Άρθρο 4 Ένταξη και Σύνδεση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.

1. Το άρθρο 11 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 11

1. Στην περίπτωση σύνδεσης νέου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο Σύστημα μέσω υφιστάμενου υποσταθμού ανύψωσης υψηλής τάσης, ο κάτοχος της οικείας άδειας παραγωγής μπορεί να επιλέξει το τμήμα σύνδεσης, μεταξύ του κεντρικού πίνακα μέσης τάσης του σταθμού Α.Π.Ε. και του υποσταθμού ανύψωσης να ανήκει στην κυριότητά του. Στην περίπτωση σύνδεσης νέου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο Σύστημα μέσω νέου υποσταθμού ανύψωσης, τότε ο κάτοχος της οικείας άδειας παραγωγής μπορεί να επιλέξει το τμήμα σύνδεσης, μεταξύ του κεντρικού πίνακα μέσης τάσης του σταθμού Α.Π.Ε. και του υποσταθμού ανύψωσης και ο νέος υποσταθμός ανύψωσης να ανήκουν στην κυριότητά του.

Στις περιπτώσεις αυτές:
(α) νοείται ότι ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. συνδέεται απευθείας στο Σύστημα,
(β) ο κάτοχος της οικείας άδειας παραγωγής κατασκευάζει τα έργα σύνδεσης που ανήκουν στην κυριότητά του και αποκτά τη διαχείριση των έργων αυτών, ασχέτως της τάσης ή των λοιπών τεχνικών ή λειτουργικών χαρακτηριστικών των έργων αυτών.
(γ) Ο κάτοχος της άδειας παραγωγής έχει το δικαίωμα να συναινέσει ή να αρνηθεί τη σύνδεση νέου παραγωγού στον υποσταθμό.

2. Για την απαλλοτρίωση ακινήτων ή τη σύσταση επ’ αυτών εμπραγμάτων δικαιωμάτων υπέρ του κατόχου της άδειας παραγωγής του συνδεόμενου σταθμού, με σκοπό την εγκατάσταση των έργων σύνδεσης, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν.3175/2003 (ΦΕΚ 207Α’) ανεξαρτήτως του κυρίου των έργων σύνδεσης. Δεν καταβάλλεται αντάλλαγμα χρήσης του εδάφους που αναλογεί στα έργα σύνδεσης και τα συνοδά τους έργα, αν κύριος του εδάφους είναι το Δημόσιο.

3. Για τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και τα έργα σύνδεσής τους με το Σύστημα ή του Δίκτυο, εφαρμόζονται αναλόγως, υπέρ του κατόχου της άδειας παραγωγής, οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του ν. 2941/2001 (ΦΕΚ 201Α’).

4. Οι απαιτούμενες άδειες για την εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και των έργων σύνδεσης, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, χορηγούνται σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν τον Κύριο του Συστήματος ή του Δικτύου.
5. Με τους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος και του Δικτύου που προβλέπονται, αντίστοιχα, στις διατάξεις των άρθρων 19 και 23 του ν.2773/1999, όπως ισχύει, καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο των συμβάσεων σύνδεσης Σταθμών Α.Π.Ε. με το Σύστημα ή το Δίκτυο και κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.»

 • Σε σχέση με την τροποποίηση του άρθρου 11 του Ν. 3468/2006, συμφωνώ με τα παρακάτω σχόλια της ΕΛΕΤΑΕΝ για το άρθρο 4 του παρόντος σχέδιου νόμου.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 16:25 | ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

  Άρθρο 4 παράγραφος 8
  Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 να προστεθεί η φράση:
  Κάτοχος οικείας άδειας παραγωγής που κατασκευάζει έργα σύνδεσης που ανήκουν στην κυριότητά του και αποκτά τη διαχείριση των έργων αυτών μέσω νέου υποσταθμού ανύψωσης και τα οποία συμβάλουν ή χρησιμοποιούνται και για την βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών του Συστήματος ή του Δικτύου, επιβάλλεται να είναι κοινής χρήσης προς αποφυγή κατασκευής στη ίδια περιοχή νέων μη απαραίτητων υποσταθμών ανύψωσης, με επιμερισμό του κόστους κατασκευής στους τελικούς χρήστες.

  Στην τρίτη (γ) περίπτωση της παραγράφου να αντικατασταθεί η φράση:
  (γ) Ο κάτοχος της άδειας παραγωγής έχει το δικαίωμα να συναινέσει ή να αρνηθεί τη σύνδεση νέου παραγωγού στον υποσταθμό.
  Με τη φράση :
  γ) Ο κάτοχος της άδειας παραγωγής έχει το δικαίωμα να συναινέσει τη σύνδεση νέου παραγωγού στον υποσταθμό με την προϋπόθεση επιμερισμού το αρχικού κόστους στον κάθε νεότερο παραγωγό.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 14:01 | ΟΜΙΛΟΣ ΙΤΑ

  • Άρθρο 4 (νέο Άρθρο 11 του Ν.3468/2006)

  Προτείνεται η προσθήκη παραγράφου 6 ως ακολούθως:

  «…….
  5. Με τους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος και του Δικτύου που προβλέπονται, αντίστοιχα, στις διατάξεις των άρθρων 19 και 23 του ν.2773/1999, όπως ισχύει, καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο των συμβάσεων σύνδεσης Σταθμών Α.Π.Ε. με το Σύστημα ή το Δίκτυο και κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.
  6. Για κάθε περιοχή, η οποία χαρακτηρίζεται ως περιοχή κορεσμένου δικτύου, σύμφωνα με σχετική απόφαση της ΡΑΕ που εκδίδεται κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5α του Άρθρου 3 του παρόντος νόμου, εντός 3 μηνών από την έκδοση της προαναφερθείσας διαπιστωτικής απόφασης της ΡΑΕ, θα πρέπει με μέριμνα του ΔΕΣΜΗΕ, να έχει συνέλθει τριμερής επιτροπή στην οποία θα μετέχουν η ΔΕΗ Α.Ε, ο ΔΕΣΜΗΕ και όλοι οι εμπλεκόμενοι αιτούντες και κάτοχοι αδειών παραγωγής έργων ΑΠΕ της περιοχής.
  Η εν λόγω επιτροπή αποφασίζει και αναθέτει την εκπόνηση των μελετών των απαιτούμενων έργων ενίσχυσης ή/και επέκτασης του Συστήματος/Δικτύου, έτσι ώστε να είναι δυνατή η απορρόφηση από το σύστημα ή το Δίκτυο, του συνόλου της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, σταθμών ΑΠΕ που πρόκειται να εγκατασταθούν στην περιοχή και για τους οποίους έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής, ή έχει υποβληθεί αίτηση έκδοσης άδειας παραγωγής πριν την ημερομηνία έκδοσης της προαναφερθείσας διαπιστωτικής απόφασης. Η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 3 μηνών από την ημερομηνία ανάθεσή τους.
  Ακολούθως με μέριμνα του ΔΕΣΜΗΕ πραγματοποιείται η περιβαλλοντική αδειοδότηση των προβλεπόμενων από τις προαναφερθείσες μελέτες έργων ενίσχυσης ή/και επέκτασης του Συστήματος/Δικτύου, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με τους ίδιους χρονικούς περιορισμούς που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου περί Επιτάχυνσης της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
  Με μέριμνα του ΔΕΣΜΗΕ συνέρχεται εκ νέου η τριμερής επιτροπή και εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων ενίσχυσης ή/και επέκτασης του Συστήματος/Δικτύου, αναθέτει την κατασκευή όλων των απαιτούμενων έργων. Το κόστος κατασκευής των έργων αυτών βαρύνει τους κατόχους αδειών εγκατάστασης των έργων ΑΠΕ που πρόκειται να εγκατασταθούν στην περιοχή, αναλογικά της ισχύος των έργων τους.
  Με την έναρξη κατασκευής των έργων ενίσχυσης ή/και επέκτασης του Συστήματος/Δικτύου, οι αιτούντες και κάτοχοι αδειών παραγωγής έργων ΑΠΕ της περιοχής, εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ της ΔΕΗ/ΔΕΣΜΗΕ για το ποσό που τους αναλογεί για την κατασκευή των έργων και η ΔΕΗ/ΔΕΣΜΗΕ αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση και επίβλεψη των εργασιών κατασκευής των έργων, μέχρι την ολοκλήρωση και θέση αυτών σε λειτουργία.
  Η καταβολή του τιμήματος για την κατασκευή των έργων ενίσχυσης ή/και επέκτασης του Συστήματος/Δικτύου, πραγματοποιείται από κάθε ιδιοκτήτη έργου ΑΠΕ προς τη ΔΕΗ/ΔΕΣΜΗΕ, κατά το ποσό που του αναλογεί, εντός 3 μηνών από την έκδοση της άδειας εγκατάστασης του έργου ΑΠΕ και επιστρέφεται αντίστοιχα η εγγυητική επιστολή που είχε εκδώσει.
  Εφόσον, έργα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής, ή έχει υποβληθεί αίτηση έκδοσης άδειας παραγωγής πριν την ημερομηνία έκδοσης της προαναφερθείσας διαπιστωτικής απόφασης, δεν λαμβάνουν τελικά άδεια εγκατάστασης, επιστρέφεται σε αυτούς η εγγυητική επιστολή που ενδεχομένως έχουν εκδώσει για την κατασκευή των έργων σύνδεσης στο ποσοστό που τους αναλογεί και προκηρύσσεται από τη ΡΑΕ διαγωνισμός για την κάλυψη της περίσσειας ισχύος, από νέες αιτήσεις αδειών παραγωγής.»

  Σχόλια – τεκμηρίωση:

  Ένα από τα σημαντικότερα, αν όχι το σημαντικότερο πρόβλημα που δυσχεραίνει την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ στη χώρα μας είναι αναμφισβήτητα ο κορεσμός του ηλεκτρικού δικτύου. Η επίτευξη δε του εθνικού στόχου για τη συμμετοχή ενέργειας από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20% μέχρι το 2020, είναι πρακτικά ανέφικτη χωρίς την άμεση αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος, όσο αποτελεσματικά και αν διαμορφωθεί το πλαίσιο αδειοδότησης των επενδύσεων.
  Για το λόγο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να οριστούν σαφείς διαδικασίες με δεσμευτικούς χρονικούς περιορισμούς, που θα ακολουθούνται για τη σχεδίαση, μελέτη, αδειοδότηση και κατασκευή των απαιτούμενων έργων ενίσχυσης ή /και επέκτασης του Συστήματος ή του Δικτύου, ώστε να καταστεί δυνατή η απορρόφηση της παραγόμενης ενέργειας των έργων ΑΠΕ.

  Το πλήρες κείμενο με τις θέσεις και τα σχόλια του Ομίλου ΙΤΑ επί του νομοσχεδίου βρίσκονται αναρτημένα στο δικτυακό μας τόπο http://www.itagroup.gr

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 12:52 | Rokas Renewables

  • Προτείνουμε την ακόλουθη διατύπωση για το άρθρο 11 του Ν. 3468/2006:
  « Άρθρο 11
  1. Στην περίπτωση σύνδεσης νέου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο Σύστημα μέσω υφιστάμενου υποσταθμού ανύψωσης μέσης προς υψηλή τάση, ο κάτοχος της οικείας άδειας παραγωγής μπορεί να επιλέξει το τμήμα σύνδεσης, μεταξύ του κεντρικού πίνακα μέσης τάσης του σταθμού Α.Π.Ε. και του υποσταθμού ανύψωσης να ανήκει στην κυριότητά του. Στην περίπτωση σύνδεσης νέου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο Σύστημα μέσω νέου υποσταθμού ανύψωσης, ανεξαρτήτως αν αυτός βρίσκεται εντός ή εκτός του χώρου του σταθμού Α.Π.Ε., τότε ο κάτοχος της οικείας άδειας παραγωγής μπορεί να επιλέξει το τμήμα σύνδεσης, μεταξύ του κεντρικού πίνακα μέσης τάσης του σταθμού Α.Π.Ε. και του υποσταθμού ανύψωσης ή και ο νέος υποσταθμός ανύψωσης να ανήκουν στην κυριότητά του, μέχρι τα όρια του Συστήματος σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κώδικα Διαχείρισης και σε κάθε περίπτωση μη συμπεριλαμβανομένου του κεντρικού αυτόματου διακόπτη υψηλής τάσεως του οποίου η ιδιοκτησία, η διαχείριση και η συντήρηση ανήκουν στον Κύριο του Συστήματος ή τον αρμόδιο Διαχειριστή κατά περίπτωση.
  Στις περιπτώσεις αυτές:
  (α) νοείται ότι ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. συνδέεται Α.Π.Ευθείας στο Σύστημα,
  (β) ο κάτοχος της οικείας άδειας παραγωγής κατασκευάζει τα έργα σύνδεσης που ανήκουν στην κυριότητά του και αποκτά τη διαχείριση και την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης των έργων αυτών,
  (γ) η τάση και τα λοιπά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των έργων σύνδεσης που ανήκουν στην κυριότητα του κατόχου της οικείας άδειας παραγωγής καθορίζονται από αυτόν, υπό την αίρεση της συμμόρφωσής τους με τους σχετικούς διεθνείς κανονισμούς και τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κυρίου του Συστήματος και του αρμόδιου Διαχειριστή για την ομαλή σύνδεση και συνεργασία τους με το Σύστημα όσον αφορά τις διακοπτικές προστασίες στην πλευρά της υψηλής τάσης και τα συστήματα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών με το Σύστημα.
  (δ) ο κάτοχος της άδειας παραγωγής έχει το δικαίωμα να συναινέσει ή να αρνηθεί αιτιολογημένα τη σύνδεση νέου χρήστη στα έργα σύνδεσης που ανήκουν στην κυριότητά του.
  (ε) σε περίπτωση σύνδεσης νέου χρήστη στα έργα σύνδεσης που ανήκουν στην κυριότητα κατόχου άδειας παραγωγής, τα θέματα διαχείρισης, λειτουργίας και ιδιοκτησίας των έργων αυτών καθορίζονται με συμφωνία των χρηστών. Αν απαιτείται ή σε περίπτωση που αλλάζει ο φορέας που φέρει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη Σύμβαση Σύνδεσης, η Σύμβαση Σύνδεσης τροποποιείται κατάλληλα.
  (………)
  6. Σε περίπτωση σύνδεσης στο Σύστημα συγκροτήματος αιολικών πάρκων ή αιολικών πάρκων στη θάλασσα, οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται αναλόγως για τα έργα σύνδεσης μεταξύ των κεντρικών πινάκων μέσης τάσης των αιολικών πάρκων και του νέου τερματικού υποσταθμού υψηλής ή υπερυψηλής τάσης, περιλαμβανομένων των ενδιάμεσων υποσταθμών ανύψωσης μέσης προς υψηλή τάση ή υποσταθμών μετατροπής ρεύματος από εναλλασσόμενο σε συνεχές και αντίστροφα ή γραμμών και καλωδίων μεταφοράς. Σε κάθε περίπτωση, η ιδιοκτησία, διαχείριση και συντήρηση του κεντρικού αυτόματου διακόπτη υψηλής ή υπερυψηλής τάσης του νέου τερματικού υποσταθμού, ανήκουν στον Κύριο του Συστήματος ή τον αρμόδιο Διαχειριστή κατά περίπτωση.
  7. Κατά τη σύνδεση σταθμών Α.Π.Ε. στο Σύστημα, ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να επιβάλει αιτιολογημένα την υλοποίηση πρόσθετων έργων ή εγκατάσταση εξοπλισμών που δεν απαιτούνται για την διοχέτευση της παραγόμενης ενέργειας στο Σύστημα, με σκοπό να πληρούνται πρόσθετες τεχνικές ή λειτουργικές απαιτήσεις, περιλαμβανομένης της απαίτησης για εφαρμογή του κριτηρίου ν-1. Στις περιπτώσεις αυτές το πρόσθετο κόστος συμφωνείται μεταξύ του παραγωγού Α.Π.Ε., του Διαχειριστή και του Κυρίου του Συστήματος κατά τη χορήγηση της Προσφοράς Σύνδεσης και την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης και καλύπτεται από τον Κύριο του Συστήματος. Ο Κύριος του Συστήματος ανακτά το κόστος αυτό, μέσω του μηχανισμού χρέωσης χρήσης Συστήματος ή κατά τη σύνδεση νέου χρήστη σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας για την υλοποίηση έργων σύνδεσης.»

  • Η χρηματοδότηση έργων ενίσχυσης του Συστήματος Μεταφοράς χρήζει σαφούς νομοθετικού ερείσματος και θα μπορούσε να ενσωματωθεί στο Ν 3468/2006 ως συμπλήρωση του άρθρου 11:
  « Άρθρο 11Α
  Εκτέλεση έργων ενίσχυσης συστήματος με αυτοχρηματοδότηση κατόχων άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Α.Π.Ε.
  1. Έργα ενίσχυσης του Συστήματος, τα οποία φορούν σε σύνδεση περισσοτέρων του ενός Χρηστών χαρακτηρίζονται ως γενικότερης σημασίας κατά την έννοια του άρθρου 15 του Ν. 3175/2003 και μπορούν να υλοποιούνται από τους Χρήστες που προβλέπεται να συνδεθούν σε αυτά ανεξάρτητα από την ένταξη τους στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς και σε περίπτωση δηλούμενης αδυναμίας αυτών από τον Κύριο του Συστήματος εφόσον τούτο αιτιολογείται επαρκώς στη Μελέτη Ανάπτυξης του Συστήματος που καταρτίζεται από το Διαχειριστή του Συστήματος και εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε. κατά τις προβλέψεις του άρθρου 15 παρ. 2 του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286) όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 3426/2005 (ΦΕΚ Α΄ 309). Σε περίπτωση εκτελέσεως των έργων από το Διαχειριστή του Συστήματος εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ Α’ 23) και γενικότερα της νομοθεσίας που διέπει την κατασκευή των δημοσίων έργων, όπως ισχύουν κάθε φορά. Ο τρόπος χρηματοδότησης στην περίπτωση επιδότησης από το Ν. 3299/2004 ή το ΕΣΠΑ ή άλλο ισοδύναμο μηχανισμό παροχής δημόσιας ενίσχυσης ρυθμίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
  2. Για τα έργα της προηγούμενης παραγράφου, πέραν της κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2941/2001 (ΦΕΚ Α΄ 201) δυνατότητας απαλλοτρίωσης ακινήτων και τη σύσταση δουλειών υπέρ και με δαπάνες των επενδυτών, είναι επιτρεπτή η εκτέλεση εργασιών και πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημιώσεως εφόσον γίνεται προς τούτο ρητή πρόβλεψη στην πράξη με την οποία θα κηρύσσεται η απαλλοτρίωση. Κατά την εκτέλεση από το φορέα υλοποίησης των έργων διασύνδεσης που αποτελούν δραστηριότητες κοινής ωφέλειας που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας δεν χωρεί αναγκαστική εκτέλεση ούτε λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά των παγίων του ενεργητικού του φορέα.
  3. Στην περίπτωση κατά την οποία δύο ή περισσότεροι Χρήστες επιθυμούν να προβούν στη χρηματοδότηση μέρους ή του συνόλου του κόστους της αναγκαίας ενίσχυσης της υποδομής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, προβαίνουν σε κοινή ανέκκλητη δήλωση λαμβάνουσα τη μορφή συμβολαιογραφικού εγγράφου και απευθυνόμενη στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Προϋπόθεση προς τούτο είναι οι δηλούντες να κατέχουν ισχύουσες άδειες παραγωγής για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή να αποτελούν καταναλωτές των οποίων το άθροισμα της εγκατεστημένης ή το μέγιστο της απορροφούμενης ισχύος δεν υπολείπεται του 75% της μεταφορικής ικανότητας της υποδομής.
  4. Σε περίπτωση που το έργο δεν υλοποιείται από τους Χρήστες που συνδέονται σε αυτό, το κόστος του έργου ανακτάται με ευθύνη του Διαχειριστή του Συστήματος ως εξής:
  α) Μέχρι την έκδοση των κατ΄άρθρο 19 Ν 3426/2005 τιμολογίων,το κατά την προηγούμενη περίοδο κόστος θα είναι σε περίπτωση υπαγωγής της επένδυσης σε καθεστώς δημόσιας ενίσχυσης βάσει του Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ Α΄ 261), όπως ισχύει, ή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ή άλλου ανάλογου μηχανισμού δημόσια συγχρηματοδότησης, ίσο με το προκύπτον από τις οικείες εγκριτικές πράξεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα υπολογίζεται κατά τις παραγράφους … του παρόντος άρθρου και δεν θα υπερβαίνει το …. Το κόστος του έργου υπολογιζόμενο επιμερίζεται στους Χρήστες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. … του παρόντος άρθρου και καταβάλλεται από αυτούς στον Κύριο του Συστήματος ή το Διαχειριστή του Συστήματος κατά περίπτωση. Κάθε Χρήστης μετά την έναρξη λειτουργίας του έργου καταβάλλει το ποσό που αναλογεί στην εξυπηρετούμενη εγκατεστημένη ισχύ ή μέγιστη απορροφούμενη ισχύ προσαυξημένη κατά τον τόκο απόδοσης των κεφαλαίων που επενδύθηκαν στο έργο. Το σχετικό επιτόκιο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του επιτοκίου δανεισμού στη διατραπεζική αγορά προσαυξημένο κατά δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες.
  β) Μετά τη θέση του έργου σε λειτουργία, το μέρος του κόστους του που τυχόν δεν έχει ανακτηθεί από καταβολές των χρηστών γενόμενες στο πλαίσιο σύναψης των τριμερών συμβάσεων υλοποίησης, ανακτάται προσαυξημένο κατά τον τόκο απόδοσης των κεφαλαίων που επενδύθηκαν στο έργο με ευθύνη μέσω της χρέωσης χρήσης του Συστήματος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 308 του ΚΔΣ&ΣΗΕ.
  γ) Το συνολικό ποσό που καταβάλλεται από τους Χρήστες που συνδέονται στο έργο μετά τη θέση του σε λειτουργία λαμβάνεται υπόψη σε ετήσια βάση για τον υπολογισμό του Ετήσιου Κόστους του Συστήματος του επόμενου έτους κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις της επόμενης παραγράφου.
  5. Για τη διασφάλιση της συμμετοχής των χρηστών στο κόστος των έργων επέκτασης για ενίσχυση που δεν μπορεί να υπολείπεται του 50% της προϋπολογιζόμενης αξίας των έργων και παρέχεται με τη μορφή εγγυητικών επιστολών υπέρ του κυρίου του Συστήματος ύψους 10.000 Ευρώ ανά MW ισχύος εξυπηρετούμενου σταθμού ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής. Η Εγγύηση παρέχεται από τραπεζικά ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εγγύηση μπορεί να παρέχεται και με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού ή χρεογράφων με την τιμή που προβλέπουν για αυτά οι σχετικές διατάξεις. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, θα περιέχει τα στοιχεία του κατόχου της άδειας παραγωγής, την επικεφαλίδα του έργου και το ποσό της εγγυοδοσίας. Επίσης θα περιέχει δήλωση των ιδρυμάτων αυτών ότι θα καταβάλουν το ποσό της εγγύησης αφού παραιτηθούν της ένστασης δίζησης μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίηση από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η εγγυητική επιστολή αποδεσμεύεται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία καθίσταται τεχνικά εφικτή η ηλέκτριση των έργων. Η εγγυητική επιστολή επέχει θέση ποινικής ρήτρας για την εμπρόθεσμη χρηματοδότηση της κατασκευής των έργων επέκτασης για σύνδεση σύμφωνα με το χρονικό προγραμματισμό του Διαχειριστή του Συστήματος και η κατάπτωση της γίνεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Σε κάθε περίπτωση, για τον περιορισμό καθυστερήσεων που οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα των κατόχων της άδειας παραγωγής η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να δώσει εντολή επιτάχυνσης των εκταμιεύσεων με απειλή κατάπτωση μέρους ή και του συνόλου των ποινικών ρητρών.
  6. Το ποσό συμμετοχής κάθε χρήστη καθορίζεται με βάση την αναλογία εγκαθιστώμενης ισχύος σε σχέση με το άθροισμα της ισχύος όλων των σταθμών.
  7. Προϋπόθεση εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι η μεταφορική ικανότητα της γραμμής μεταφοράς ως η θερμική αντοχή της υπό συνθήκες να μην υπερβαίνει το 120% της αντιστοιχούσας στην ταυτόχρονη διοχέτευση ενέργειας αντιστοιχούσας στο σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος.
  8. Για την ανάκτηση του υπόλοιπου ποσού από τον κύριο του Συστήματος εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατ’ αναλογική εφαρμογή των διατάξειων του άρθρου 82 παρ. 13 του Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ Α’ 239)
  9. Ο επιμερισμός του κόστους θα γίνεται κατά την αναλογία εγκατεστημένης ισχύος.
  10. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων στο Διαχειριστή του Συστήματος για τη διατύπωση όρων σύνδεσης έχουν όσοι έχουν παράσχει εγγυοδοσία σύμφωνα με την παρ. 5 του παρόντος
  11. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου θα ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
  12. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3468/2006, όπως αντικαθίσταται με τον παρόντα νόμο.»

  Rokas Renewables

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 12:31 | GAMESA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ

  Το Σ/Ν με την αντικατάσταση ολόκληρου του άρθρου 11 του Ν.3468/06 προτείνει μια ριζική αλλαγή της διαδικασίας ένταξης και σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ, η οποία προσπαθεί να λύσει σημαντικά προβλήματα που υφίστανται σήμερα στις σχετικές διαδικασίες μεταβίβασης της κυριότητας των έργων σύνδεσης, αλλά αφήνει σημαντικά κενά και εγείρει ζητήματα συμβατότητας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επίσης θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει την παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στις προδιαγραφές των έργων ώστε να αποφεύγονται ανορθολογικές λύσεις.

  Πέραν όμως αυτού η νέα διάταξη της περίπτωσης (γ) της παρ. 1 του άρθρου 11, όπως τροποποιείται με το Σ/Ν, η οποία παρέχει δυνατότητα στον κάτοχο της άδειας παραγωγής να αρνηθεί τη σύνδεση νέου χρήστη, ακόμα και με τις συμπληρώσεις που προτάθηκαν ως τώρα κατά τη διαβούλευση για την αιτιολόγηση της άρνησης, είναι εξόχως προβληματική και απαράδεκτη για τους ακόλουθους λόγους:

   Τα έργα σύνδεσης των σταθμών ΑΠΕ απολαμβάνουν καθεστώς κοινής ωφέλειας και προνομιακών διαδικασιών αδειοδότησης, τους δίνεται δικαίωμα απαλλοτριώσεων και σύστασης εμπράγματων δικαιωμάτων, χρήσης οδών, πλατειών, πεζοδρομίων κλπ και γενικά όλα τα δικαιώματα που έχει ο Κύριος του Συστήματος και του Δικτύου και οι αντίστοιχοι Διαχειριστές. Δεν μπορεί αυτό το καθεστώς να χρησιμοποιείται για να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ορισμένοι ιδιώτες παίκτες της αγοράς.

   Υπονομεύει την ορθολογική ανάπτυξη των ΑΠΕ καθώς ώριμα έργα που λαμβάνουν ΕΠΟ θα τεθούν ως προς την Προσφορά Σύνδεσης σε προτεραιότητα πίσω από πιο ανώριμα με κίνδυνο να ματαιωθούν. Ιδιαίτερα για μικρότερα έργα για τα οποία η κατασκευή δικού τους Υ/Σ είναι τεχνικο-οικονομικά ανέφικτη, ο κίνδυνος αυτός είναι μεγαλύτερος.

   Τα έργα σύνδεσης των σταθμών ΑΠΕ αποτελούν ενισχύσεις και επεκτάσεις του Συστήματος ή/και του Δικτύου και ως τέτοια θα πρέπει να εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό των αντίστοιχων Διαχειριστών, ώστε να εξυπηρετούν ανάγκες και σκοπούς πέραν αυτών του παραγωγού που τα κατασκευάζει.

   Υπονομεύει το ρόλο του Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου καθώς καθιστά τμήματα αυτών εκτός ελέγχου του, με αποτέλεσμα η Προσφορά Σύνδεσης που εκδίδει ακόμα και όταν καταστεί δεσμευτική να τελεί υπό την προϋπόθεση συναίνεσης του ιδιοκτήτη των έργων σύνδεσης. Με τον τρόπο αυτό ανατρέπει ολόκληρη την αδειοδοτική διαδικασία που το ίδιο το Σ/Ν θεσμοθετεί.

   Προσκρούει σε διατάξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας αναφορικά με τους κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα είναι αντίθετη με το πνεύμα και το γράμμα των οδηγιών 2003/54/ΕΚ και 2009/72/ΕK, οι οποίες στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού και της ελεύθερης αγοράς ορίζουν ότι η ανεμπόδιστη πρόσβαση τρίτων στις υποδομές των δικτύων αποτελεί θεμελιώδη αρχή του ανοίγματος των μονοπωλιακών αγορών στον ανταγωνισμό και αποκλείουν από το Διαχειριστή των δικτύων οποιοδήποτε άλλο λόγο άρνησης πρόσβασης στο δίκτυο πλην της έλλειψης χωρητικότητας (άρθρο 20 παρ. 2 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ και άρθρο 33 παρ. 2 της 2009/72/ΕK). Ακόμα και στην περίπτωση έλλειψης χωρητικότητας η δέουσα αιτιολόγηση είναι προαπαιτούμενο.

  Σύμφωνα με τα παραπάνω και έχοντας λάβει προσθήκες που ήδη προτάθηκαν κατά τη δημόσια διαβούλευση, προτείνουμε την ακόλουθη διατύπωση:

  1. Το άρθρο 11 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

  Άρθρο 11

  1. Στην περίπτωση σύνδεσης νέου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο Σύστημα μέσω υφιστάμενου υποσταθμού ανύψωσης μέσης προς υψηλή τάση, ο κάτοχος της οικείας άδειας παραγωγής μπορεί να επιλέξει το τμήμα σύνδεσης, μεταξύ του κεντρικού πίνακα μέσης τάσης του σταθμού Α.Π.Ε. και του υποσταθμού ανύψωσης να ανήκει στην κυριότητά του. Στην περίπτωση σύνδεσης νέου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο Σύστημα μέσω νέου υποσταθμού ανύψωσης, ανεξαρτήτως αν αυτός βρίσκεται εντός ή εκτός του χώρου του σταθμού Α.Π.Ε., τότε ο κάτοχος της οικείας άδειας παραγωγής μπορεί να επιλέξει το τμήμα σύνδεσης, μεταξύ του κεντρικού πίνακα μέσης τάσης του σταθμού Α.Π.Ε. και του υποσταθμού ανύψωσης ή και ο νέος υποσταθμός ανύψωσης να ανήκουν στην κυριότητά του, μέχρι τα όρια του Συστήματος σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κώδικα Διαχείρισης και σε κάθε περίπτωση μη συμπεριλαμβανομένου του κεντρικού αυτόματου διακόπτη υψηλής τάσεως του οποίου η ιδιοκτησία, η διαχείριση και η συντήρηση ανήκουν στον Κύριο του Συστήματος ή τον αρμόδιο Διαχειριστή κατά περίπτωση.

  Στις περιπτώσεις αυτές:

  (α) νοείται ότι ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. συνδέεται απευθείας στο Σύστημα,

  (β) ο κάτοχος της οικείας άδειας παραγωγής κατασκευάζει τα έργα σύνδεσης που ανήκουν στην κυριότητά του και αποκτά τη διαχείριση και την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης των έργων αυτών,

  (γ) η τάση και τα λοιπά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των έργων σύνδεσης που ανήκουν στην κυριότητα του κατόχου της οικείας άδειας παραγωγής καθορίζονται από αυτόν, υπό την αίρεση της συμμόρφωσής τους με τους σχετικούς διεθνείς κανονισμούς και τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κυρίου του Συστήματος και του αρμόδιου Διαχειριστή για την ομαλή σύνδεση και συνεργασία τους με το Σύστημα όσον αφορά τις διακοπτικές προστασίες στην πλευρά της υψηλής τάσης και τα συστήματα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών με το Σύστημα.

  (δ) σε περίπτωση σύνδεσης νέου χρήστη κατά τα προβλεπόμενα στην αντίστοιχη Προσφορά Σύνδεσης του αρμόδιου Διαχειριστή στα έργα σύνδεσης που ανήκουν στην κυριότητα κατόχου άδειας παραγωγής, ο τελευταίος οφείλει να παραχωρήσει τη διαχείριση του τμήματος των έργων σύνδεσης που θα χρησιμοποιούνται και από το νέο χρήστη στον αρμόδιο Διαχειριστή, ο οποίος υπεισέρχεται στα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις.

  6. Σε περίπτωση σύνδεσης στο Σύστημα συγκροτήματος αιολικών πάρκων ή αιολικών πάρκων στη θάλασσα, οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται αναλόγως για τα έργα σύνδεσης μεταξύ των κεντρικών πινάκων μέσης τάσης των αιολικών πάρκων και του νέου τερματικού υποσταθμού υψηλής ή υπερυψηλής τάσης, περιλαμβανομένων των ενδιάμεσων υποσταθμών ανύψωσης μέσης προς υψηλή τάση ή υποσταθμών μετατροπής ρεύματος από εναλλασσόμενο σε συνεχές και αντίστροφα ή γραμμών και καλωδίων μεταφοράς. Σε κάθε περίπτωση, η ιδιοκτησία, διαχείριση και συντήρηση του κεντρικού αυτόματου διακόπτη υψηλής ή υπερυψηλής τάσης του νέου τερματικού υποσταθμού, ανήκουν στον Κύριο του Συστήματος ή τον αρμόδιο Διαχειριστή κατά περίπτωση.

  7. Κατά τη σύνδεση σταθμών Α.Π.Ε. στο Σύστημα, ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να επιβάλει αιτιολογημένα την υλοποίηση πρόσθετων έργων ή εγκατάσταση εξοπλισμών που δεν απαιτούνται για την διοχέτευση της παραγόμενης ενέργειας στο Σύστημα, με σκοπό να πληρούνται πρόσθετες τεχνικές ή λειτουργικές απαιτήσεις, περιλαμβανομένης της απαίτησης για εφαρμογή του κριτηρίου ν-1. Στις περιπτώσεις αυτές το πρόσθετο κόστος συμφωνείται μεταξύ του παραγωγού Α.Π.Ε., του Διαχειριστή και του Κυρίου του Συστήματος κατά τη χορήγηση της Προσφοράς Σύνδεσης και την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης και καλύπτεται από τον Κύριο του Συστήματος. Ο Κύριος του Συστήματος ανακτά το κόστος αυτό, μέσω του μηχανισμού χρέωσης χρήσης Συστήματος ή κατά τη σύνδεση νέου χρήστη σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας για την υλοποίηση έργων σύνδεσης.»

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 10:41 | ΕΛΕΤΑΕΝ

  Άρθρο 4 – Παράγραφος 1 – Σύνδεση σταθμών Α.Π.Ε.
  « Άρθρο 11

  1. Στην περίπτωση σύνδεσης νέου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο Σύστημα μέσω υφιστάμενου υποσταθμού ανύψωσης μέσης προς υψηλή τάση, ο κάτοχος της οικείας άδειας παραγωγής μπορεί να επιλέξει το τμήμα σύνδεσης, μεταξύ του κεντρικού πίνακα μέσης τάσης του σταθμού Α.Π.Ε. και του υποσταθμού ανύψωσης να ανήκει στην κυριότητά του. Στην περίπτωση σύνδεσης νέου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο Σύστημα μέσω νέου υποσταθμού ανύψωσης, ανεξαρτήτως αν αυτός βρίσκεται εντός ή εκτός του χώρου του σταθμού Α.Π.Ε., τότε ο κάτοχος της οικείας άδειας παραγωγής μπορεί να επιλέξει το τμήμα σύνδεσης, μεταξύ του κεντρικού πίνακα μέσης τάσης του σταθμού Α.Π.Ε. και του υποσταθμού ανύψωσης ή και ο νέος υποσταθμός ανύψωσης να ανήκουν στην κυριότητά του, μέχρι τα όρια του Συστήματος σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κώδικα Διαχείρισης και σε κάθε περίπτωση μη συμπεριλαμβανομένου του κεντρικού αυτόματου διακόπτη υψηλής τάσεως του οποίου η ιδιοκτησία, η διαχείριση και η συντήρηση ανήκουν στον Κύριο του Συστήματος ή τον αρμόδιο Διαχειριστή κατά περίπτωση.

  Στις περιπτώσεις αυτές:

  (α) νοείται ότι ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. συνδέεται απευθείας στο Σύστημα,

  (β) ο κάτοχος της οικείας άδειας παραγωγής κατασκευάζει τα έργα σύνδεσης που ανήκουν στην κυριότητά του και αποκτά τη διαχείριση και την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης των έργων αυτών,

  (γ) η τάση και τα λοιπά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των έργων σύνδεσης που ανήκουν στην κυριότητα του κατόχου της οικείας άδειας παραγωγής καθορίζονται από αυτόν, υπό την αίρεση της συμμόρφωσής τους με τους σχετικούς διεθνείς κανονισμούς και τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κυρίου του Συστήματος και του αρμόδιου Διαχειριστή για την ομαλή σύνδεση και συνεργασία τους με το Σύστημα όσον αφορά τις διακοπτικές προστασίες στην πλευρά της υψηλής τάσης και τα συστήματα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών με το Σύστημα.

  (δ) ο κάτοχος της άδειας παραγωγής έχει το δικαίωμα να συναινέσει ή να αρνηθεί αιτιολογημένα τη σύνδεση νέου χρήστη στα έργα σύνδεσης που ανήκουν στην κυριότητά του.

  (ε) σε περίπτωση σύνδεσης νέου χρήστη στα έργα σύνδεσης που ανήκουν στην κυριότητα κατόχου άδειας παραγωγής, τα θέματα διαχείρισης, λειτουργίας και ιδιοκτησίας των έργων αυτών καθορίζονται με συμφωνία των χρηστών. Αν απαιτείται ή σε περίπτωση που αλλάζει ο φορέας που φέρει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη Σύμβαση Σύνδεσης, η Σύμβαση Σύνδεσης τροποποιείται κατάλληλα.
  ……………..
  6. Σε περίπτωση σύνδεσης στο Σύστημα συγκροτήματος αιολικών πάρκων ή αιολικών πάρκων στη θάλασσα, οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται αναλόγως για τα έργα σύνδεσης μεταξύ των κεντρικών πινάκων μέσης τάσης των αιολικών πάρκων και του νέου τερματικού υποσταθμού υψηλής ή υπερυψηλής τάσης, περιλαμβανομένων των ενδιάμεσων υποσταθμών ανύψωσης μέσης προς υψηλή τάση ή υποσταθμών μετατροπής ρεύματος από εναλλασσόμενο σε συνεχές και αντίστροφα ή γραμμών και καλωδίων μεταφοράς. Σε κάθε περίπτωση, η ιδιοκτησία, διαχείριση και συντήρηση του κεντρικού αυτόματου διακόπτη υψηλής ή υπερυψηλής τάσης του νέου τερματικού υποσταθμού, ανήκουν στον Κύριο του Συστήματος ή τον αρμόδιο Διαχειριστή κατά περίπτωση.

  7. Κατά τη σύνδεση σταθμών Α.Π.Ε. στο Σύστημα, ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να επιβάλει αιτιολογημένα την υλοποίηση πρόσθετων έργων ή εγκατάσταση εξοπλισμών που δεν απαιτούνται για την διοχέτευση της παραγόμενης ενέργειας στο Σύστημα, με σκοπό να πληρούνται πρόσθετες τεχνικές ή λειτουργικές απαιτήσεις, περιλαμβανομένης της απαίτησης για εφαρμογή του κριτηρίου ν-1. Στις περιπτώσεις αυτές το πρόσθετο κόστος συμφωνείται μεταξύ του παραγωγού Α.Π.Ε., του Διαχειριστή και του Κυρίου του Συστήματος κατά τη χορήγηση της Προσφοράς Σύνδεσης και την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης και καλύπτεται από τον Κύριο του Συστήματος. Ο Κύριος του Συστήματος ανακτά το κόστος αυτό, μέσω του μηχανισμού χρέωσης χρήσης Συστήματος ή κατά τη σύνδεση νέου χρήστη σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας για την υλοποίηση έργων σύνδεσης.»

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 22:05 | Αθανασιος Γκουδοσιδης

  Προτεραιοτητα στην εγκατασταση Α.Π.Ε θα πρεπει να εχουν οσοι εχουν τα απαραιτητα κεφαλαια η τα Α.Π.Ε. στην αποθηκη τους.Επισης πρεπει να προηγουνται οσοι τοποθετουν φ/β σε στεγες αποθηκων χωρις περιορισμο σε κιλοβατ καθως και σε αγρους που ειναι σε αγραναπαυση μονο ετσι θα σταματισει το εμποριο των αδειων και στα παραγωγικα χωραφια να δοθουν κινητρα για καλιεργειες βιομαζας.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 18:37 | ΕΝΤΕΚΑ

  Στο άρθρο 4, παράγραφος 1, προτείνεται να εισαχθούν διατάξεις ώστε να μπορεί ο παραγωγός να κατασκευάζει και να διαχειρίζεται τα έργα σύνδεσης με βάση τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά που επιλέγει, ενώ ο ΔΕΣΜΗΕ να μπορεί να του επιβάλει πρόσθετες απαιτήσεις, αλλά τότε το σχετικό πρόσθετο κόστος να καλύπτεται μέσω του μηχανισμού χρέωσης χρήσης Συστήματος (βλ. σχετική πρόταση ΕΛΕΤΑΕΝ).

 • Στο άρθρο αυτό, που τροποποιεί τις διατάξεις του άρθρου 11 τουν.3468-2006 περί ένταξης και σύνδεσης νέων σταθμών στο Σύστημα, προβλέπεται ότι ο κάτοχος άδειας παραγωγής μπορεί να επιλέξει οι εγκαταστάσεις με τις οποίες συνδέεται στο Σύστημα να ανήκουν στην κυριότητά του (και όχι να περιέρχονται στον Κύριο του Συστήματος (ΔΕΗ) όπως ισχύει σήμερα) και μάλιστα να μπορεί να αρνηθεί τη σύνδεση νέου παραγωγού στον υποσταθμό!!!
  Προφανώς η διάταξη αυτή, χωρίς να επιφέρει καμία θετική επίπτωση, θα είναι επιβαρυντική τόσο στο περιβάλλον (πολλαπλές γραμμές μεταφοράς) όσο και στην οικονομία, αφού αυξάνεται το κόστος σύνδεσης νέων παραγωγών, κόστος που κάποια στιγμή, με τις πιέσεις που θα ασκηθούν από τους εμπλεκόμενους παραγωγούς, θα μεταφερθεί και αυτό στους καταναλωτές.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 11:06 | QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε

  Αξιότιμη κα Υπουργέ,

  Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να διατυπώσουμε τις προτάσεις μας επί του άρθρου 4 του σχεδίου νόμου που αφορά Ένταξη και Σύνδεση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.

  Παράγραφος 2,
  Εδάφιο 3,
  Να εξεταστεί η συνταγματικότητα της διάταξης. Υπάρχει απορριπτική απόφαση του ΣΤΕ ΕΑ Στ’ 194/2006 για υπέρ ιδιωτών αναγκαστική απαλλοτρίωση των δασών και δασικών εκτάσεων που ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου συνεπώς και όσων ανήκουν σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

  Με εκτίμηση,

  Για την Quest Ενεργειακή Α.Ε.Β.Ε.

  Χρήστος Μαλανδράκης
  Διευθύνων Σύμβουλος

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 18:40 | ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ

  Σε προικισμενες απο τη φυση περιοχες για ΑΠΕ λογω των πολλων εργων,θα συμβει κορεσμος του δικτυου.Το υψηλο κοστος δημιουργιας υποσταθμων θα κανει απογορευτικη την κατασκευη εργων ειδικοτερα απο τους μικρους επενδυτες.Αυτα τα χρηματα τα στα χερια των μικρων ειναι οξυγονο για την κοινωνια και την οικονομια.
  Γι αυτο το λογο καποιος αλλος φορεας πρεπει σε πρωτη φαση να προβει στην κατασκευη του υποσταθμου και το κοστος και οι τοκοι να χρεωθουν στους παραγωγους αρχιζοντας τρεις μηνες μετα την λειτουργια και παραδοση του εργου με 18χρονη αποσβεση.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 12:06 | WWF Ελλάς

  Το WWF Έλλας έχει αποστείλει στο ΥΠΕΚΑ και αναρτήσει στην ιστοσελίδα http://www.wwf.gr, τα σχόλιά του επί του σχεδίου νόμου.

 • 11 Ιανουαρίου 2010, 13:45 | Μ. Σαντοριναίος

  Η πρόβλεψη ότι ο κάτοχος άδειας παραγωγής μπορεί να επιλέξει οι εγκαταστάσεις με τις οποίες συνδέεται στο Σύστημα να ανήκουν στην κυριότητά του (και όχι να περιέρχονται στον Κύριο του Συστήματος όπως ισχύει σήμερα) και μάλιστα να μπορεί να αρνηθεί τη σύνδεση νέου παραγωγού στον υποσταθμό δεν επιφέρει καμία θετική επίπτωση αλλά είναι επιβαρυντική τόσο το περιβάλλον (πολλαπλές γραμμές μεταφοράς) όσο και για την οικονομία, αφού αυξάνεται το κόστος σύνδεσης νέων παραγωγών, κόστος που κάποια στιγμή πιθανόν να μεταφερθεί και αυτό στους καταναλωτές. Προβλήματα που υπάρχουν σήμερα με τις μεταβιβάσεις των παγίων μετά την κατασκευή των έργων πρέπει να αντιμετωπιστούν με τη διασαφήνιση της νομοθεσίας στο θέμα αυτό και όχι με την προβλεπόμενη ρύθμιση.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 19:05 | Ε.ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ

  Άρθρο 4, παρ 3.

  Οι απαλλοτριώσεις υπέρ ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων έχουν σοβαρά νομικά προβλήματα, που σημαίνουν κοινωνική αναταραχή και αβέβαιη εγκατάσταση

 • 6 Ιανουαρίου 2010, 09:49 | evi tsiouma

  Στην παραγραφο 2 αναφέρεστε σε απαλλοτρίωση ακινήτων για κατασκευή έργων σλυνδεσης απο κατόχους αδειών παραγωγης.
  ΜΕΙΖΟΝ ΘΕΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  Δεν μπορούν ιδιώτες να απαλλοτριωνουν περιουσίες ιδιωτών!
  Βάλτε δικηγόρους να γράφουν τα άρθρα και οχι μηχανικους!

 • 3 Ιανουαρίου 2010, 22:48 | Πλάτων Μπαλτάς

  Η απλοποίηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την έγκριση ενός φωτοβολταϊκού έργου αλλά και η μη υποχρέωση των υποψήφιων επενδυτών να αποδείξουν την οικονομική τους επάρκεια ενδέχεται να οδηγήσει σε πληθώρα αιτήσεων για έγκριση όρων σύνδεσης για φωτοβολταϊκά συστήματα. Αυτό θα οδηγήσει σε σύντομο «πλασματικό» κορεσμό του ηλεκτρικού δικτύου.
  Φοβάμαι ότι θα οδηγηθούμε σε ένα «εμπόριο όρων σύνδεσης» αντίστοιχο με το σημερινό «εμπόριο αδειών» αλλά πολύ χειρότερο. Για κάθε κομμάτι της Ελληνικής γης θα υπάρχει μία αίτηση για όρους σύνδεσης. Ο πιο απλός τρόπος να αποφευχθεί αυτό είναι να επιβληθεί η καταβολή ετήσιου φόρου για τους όσους λαμβάνουν έγκριση των προσωρινών όρων σύνδεσης ή να είναι υποχρεωτική η υποβολή εγγυητικής επιστολής.
  Σε κάθε περίπτωση τόσο οι Προσωρινοί όσο και οι Οριστικοί Όροι Σύνδεσης για τα φωτοβολταϊκά συστήματα θα πρέπει να έχουν μέγιστη διάρκεια.

 • 16 Δεκεμβρίου 2009, 11:51 | Σάββας Χατζηγαβριήλ

  Στο παρακάτω σχόλιό μου προτείνω λύσεις για την απαλλαγή από τα προβλήματα που δημιούργησε η Υ.Α. 13310/18-06-07 του ΥΠΑΝ, (ΦΕΚ Β’ 1153), σχετικά με την υποβολή αίτησης για λήψη άδειας εγκατάστασης, η οποία ζητάει: «… β) Νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο αποκλειστικής χρήσης του γηπέδου και κάθε άλλου ακινήτου που συνδέεται με την κατασκευή και λειτουργία του, όπως τα έργα σύνδεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3468/2006.». Εξαιτίας των παρενεργειών αυτής της απόφασης, καθυστερούμε πάνω από 18 μήνες προκειμένου να λάβουμε την έγκριση των αρμοδίων υπηρεσιών για την διέλευση υπογείων αγωγών προσαγωγής και απαγωγής δύο αδειοδοτημένων περιβαλλοντικά υδροηλεκτρικών σταθμών.
  Προτείνω, λοιπόν, το Άρθρο 4 παρ. 2 να γίνει ως εξής:
  «Για την απαλλοτρίωση ακινήτων ή τη σύσταση επ’ αυτών εμπραγμάτων δικαιωμάτων υπέρ του κατόχου της άδειας παραγωγής του συνδεόμενου σταθμού, με σκοπό την εγκατάσταση των έργων σύνδεσης ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕ … Δεν καταβάλλεται αντάλλαγμα χρήσης του εδάφους που αναλογεί στα έργα σύνδεσης και τα συνοδά τους έργα, αν κύριος του εδάφους είναι το Δημόσιο.»
  Επίσης να ληφθεί μέριμνα για καθορισμό συγκεκριμένων προδιαγραφών για τη διέλευση υπόγειων αγωγών από ιδιόκτητα αγροτεμάχια στο πνεύμα του Αστικού Κώδικα στο Άρθρο 1029, περί δουλείας διόδου.

 • 16 Δεκεμβρίου 2009, 11:53 | Karadimas Athanassios

  Σχόλιο : Ανάπτυξη ΑΠΕ χωρίς ταυτόχρονη ανάπτυξη των δικτύων μεταφοράς δεν νοείται, είναι αδύνατη η παρακάτω πρόταση αποτελεί απόσπασμα από το Γερμανικό EEG και ταιριάζει «κουτί» και στις δικές μας ανάγκες.

  Γι’ αυτό προτείνω την εξής προσθήκη ..

  Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 12 του ν. 2773/1999 προστίθεται το εξής :

  » Υποχρεούται επίσης προκειμένου να εξασφαλίσει την πρόσβαση στο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ, να προχωρήσει άμεσα στην εξιδανίκευση, στην ενίσχυση και επέκταση των δικτύων μεταφοράς, σύμφωνα με τους επικαιροποιημένους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Η υποχρέωση αυτή επεκτείνεται σε όλες για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος απαιτούμενες τεχνικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην ιδιοκτησία της η που πρόκειται να μεταβιβαστούν σε αυτήν. Το κόστος της υποχρέωσης αυτής εφόσον η εξιδανίκευση, η η ενίσχυση ή η επέκταση εξυπηρετεί αποκλειστικά παραγωγούς ΑΠΕ, θα καλύπτεται από τους παραγωγούς, διαφορετικά θα καλύπτεται από τον μηχανισμό χρέωσης χρήσης του Συστήματος με ευθύνη του ΔΕΣΜΗΕ»

 • Στην παράγραφο (1)μετά τις λέξεις «ή νόμιμοι κάτοχοι» να προστεθούν οι λέξεις «ή ενοικιαστές».
  Επίσης να προστεθεί υποπαράγραφος (η) ως εξής:
  η) Από Ελληνικά νομικά πρόσωπα που επιθυμούν για αναπτυξιακούς / πειραματικούς λόγους να εγκαταστήσουν σταθμούς ισχύος μέχρι 5 MWe, για όσο χρόνο λειτουργούν οι σταθμοί αυτοί για το σκοπό αυτό.
  *ΣΧΟΛΙΑ
  Για να δοθεί δυνατότητα σε Ελληνικές Εταιρείες να αναπτύξουν ΑΠΕ, ενοικιάζοντας ένα χώρο (χωρίς απαραίτητα να συνδεθούν στο δίκτυο).