Άρθρο 12 Λοιπές διατάξεις

 1. Στο άρθρο 2 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 29 ως ακολούθως:

«29. Συγκρότημα αιολικών πάρκων: σύνολο αιολικών πάρκων ενός ή περισσοτέρων φορέων, που αναπτύσσονται σε κοντινές αποστάσεις μεταξύ τους και αξιοποιούν κατά το δυνατό κοινές υποδομές οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, αποτελώντας ουσιαστικά ένα ενιαίο έργο.»

 1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 27 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

«4. Η υδραυλική ενέργεια που παράγεται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς με συνολική εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) MWe και μέχρι (100) MWe, περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 9 παρ. 1 περ. α και 13 παρ.1 και διέπεται από τον ισχύοντα Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.»

 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της Κ.Υ.Α. 104247/2006 (ΦΕΚ 663Β’) στην περίπτωση έργων Α.Π.Ε. που πραγματοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων δύο ή περισσοτέρων νομών ή Περιφερειών της χώρας, ως οικεία Περιφέρεια ή οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, νοείται εκείνη στην οποία βρίσκεται το μεγαλύτερο τμήμα του ακινήτου στο οποίο κατασκευάζεται το έργο. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. 104247/2006  καταργείται.
 2. Όπου στο ν.3468/2006 χρησιμοποιείται ο όρος «Υπουργός Ανάπτυξης» αντικαθίσταται από τον όρο «Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»
 3. Καταργούνται η παράγραφος Α.2 του άρθρου 24 και η παράγραφος 9 του άρθρου 27 του ν.3468/2006, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του ν.998/1979 περιλαμβανομένων των περιπτώσεων α) και β) αυτής.
 • 15 Ιανουαρίου 2010, 15:11 | ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

  Προτείνεται η τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 2244/1994 (άρθρο 24 του Ν. 3468/2006), ειδικά για εγκαταστάσεις παραγωγής πόσιμου νερού στα άνυδρα νησιά, να είναι δυνατή η τροφοδοσία τους μέσω του δικτύου διανομής του νησιού, ακόμη και αν τα γήπεδα δεν είναι όμορα, καθώς στις περιπτώσεις αυτές οι μονάδες αφαλάτωσης (συνήθως) αντίστροφης όσμωσης εγκαθίστανται πλησίον της παραλίας, ενώ οι μονάδες ΑΠΕ δεν είναι δυνατό να εγκατασταθούν σε όμορο γήπεδο.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 13:22 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.

  «1. Στο άρθρο 2 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 29 ως ακολούθως:
  «29. Συγκρότημα αιολικών πάρκων: σύνολο αιολικών πάρκων ενός ή περισσοτέρων φορέων, που αναπτύσσονται σε κοντινές αποστάσεις μεταξύ τους και αξιοποιούν κατά το δυνατό κοινές υποδομές οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, αποτελώντας ουσιαστικά ένα ενιαίο έργο.»
  2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 27 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
  «4. Η υδραυλική ενέργεια που παράγεται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς με συνολική εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) MWe» (απαιτείται η απάλειψη του περιορισμού «μέχρι 100 MWe») «περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 9 παρ. 1 περ. α και 13 παρ.1 και διέπεται από τον ισχύοντα Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.» Για την απρόσκοπτη υπαγωγή των μεγάλων ΥΗΕ, ήτοι έργων με ισχύ Ν>15ΜWe και ανεξαρτήτως ανωτάτου ορίου ισχύος, στις διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Α.Π.Ε., όπως προβλέπεται στο παρόν νομοσχέδιο, απαιτείται, όπως έχει ήδη επισημανθεί, η τροποποίηση του εδαφίου β’ της παρ.1 του άρθρου 3 του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Α.Π.Ε. (ΚΥΑ 49828/2008 ΦΕΚ 2464Β’), προκειμένου να ισχύσει ο κοινοτικός ορισμός για τις Α.Π.Ε., (όπως προβλέπεται ρητά στο εδάφιο α’ του άρθρου 2 της Οδηγίας 2001/77/ΕΚ και στο εδάφιο α’ του άρθρου 2 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) ήτοι ότι στις Α.Π.Ε. περιλαμβάνεται «η υδραυλική ενέργεια που αξιοποιείται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς» ανεξαρτήτως εγκατεστημένης ισχύος.
  «3. Για την εφαρμογή των διατάξεων της Κ.Υ.Α. 104247/2006 (ΦΕΚ 663Β’) στην περίπτωση έργων Α.Π.Ε. που πραγματοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων δύο ή περισσοτέρων νομών ή Περιφερειών της χώρας, ως οικεία Περιφέρεια ή οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, νοείται εκείνη στην οποία βρίσκεται το μεγαλύτερο τμήμα του ακινήτου στο οποίο κατασκευάζεται το έργο. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. 104247/2006 καταργείται.
  4. Όπου στο ν.3468/2006 χρησιμοποιείται ο όρος «Υπουργός Ανάπτυξης» αντικαθίσταται από τον όρο «Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»
  5. Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3468/2006 ως εξής: «Για την εκτέλεση έργων υποδομής, την εγκατάσταση δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, την κατασκευή υποσταθμών και κάθε εν γένει, τεχνικού έργου που αφορά την υποδομή και εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. η Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Α.Π.Ε., στα οποία περιλαμβάνονται και τα έργα σύνδεσης με το Σύστημα ή το Δίκτυο, όπως ορίζονται στον παρόντα (προς ψήφιση) νόμο…». Επομένως, το εδάφιο 4 του άρθρου 2 του ν. 2773/1999, που εμπεριέχει τον ορισμό «Παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.» σύμφωνα με τον οποίο ως έργα Α.Π.Ε. ορίζονται τα ΥΗΕ έργα έως 10 MWe, αντικαθίσταται με τις προβλέψεις του παρόντος υπό ψήφιση νόμου.
  «6. Καταργούνται η παράγραφος Α.2 του άρθρου 24 και η παράγραφος 9 του άρθρου 27 του ν.3468/2006, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του ν.998/1979 περιλαμβανομένων των περιπτώσεων α) και β) αυτής.»
  7. Τροποποιείται η παρ. 1γ του άρθρου 6 της ΚΥΑ 43504 (ΦΕΚ Β 1784/20.12.2005) ως εξής: «Eνιαίες άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, σε περιπτώσεις υδροηλεκτρικών έργων ανεξαρτήτως ισχύος»
  8. Τροποποιείται, ομοίως, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της ανωτέρω ΚΥΑ ως εξής: «Σε περίπτωση υδροηλεκτρικού έργου ανεξαρτήτως ισχύος, τα προβλεπόμενα του παραρτήματος IV της παρούσας απόφασης και επιπλέον τα προβλεπόμενα στην υπουργική απόφαση Δ6/Φ1/οικ. 13310 (ΦΕΚ Β 1153/10.07.2007)».

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 12:48 | Rokas Renewables

  Παράγραφος 1: Να διευκρινιστεί εάν η συνδρομή των προϋποθέσεων εγγύτητας τόπου εγκατάστασης και η αξιοποίηση «κατά το δυνατό» κοινών υποδομών ώστε να αποτελούν «ουσιαστικά» ένα έργο, ορίζεται από τις αιτήσεις των επενδυτών που εκφράζουν τη συλλογική βούληση τους, ή η Ρ.Α.Ε μπορεί μονομερώς να εντάξει αυτοτελείς αιτήσεις στο καθεστώς αυτό.

  Rokas Renewables

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 12:47 | GAMESA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ

  Συσχέτιση έργων ΑΠΕ και τουριστικών εγκαταστάσεων (νέο άρθρο)

  Στην κείμενη νομοθεσία έχουν δημιουργηθεί αλληλοαποκλεισμοί μεταξύ έργων ΑΠΕ και τουριστικών εγκαταστάσεων που δε βασίζονται σε πραγματικές ασυμβατότητες. Για την άρση αυτών προτείνεται η εισαγωγή στο Σ/Ν ενός επιπλέον άρθρου ως ακολούθως:

  Άρθρο ??
  Ρυθμίσεις για τα τουριστικά καταλύματα

  Ο αύξων αριθμός 2 του γραφήματος «Ξενοδοχεία εκτός σχεδίου Πόλεων» (Περιοχή ΙΙ) του άρθρου 9 με τίτλο «Παραρτήματα» του Π.Δ. 43/07.03.2002 «Κατάταξη ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων-τεχνικές προδιαγραφές» αντικαθίσταται ώστε να συμπεριλάβει την πρόβλεωη:

  (Ειδικά για γειτνίαση με εγκαταστάσεις ΑΠΕ η ελάχιστη απόσταση από την εγκατάσταση θα καθορίζεται στα πλαίσια της εκπόνησης και της έκδοσης της απόφασης ΕΠΟ του τουριστικού καταλύματος)

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 11:05 | Markou Georgios

  Το σχέδιο νόμου θα μπορούσε να περιλαμβάνει την δυνατότητα ένταξης νέων τεχνολογιών ΑΠΕ. Για παράδειγμα
  1. από άλγη
  2. από θαλάσσιες τουρμπίνες

  Επιπλέον θα έπρεπε μία πιο αναλυτική αναφορά στην Ενεργειακή Αξιοποίηση απορριμάτων (καύση RDF/SRF) για ηλεκτροπαραγωγή. Ως γνωστό τα απορρίμματα περιέχουν βιομάζα κατά ποσοστό περί το 80%, κατά συνέπεια δεν είναι σαφής ούτε η τιμολόγηση τους ούτε η κατά προτεραιότητα απορρόφησης της ηλεκτρικής ενέργειας. Η καύση (ενεργειακή αξιοποίηση) των απορριμάτων είναι ενεργειακή πολιτική, καθώς περιορίζει τον απαιτούμενο χώρο για XYTA, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ειδικό τρόπο.

  Επίσης θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα σε σταθμούς Βιομάζας, και σε Ηλιοθερμικούς να ενισχύουν την παραγωγή τους (κατά τις περιόδους εκκίνησης, ή σε περιπτώσεις πτωχού ενεργειακού μίγματος, και σε άλλες περιπτώσεις που επιβάλλεται για τεχνικούς λόγους), με συμβατικό (φιλικό στο περιβάλλον) καύσιμο (φυσικό αέριο, προπάνιο, κλπ.) σε ποσοστό μέχρι 15%, όπως ισχύει και στην Ισπανία. Έτσι θα δοθεί η δυνατότητα κατασκευής πολλών Ηλιοθερμικών Σταθμών οι οποίοι αντιμετωπίζουν τεχνικές δυσκολίες σε περιοχές χαμηλής ηλιοφάνειας, καθώς επίσης και Σταθμών Βιομάζας ή Απορριμάτων. Έτσι θα διασφαλίζεται η τιμή πώλησης και η κατά προτεραιότητα απορρόφηση της ηλεκτρικής ενέργειας, όμως οι παραγωγοί θα υποχρεούνται σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπών για το ποσοστό χρήσης μη πράσινης ενέργειας, σύμφωνα και με τις Εγγυήσεις Προέλευσης.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 22:09 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ «Η ΑΛΚΥΩΝ»

  Άρθρο 12.
  Να μείνει ως έχει η παράγραφος 4 του Άρθρου 17 του Ν. 3468/2006. Μέχρι σήμερα «ανανεώσιμη πηγή ενέργειας» θεωρούνται τα υδροηλεκτρικά μέχρι 15 MW (το όριο ήταν 10 MW και αυξήθηκε σε 15). Με την προτεινόμενη τροποποίηση, ακόμη και μονάδες μέχρι 100 MW, δηλαδή κανονικά φράγματα (με τις γνωστές πολλαπλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις) περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 3468/2006 (Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας).

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 12:47 | WWF Ελλάς

  Το WWF Έλλας έχει αποστείλει στο ΥΠΕΚΑ και αναρτήσει στην ιστοσελίδα http://www.wwf.gr, τα σχόλιά του επί του σχεδίου νόμου.

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 11:20 | PANAGIOTHS

  θα ήταν πολύ καλό να γίνονταν διάφορες μελέτες με τις οποίες να καθοριστούν ζώνες ανάπτυξης αιολικών ή ηλιακών πάρκων ώστε να μην υπάρχει αναρχία σε κάτι που ξεκινά μόλις τώρα.
  θα ήταν επίσης πολύ καλό κοντά στις ζώνες αυτές να έχουν τις έδρες κατασκευής των υλικών που χρησιμοποιούνται για τα ηλιακά ή αιολικά πάρκα, οι βιομηχανίες αντίστοιχων υλικών. θα έχουμε έτσι και θέσεις εργασίας για την περιοχή.
  να επιδοτούνται οι συμμετοχές στη κατασκευή αιολικών πάρκων.
  θα ήταν καλλύτερα να δημιουργούναι συνεταιρισμοί για την κατασκευή πχ ενός αιολικού πάρκου πχ από αγρότες ή κτηνοτρόφους κλπ ώστε και αποτέλεσμα να εχουμε και οικονομία να γίνεται.
  φανταστείται 10 αγρότες να έχουν μια ανεμογενήτρια ώστε να ποτίζουν τα χωράφια τους κοκ

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 11:18 | Μιχάλης Φυτίκας, Ομ. Καθηγητής Γεωθερμίας

  Στις λοιπές διατάξεις του Νόμου, θα μπορούσε να συμπεριληφθεί και κάποια διάταξη για τις Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας. Συγκεκριμένα:

  Για την ευρύτερη διάδοση των ΓΑΘ σε ιδιωτικές κατοικίες (νέες ή υφιστάμενες) με όλα τα δυνατά κυκλώματα, προτείνεται να θεσπισθούν ειδικά κίνητρα με τη μορφή φορολογικών απαλλαγών, της τάξης του 70-80% επί της συνολικής δαπάνης εγκατάστασης της ενεργειακής αυτής επένδυσης (γεωτρήσεις ή εκσκαφές, συστήματα μεταφοράς του νερού, αντλίες θερμότητας). Το ποσό θα εκπίπτει άπαξ από τη φορολογική δήλωση του ιδιοκτήτη κατά το έτος εγκατάστασης.
  Εναλλακτικά, θα μπορούσε να υιοθετηθεί για τις ΓΑΘ ειδικό τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος.
  Το λογικό κίνητρο θα λειτουργήσει πολύ θετικά για την ελάττωση του χρόνου απόσβεσης της επένδυσης και θα επιτρέψει μια εντυπωσιακή ανάπτυξη των ΓΑΘ, όπως συνέβη ήδη σε πολλές χώρες της Ευρώπης οι οποίες χρησιμοποίησαν παρόμοια κίνητρα.

 • 5 Ιανουαρίου 2010, 12:37 | Στελιος ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

  Eιδική μεριμνα θα πρεπει να υπαρξει για τους κανονες της χρηματοδοτησης μικρων εργων σε επιπεδο κατοικιας ή μικρης επιχειρησης. Προτεινω στο επιτελειο που προετοιμαζει το νομοσχεδιο να μελετησει το νεο προγραμμα χρηματοδοτησης PACENOW, που συζητειται εντονως τους τελευταιους μηνες στην Αμερικη (www.pacenow.org). Ακομα, καλο θα ηταν να μελετηθει η καλυψη μερους του κοστους, με διαφορους τροπους απο το κρατος ή την τοπικη αυτοδιοίκηση. Επισης, για να προχωρησει γρηγορα η εγκατασταση τετοιων συστηματων απο τους ιδιωτες ή τους επιχειρηματιες θα πρεπει να γινει μια οργανωμενη καμπανια ενημερωσης και προωθησης απο το Υπουργειο ΑΜΕΣΑ.

 • 30 Δεκεμβρίου 2009, 11:43 | Μάκης Μουρατίδης

  Εισαγωγή – Τεκμηρίωση

  1. Με το άρθρο 25 του Ν. 3468/2006 επιβλήθηκε σε κάθε παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) πλην φωτοβολταϊκών (άρα και σε μικρά υδροηλεκτρικά ) ειδικό τέλος 3% επί της τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στον Διαχειριστή του Συστήματος. Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος αποδίδονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
  2. Ειδικό τέλος δεν επιβάλλεται στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. για την ενέργεια που παράγει από Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς (Υ.Η.Σ.). Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα παραγωγοί ενέργειας από μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς (Α.Π.Ε.) με ελάχιστες δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις να πληρώνουν ειδικό τέλος 3%, ενώ η Δ.Ε.Η. Α.Ε. που παράγει ενέργεια από μεγάλα υδροηλεκτρικά φράγματα , τα οποία αναμφισβήτητα διαταράσσουν το περιβάλλον, δεν πληρώνει ειδικό τέλος.
  3. Στο Σιδηρόνερο Δράμας λειτουργεί μικρό ιδιωτικό υδροηλεκτρικό χωρίς λίμνες κλπ (ΑΠΕ), στο οποίο επιβάλλεται ειδικό τέλος 3 % επί της αξίας της παραγόμενης ενέργειας (άρθρο 25 του Ν. 3468/2006). Στην ίδια ακριβώς περιοχή και σε απόσταση ελάχιστων χιλιομέτρων, λειτουργεί το φράγμα Θησαυρού της Δ.Ε.Η. επί του ποταμού Νέστου , το οποίο προκαλεί σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ορατές δια γυμνού οφθαλμού ( π.χ. μεγάλες παραλίμνιες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε σκουπιδότοπους από κάθε λογής απορρίμματα τα οποία συσσωρεύονται από τη γειτονική Βουλγαρία). Τα υδροηλεκτρικά φράγματα και οι λίμνες Θησαυρού και Πλατανόβρυσης επί του ποταμού Νέστου λειτουργούν στο σύνολο της έκτασής τους εντός του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης.
  4. Το ειδικό τέλος 3% (Α.Π.Ε.) αποδίδεται σήμερα στο σύνολό του στους Ο.Τ.Α. ( εν προκειμένω στην Κοινότητα Σιδηρονέρου ), ενώ ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, παρότι έχει αρμοδιότητα διαχείρισης και κυρίως προστασίας των οικοσυστημάτων της περιοχής δεν εισπράττει ούτε ένα ευρώ.
  5. Προτείνεται η θέσπιση ειδικού περιβαλλοντικού τέλους υπέρ των Ο.Τ.Α. και των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών εντός των διοικητικών ορίων και της χωρικής αρμοδιότητας των οποίων χωροθετούνται υποδομές και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (οι λίμνες, τα φράγματα, οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί κλπ ). Το Ειδικό Τέλος Ανάπτυξης Προστατευόμενων Περιοχών (Ε.Τ.Α.Π.Π.) , θα επιβάλλεται σε όλους τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης της Δ.Ε.Η. Α.Ε.) ανεξάρτητα από τη φύση της παραγωγικής μονάδας (συμβατική ή Α.Π.Ε .).

  Η Πρόταση

  Στο άρθρο 25 του Ν. 3468/2006 προστίθενται οι παράγραφοι :

  1. Επιβάλλεται Ειδικό Τέλος Ανάπτυξης Προστατευόμενων Περιοχών (Ε.Τ.Α.Π.Π.) , υπέρ των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού και των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών ( Ν. 2742/99) εντός των διοικητικών ορίων και της χωρικής αρμοδιότητας των οποίων χωροθετούνται κάθε είδους υποδομές και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ( λίμνες , φράγματα, υδροηλεκτρικοί σταθμοί, μονάδες Α.Π.Ε. κλπ ).
  Το ειδικό τέλος αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% επί της αξίας, προ Φ.Π.Α., της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και επιβαρύνει από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου , κάθε παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας , ο οποίος διαθέτει χωροθετημένες υποδομές και μονάδες παραγωγής εντός προστατευόμενων περιοχών χαρακτηρισμένων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία (Εθνικά Πάρκα του Ν. 1650/86 κλπ).
  Στις περιπτώσεις παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. το Ε.Τ.Α.Π.Π. αντικαθιστά το ισόποσο ειδικό τέλος που προβλέπεται στην παρ. Α1 του άρθρου 25 του Ν. 3468/2006.
  2. Τα ποσά που αντιστοιχούν στο Ε.Τ.Α.Π.Π .παρακρατούνται από τον αρμόδιο Διαχειριστή και αποδίδονται κατά ποσοστό 50% στον οικείο Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής και το υπόλοιπο 50% στους ΟΤΑ πρώτου βαθμού αναλογικά με την καταλαμβανόμενη έκτασή τους από τις αντίστοιχες ενεργειακές υποδομές.
  Στις περιπτώσεις παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. το ποσό που αντιστοιχεί στους Ο.Τ.Α. (50%) κατανέμεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. Α2 του άρθρου 25 του Ν. 3468?2006.

  Τροποποιήσεις του άρθρου 25 του Ν. 3468/2006

  – Στο πρώτο εδάφιο της παρ. Α3 του άρθρου 25 του Ν. 3468/2006 διαγράφονται οι λέξεις εντός παρενθέσεως (…..Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ). Το εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής :
  3. Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος εγγράφονται σε χωριστό κωδικό του Προϋπολογισμού εσόδων του οικείου ΟΤΑ πρώτου βαθμού ( <>) και διατίθενται……. ( το υπόλοιπο παραμένει ως έχει ).
  – Οι παράγραφοι 4, 5, 6 του άρθρου 25 παραμένουν ως έχουν.
  – Η παρ. 7 τροποποιείται ως εξής :
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών , Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να καθορίζονται η διαδικασία και κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

  Παρατηρήσεις – Επιπτώσεις

  1. Η πρόταση αφορά κυρίως τα υδροηλεκτρικά έργα της Δ.Ε.Η. ΑΕ στους ποταμούς Νέστο ( Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης στο Ν. Δράμας) και Αώο ( Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου στο Ν. Ιωαννίνων ). Αφορά βεβαίως και άλλες μονάδες (κυρίως ΑΠΕ ) που χωροθετούνται σε προστατευόμενες περιοχές.
  2. Σύμφωνα με στελέχη της Δ.Ε.Η. ΑΕ , το όφελος από τη μη αγορά ισοδύναμων δικαιωμάτων ρύπων που αντιστοιχούν στους Υ.Η.Σ. Θησαυρού και Πλατανόβρυσης ( συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 500 MW ) ανέρχεται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ ετησίως ( δεν αναφερόμαστε στην αξία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ). Αβίαστα λοιπόν προκύπτει ότι με την προτεινόμενη τροπολογία ουσιαστικά δεν επιβαρύνεται η ΔΕΗ ΑΕ με πρόσθετο κόστος παραγωγής, αλλά επενδύεται τοπικά μικρό μέρος του οφέλους της από τη μη εξαγορά αντίστοιχων ρύπων.
  3. Τροποποιούνται οι αποδέκτες του ειδικού τέλους 3% του άρθρου 25 του Ν. 3468/2006. Το ειδικό τέλος θα αποδίδεται κατά 50% (και όχι 100% ) στους οικείους ΟΤΑ πρώτου βαθμού και κατά 50% στον Φορέα Διαχείρισης της αντίστοιχης Προστατευόμενης Περιοχής.
  4. Δημιουργούνται προϋποθέσεις για την υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων ανάπτυξης και προώθησης της απασχόλησης (πράσινη ανάπτυξη – πράσινες θέσεις εργασίας ).Ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα και το πρόγραμμα δράσης των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Τα παραπάνω θα λειτουργήσουν ως αναχώματα στις αντιδράσεις φορέων και κοινωνικών ομάδων στη δημιουργία Προστατευόμενων Περιοχών , ιδιαίτερα εκεί όπου υπάρχει έντονη οικονομική δραστηριότητα.
  5. Ειδικότερα για την περιοχή του Ν. Δράμας (Υ.Η.Σ. Θησαυρού και Πλατανόβρυσης της Δ.Ε.Η. ΑΕ ), εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, ενώ επιπρόσθετα θα υπάρχουν πόροι για την υλοποίηση του προγράμματος δράσης του (επενδύσεις, θέσεις απασχόλησης κλπ). Παράλληλα θα υπάρξει σημαντική ενίσχυση των επενδυτικών προγραμμάτων των Δήμων Κ. Νευροκοπίου, Παρανεστίου και Δράμας καθώς και της Κοινότητας Σιδηρονέρου.

 • ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΠΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ POST.

  ΤΥΠΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ) ΜΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Β1Β

  Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ:

  1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΕΩΘΕΙΣΑΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (ΧΜΖ) ΠΟΣΟ ΙΣΟ ΜΕ 9,9753 ΕΥΡΩ/KW ΕΠΙ THN XMZ (KW).

  2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 400 KWH ΕΠΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΖΗΤΗΣΗ (ΚΜΖ) ΠΟΣΟ 0,05901 ΕΥΡΩ/KWH KAI ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ KWH ΠΟΣΟ 0.03915 ΕΥΡΩ/KWH.

  ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΚΡΙΒΩΝ ΜΕ ΦΘΗΝΕΣ KWH : 80% ΑΚΡΙΒΕΣ KWH/20% ΦΘΗΝΕΣ KWH.

  ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΤΥΠΙΚΟ ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ KWH 20%Χ0,03915+80%Χ0,05901=0,055038 ΕΥΡΩ/KWH ΠΛΕΟΝ ΤΗΝ ΧΡΕΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ.

  ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ KWH (ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΗ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ).ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝ.

  ΕΑΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 20% ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ) ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 0.09944 ΕΥΡΩ/KWH (TIMH ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ NEA ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ) ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙ ΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ/ΕΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

  ΣΚ(ΕΣΟΔΟ)= 0.055038 ΕΥΡΩ/KWHX80%+0.09944 ΕΥΡΩ/KWHX20%=0.063918 ΕΥΡΩ/KWH.

  ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΓΙΑ 1 MW ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΤΥΠΙΚΟ CAPACITY FACTOR 0.34 Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΧΕΙ ΟΦΕΛΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΙΣΟ ΜΕ :

  1 MW X 8760 ΩΡΕΣ X 0.34 =3.000.000 KWH.

  3.000.000 KWH X (0.09944-0.063918) ΕΥΡΩ/KWH=100.000 ΕΥΡΩ/ ΕΤΟΣ/ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ MW !!!

  1000 MW ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΠΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 100,000,000 ΕΥΡΩ ΤΟ ΕΤΟΣ !!!

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

  1. ΠΡΟΦΑΝΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

  2. ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

  ΕΠΕΙΔΗ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ 15-20% ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΑΠΕ ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΟΙ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΝΤΕ ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ , ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2.

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Η ΕΓΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

  ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΟ Η ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ (ZERO CARBON FOOTPRINT).

  ΑΝΑΠΤΥΣΟΝΤΕ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΦΟΥ ΟΛΗ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ).

  ΩΦΕΛΕΙΤΕ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.

  ΟΙ ΑΠΕ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.

 • Στα πλαίσια των αλλαγών της νομοθεσίας για την προώθηση των ΑΠΕ παρακαλούμε όπως εξεταστεί και η τροποποίηση της παραγράφου Β.1 του άρθρου 24 κεφάλαιο Ζ΄ (τροποποιούμενες διατάξεις) του Νόμου 3468 (ΦΕΚ 129-27/6/2006), που απαιτεί η εγκατάσταση του αυτοπαραγωγού να είναι όμορη με τους χώρους που γίνεται η κατανάλωση ή αυτή να τροφοδοτείται από τον σταθμό με απευθείας γραμμή.

  Προτείνεται να μην είναι αναγκαία συνθήκη η γειτνίαση ή η απευθείας σύνδεση της παραγωγής με την κατανάλωση (πρακτικά αδύνατη η χωροθετηση ΑΠΕ σε γειτνίαση με την βιομηχανία) αλλά ο αυτοπαραγωγος να μπορεί να χρησιμοποιεί το δίκτυο μεταφοράς-διανομής και να καταβάλει τέλη χρήσης του όπως αυτά προσδιορίζονται κάθε φορά από τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

  Η παραπάνω ρύθμιση θα επιτρέψει στην βιομηχανία (καταναλωτές μέσης και υψηλής τάσης) να υλοποιήσει επενδύσεις ΑΠΕ που θα συμβάλουν ουσιαστικά στην μείωση του κόστους παραγωγής (ενδεικτικά αναφέρομαι ότι το τυπικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας κυμαίνετε από 15-20% του συνολικού κόστους παραγωγής προ αποσβέσεων ανάλογα με τον κλάδο της βιομηχανίας) και επομένως στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους σε διεθνές επίπεδο και την αύξηση των εξαγωγών.
  Επιτυγχάνεται δηλαδή μέσω των ΑΠΕ η ενίσχυση της βιομηχανίας και της εγχώριας παραγωγής προστιθέμενης αξίας.

  Παράλληλα θα υπάρξει σημαντικότατο όφελος για την Εθνική οικονομία δεδομένου ότι οι μονάδες αυτοπαραγωγης συμψηφίζουν ηλεκτρική ενέργεια σε κόστος χαμηλότερο από τις τιμές που απολαμβάνουν οι ανεξάρτητοι παραγωγοί από ΑΠΕ και επομένως μειώνουν την τελική επιβάρυνση του συστήματος λόγω των ΑΠΕ.