκαετή σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί μονομερώς να ανανεώνεται για άλλα δέκα έτη ούτως ώστε να γίνεται αυτόματα εικοσαετής με περαιτέρω δυνατότητα ανανέωσης δεδομένου οτι υπάρχουν έργα που ήδη λειτουργούν επί δέκα και πλέον έτη.

  8.Να υπάρξει πρόβλεψη για τα έργα που έχουν έχουν δεκαετή άδεια λειτουργίας τα οποία σύμφωνα με τον 3468/2006 παρατάθηκαν αυτοδίκαια στα είκοσι έτη από την έκδοση τους ώστε να είναι εικοσαετής και η οποία να μπορεί να ανανεώνεται μέχρι ίσο χρονικό διάστημα, στο πνεύμα του άρθρου 3 παράγραφος 11 του εν λόγω σχεδίου Νόμου.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 16:59 | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

  Αξιότιμη κ. Υπουργέ.

  Με τη σειρά μας θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την πραγματική εφαρμογή του θεσμού της δημόσιας διαβούλευσης, σημειώνοντας με συντομία τα εξής:

  Επί του προκείμενου σχεδίου νόμου πρέπει να ληφθεί υπόψη πολύ σοβαρά και το εξής ζήτημα, το οποίο ήδη απασχολεί τα εν εξελίξει έργα (ΑΠΕ):
  Αν ασκηθεί αίτηση ακύρωσης, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) κατά κάποιας διοικητικής πράξης εκδοθείσας κατά το στάδιο και αφορώσα την αδειοδοτική διαδικασία (από την έκδοση άδειας παραγωγής μέχρι και την έκδοση άδειας λειτουργίας), έχει συνέπεια την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης/υλοποίησης του εν εξελίξει έργου (ΑΠΕ), χωρίς καμία υπαιτιότητα/ευθύνη του ενδιαφερομένου παραγωγού. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να γίνει ρητή πρόβλεψη περί αναστολής της προθεσμίας ισχύος των αδειών παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας, μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης του ΣτΕ.
  Επίσης, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη τέτοιες υποθέσεις να εκδικάζονται σε όσο το δυνατόν συντομότερο χρόνο και με την ταχύτερη δυνατή διαδικασία.
  Πολύ ορθά έχει περιληφθεί στο σχέδιο νόμου και βεβαίως πρέπει να παραμείνει, ότι η Προσφορά Σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή έχει ισχύ για χρονικό διάστημα ίσο με το διάστημα ισχύος της άδειας παραγωγής.

  Η φιλοσοφία, η νομοτεχνική αρτιότητα και η σπουδαιότητα των ρυθμίσεων του σχεδίου νόμου, επιβάλλουν, με ρητή μεταβατική διάταξη, να τύχει εφαρμογής σε όλα τα εν εξελίξει έργα (ΑΠΕ), ανεξάρτητα του σταδίου του οποίου βρίσκονται.

  Με ιδιαίτερη εκτίμηση

  Πέτρος Γ. Κασιμάτης
  Δ.Ν. Δικηγόρος

  Λαυρέντιος Σαλάχας
  Δικηγόρος Μ.Δ.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 15:16 | Σταματίνα Γεωργιάδου

  Αξιότιμη κα Υπουργέ,

  Έχω διαπιστώσει από τη μελέτη του σχεδίου νόμου ότι ενώ στην Ελλάδα θα μπορούσαμε να επωφελούμαστε σε μέγιστο βαθμό, εκτός από τον ήλιο και τον αέρα, και από τα κύματα της θάλασσας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, δεν έχει ληφθεί υπόψη η ένταξη της κυματικής ενέργειας στα εφαρμοζόμενα συστήματα ΑΠΕ. Πιστεύω ότι αυτό αποτελεί ένα κενό του νομοσχεδίου, αν λάβουμε υπόψη την πλήρη ανάπτυξη των αντίστοιχων τεχνολογιών σε πολλές χώρες της Ευρώπης (π.χ. Πορτογαλία, Μ. Βρετανία, Δανία, Νορβηγία κ.α.), πράγμα που σημαίνει ότι θα ήταν δυνατόν ν’ αναζητήσουμε το σύστημα κυματικής ενέργειας που θα ήταν κατάλληλο για τον ελληνικό χώρο.
  Γι’ αυτό το λόγο παρακαλώ να εξετάσετε την δυνατότητα να συμπεριληφθεί και η παραγωγή ενέργειας από το θαλάσσιο δυναμικό στο νομοσχέδιο, έτσι ώστε να δοθεί η απαιτούμενη προσοχή και η αντίστοιχη ουσιαστική προώθηση εφαρμογής αυτής της τεχνολογίας, η οποία, αν σκεφθούμε ότι η θάλασσα αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο της ελληνικής φύσης, πιστεύω απόλυτα ότι θα δώσει μεγάλη ώθηση στην εκπλήρωση του στόχου της χώρας μας στο πεδίο των ΑΠΕ.

  Ευχαριστώ πολύ,

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 15:29 | MANOΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ

  Αξιότιμη κ. Υπουργέ

  Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με αξιοποιήσιμους πόρους κυματικής ενέργειας. Σύμφωνα με πρόσφατα επιστημονικά ευρήματα, η περιοχή του Αιγαίου Πελάγους παρουσιάζει τα υψηλότερα επίπεδα κυματικού δυναμικού στη Μεσόγειο, ενέργεια, η οποία μέχρι σήμερα παραμένει ανεκμετάλλευτη.
  Η τεχνικά εκμεταλλεύσιμη κυματική ενέργεια για τα κράτη μέλη της Ε.Ε υπολογίζεται συνολικά σε 150-230 Τwh/έτος, από τα οποία 5-9Ιwh/έτος αντιστοιχούν στις ελληνικές θάλασσες.
  Η εγκατάσταση σταθμών κυματικής ενέργειας θα μπορούσε να καλύψει σε σημαντικό βαθμό τις ανάγκες στον νησιωτικό χώρο του Αιγαίου, όπου η ηλεκτροδότηση γίνεται κατά κύριο λόγο από σταθμούς Ντίζελ με υψηλά επίπεδα μόλυνσης και τεράστιο κόστος για τη ΔΕΗ.
  Θεωρώ ότι η εφαρμογή της κυματικής ενέργειας στη Δωδεκάνησο και ειδικότερα στη Ρόδο, θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος της ενεργειακής πολιτικής της κυβέρνησης.

  Με εκτίμηση

  Μάνος Ν. Κόνσολας
  Επίκουρος Καθηγητής Παν/μίου Αιγαίου

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 15:31 | ΟΜΙΛΟΣ ΙΤΑ

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

  1. Οι εκκρεμείς αιτήσεις για άδεια παραγωγής ή απόφαση εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του παρόντος και αδειοδοτούνται σύμφωνα με αυτές. Έργα για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής και δεν έχει ολοκληρωθεί η έκδοση ΕΠΟ καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του παρόντος και αδειοδοτούνται σύμφωνα με αυτές.
  2. Σε έργα τα οποία έχουν λάβει άδεια παραγωγής μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης ΕΠΟ, τα οποία μετά την εφαρμογή του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ, παρουσιάζουν δυσαρμονία ή απόκλιση με διατάξεις αυτού, επιτρέπεται η αλλαγή θέσης των προτεινόμενων έργων σε εναλλακτική θέση στην ευρύτερη περιοχή, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα στοιχεία της άδειας παραγωγής σε ότι αφορά στη συνολική ισχύ του έργου.

  ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  1. Εφαρμογή κριτηρίων χωροταξικού πλαισίου για ΑΠΕ σε ΦΒ εγκαταστάσεις ανεξαρτήτως ισχύος, σύμφωνα με ΚΥΑ ΥΠΑΝ-ΥΠΕΧΩΔΕ αριθμ 29116/ΦΕΚ 344 / 20.07.09 (Τεύχος αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών θεμάτων)

  Με την ΚΥΑ ΥΠΑΝ-ΥΠΕΧΩΔΕ αριθμ 29116/ΦΕΚ 344 / 20.07.09 που αφορά στην έγκριση ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε εκτός σχεδίου περιοχές, επιχειρείται να δοθεί λύση σε σημαντικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι επενδυτές από τις κατά τόπους πολεοδομίες, κατά την εγκατάσταση των έργων, λόγω των αυθαίρετων ερμηνειών των νόμων και των υπουργικών αποφάσεων που κάθε πολεοδομία πραγματοποιούσε.
  Παράλληλα ωστόσο η διατύπωση του Άρθρου 5 της συγκεκριμένης απόφασης, εισαγάγει νέο σημαντικότατο πρόβλημα, που απειλεί να ακυρώσει την υλοποίηση πληθώρας έργων που έχουν ήδη λάβει από τη ΡΑΕ αποφάσεις εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής και είναι έτοιμα για κατασκευή.
  Η συγκεκριμένη παράγραφος επιβάλει στις πολεοδομίες να εφαρμόζουν τα κριτήρια που ορίζονται στο ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού για τις ΑΠΕ, για όλους τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς ανεξαρτήτως ισχύος, δηλαδή ακόμα και για τους σταθμούς οι οποίοι εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής.
  Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με το ίδιο το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού, το οποίο στο Κεφάλαιο Α, Άρθρο 3, παράγραφος 1α, αναφέρει ρητά ότι δεν έχει εφαρμογή σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ οι οποίοι εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής. Ειδικά δε για τα ΦΒ, το ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ δεν έχει εφαρμογή γενικά για έργα ισχύος μικρότερης των 500 kW, βάσει της παραγράφου 1γ του Άρθρου 3 του Κεφαλαίου Α, όπου αναφέρεται ότι το χωροταξικό δεν έχει εφαρμογή για εγκαταστάσεις που χαρακτηρίζονται μη οχλούσες.
  Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη απόφαση δημιουργεί το πρωτοφανές παράδοξο, ΦΒ σταθμοί με ισχύ μικρότερη των 500 kW να αδειοδοτούνται κανονικά από τη ΡΑΕ και τις αρμόδιες υπηρεσίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Περιφέρειες, Νομαρχίες κλπ) και κατά το στάδιο έναρξης κατασκευής των έργων να μην επιτρέπει η πολεοδομία την εγκατάστασή τους, επικαλούμενη διατάξεις του χωροταξικού, το οποίο για αυτές τις περιπτώσεις αναφέρει σαφώς ότι δεν έχει εφαρμογή!
  Είναι σημαντικό επιπλέον να τονιστούν και δύο ακόμα σημαντικές παράμετροι του προβλήματος:
  Α) Ότι η συγκεκριμένη απόφαση επιβάλει ουσιαστικά εκ των υστέρων, νέους περιορισμούς για την υλοποίηση των έργων, τους οποίους οι επενδυτές δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν κατά το αρχικό στάδιο διαμόρφωσής τους. Ζημιώνει επομένως κατάφορα πάρα πολλούς επενδυτές, που έχουν επενδύσει ήδη σημαντικά κεφάλαια για την ανάπτυξη και αδειοδότηση των έργων, χωρίς να μπορούν να «μαντέψουν» περιορισμούς που θα προκύψουν σε μεταγενέστερο στάδιο.
  Β) Δίνει στις πολεοδομίες αρμοδιότητες που εκ του νόμου δεν τους ανήκουν και ενδεχομένως δεν έχουν καν την ικανότητα να εφαρμόσουν. Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο προβλέπει με σαφή τρόπο ότι αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο της συμβατότητας ενός έργου ΑΠΕ με τα κριτήρια του χωροταξικού, είναι σε πρώτο στάδιο η ΡΑΕ και εν συνεχεία η αρμόδια Περιφέρεια ή Νομαρχία (κατά περίπτωση) η οποία εφαρμόζει την περιβαλλοντική αδειοδότησή του. Το «τραγικό» αυτό φαινόμενο επικάλυψης αρμοδιοτήτων, δημιουργεί χωρίς κανέναν λόγο, σημαντικότατες γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και ανυπέρβλητα εμπόδια για την υλοποίηση των έργων.
  Με βάση τα παραπάνω προτείνεται ως η μοναδική δίκαιη και οριστική λύση του συγκεκριμένου προβλήματος, η άμεση κατάργηση του Άρθρου 5 της εν λόγω ΚΥΑ.

  2. Διαδικασία διατύπωσης όρων σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ, ΦΒ σταθμών ισχύος έως 100 kW.

  Η διαδικασία που εφαρμόζει η ΔΕΗ για τη διατύπωση όρων σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ ΦΒ σταθμών ισχύος έως 100 kW, εισαγάγει με εντελώς αυθαίρετο τρόπο την απαίτηση συμμόρφωσης με κριτήρια τα οποία δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα της ΔΕΗ να ελέγξει και ειδικότερα:
  – Ζητείται από τους αιτούντες να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία να βεβαιώνουν ότι «η έκταση που θα εγκατασταθεί το έργο βρίσκεται εκτός περιοχών NATURA 2000, εθνικών δρυμών, παραδοσιακών οικισμών και περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. 145799/2005 (για οικόπεδα)».
  – Ζητείται από τους αιτούντες να υποβάλλουν στη ΔΕΗ έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από την αρμόδια Πολεοδομία.
  Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο προβλέπει με σαφή τρόπο ότι αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός έργου ΑΠΕ είναι η Περιφέρεια ή η Νομαρχία (κατά περίπτωση). Στις υπηρεσίες αυτές, όπως και σε όλες τις επιμέρους γνωδοδοτούσες υπηρεσίες (αρχαιολογίες, δασαρχείο, πολεοδομία κλπ) κατατίθενται αναλυτικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στις οποίες περιγράφεται ενδελεχώς το έργο και οι όποιες πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του σε σχέση με το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον της περιοχής εγκατάστασής του, με αναλυτική μάλιστα αναφορά και για τις περιοχές NATURA 2000, εθνικούς δρυμούς, παραδοσιακούς οικισμούς και περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.
  Οι αρχές αυτές είναι βάσει νόμου αρμόδιες να κρίνουν αν το προτεινόμενο έργο επιφέρει ανεπίτρεπτες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις προαναφερθείσες περιοχές και να διαμορφώσουν αντίστοιχα την απόφασή τους περί έγκρισης ή μη των περιβαλλοντικών όρων του έργου.
  Επιπλέον, αρμόδιες για την εφαρμογή των πολεοδομικών διατάξεων είναι οι κατά τόπους πολεοδομίες, οι οποίες μάλιστα γνωμοδοτούν κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων. Μάλιστα, αφού κατασκευαστούν τα έργα, για την ενεργοποίηση της σύνδεσης τους με το δίκτυο της ΔΕΗ, απαιτείται η προσκόμιση της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας, χωρίς την οποία ο σταθμός δε συνδέεται με το δίκτυο.
  Είναι πραγματικά απορίας άξιον με ποιο σκεπτικό και βάσει ποιού νομικού ερείσματος η ΔΕΗ απαιτεί από τους επενδυτές την υποβολή των προαναφερθέντων δικαιολογητικών για να διατυπώσει απλώς την προσφορά της για τους τεχνικούς και οικονομικούς όρους σύνδεσης με το δίκτυο.
  Πρόκειται απλά για άλλη μια περίπτωση καταφανούς αυθαιρεσίας και επικάλυψης αρμοδιοτήτων, που το μόνο που επιτυγχάνουν είναι τη δημιουργία σημαντικών γραφειοκρατικών καθυστερήσεων και τη διαμόρφωση ανυπέρβλητων πολλές φορές εμποδίων για την υλοποίηση των έργων.
  Βάσει των ανωτέρω, προτείνουμε να καταστεί σαφές προς τη ΔΕΗ ότι πρέπει να αφαιρεθούν από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ζητούνται για τη διατύπωση όρων σύνδεσης με το δίκτυο, τα δύο προαναφερθέντα και να περιοριστεί η ΔΕΗ στο ρόλο που της ανήκει, δηλαδή στην εξέταση των τεχνικών και οικονομικών όρων υπό τους οποίους μπορεί ένας ΦΒ σταθμός ισχύος μικρότερης των 100 kW να συνδεθεί με το δίκτυο.

  Το πλήρες κείμενο με τις θέσεις και τα σχόλια του Ομίλου ΙΤΑ επί του νομοσχεδίου βρίσκεται αναρτημένο στο δικτυακό μας τόπο http://www.itagroup.gr

 • Στο άρθρο αυτό πρέπει να περιληφθούν ρυθμίσεις για τα ακόλουθα θέματα:

  α) Τι ισχύει για την πλειονότητα των θεσμοθετημένων προστατευόμενων περιοχών των οποίων οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες ή τα Προεδρικά Διατάγματα ή Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις δεν περιλαμβάνουν καμία πρόβλεψη για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων στους πυρήνες τους. Θα πρέπει επίσης να οριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα επηρεαστούν τα νέα ΠΔ που πρόκειται να εκδοθούν για τη θεσμοθέτηση των προστατευόμενων περιοχών της Ελλάδας, μετά από την πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ. Οι ακυρωμένες ΚΥΑ δεν προέβλεπαν την εγκατάσταση ΑΠΕ στις περιοχές τις οποίες θεσμοθετούσαν.

  β) Τι ισχύει για τις αιτήσεις οι οποίες εκκρεμούν για αξιολόγηση από την ΡΑΕ, οι οποίες αποτελούν μεγάλο μέρος των αιτήσεων. Προτείνουμε οι αιτήσεις αυτές να προχωρήσουν με

  γ) Το σχέδιο νόμου πρέπει να προβλέπει διοικητική διαδικασία (ιεραρχικού) ελέγχου ως προς όλες τις αποφάσεις που εκδίδει η ΡΑΕ, ως αποφασιστικό πλέον όργανο, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της και όχι μόνο ως προς την άδεια παραγωγής (άρθρο 2 παρ. 2 εδ. β΄ του σχεδίου νόμου).

  δ) Είναι απαραίτητο να καθοριστούν οι προδιαγραφές για τις Ειδικές Ορνιθολογικές Μελέτες, καθώς σήμερα οι περισσότεροι μελετητές δεν τις εκπονούν με επιστημονικά ορθό τρόπο. Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία έχει συντάξει έκθεση με «Οδηγίες για την εκπόνηση Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης», την οποία και κοινοποίησε στις αρμόδιες υπηρεσίες το 2009. Προτείνουμε να υιοθετηθούν οι οδηγίες αυτές και να προστεθεί στο άρθρο 13 η εξής παράγραφος:

  «Για την ορθή εκπόνηση ειδικών ορνιθολογικών μελετών, σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις περιπτώσεις που προβλέπει το Ειδικό Χωροταξικό Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄2464/2008), και για την κατάλληλη παρακολούθηση των τυχόν επιπτώσεων που ενδέχεται να προκληθούν στην ορνιθοπανίδα από την λειτουργία αιολικών πάρκων, θα αποσαφηνιστούν με Υπουργική Απόφαση οι προδιαγραφές σύνταξης των ειδικών ορνιθολογικών μελετών. Η Υπουργική Απόφαση θα εκδοθεί εντός τριών μηνών από την δημοσίευση του παρόντος Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα τεθεί σε καθεστώς διαβούλευσης για τουλάχιστον ένα μήνα.»

  Άλλες σημαντικές παραλείψεις

  α) Απουσιάζει από το σχέδιο νόμου οποιαδήποτε διαδικασία παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Με βάση το άρθρο 9 της Οδηγίας 2001/42//ΕΚ οι αρχές «[…] παρακολουθούν […]τις σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του [σχεδίου], προκειμένου, μεταξύ άλλων, να εντοπισθούν εγκαίρως απρόβλεπτες δυσμενείς επιπτώσεις και να ληφθούν τα κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα».

  β) Απουσιάζει εντελώς από το σχέδιο νόμου η υποχρέωση των επενδυτών για την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων μετά την λήξη της λειτουργίας του Σταθμού Παραγωγής Ενέργειας.

  γ) Απουσιάζει εντελώς από το σχέδιο νόμου η υποχρέωση των επενδυτών για αποκατάσταση της φύσης εντός περιοχών Natura 2000, όπως αυτή προκύπτει από το άρθρο 6 της Οδηγίας 92/43/EOK. Προτείνουμε το ποσοστό του ειδικού τέλους ΑΠΕ που αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο (το οποίο οφείλει να είναι μεγαλύτερο του προτεινόμενου 0,5%) να δίνεται για την αντιστάθμιση των επιπτώσεων στις περιοχές αυτές από τα αιολικά πάρκα, όπως και την αποκατάστασή τους.

  δ) Τέλος, το προτεινόμενο νομοσχέδιο δεν παίρνει καμία επιπλέον μέριμνα για τους περιβαλλοντικούς όρους κατασκευής και λειτουργίας των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ), παρά το γεγονός ότι το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο ήταν ελλιπές. Ως κυριότερο παράδειγμα αναφέρουμε τον ανεπαρκή ορισμό της «Οικολογικής Παροχής», παρά το γεγονός ότι η κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτεί τον προσδιορισμό της οικολογικής παροχής ανά λεκάνη απορροής, με σκοπό την εξασφάλιση της επιβίωσης των οικοσυστημάτων. Επίσης, απαιτείται ο ορθολογικός υπολογισμός της φέρουσας ικανότητας κάθε λεκάνης απορροής σε ΜΥΗΕ, ώστε να αποφύγουμε την υπερφόρτωσή τους, όπως δυστυχώς φαίνεται να συμβαίνει αυτή τη στιγμή.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 12:12 | Rokas Renewables

  Παραθέτουμε την ακόλουθη ενδεικτική διατύπωση μεταβατικών διατάξεων με γνώμονα την εύρυθμη και ταχεία προσαρμογή των υφιστάμενων έργων, είτε κατέχουν άδεια παραγωγής και συνεχίζουν την αδειοδοτική διαδικασία είτε βρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης:
  1. Αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση από τη Ρ.Α.Ε και δεν έχουν προωθηθεί στην αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση Αρχή για τη διατύπωση γνωμοδότησης επί της Π.Π.Ε.Α ή δεν έχει εκδοθεί αρνητική γνωμοδότηση της Ρ.Α.Ε επ’ αυτών, καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
  2. Αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., των οποίων έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση από τη Ρ.Α.Ε και είχαν προωθηθεί στην Περιβαλλοντικώς Αδειοδοτούσα Αρχή για έκδοση Π.Π.Ε.Α ανεξαρτήτως εάν αυτή έχει εκδοθεί, καθώς και αιτήσεις για τις οποίες ή έχει εκδοθεί θετική γνωμοδότηση της Ρ.Α.Ε για χορήγηση άδειας παραγωγής προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και δεν έχει εκδοθεί η απόφαση του, θεωρείται ότι κατέχουν άδεια παραγωγής. Η Ρ.Α.Ε εκδίδει σχετική απόφαση χορήγησης άδειας παραγωγής, εντός ενός μηνός από την δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα που περιγράφεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α’129) όπως τροποποιείται με τον παρόντα Νόμο.
  3. Άδειες παραγωγής που είναι σε ισχύ και έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταλαμβάνονται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α’129) όπως τροποποιείται με τον παρόντα Νόμο.
  4. Εκκρεμούσες αιτήσεις για γνωμοδότηση επί της Π.Π.Ε.Α. έργου Α.Π.Ε. καταλαμβάνονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος. Οι κάτοχοι αδειών παραγωγής έργου Α.Π.Ε. έχουν δικαίωμα να υποβάλουν άμεσα αίτηση για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1650/1986.
  5. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στη Ρ.Α.Ε πριν την έγκριση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε, ή και επικαιροποιηθεί ακολούθως, αναφορικά με συγκροτήματα αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος μεγαλύτερης από 100 MW, που περιλαμβάνουν ανεξάρτητη διασύνδεση των σταθμών στο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, έχουν τη δυνατότητα αλλαγής των στοιχείων της αίτησης εξ αιτίας μεταφοράς θέσεως σε παρακείμενη περιοχή του γηπέδου εγκατάστασης του έργου, χωρίς υπέρβαση της αρχικά αιτούμενης ισχύος. Οι προαναφερόμενες αιτήσεις εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι αιτήσεων που υποβλήθηκαν σε μεταγενέστερο χρόνο για τις ίδιες εδαφικά επικαλυπτόμενες θέσεις.
  6. Τα έργα Α.Π.Ε που έχουν Άδεια Παραγωγής ή αιτήσεις που έχουν προωθηθεί από τη Ρ.Α.Ε για περιβαλλοντική αδειοδότηση ή έχουν λάβει θετική γνωμοδότηση και άρα θεωρείται ότι έχουν άδεια παραγωγής), υποβάλουν αίτηση για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης εντός 2 μηνών από την ισχύ του παρόντος.
  7. Εκκρεμούσες αιτήσεις για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης και οι αιτήσεις που υποβάλλονται κατά την παρ. 5 ανωτέρω, καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του παρόντος και εξετάζονται από τον αρμόδιο διαχειριστή χωρίς να απαιτείται Π.Π.Ε.Α. Ειδικά σε περιπτώσεις αιτημάτων για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης σε περιοχές όπου, κατά την ισχύ του παρόντος, έχουν ενταχθεί σε εγκεκριμένη Μ.Α.Σ.Μ. έργα επέκτασης ή ενίσχυσης του Συστήματος από τα οποία δημιουργείται πρόσθετος ηλεκτρικός χώρος για την διασύνδεση έργων Α.Π.Ε, ο ΔΕΣΜΗΕ ικανοποιεί εντός 4 μηνών από την ισχύ του παρόντος, τα αιτήματα Προσφορών Σύνδεσης μέχρι κορεσμού των μελλοντικών αυτών έργων του Συστήματος εφόσον τα αιτήματα αυτά αφορούν σταθμούς Α.Π.Ε που διαθέτουν πριν την ισχύ του παρόντος άδεια παραγωγής ή απόφαση εξαίρεσης ή είχαν υποβάλει αίτημα για άδεια παραγωγής ή απόφαση εξαίρεσης μετά την έγκριση της Μ.Α.Σ.Μ. στην οποία εντάχθηκαν για πρώτη φορά τα ανωτέρω έργα Συστήματος. Ο αρμόδιος Διαχειριστής ξεκινά να εξετάζει όλα τα ανωτέρω αιτήματα (δηλ. τα εκκρεμή και αυτά που του υποβάλλονται κατά την παρ.5) εντός 2 μηνών από την ισχύ του παρόντος κατά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία προώθησης του σχετικού φακέλου από τη Ρ.Α.Ε για περιβαλλοντική αδειοδότηση ή της χορήγησης θετικής γνωμοδότησης από τη Ρ.Α.Ε ή της απόφασης εξαίρεσης, λαμβάνοντας υπόψη τη παλαιότερη από τις δύο αυτές ημερομηνίες.

  Rokas Renewables

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 12:26 | ΠΑΣΕΓΕΣ

  ΄Αρθρο 13 (Μεταβατικές διατάξεις)

  Αιτιολόγηση:
  Με δεδομένο τον καθοριστικό ρόλο για την βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας μας, που μπορούν να διαδραματίσουν τομείς, όπως η αξιοποίηση της γεωργικής και δασικής βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας, η καλλιέργεια ενεργειακών φυτών για την παραγωγή βιοκαυσίμων και η παραγωγή βιοαερίου μέσω της χρησιμοποίησης οργανικών αποβλήτων, κρίνεται αναγκαία η σύνταξη σχεδίων δράσης για την βιομάζα, τα βιοκαύσιμα και το βιοαέριο.

  Προτεινόμενη τροπολογία:
  Με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα καθορίζονται με λεπτομέρεια οι όροι και προϋποθέσεις ανάπτυξης των μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που ενδιαφέρουν άμεσα τον αγροτικό χώρο, σύμφωνα με ειδικά σχέδια δράσης.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 12:05 | ENEL GREEN POWER

  Αξιότιμη κα Υπουργέ,

  H ENEL GREEN POWER σας ευχαριστεί για την πρόσκληση σε διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου.

  Επί του Άρθρου 13 θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα εξής:

  • Θα ήταν θετικό για την αδειοδοτική διαδικασία όλα τα έργα που έχουν λάβει θετική απόφαση επί της διαδικασίας ΠΠΕΑ να νοούνται ως έχουν λάβει προκαταρτική έγκριση περιβαλλοντικών όρων και κατόπιν της υποβολής και έγκρισης συμπληρωματικών στοιχείων και τυχόν τροποποιήσεων στην αρμόδια περιβαλλοντική υπηρεσία, ο πλήρης φάκελος να προωθείται στο οικείο νομαρχιακό συμβούλιο προς τελική γνωμοδότηση.
  • Θα είναι επίσης θετικό οι προτεινόμενες βελτιώσεις στα επιμέρους αδειοδοτικά στάδια να εφαρμοστούν αναδρομικά κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό ώστε να επιταγχυνθούν οι διαδικασίες και για έργα τα οποία βρίσκονται ήδη υπό αδειοδότηση.

  Με εκτίμηση,

  Γιώργος Παπαδημητρίου
  ENEL GREEN POWER
  Regulatory Affairs

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 23:04 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Σχόλιο 13 (άρθρο 13): Πρόβλεψη για καταγγελία έργου στο ΣΤΕ. Προτείνεται: «Προκειμένου για προσφυγή στο ΣτΕ εναντίον έργου ΑΠΕ, ανεξαρτήτων του σταδίου αδειοδότησης, υλοποίησης ή λειτουργίας στο οποίο αυτό βρίσκεται, θα πρέπει να καταβάλλεται από τον προσφεύγοντα/προσφεύγοντες παράβολο ύψους 5% επί του προϋπολογισμού του έργου, όπως αυτός αναγράφεται στην οικεία μελέτη του έργου, ή όπως αυτός διαμορφώθηκε, αν το έργο κατασκευάζεται ή έχει κατασκευαστεί, το οποίο θα καταπίπτει υπέρ του κατόχου του φακέλου του έργου, ή του έργου αν αυτό έχει κατασκευαστεί ή του κατόχου των αδειών παραγωγής ή εγκατάστασης ή λειτουργίας του έργου, σε περίπτωση που οι προσφεύγοντες χάσουν τη δίκη στο ΣτΕ. Σε περίπτωση που κερδίσουν τη δίκη, το παράβολο τους επιστρέφεται ατόκως.»

  Σχόλιο 14 (άρθρο 13): Θα πρέπει να τροποποιηθεί άμεσα ο κανονισμός αδειών παραγωγής έτσι ώστε να συμφωνεί με τις διατάξεις του νομοσχεδίου. Στην περίπτωση που ψηφιστεί το νομοσχέδιο να δοθεί μια πρόχειρη οδηγία από τη ΡΑΕ.

  Σχόλιο 15 (άρθρο 13): Μεταβατικές διατάξεις:
  1.Τα έργα που είναι σε φάση αξιολόγησης στη ΡΑΕ, να αξιολογηθούν και να χορηγηθεί θετική γνώμη πριν από οποιοδήποτε άλλο έργο υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
  2.Τα έργα που έχουν λάβει θετική γνώμη και είναι σε στάδιο λήψης ΠΠΕΑ να λάβουν άμεσα θετική γνώμη για έκδοση άδειας παραγωγής, έτσι ώστε να μπορούν να υποβάλλουν για όρους και έγκριση επέμβασης. Για τα έργα αυτά να συνεχιστεί η διαδικασία της ΠΠΕΑ με σκοπό την έκδοση ΕΠΟ (με υποβολή συμπληρωματικών).
  3.Έργα που έχουν αξιολογηθεί θετικά από την Ρ.Α.Ε. αλλά έχουν αρνητική επί της ΠΠΕΑ (χωρίς να έχει εκδοθεί αρνητική γνωμοδότηση από Ρ.Α.Ε.) με αιτιολογίες που δεν υφίστανται με το καινούριο σχέδιο Νόμου (π.χ. γαίες υψηλής καλλιέργειας, ρυθμίσεις για τις περιοχές NATURA κ.λ.π.) να λάβουν άμεσα θετική γνώμη για έκδοση άδειας παραγωγής.
  4. Έργα, των οποίων λήγει η 3ετία των όρων σύνδεσης, και ακόμη δεν έχουν πάρει Άδεια Εγκατάστασης, να εξετάζονται κατά προτεραιότητα στην ανανέωση των όρων σύνδεσης από το Διαχειριστή, σε σχέση με νέες αιτήσεις έργων.
  5. Έργα που παράγουν ρεύμα καλύτερης ποιότητας (ΜΥΗΕ, ΒΙΟΜΑΖΑ, ΦΒ) να έχουν προτεραιότητα στην έγκριση των όρων σύνδεσης από έργα που παράγουν χειρότερης ποιότητας ρεύμα (Α/Π). Επίσης, η τιμολόγηση των έργων σύνδεσης για τα έργα της κατηγορίας «παράγουν ρεύμα καλύτερης ποιότητας» να είναι -50% από την τιμολόγηση των έργων σύνδεσης για τα έργα της κατηγορίας «παράγουν ρεύμα χειρότερης ποιότητας», διότι θα πρέπει να πριμοδοτούνται σαφέστατα τα έργα ΑΠΕ που παράγουν καλύτερης ποιότητας (σταθερό συνημίτονο και συχνότητα) προϊόν (ρεύμα).

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 20:58 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΥΚΟΣ

  Σύμφωνα με τη νομοθεσία για να συνδεθεί με τη ΔΕΗ μια νέα οικοδομή επιβάλλεται η εγκατάσταση φυσικού αερίου, ως εναλλακτικό (αλλά και επιβεβλημένο) μέσο για την αντικατάσταση του πετρελαίου και μέρους της ηλεκτρικής ενέργειας.
  Όταν όμως πρόκειται σε μια νέα οικοδομή να γίνει εγκατάσταση οικολογικών και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας (γεωθερμίας, αιολικής και ηλιακής ενέργειας), πόσο λογικό είναι να επιβάλλεται από την υπάρχουσα νομοθεσία η χρήση του φυσικού αερίου αντί αυτών;
  (Πρόσφατα η ΕΠΑ απέρριψε μελέτη νέας οικοδομής η οποία χρησιμοποιούσε τη γεωθερμία και επέβαλε την κατασκευή δικτύου φυσικού αερίου)

  Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μας διαφεύγει ότι:
   το φυσικό αέριο δεν αποτελεί χρήση ενέργειας φιλική προς το περιβάλλον αφού είναι ένα ορυκτό καύσιμο με πολύ μεγάλη συμβολή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, αλλά και σε άλλους ατμοσφαιρικούς ρύπους.
   με τη χρησιμοποίησή του δεν εξοικονομείται ενέργεια, αφού ανήκει στην κατηγορία των μη ανανεώσιμων μορφών ενέργειας δεδομένου ότι τα αποθέματά του είναι περιορισμένα.
   αποτελεί ενέργεια εισαγόμενη, που σημαίνει εξαγωγή συναλλάγματος και παράλληλα εξάρτηση της χώρας ως προς τους ενεργειακούς πόρους.

  Ας μην ξεχνάμε πως οι οικολογικές και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας δεν είναι απλώς φιλικότερες προς το περιβάλλον, αλλά επίσης οικονομικότερες και προσφέρουν αυτονομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να αυξηθεί η χρήση αυτών των μορφών ενέργειας αφού είναι ένας τρόπος περιορισμού της μόλυνσης του περιβάλλοντος.

  Είναι δυνατόν η σχετική νομοθεσία να επιβάλλει την χρήση μέσων και πόρων με δυσμενέστερες επιπτώσεις στο περιβάλλον της χώρας μας και στην εθνική μας οικονομία;

  Μήπως θα έπρεπε στις περιπτώσεις που προβλέπεται η κατασκευή εγκαταστάσεων εξοικονόμησης ενέργειας με τη χρήση ανανεώσιμων μορφών, (οι οποίες θα καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της οικοδομής), να μην απαιτείται η εγκατάσταση δικτύων φυσικού αερίου;
  Αυτό θα αφορά βέβαια τις χρήσεις (π.χ. θέρμανση χώρων και ζεστού νερού χρήσης), όπου μπορεί να αντικατασταθεί το φυσικό αέριο με άλλες περισσότερο ήπιες μορφές ενέργειας.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 19:08 | ΑΙΘΩΝ-LAXTRON

  Η πρόταση μας για μια μεταβατική διάταξη όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά έργα που θα κατοχύρωνε τις αξίες της ισονομίας, ισοπολιτείας και δικαίου καταγράφεται ως εξής:

  Για τις εκκρεμείς αιτήσεις φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, που υπεβλήθησαν στην ΡΑΕ τον Απρίλιο και τον Ιούνιο του 2007, και οι οποίες έχουν αξιολογηθεί θετικά από τη ΡΑΕ, ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου.

  Για τις εκκρεμείς αιτήσεις φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, που υπεβλήθησαν στην ΡΑΕ τον Αύγουστο του 2007, και οι οποίες θα αξιολογηθούν θετικά από τη ΡΑΕ με βάση το χρονοδιάγραμμα του ν.3734/2009, θα ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου μετά την παρέλευση πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου.

  Για τις εκκρεμείς αιτήσεις φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, που υπεβλήθησαν στην ΡΑΕ τον Οκτώβριο του 2007, και οι οποίες θα αξιολογηθούν θετικά από τη ΡΑΕ με βάση το χρονοδιάγραμμα του ν.3734/2009, θα ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου μετά την παρέλευση οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου.

  Για τις εκκρεμείς αιτήσεις φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, που υπεβλήθησαν στην ΡΑΕ τον Δεκέμβριο του 2007, και οι οποίες θα αξιολογηθούν θετικά από τη ΡΑΕ με βάση το χρονοδιάγραμμα του ν.3734/2009, θα ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου μετά την παρέλευση έντεκα (11) μηνών από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου.

  Για τις εκκρεμείς αιτήσεις φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, που υπεβλήθησαν στην ΡΑΕ τον Φεβρουάριο του 2008, και οι οποίες θα αξιολογηθούν θετικά από τη ΡΑΕ με βάση το χρονοδιάγραμμα του ν.3734/2009, θα ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου μετά την παρέλευση δεκατριών (13) μηνών από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου.

  Μετά την παρέλευση δέκα πέντε (15) μηνών από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου, και εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ θα μπορούν να υποβληθούν νέες αιτήσεις για την αδειοδότηση των φωτοβολαταϊκών έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 • ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (20-150Kwe) ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΑΤΥΧΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ (ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2009).

  Αξιότιμη κ. Υπουργέ
  Μετά τη ψήφιση του Ν. 3468/27-6-2006 και την έκδοση σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων καθορίσθηκε ένα θεσμικό πλαίσιο, δυστυχώς όχι απόλυτα σαφές, το οποίο ρύθμισε τα θέματα που αφορούσαν την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών με εξαίρεση (μικρά έργα με ισχύ από 20-150 KWe).
  Με δεδομένο το τότε (1977) υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο πολλοί επενδυτές στη Δωδεκάνησο κινήθηκαν υποβάλλοντας αιτήσεις εξαίρεσης από τη λήψη άδειας παραγωγής.
  Στην συνέχεια υποχρεώθηκαν να περιφέρονται στους διαδρόμους και τα γραφεία των διαφόρων υπηρεσιών για την έκδοση δεκάδων δικαιολογητικών ξοδεύοντας χρήματα και κυρίως πολύτιμο χρόνο.
  Θα είναι δίκαιο γι’ αυτούς με την διαμόρφωση του νέου Νομοθετικού Πλαισίου αφ’ ενός να λυθούν κάποια προβλήματα τους (με μεταβατικές διατάξεις) και αφ’ ετέρου να μην αντιμετωπίσουν νέες δυσάρεστες εκπλήξεις και προβλήματα.
  Οι προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι :

  1. Η κατάργηση ή η διόρθωση της παραγράφου 1 Α του άρθρου 1 της ΚΥΑ Νο 29116/20-7-2009 με την οποία απαγορεύεται η εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων άνω των 20 KW σε μη άρτια και οικοδομήσιμα γήπεδα.
  Η ρύθμιση αυτή είναι αντιφατική καθόσον ούτε η ισχύουσα νομοθεσία ούτε η ίδια η ΚΥΑ απαιτεί οικοδομική άδεια.
  Εν τούτοις τίθεται θέμα οικοδομησιμότητας των γηπέδων.
  Οι εγκαταστάσεις των Φ/Β σταθμών δεν είναι δομικές κατασκευές μόνιμου χαρακτήρα αλλά λυόμενες και προσωρινές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
  Παραδόξως η απαγόρευση αυτή δεν εφαρμόζεται σε Φ/Β συστήματα για τα οποία μέχρι την έκδοση της (ισχύει από 20-7-2009) έχει χορηγηθεί από τη Ρ.Α.Ε. απόφαση εξαίρεσης από τη λήψη άδειας παραγωγής.
  Έτσι με κατάφορη αδικία γεννά μια απαράδεκτη διάκριση σε βάρος εκατοντάδων επενδυτών που έλαβαν απόφαση από την Ρ.Α.Ε. μετά την 20/07/2009 στην αίτηση εξαίρεσης από τη λήψη άδειας παραγωγής που υπεβλήθη από αυτούς προ διετίας (η προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων στη Ρ.Α.Ε. για την Δωδεκάνησο ήταν η 30/09/2007), έναντι άλλων επενδυτών (όμοιες περιπτώσεις) που υπέβαλαν σχετικές αιτήσεις την ίδια χρονική περίοδο ή και μεταγενέστερη και τους έχει χορηγηθεί απόφαση εξαίρεσης από τη λήψη άδεια παραγωγής από την Ρ.Α.Ε προ της 20/07/2009.
  Οι πρώτοι δεν μπορούν να επενδύσουν οι δεύτεροι μπορούν. ( Άτυχοι – τυχεροί δίκην casino)

  2. Η απόσυρση ή η τροποποίηση της εγκυκλίου Α.Π. 102580/2734/10-6-2009 της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών στην οποία αναφέρεται πως οι αναδασωτέες και δασωτέες εκτάσεις αποτελούν περιοχές αποκλεισμού για τα Φ/Β:
  Η εγκύκλιος αυτή είναι νομικά αστήρικτη αφού η εγκατάσταση ΑΠΕ σε αναδασωτέες εκτάσεις επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.2941/2001), κάτι που αναγνωρίστηκε με το έγγραφο (εγκύκλιο) της Δ/σης Δασών Α.Π.89069/669/24/04/2007 με το οποίο ανακαλείται η με Α.Π. 103825/4704/12-12-2006 εγκύκλιο της ίδιας Δ/σης Δασών που απαγόρευε την εγκατάσταση έργων Α.Π.Ε. σε αναδασωτέες εκτάσεις αλλά και δημόσια από δελτίο τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και συγκεκριμένα του τότε Γ.Γ. κ. Σκιαδά.

  3. Να διατηρηθεί η δυνατότητα που παρέχεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν. 3468/2006 να γίνεται εγκατάσταση ΑΠΕ (Φωτοβολταϊκά) σε όμορα ακίνητα για τους επενδυτές που έχουν ήδη λάβει από την ΡΑΕ απόφαση εξαίρεσης από την λήψη άδειας παραγωγής.

  4. Ο αρμόδιος Διαχειριστής να διαχειριστεί κατά προτεραιότητα τις αιτήσεις των επενδυτών που έχουν ήδη λάβει από τη ΡΑΕ απόφαση εξαίρεσης από τη λήψη άδειας παραγωγής δίδοντας σ’ αυτούς προθεσμία τουλάχιστον ενός έτους για να υποβάλλουν τα οποιαδήποτε δικαιολογητικά απαιτηθούν και να προχωρήσουν σε έναρξη εργασιών εγκατάστασης του Φ/Β σταθμού.
  Διότι εάν ψηφισθεί ως έχει η παράγραφος 9 του άρθρου 2 του νέου σχεδίου Νόμου και οι υποψήφιοι επενδυτές για μικρής ισχύος Φ/Β της παραγράφου 1 του τροποποιημένου άρθρου 4 του Ν. 3468/2006 θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον αρμόδιο διαχειριστή ο οποίος θα υποχρεούται να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για τη σύνδεση τους με το Σύστημα ή το διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή το Δίκτυο των μη διασυνδεδεμένων Νησιών με σειρά προτεραιότητας των υποβαλλομένων σε αυτόν, αιτήσεων των ενδιαφερομένων μέχρι εξαντλήσεως του εκάστοτε ορίου, πιθανόν εκατοντάδες επενδυτές που ξεκίνησαν την διαδικασία από το 2007 και έχουν δαπανήσει χρόνο και χρήματα, αλλά αντιμετώπισαν κάποια προβλήματα και δεν έχουν προχωρήσει σε αίτηση σύνδεσης, να βρεθούν πίσω από τους νέους επενδυτές οι οποίοι χωρίς άδεια η εξαίρεση από άδεια παραγωγής να καταθέσουν πρώτοι αιτήσεις στον αρμόδιο χειριστή.
  Θα πρέπει αποφευχθεί η άδικη αυτή εξέλιξη.

  Τέλος στην χειρότερη περίπτωση που δεν δοθούν οι ανωτέρω δίκαιες λύσεις ζητείται τουλάχιστον να υπάρξει ρύθμιση με την οποία οι επενδυτές που έχουν ήδη λάβει από την ΡΑΕ απόφαση εξαίρεσης από την λήψη άδειας παραγωγής να μπορούν να υλοποιήσουν τις επενδύσεις τους σε άλλα γήπεδα στην ίδια περιοχή (εν προκειμένω στα ίδια νησιά) κατάλληλα σύμφωνα με την διαμορφωθείσα μετά από τρία χρόνια καθυστερημένη και διαφορετική από την αρχική άποψη της Διοίκησης.
  Έτσι θα τους δοθεί η δυνατότητα να αντιμετωπίσουν την δυσχερή κατάσταση τους και να αποφύγουν σοβαρή οικονομική ζημιά . Έχουν δαπανηθεί σημαντικά ποσά για μελέτες (τοπογράφων – μηχανικών, μηχανολόγων, οικονομολόγων), για εκδόσεις δεκάδων δικαιολογητικών, για παράβολα, για τις μισθώσεις των γηπέδων, για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών (λογιστές- φόροι – επιμελητήρια- ασφαλιστικές εισφορές) και τρία (3) έτη πολύτιμου χρόνου και ζητούν ως επενδυτές και ως πολίτες ενός ευνομούμενου κράτους να δικαιωθούν.

  ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
  Φ/Β ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
  Ακρίδης Αθανάσιος Μηχ/γος Μηχανικός
  Ολυσσαίου Οδυσσέας Πολιτικός Μηχανικός
  Ολυσσαίου Δημήτριος Οικονομολόγος

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 19:36 | ΕΝΤΕΚΑ

  Στις μεταβατικές διατάξεις προτείνεται να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην ανατραπεί η ισότιμη αντιμετώπιση των επενδυτών. Κατά την άποψή μας οι προσπάθειες, οι κόποι και οι αναπτυξιακές επενδύσεις ετών που έχουν καταβληθεί από υποψήφιους παραγωγούς που δραστηριοποιήθηκαν έγκαιρα και πληρούν τα αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης της ΡΑΕ, δεν είναι δυνατό να εξισωθούν άμεσα και μάλιστα αναδρομικά με νέες αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την ισχύ του νόμου. Η μεταβατική διάταξη πρέπει να προβλέπει –κατά τα πρότυπα του ν.3734/2009- το σεβασμό της προτεραιότητας και της ισότιμης και δίκαιης αντιμετώπισης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί με αυτές που, με το νέο νόμο, απαλλάσσονται από την υποχρέωση άδειας παραγωγής ή εξαίρεσης.

  Η εφαρμογή του σχέδιο νόμου και η πορεία αδειοδότησης και ανάπτυξης των ΑΠΕ πρέπει να συνάδει με την ενεργειακή στρατηγική που χαράσσει το ΥΠΕΚΑ και τα χρονοδιαγράμματα που αυτή η στρατηγική περιλαμβάνει, ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο ενεργειακό μίγμα και μίγμα τεχνολογιών με κριτήριο την προστασία του περιβάλλοντος, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και την ασφάλεια της ενεργειακής τροφοδοσίας. Έτσι προτείνεται να υπάρξει ειδική διάταξη στο σχέδιο νόμου, που να εξουσιοδοτεί τον ΥΠΕΚΑ να ορίζει χρονικά τους προς επίτευξη στόχους ανά τεχνολογία ΑΠΕ, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν θα υπάρχουν ανταγωνιστικές τάσεις μεταξύ των.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 04:27 | ΦΩΤΗΣ

  ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ,
  ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΕΣΕΙΣ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΗ.
  ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΏΝ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ» ΓΙΑ ΕΝΧΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ,
  ΔΗΛΑΔΗ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΑΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΣΗ)& ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 02:22 | Mαρτίνου Α.

  Αξιότιμη κ. υπουργέ

  Αναμφισβήτητα η συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψεις αποφάσεων, με θεσμούς, που εγκαθιδρύουν τη συμμετοχή και εξασφαλίζουν την ισότητα ανάμεσα στους πολίτες, αξιωματούχους, ειδικούς και τη δημοκρατικότητα των διαδικασιών, είναι η καλύτερη προοπτική για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Το αίτημα της συμμετοχής στην προστασία του περιβάλλοντος παρουσιάζεται εντονότερο, μιας και το περιβάλλον αποτελεί για τους πολίτες ένα ζωτικό χώρο, όπου συγκλίνουν το καθαρά βιοτικό, οικονομικό και το πολιτιστικό ενδιαφέρον τους, ενώ αυτή καθαυτή η προστασία του προβάλλει ως δίλημμα ανάμεσα στη διατήρηση της φύσης και την οικονομική ανάπτυξη.
  Παίρνω μέρος στη δημόσια διαβούλευση όχι ως ειδικός στις ΑΠΕ, αλλά ως Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου, μέλους του διεθνούς δικτύου «οικολογικά σχολεία» και έχοντας υλοποιήσει επί σειρά ετών προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του, να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήματα που συνδέονται με αυτό και να δραστηριοποιηθούν με ειδικά προγράμματα, ώστε να συμβάλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισής τους. Η εκπαίδευση αποτελεί το κλειδί για τη λύση των περιβαλλοντικών ζητημάτων και τη διαμόρφωση μιας υπεύθυνης συμπεριφοράς και στάσης απέναντι στο περιβάλλον.
  Όπως είναι πλέον εμφανές, η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα από τα κυριότερα προβλήματα του περιβάλλοντος. Η αντιμετώπισή της μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας και της χρήσης των ΑΠΕ αποτελεί έναν από τους στόχους της περιβαλλοντικής αγωγής. Μέσα στο πλαίσιο αυτό διδάσκουμε στα παιδιά, μεταξύ άλλων, ότι το κυματικό δυναμικό της θάλασσας, συγκεντρώνει τα περισσότερα πλεονεκτήματα που χαρακτηρίζουν τις ΑΠΕ, και θεωρείται μια από τις πιο καθαρές μορφές ενέργειας, γιατί η παραγωγή της, δε ρυπαίνει το περιβάλλον, δεν το αλλοιώνει αλλά εξασφαλίζει τη διατήρηση του και δε δεσμεύει γη.
  Για τους λόγους που προανέφερα, θεωρώ πως είναι επιβεβλημένο, να συμπεριληφθεί με σαφήνεια στο νομοσχέδιο ( άρθρα 1, 2, 5, 9, 13) και η κυματική ενέργεια για την οποία μιλάμε στους μαθητές μας , ως εφαρμογή που μπορεί εύκολα να αξιοποιήσει τον απαράμιλλο φυσικό πλούτο της χώρας μας, όπως ανέφερε πρόσφατα (10-1-10) ο κ. Πρωθυπουργός, καθώς η Ελλάδα περιβρέχεται από θάλασσα και έχει πολλά νησιά τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν αυτόνομα αυτή τη μορφή ενέργειας, αποκομίζοντας πολλαπλά οφέλη.
  Πιστεύοντας ότι θα διορθώσετε αυτή τη σοβαρή παράλειψη του νομοσχεδίου, σας εύχομαι να έχετε πραγματικά: Δημιουργική Χρονιά!

  Μαρτίνου Α. Μed, Δ/ντρια 11ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 23:41 | Δέσποινα Γεωργιάδου

  Αξιότιμη κα Υπουργέ,

  Καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου που επιτέλους, μέσω του παρόντος νομοσχεδίου προωθείται και στη χώρα μας η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.
  Όπως γνωρίζω μακροχρόνιες έρευνες από Διεθνώς Αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα, έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο θαλάσσιος κυματισμός είναι, όπως όλες οι μορφές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), μία ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, ενώ παρουσιάζει μεταξύ των ΑΠΕ την υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα.
  Η Ελλάδα έχοντας την μεγαλύτερη απ’όλες τις χώρες της Ευρώπης ακτογραμμή, μήκους 16000 χμ, με έντονη κυματική δραστηριότητα (ισχύος πάνω από 10 ΚW/m), μπορεί να παράγει, μόνο από το εκμεταλλεύσιμο κυματικό δυναμικό, ενέργεια της τάξης των 7 με 10 TWh.To δυναμικό αυτό, όπως έχουν δείξει έρευνες του ΚΑΠΕ και του ΕΜΠ, θα μπορούσε να συνεισφέρει σημαντικά στην ηλεκτροδότηση των περισσοτέρων Ελληνικών νησιών αλλά και των παράκτιων πόλεων.
  Για όλα τα παραπάνω, παρακαλώ να εξετάσετε με προσοχή και να πράξετε τα δέοντα, ώστε να συμπεριληφθεί και η παραγωγή ενέργειας από το θαλάσσιο δυναμικό της χώρας μας,στο υπό Δημόσια Διαβούλευση νομοσχέδιο.
  Με εκτίμηση,
  Δέσποινα γεωργιάδου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 22:24 | Νίκη Καρδακάρη

  Καλή η ιδέα του κ. Κακιόπουλου, να προσθέσω:
  Για κάθε επενδυτικό έργο ΑΠΕ θα καταβάλλεται στο Περιβαλλοντικό Ταμείο παράβολο ύψους 10% επί του προϋπολογισμού του έργου, όπως αυτός αναγράφεται στην οικεία μελέτη του έργου, με σκοπό την προληπτική αποκατάσταση περιβαλλοντικών ζημιών. Μετά την παρέλευση δεκαετίας και αξιολόγηση, από ανεξάρτητο αξιολογητή που θα πληρώνεται από το μελετητή, της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης της περιοχής και την συνεπή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, ο επενδυτής θα μπορεί να λάβει πίσω το ποσό ατόκως.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 22:38 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ «Η ΑΛΚΥΩΝ»

  Όσον αφορά τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (οι οποίες οδηγούν στις ΚΥΑ και στα Προεδρικά Διατάγματα) η πρόβλεψη της δυνατότητας ή μη εγκατάστασης ΑΠΕ μέσα σε μια προστατευόμενη περιοχή σχετίζεται με το αν ο μελετητής είχε ή όχι ανάλογες οδηγίες από την προκήρυξη της ΕΠΜ. Πρέπει, συνεπώς, σε κάθε νέα προκήρυξη ΕΠΜ να ζητείται και η διερεύνηση δυνατότητας εγκατάστασης ΑΠΕ ανά τεχνολογία και μέγεθος σταθμών, σε κάθε ζώνη. Ωστόσο, οι περισσότερες ΕΠΜ (από τις σχεδόν 100 που έχουν γίνει μέχρι σήμερα) έχουν ολοκληρωθεί εδώ και αρκετά χρόνια (οι πιο πολλές, και μάλιστα ιδίως εκείνες που αφορούν στις πιο σημαντικές περιοχές, ήδη από τη δεκαετία του ΄90), σε περιόδους όπου δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για τα σημερινά δεδομένα της επέκτασης των ΑΠΕ. Ως εκ τούτου, δεν υπήρχε ειδική πρόβλεψη στην προκήρυξη ώστε να μελετηθεί αυτό το ενδεχόμενο. Συνεπώς, ο μόνος σωστός τρόπος να γνωρίζουμε αν μπορούν ή όχι να δημιουργούνται εγκαταστάσεις ΑΠΕ εντός των περιοχών για τις οποίες ήδη υπάρχει ΕΠΜ, είναι να προκηρυχθεί άμεσα ειδική συμπληρωματική μελέτη για τη διερεύνηση της δυνατότητας εγκατάστασης ΑΠΕ ανά τεχνολογία και μέγεθος σταθμών σε κάθε υπάρχουσα ζώνη. Η μελέτη αυτή θα μπορούσε να προκηρυχθεί ενιαία για όλες τις περιοχές με εγκεκριμένες ΕΠΜ ή ανά ομάδες (ανά γεωγραφική περιφέρεια, τύπο ενδιαιτημάτων, Αιολική προτεραιότητα κ.λπ.). Χωρίς κάτι τέτοιο κανείς δεν πρέπει αν δεχτεί ανάπτυξη ΑΠΕ μέσα σε προστατευόμενες περιοχές.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 22:14 | Λύκος Ιωάννης

  Αξιότιμη κα Τίνα Μπιρμπίλη
  Υπουργό Περιβάλλοντος & Eνέργειας

  Καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου που επιτέλους, μέσω του παρόντος νομοσχεδίου προωθείται και στη χώρα μας η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.
  Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των άρθρων αλλά και τις επισημάνσεις των συμμετεχόντων στη Δημόσια Διαβούλευση, διαπιστώνω ότι στην πλειονότητά τους πρόκειται για τοποθετήσεις που αφορούν συγκεκριμένα συστήματα ΑΠΕ .
  Μακροχρόνιες έρευνες από Διεθνώς Αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα, έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο θαλάσσιος κυματισμός είναι, όπως όλες οι μορφές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), μία ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, ενώ παρουσιάζει μεταξύ των ΑΠΕ την υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα.
  Η Ελλάδα έχοντας την μεγαλύτερη απ’όλες τις χώρες της Ευρώπης ακτογραμμή, μήκους 16000 χμ, με έντονη κυματική δραστηριότητα (ισχύος πάνω από 10 ΚW/m), μπορεί να παράγει, μόνο από το εκμεταλλεύσιμο κυματικό δυναμικό, ενέργεια της τάξης των 7 με 10 TWh.
  To δυναμικό αυτό, όπως έχουν δείξει έρευνες του ΚΑΠΕ και του ΕΜΠ, θα μπορούσε να συνεισφέρει σημαντικά στην ηλεκτροδότηση των περισσοτέρων Ελληνικών νησιών αλλά και των παράκτιων πόλεων.
  Ο θαλάσσιος κυματισμός συγκεντρώνει τα περισσότερα πλεονεκτήματα που χαρακτηρίζουν τις ΑΠΕ δηλαδή χαμηλό δείκτη ρύπανσης σε επίπεδο κύκλου ζωής, αποκέντρωση της παραγωγής ενέργειας, απεξάρτηση από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης σε απομακρυσμένες ή/και υποβαθμισμένες περιοχές, τόνωση της βιομηχανικής παραγωγής, δημιουργία θέσεων εργασίας κ.ά.
  Κατά τη γνώμη μου είναι αδύνατο να μην αποτελεί η Ελλάδα την ιδανική περιοχή εφαρμογής κάποιας από τις επικρατέστερες τεχνολογίες κυματικής ενέργειας και πιστεύω ότι το μόνο που χρειάζεται είναι η πολιτική βούληση των αρμοδίων φορέων, ώστε ν’ ανοίξουν το δρόμο για ν’ αξιοποιηθεί ένα μεγάλο πλεονέκτημα της φύσης και της θέσης της χώρας μας.
  Για όλα τα παραπάνω, παρακαλώ να εξετάσετε με προσοχή και να πράξετε τα δέοντα, ώστε να συμπεριληφθεί και η παραγωγή ενέργειας από το θαλάσσιο δυναμικό της χώρας μας, στο υπό Δημόσια Διαβούλευση νομοσχέδιο.

  Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
  Με εκτίμηση,Λύκος Ιωάννης (Avionic engineer)

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 20:30 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  ΟΔΟΣ:Γ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 46
  ΠΟΛΗ: ΑΙΓΙΟ
  Τ.Κ:25100
  ΚΙΝ:6947907485

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΟ Σχέδιο Νόμου Επιτάχυνσης της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής το οποίο έχει αναρτηθεί για δημόσια διαβούλευση ,θα ήθελαν να σας επισυμάνω το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργιθεί σε όλες τις πολεοδομιές για την απόκτηση έγκριση έργασιών μικρής κλίμακας η οποία είναι απραίτητη και για τα κτίρια με οικοδομική άδεια.Όμως δεν συμπερηλαμβάνονται ή δεν διευκρινίζονται στις σχετικές αποφάσεις της προυγούμενης κυβέρνησης ποίες είναι οι κατηγορίες κτιριών που επιτρέπεται η τοποθέτηση φ/β πλαίσιων και αν είναι εφικτό και η τοποθέτηση σε ειδικές κατηγοριές κτιριών όπως αγροτικές αποθήκες , θερμοκήπια τα οποία έχουν λόγο της ιδιαιτερότητα τους απαλάκτηκο απο την έκδοση οικοδομικής άδειας .

  Με φιλικούς χαιρετισμούς
  κώστας παπαδόπουλος
  Μηχ/γος μηχανικός

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 12:17 | WWF Ελλάς

  Το WWF Έλλας έχει αποστείλει στο ΥΠΕΚΑ και αναρτήσει στην ιστοσελίδα http://www.wwf.gr, τα σχόλιά του επί του σχεδίου νόμου.

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 15:35 | Ιάκωβος Αξιώτης

  1. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 9 του νέου σχεδίου νόμου εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. που χαρακτηρίζονται από την κείμενη νομοθεσία ως μη οχλούσες ή χαμηλής όχλησης δραστηριότητες, θα πρέπει στις μεταβατικές διατάξεις να υπάρξει άρθρο που να προβλέπει ότι όσοι έχουν υποβάλει αίτηση για άδεια ή εξαίρεση στη ΡΑΕ ή ακόμη πολύ περισσότερο αν έχουν λάβει άδεια ή εξαίρεση, να προηγηθούν σε σχέση με νεοεισερχόμενους επενδυτές, λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία κατάθεσης αίτησης στην ΡΑΕ. Καλή η πρόταση του κ. Τατλή που υποβλήθηκε στις 26/12/09.

  2. Στις μεταβατικές διατάξεις να καθορισθεί ότι δεν ισχύει το ένα έτος που ορίζεται, στο εδάφιο 4β της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του νομοσχεδίου, ως προθεσμία μεταξύ «της θετικής γνωμοδότησης για σύνδεση με το Σύστημα ή το Δίκτυο» και της «έναρξης εργασιών εγκατάστασης του σταθμού», αλλά ισχύει ό,τι προβλέπει η άδεια ή η εξαίρεση που έχουν λάβει. Έτσι δεν αιφνιδιάζονται όσοι έχουν αποκτήσει άδεια ή εξαίρεση και δεν αναγκάζονται να τροποποιήσουν τα χρονοδιαγράμματα τους, τα οποία είναι χρονοβόρα λόγω της μέχρι τώρα διαδικασίας, που απαιτούσαν πολλές άδειες, βεβαιώσεις και εγκρίσεις από υπηρεσίες του Δημοσίου.

 • 11 Ιανουαρίου 2010, 21:24 | RF Energy A.E.

  Αξιότιμη κα. Υπουργέ,

  Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να διατυπώσουμε τις προτάσεις μας επί του άρθρου 7 του σχεδίου νόμου που αφορά το ειδικό τέλος και την παροχή κινήτρων στους οικιακούς καταναλωτές περιοχών όπου εγκαθίστανται έργα Α.Π.Ε., το άρθρο 10 που αφορά τα μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων καθώς και το άρθρο 13 που αφορά τις μεταβατικές διατάξεις του νόμου.

  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του σχεδίου νόμου που αντικαθιστά την παράγραφο Α.2 του άρθρου 25 του ν.3468/2006 προτείνουμε να προστεθεί το εξής εδάφιο:

  iv) Tα υπεράκτια αιολικά έργα τα οποία δε βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων κάποιου Ο.Τ.Α. να καταβάλλουν μόνο το 20% του 1,5% επί της, προ Φ.Π.Α., τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που αντιστοιχεί στον Ο.Τ.Α. από τον οποίο διέρχεται η σύνδεση με το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και το 0,5% επί της, προ Φ.Π.Α., τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο με σκοπό την παρακολούθηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ειδικά στις περιοχές NATURA.

  Αιτιολογία:

  Πρέπει να αποσαφηνιστεί το καθεστώς των υπεράκτιων αιολικών πάρκων όσον αφορά το ειδικό τέλος καθώς είναι σαφές ότι εφόσον δε βρίσκονται εντός διοικητικών ορίων κάποιου Ο.Τ.Α. δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν όλο το ειδικό τέλος.

  Να προστεθεί στο άρθρο 10 του σχεδίου νόμου η ακόλουθη παράγραφος:

  «Για την επίτευξη του τρίτου μέρους του εθνικού στόχου του 20/20/20, εντός δύο (2) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου προστίθενται στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας διατάξεις για την ενεργειακή αποδοτικότητα και εξοικονόμηση ενέργειας που αφενός αφορούν τη διαχείριση και εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις αφετέρου δε για την απόκριση αυτών στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Για τις ως άνω διατάξεις θα προβλέπεται η σύναψη συμβάσεων μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά.»

  Αιτιολογία:

  Για την επίτευξη του εθνικού στόχου του εθνικού στόχου πέρα από τη μείωση των εκπομπών CO2 και την αύξηση της διείσδυσης των Α.Π.Ε. πρέπει μέσω διατάξεων να εξασφαλιστεί και η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για την οποία δε δίνεται η ίδια βαρύτητα με τα δύο πρώτα σκέλη.

  Στο άρθρο 13 του σχεδίου νόμου να προστεθεί η εξής παράγραφος:

  «Χορηγηθείσες προσφορές σύνδεσης για έργα που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δεν έχουν λάβει Ε.Π.Ο. θεωρούνται ως προκαταρκτικές μελέτες του αρμόδιου Διαχειριστή κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν.3468/2006 όπως τροποποιείται με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του σχεδίου νόμου και δε συνεπάγονται δέσμευση του Διαχειριστή του Συστήματος για την ύπαρξη διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου για τα έργα αυτά.

  Αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής σε οποιοδήποτε άλλο στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.»

  Αιτιολογία:

  Προκειμένου το σχέδιο νόμου να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει θα πρέπει η εφαρμογή του να είναι άμεση και να αφορά όλες τις άδειες που έχουν εκδοθεί και τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποσυμφορηθούν οι αδειοδοτικές διαδικασίες αν δεν εφαρμοστούν άμεσα οι λύσεις που προτείνονται στο παρόν σχέδιο νόμου και στις ήδη υπάρχουσες άδειες παραγωγής.

  Με τιμή,

  Για την RF ENERGY Α.Ε.

  Ιωάννης Παντούσης Ευάγγελος Κοροβέσης
  Γενικός Διευθυντής Γενικός Διευθυντής

 • 11 Ιανουαρίου 2010, 20:50 | Παπασταματίου Αικατερίνη

  Αξιότιμη κα Υπουργέ,

  Διαβάζω ότι η ανάπτυξη των ΑΠΕ είναι ταυτόχρονα ένας εύσχημος τρόπος να ευνοηθούν τα επιχειρηματικά σχέδια των εταιρειών. Είναι λογικό ότι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σ’ αυτό το πεδίο περιμένουν ν’ αποκομίσουν κέρδη, αυτός είναι άλλωστε ένας από τους νόμους του δούναι λαβείν. Το θέμα είναι τουλάχιστον, εφόσον η διαδικασία της αγοράς και της πώλησης, άρα και του κέρδους, είναι αυτονόητα, να κερδίζει κάποιος ωφελώντας το περιβάλλον και τους συνανθρώπους του και όχι να τους βλάπτει.

  Ένας επιζήμιος παράγοντας, για παράδειγμα, είναι η μονομερής προώθηση – σχεδόν μονοπωλιακή – ορισμένων μορφών ΑΠΕ, όσο αξιόπιστες κι αν είναι, ακόμα κι όταν αποδεδειγμένα απαιτείται να βελτιωθούν σε πολλά σημεία, προκειμένου να θεωρηθούν η απόλυτα φιλική προς το περιβάλλον λύση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

  Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μια καλή και δίκαιη αντιμετώπιση θα ήταν η κατοχύρωση και η αναγνώριση της εφαρμογής κι άλλων μορφών ΑΠΕ (ώστε να υπάρξει μια ισορροπία), όπως είναι η ενέργεια που προέρχεται από τα κύματα, η αξιοποίηση της οποίας θα έπρεπε ν’ αποτελεί συστηματικό στόχο του ΥΠΕΚΑ κι όχι ν’ απουσιάζει παντελώς από το νομοσχέδιο αυτό.

 • 11 Ιανουαρίου 2010, 12:26 | Γιάννης Κουτίτσας

  Άρθρο 13, Μεταβατικές διατάξεις

  Προτείνεται:
  Για αιτήσεις έργων ΑΠΕ που έχουν λάβει την κατ’ αρχήν θετική γνωμοδότηση της Ρ.Α.Ε. ανεξάρτητα αν έχουν σταλεί ή όχι στην Περιφέρεια για έγκριση Π.Π.Ε.Α., η Ρ.Α.Ε. πρέπει να εκδόσει άμεσα την άδεια παραγωγής ή την εξαίρεση από άδεια παραγωγής.

 • Αγαπητοί,

  Ήδη το νεοσύστατο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και η νέα Υπουργός μέσα στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, του νέου Εθνικού Σχεδίου για τις ΑΠΕ και την Εξοικονόμηση αλλά και όλων των επιχειρησιακών του προγραμμάτων, θα μπορεί να δώσει μία νέα δυναμική και μεγάλη βαρύτητα σε δράσεις και υπηρεσίες εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας, βάση πληροφοριακών στρατηγικών και ψηφιακών υπηρεσιών.

  Η σύνδεση του ΙΤ και της ευρύτερης έννοιας της πληροφορικής με το νέο χώρο της ενέργειας θα δημιουργήσει μία νέα δυναμική, αυτή των Ενεργειακών Πληροφοριακών Συστημάτων και ψηφιακών ενεργειακών υπηρεσιών.

  Αναμένουμε την χρησιμοποίηση της Ενεργειακής Πληροφορικής ως εργαλείο αξιολόγησης και λήψης Στρατηγικής απόφασης στον τομέα της Ενέργειας…με νέα άρθρα, χρησιμοποίηση των υπηρεσιών και μεθοδολογιών Ενεργειακής Διακυβέρνησης (σύγκλιση ΙΤ και Ενέργειας) στον νέο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και θέσπιση Εθνικής Ενεργειακής Πληροφοριακής Στρατηγικής και στον Εθνικό Σχεδιασμό αλλά ΚΑΙ στο νέο Επιχ. Σχέδιο της ΔΕΗ…

  Το μεγάλο Smart Metering project στο UK μπορεί να είναι άψογο reference…

  ΜΦΧ,
  Β. Νικολόπουλος, PhD
  Head & Διευθ. Σύμβουλος
  Intelen Group
  http://www.intelen.com
  http://www.plugme.eu

 • 10 Ιανουαρίου 2010, 17:06 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΥΚΟΣ

  Αξιότιμη κα Υπουργέ,
  Εφόσον, όπως αναφέρεται, το άρθρο αυτό θα διαμορφωθεί από τα σχόλια και τις απόψεις στη δημόσια διαβούλευση, θα ήθελα να προτείνω, έχοντας παρακολουθήσει τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς και τις προτάσεις που διατυπώνονται, να συμπεριληφθεί και μια άλλη μορφή ενέργειας η οποία ήδη σε άλλες χώρες έχει δώσει σημαντικά ερείσματα για την καταξίωσή της ανάμεσα στις ώριμες για εκμετάλλευση ΑΠΕ. Αναφέρομαι στη δυνατότητα παραγωγής ενέργειας από τα κύματα της θάλασσας. Θα ήταν σοβαρή και αδικαιολόγητη παράλειψη του νομοσχεδίου να μην ανοίξει το δρόμο για την αξιοποίηση μιας τόσο πλούσιας πηγής ενέργειας για την Ελλάδα, τη στιγμή που συγκεντρώνει τόσα πλεονεκτήματα, όπως είναι η αποφυγή οπτικής και ηχητικής ρύπανσης, ή η μηδαμινή επίδραση στο περιβάλλον, θέματα που τόσο απασχολούν την πλειονότητα των σχολιαστών στη διαβούλευση.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 00:43 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΚΙΟΠΟΥΛΟΣ

  Να προστεθεί η εξής παράγραφος :

  «Προκειμένου για προσφυγή στο ΣτΕ εναντίον έργου ΑΠΕ, ανεξαρτήτων του σταδίου αδειοδότησης, υλοποίησης ή λειτουργίας στο οποίο αυτό βρίσκεται, θα πρέπει να καταβάλλεται από τον προσφεύγοντα/προσφεύγοντες παράβολο ύψους 5% επί του προϋπολογισμού του έργου, όπως αυτός αναγράφεται στην οικεία μελέτη του έργου, ή όπως αυτός διαμορφώθηκε, αν το έργο κατασκευάζεται ή έχει κατασκευαστεί, το οποίο θα καταπίπτει υπέρ του κατόχου του φακέλου του έργου, ή του έργου αν αυτό έχει κατασκευαστεί ή του κατόχου των αδειών παραγωγής ή εγκατάστασης ή λειτουργίας του έργου, σε επρίπτωση που οι προσφεύγοντες χάσουν τη δίκη στο ΣτΕ. Σε περίπτωση που κερδίσουν τη δίκη, το παράβολο τους επιστρέφεται ατόκως.»

  Ευχαριστώ,

  Ηλίας Κακιόπουλος
  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΒΕΤΕ
  τηλ. 210 28 37 371
  φαξ. 210 28 37 372

 • 6 Ιανουαρίου 2010, 23:48 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΚΙΟΠΟΥΛΟΣ

  Θα πρέπει σαφέστατα να προβλεφθούν μεταβατικές διατάξεις, διότι λόγω της πολυνομίας στο χώρο των ΑΠΕ, έχουν διαμορφωθεί πολλές παράλληλς κατηγορίες έργων. όσον αφορά στο καθεστώς αδειοδότησής τους.

  Έτσι :

  1. Τα έργα που είναι σε στάδιο λήψης ΠΠΕΑ προκειμένου να πάρουνε στη συνέχεια Άδεια Παραγωγής, να λάβουν αυτόματα με τη λήψη της ΠΠΕΑ, ΕΠΟ και Άδεια Παραγωγής μαζί. Έτσι, παραμένουν σε τουλάχιστον ισοδύναμο επίπεδο αδειοδότησης, με έργα τα οποία θα ξεκινήσουν μετά την ημερομηνία εφαρμογής του προτεινόμενου νέου νόμου.

  2. Έργα, των οποίων λήγει η 3ετία των όρων σύνδεσης, και ακόμη δεν έχουν πάρει Άδεια Εγκατάστασης, να εξετάζονται κατά προτεραιότητα στην ανανέωση των όρων σύνδεσης από το Διαχειριστή, σε σχέση με νέες αιτήσεις έργων.

  3. Έργα που παράγουν ρεύμα καλύτερης ποιότητας (ΜΥΗΕ, ΒΙΟΜΑΖΑ, ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ, ΦΒ) να έχουν προτεραιότητα στην έγκριση των όρων σύνδεσης από έργα που παράγουν χειρότερης ποιότητας ρεύμα (Α/Π). Επίσης, η τιμολόγηση των έργων σύνδεσης για τα έργα της κατηγορίας «παράγουν ρεύμα καλύτερης ποιότητας» να είναι -50% από την τιμολόγηση των έργων σύνδεσης για τα έργα της κατηγορίας «παράγουν ρεύμα χειρότερης ποιότητας», διότι θα πρέπει να πριμοδοτούνται σαφέστατα τα έργα ΑΠΕ που παράγουν καλύτερης ποιότητας (σταθερό συνημίτονο και συχνότητα) προϊόν (ρεύμα).

  Ευχαριστώ,

  Ηλίας Κακιόπουλος
  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΒΕΤΕ
  τηλ. 210 28 37 371
  φαξ. 210 28 37 372

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 22:55 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Μ.

  Αν πραγματικά αγαπάμε το περιβάλλον, αν θέλουμε να μιλάμε για «πράσινη» Ελλάδα και αν θέλουμε να υπάχει δικαιοσύνη, ούτως ώστε το βάρος να το επωμίζονται όλοι, ανάλογα με την κατανάλωση που έχουν, τότε πρέπει κατά τη γνώμη μου να αναθεωρηθούν:
  οι μειωμένοι λογαριασμοί της ΔΕΗ (όπως ισχύει για υπαλλήλους και συνταξιούχους της ΔΕΗ).

  Στο κάτω-κάτω, γιατί αυτοί να πληρώνουν λιγότερα σε σχέση με αυτούς που πραγματικά νοιάζονται το περιβάλλον και να φορτώνεται σε αυτούς το χρέος ολίγων;
  Οι μειωμένοι λογ/σμοί γιατί δεν δίδονται σε αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη, σε αυτούς που βοηθούν για ένα καλύτερο μέλλον ή σε αυτούς που για παράδειγμα παίρνουν μέρος σε διαδικασίες
  λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας;

 • 28 Δεκεμβρίου 2009, 11:16 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

  Είναι πραγματικά κρίμα για κάποιους που υπέβαλαν αιτήσεις για άδειες παραγωής ΜΥΗΕ εδώ και δύο-τρία χρόνια (χωρίς φυσικά να έχει εκδοθεί ακόμη η συντριπτική πλειοψηφία των σχετικών αδειών) τη στιγμή αυτή ενόψει της διαμόρφωσης του νέου σχετικού νομοθετικού πλαισίου και φυσικά έχοντας ξοδέψει χρήμα και χρόνο να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να βρεθούν προ νέων δυσάρεστων εκλπήξεων. Θεωρώ λοιπόν λογικό ότι οι αιτήσεις που έχουν ήδη πάρει το ΟΚ από τη ΡΑΕ και προχώρησαν στην υποβολή ΠΠΕΑ στις αρμόδιες Υπηρεσίες θα πρέπει να μετατραπούν αυτομάτως σε άδειες παραγωγής χωρίς φυσικά να αλλάξουν οι όροι του παιχνιδιού ή να προστεθούν νέοι περιορισμοί-προϋποθέσεις στη εξέταση των ΜΠΕ τους. Δεν είναι δίκαιο άλλωστε για κανένα εγχώριο ή ξένο επενδυτή να ζει επί μία σειρά ετών στην αβεβαιότητα και σε καθεστώς συνεχούς αλλαγής των διαδικασιών. Άλλωστε οι όποιες αλλαγές θα πρέπει να γίνονται προς την κατεύθυνση της απλοποίησης και της επιτάχυνσης αλλά και της υλοποίησης στην πράξη της πράσινης ανάπτυξης την οποία η νέα κυβέρνηση εξείγγειλε (και ορθώς έκανε) σε όλους τους τόνους. Τα βήματα λοιπόν άπό δω και πέρα πρέπει να γίνουν ακόμη πιο γοργά για να καλυφθεί μέρος της ζημιάς που επιτελείται χρόνια τώρα στο χώρο των ΑΠΕ για να ξεκολλήσουμε επιτέλους από τις θέσεις των ουραγών της ΕΕ των 15.

  Με εκτίμηση
  Πετρίδης Παύλος
  MSc Μηχανολόγος Μηχανικός

 • 27 Δεκεμβρίου 2009, 11:38 | Α.Π.

  Πρεπει να περιληφθει και μια παραγραφος για το αν ο νομος επιφερει επιβαρυνση των δημοσιων οικονομικων εστω και εμμεσα (π.χ. μεσω αυξησης της δημοσιας δαπανης για ενεργεια), η αν δεν επιφερει επιβαρυνση, απλα το γιατι.

 • Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 9 του νέου σχεδίου νόμου
  «. Εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ή άλλης διαπιστωτικής απόφασης πρόσωπα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από σταθμούς, οι οποίοι εγκαθίστανται σε ακίνητο, το οποίο ανήκει κατά κυριότητα ή βρίσκεται στη νόμιμη κατοχή των προσώπων αυτών, για όσο χρόνο τα πρόσωπα αυτά είναι κύριοι ή νόμιμοι κάτοχοι, εφόσον η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. που χαρακτηρίζονται από την κείμενη νομοθεσία ως μη οχλούσες ή χαμηλής όχλησης δραστηριότητες. Εξαιρούνται, επίσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ή άλλης διαπιστωτικής απόφασης οι σταθμοί Σ.Η.Θ.Υ.Α. με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση των πενήντα (50) KWe, καθώς και οι αυτόνομοι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίοι δεν συνδέονται στο Σύστημα ή στο Δίκτυο, με Εγκατεστημένη Ισχύ μικρότερη ή ίση των πέντε (5) MWe.» δηλαδή πέραν των άλλων εξαιρούνται από την λήψη άδειας παραγωγής ή άλλης διαπιστωτικής πράξης (όπως η εξαίρεση από άδεια παραγωγής) όλοι οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί ανεξαρτήτως ισχύος καθώς σύμφωνα με την ΚΥΑ με αριθμ πρωτ. Δ6/Φ1/οικ.19500 περί «Τροποποίησης και συμπλήρωσης της αντιστοίχισης των δραστηριοτήτων παρα¬γω¬γής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στην πο¬λεο¬δομική νομοθεσία» οι σταθμοί παραγωγής από φωτοβολταικά συστήματα χαρακτηρίζονται ως μη οχλούσες δραστηριότητες με ισχύ έως 500KW και ως χαμηλής όχλησης με ισχύ άνω των 500KW.

  Παρακάτω στο άρθρο 2 παράγραφος 9 προσδιορίζεται πως :
  «β. Για τους σταθμούς των παραγράφων 1 και 2 ο αρμόδιος Διαχειριστής υποχρεούται να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για τη σύνδεσή τους με το Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή το Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών με σειρά προτεραιότητας των υποβαλλόμενων σε αυτόν, αιτήσεων των ενδιαφερομένων μέχρι εξαντλήσεως του εκάστοτε ορίου.»

  Επομένως, οι υποψήφιοι επενδυτές θα μπορούν να υποβάλλουν άιτηση στον αρμόδιο διαχειριστή (ΔΕΣΜΗΕ, ή ΔΕΗ) χωρίς να έχουν κάποια άδεια παραγωγής ή άλλη διαπιστωτική πράξη όπως εξαίρεση από την άδεια παραγωγής και να προχωρήσουν στην επένδυση με βάση την σειρά προτεραιότητας της σχετικής αίτησης που θα υποβάλλουν.

  Με βάση τα παραπάνω δημιουργείται το εξής παράδοξο. Χιλιάδες επενδυτές που ξεκίνησαν την διαδικασία για άδεια παραγωγής ή εξαίρεση από αυτήν από το 2007 (και που έχουν αφιερώσει χρόνο και χρήματα) και λόγω καθυστερήσεων στις σχετικές διαδικασίες εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν ακόμη προχωρήσει σε αίτηση για όρους σύνδεσης προς τον αρμόδιο διαχειριστή, θα βρεθούν ενδεχομένως να υπολείπονται όσων ενώ δεν έχουν ούτε άδεια παραγωγής ούτε εξαίρεση από άδεια παραγωγής προλάβουν να καταθέσουν πρώτοι αιτήσεις στον αρμόδιο διαχειριστή.
  Κατά τον τρόπο αυτόν θα δημιουργηθεί μια σημαντική «αδικία» και πολύ πιθανόν να υπάρξουν σημαντικές αντιδράσεις. Για να αποφευχθούν τα παραπάνω προτείνουμε τα εξής:
  1. Κατά την έναρξη της ισχύος του νέου νόμου και πιο συγκεκριμένα του άρθρου για 4 όπως αυτό θα ψηφιστεί, ο αρμόδιος διαχειριστής να τηρήσει την προτεραιότητα των σχετικών αιτήσεων στην ΡΑΕ, είτε πρόκειται για άδεια παραγωγής είτε πρόκειται για εξαίρεση από άδεια παραγωγής.
  2. Στην ρύθμιση αυτή να συμπεριλαμβάνονται και όσες αιτήσεις έχουν απορριφθεί για λόγους οι οποίοι αίρονται με το παρόν σχέδιο νόμου (πχ απόρριψη αίτησης για άδεια παραγωγής γιατί δεν πληρούσε τα τυπικά κριτήρια της οικονομικής δυνατότητας του φορέα της επένδυσης)
  3. Εάν ο διαχειριστής στον οποίον υποβάλλονται οι αιτήσεις απαιτεί κάποια ειδικά δικαιολογητικά όπως έγκριση εργασιών ή μικρών εργασιών από την πολεοδομία, περιβαλλοντικούς όρους, ή άλλα έγγραφα από δημόσιες υπηρεσίες (πχ αρχαιολογία, δασαρχείο κλπ) να δοθεί εύλογο χρονικό διάστημα σε όσους έχουν σειρά προτεραιότητας λόγω των σχετικών αιτήσεων στην ΡΑΕ, για να προλάβουν να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά.

  Νικόλαος Τάτλης
  Διευθυντής τμήματος Χρηματοδοτικών προγραμμάτων
  της εταιρείας ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

 • 15 Δεκεμβρίου 2009, 22:14 | ΑΝΤ. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ

  ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΤΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΛΜΟ ΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΗΛΙΟ ΚΑΤΑ 300 ΗΜΕΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΤΑ ΜΕΣΩ ΟΡΟ ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΑ ΤΑ ΕΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ
  Α ΤΗΝ ΑΜΜΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΕΗ|ΑΠΕ
  Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΠΟΦΕΡΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΛΑ ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ (ΘΕΣΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΑ ΑΠΟΦΕΡΕΙ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
  Β Ο ΟΙΚΕΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΝΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΓΙΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ
  Γ ΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΟΥΣ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
  Δ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΩ ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΠΩΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΕΑΥΤΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΖΙ ΜΕΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

 • 11 Δεκεμβρίου 2009, 19:29 | Γ.Μ.

  1.Ρύθμιση που να ορίζει σαφώς ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί για τις αιτήσεις που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης από τη ΡΑΕ και έχουν υποβληθεί ήδη οι αντίστοιχες ΠΠΕ στις Περιφέρειες.

  2.Ρύθμιση σύμφωνα με την οποία «ώριμες»* αιτήσεις χορήγησης άδειας από φ/β που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ πριν δύο έτη (δηλαδή το 2007) και δεν αξιολογήθηκαν μέχρι σήμερα, εφόσον τελικά αξιολογηθούν θετικά προτείνεται να ενταχθούν σε χωριστή κατηγορία και να εξαιρεθούν από την ρύθμιση του Ν. 3734/2009(Αρθρο 27Α) περί μείωσης της τιμής της kWh για συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που θα υπογραφούν μετά τον Ιούλιο του 2010. Προτείνεται για τις εν λόγω άδειες να δοθεί παράταση δύο (2) ετών για ενεργοποίηση της ανωτέρω ρύθμισης (δηλαδή μέχρι τον Ιούλιο 2012 αντί του 2010) όσο δηλαδή ήταν η αναίτια καθυστέρηση της αξιολόγησης των αιτήσεων αυτών από τη ΡΑΕ. Επίσης θα πρέπει να δοθεί κατ΄ εξαίρεση η δυνατότητα στους ανωτέρω επενδυτές να υποβάλουν πρόταση στον Αναπτυξιακό Νόμο (ως έχει σήμερα) και μετά τις 31/12/2009. Διαφορετικά, σοβαροί επενδυτές θα υποστούν σημαντική ζημία εξαιτίας της αδυναμίας της ΡΑΕ να ανταπεξέλθει στις προθεσμίες που επιβάλει ο Ν. 3468/2006 και τις οποίες η ΡΑΕ όφειλε να τηρήσει.
  * «Ωριμες» αιτήσεις νοούνται εκείνες που κατά την ημερομηνία υποβολής στη ΡΑΕ είχαν ήδη εξασφαλίσει τις απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις (θετικές) από τις σχετιζόμενες υπηρεσίες (Δασαρχείο, τρείς (3) αρχαιολογικές υπηρεσίες, ΝΕΧΩΠ, ΓΕΕΘΑ, ΕΟΤ, ΥΠΑ).

  Σας ευχαριστώ θερμά για τη δυνατότητα που μου δίνεται να εκφράσω τις απόψεις μου σε ένα τόσο σοβαρό θέμα και παρακαλώ όπως αυτές ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά την διαμόρφωση του τελικού κειμένου του νόμου.

 • 9 Δεκεμβρίου 2009, 15:01 | Γ.Χ.

  Να υπάρξει πρόβλεψη για όσες μελέτες έχουν ήδη ολοκληρωθεί και υποβληθεί ή εγκριθεί από δημόσιες αρχές και δεν έχει γίνει η τελική έγκριση τους από την αρμόδια για αυτό υπηρεσία, δηλαδή να δοθεί εύλογος (και όχι αφυκτικός) χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας τελικής έγκρισης με δεδομένο ότι και ο χρόνος απόκρισης των ελεγκτικών αρχών δεν είναι ταχύς.
  Σε κάθε περίπτωση να ισχύει το πνεύμα του Ν.651/77 για ότι έχει συμφωνηθεί ή προσυμφωνηθεί με δημόσιο έγγραφο.