Άρθρο 7 Ειδικό τέλος και παροχή κινήτρων στους οικιακούς καταναλωτές περιοχών όπου εγκαθίστανται έργα Α.Π.Ε.

1. Η παράγραφος Α.2 του άρθρου 25 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος κατά την προηγούμενη παράγραφο παρακρατούνται από τον αρμόδιο Διαχειριστή και αποδίδονται ως ακολούθως:

(ι) Ποσό μέχρι ποσοστού 1% επί της, προ Φ.Π.Α., τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. αποδίδεται στους κατόχους άδειας προμήθειας που προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια στους οικιακούς καταναλωτές του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου βαθμού στον οποίο είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί Α.Π.Ε., με σκοπό να πιστωθούν έως και κατά το συνολικό αυτό ποσό, οι λογαριασμοί κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των οικιακών καταναλωτών. Δικαιούχοι της πίστωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, είναι κατά προτεραιότητα οι οικιακοί καταναλωτές εντός των διοικητικών ορίων του δημοτικού ή του κοινοτικού διαμερίσματος στο οποίο είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί Α.Π.Ε., και στη συνέχεια οι οικιακοί καταναλωτές των λοιπών δημοτικών ή κοινοτικών διαμερισμάτων. Η πίστωση διενεργείται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό του κάθε δικαιούχου, αναλογικά προς την ενέργεια που κατανάλωσε, υπό την προϋπόθεση ότι συνολικά δεν δημιουργείται υπέρβαση του ανωτέρω ποσού. Η πίστωση αφορά το σκέλος της ενέργειας του λογαριασμού και διενεργείται κατά την ακόλουθη προτεραιότητα: μέχρι α) την χρέωση των πρώτων 800 κιλοβατωρών κάθε δικαιούχου καταναλωτή, β) του συνόλου των χρεώσεων κατανάλωσης νυχτερινών τιμολογίων κάθε δικαιούχου καταναλωτή, γ) την χρέωση για καταναλώσεις μεταξύ 801 έως 1.600 κιλοβατώρες κάθε δικαιούχου καταναλωτή, και δ) το 60% της χρέωσης για καταναλώσεις άνω των 1601 κιλοβατωρών κάθε δικαιούχου καταναλωτή, σε τετραμηνιαία βάση. Η πίστωση αναγράφεται διακριτά στο τακτικό εκκαθαριστικό σημείωμα κάθε λογαριασμού. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., μπορεί να μεταβάλλονται το ύψος των καταναλώσεων των ανωτέρω βαθμίδων α) – δ) και να αφαιρούνται βαθμίδες ή να προστίθενται νέες, ώστε να διευκολύνεται κάθε φορά η εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

(ιι) Ποσό μέχρι ποσοστού 0,5% επί της, προ Φ.Π.Α., τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο με σκοπό την παρακολούθηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ειδικά στις περιοχές NATURA.

(iii) το υπόλοιπο ποσό αποδίδεται κατά ποσοστό 80%, στον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθμού, εντός των διοικητικών ορίων του οποίου είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί Α.Π.Ε. και κατά ποσοστό 20% στον ή τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, από την εδαφική περιφέρεια των οποίων διέρχεται η γραμμή σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο. Αν ο σταθμός είναι εγκατεστημένος εντός των διοικητικών ορίων περισσοτέρων του ενός Ο.Τ.Α., τα ποσά από το ειδικό τέλος κατανέμονται, σε αυτούς, ανάλογα με την ισχύ των μονάδων του σταθμού που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή του κάθε Ο.Τ.Α. ή, προκειμένου για υδροηλεκτρικό σταθμό με Εγκατεστημένη Ισχύ μικρότερη ή ίση των δεκαπέντε (15) MWe, ανάλογα με το μήκος του τμήματος του αγωγού που είναι εγκατεστημένο στην περιοχή κάθε Ο.Τ.Α. Στην περίπτωση σημειακών υδροηλεκτρικών σταθμών, χωρίς αγωγό, τα ποσά από το ειδικό τέλος κατανέμονται ισόποσα μεταξύ των Ο.Τ.Α. εντός των ορίων των οποίων εγκαθίσταται το έργο. Αν η γραμμή σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο διέρχεται από την περιοχή περισσοτέρων του ενός Ο.Τ.Α., τα ποσά του ειδικού τέλους κατανέμονται σε αυτούς ανάλογα με το μήκος του τμήματος της γραμμής σύνδεσης που βρίσκεται στην περιοχή κάθε Ο.Τ.Α. Το σημείο σύνδεσης του σταθμού καθορίζεται με τους όρους σύνδεσης του, που διατυπώνονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

«3. Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος και αποδίδονται στον οικείο Ο.Τ.Α. εγγράφονται σε χωριστό κωδικό του προϋπολογισμού εσόδων αυτού («Έσοδα από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας») και διατίθενται υποχρεωτικά και αποκλειστικά, σε ποσοστό 80%, για την εκτέλεση έργων τοπικής ανάπτυξης, σε περιοχές εντός των ορίων του δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος όπου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός ή διέρχεται η γραμμή σύνδεσης και, σε ποσοστό 20%, στην υπόλοιπη περιφέρεια του Ο.Τ.Α..»

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 17:17 | Ιωαννης Γριβας Δασολογος Δ/νση Δασων Βιωτιας

  Να καταργηθεί η καταβολή του ανταλάγματος χρήσης γιά τις δασικές εκτάσεις και ο τρόπος υπολογισμού του (αρθ. 45 Ν.998/79) ,και αν` αυτου να θεσπιστεί η καταβολή ποσοστού 50% απο το ειδικό τέλος υπέρ του Ειδικού Φορέα Δασών με σκοπό την ανάπτυξη και προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της Χώρας.

 • Στην τροποποιούμενη παράγραφο Α.2 του άρθρου 25 του ν.3468/2006, προτείνεται να προστεθεί αντίστοιχη πρόβλεψη για την πληρωμή του ειδικού τέλους ΑΠΕ 3% απο υβριδικούς σταθμούς και να υπολογίζεται επι της διαφοράς των προ Φ.Π.Α ακαθάριστων εσόδων μείον των προ ΦΠΑ δαπανών αποθήκευσης συμβατικής ενέργειας, προκειμένου και οι υβριδικοί σταθμοί να αποδίδουν αναλογικά ποσοστό των εσόδων τους όταν προέρχεται από διαφορετικά τιμολόγια στους δικαιούχους πίστωσης, στο πράσινο ταμείο και στον ή στους ΟΤΑ στον ή στους οποίους είναι εγκατεστημένο το σύνολο των μονάδων του υβριδικού σταθμού αναλογικά με την εγκατεστημένη ισχύ της κάθε μονάδας παραγωγής του Υβριδικού Σταθμού για κάθε ΟΤΑ.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 15:35 | ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΕΛΕΝΗ

  ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7
  Του Σχεδίου Νόμου «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής»
  Με άρθρο 7 προτείνονται τροποποιήσεις, ανάμεσα στα άλλα, για το άρθρο 25 του Νόμου 3463/2006 και ειδικότερα την παράγραφο Α2 αυτού.
  Η παράγραφος Α1 παραμένει ως έχει και αναφέρει τα εξής:
  «Κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., στον οποίο χορηγείται άδεια παραγωγής μετά την έναρξη του ισχύος του παρόντος νόμου, επιβαρύνεται, από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του σταθμού του, με ειδικό τέλος. Το τέλος αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% επί της, προ ΦΠΑ, τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στον Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου ή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Από την Καταβολή του ειδικού τέλους απαλλάσσονται οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.»
  Η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το νόμο και κατατέθηκε στη Βουλή στις 22 Μαΐου 2006 αναφέρει ότι «….επιφυλάσσεται καθεστώς εξαίρεσης από την καταβολή του τέλους αυτού, υπέρ των παραγωγών φωτοβολταϊκών συστημάτων, προκειμένου να προωθηθεί η εγκατάσταση τους και οι σχετικές επενδύσεις στο σχετικό τομέα»

  Θεωρούμε ότι κατά την μελετούμενη τροποποίηση θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις υπέρ των ΟΤΑ ειδικότερα. Η εξαίρεση από την καταβολή του ειδικού τέλους των παραγωγών ηλεκτρικής από φωτοβολταϊκά εν σχέσει με τους παραγωγούς από άλλες ΑΠΕ πρέπει να καταργηθεί ή τουλάχιστον θα μπορούσε για λόγους ενίσχυσης των επενδυτών να θεσμοθετηθεί μικρότερο ποσοστό τέλους το οποίο υποχρεωτικά να διοχετεύεται από τους ΟΤΑ σε έργα και δράσεις υπέρ του περιβάλλοντος ή σε πολιτικές πράσινης ανάπτυξης.
  Απαιτείται η ενίσχυση των ΟΤΑ για την αναπλήρωση της απώλειας μεγάλων εκτάσεων ζωτικού τους χώρου (βοσκότοποι, γεωργικές καλλιέργειες κλπ.) που θα μπορούσαν να αναπτύξουν άλλη εν δυνάμει παραγωγική αναπτυξιακή δραστηριότητα με θετικές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες σ’ αυτή την περιοχή.
  Περαιτέρω οι ΟΤΑ επιβαρύνονται με δουλείες γραμμών δικτύου προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά στη σύνδεσή τους με τη ΔΕΗ.
  Υπάρχουν περιοχές έντονης ηλιοφάνειας οι οποίες υποδέχονται εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών μεγάλης παροχής ενέργειας στο σύστημα είναι παράδοξο εκτάσεις ενός ΟΤΑ να παρέχουν ενέργεια χωρίς οι ίδιοι να δικαιούνται τουλάχιστον μειωμένων τιμολογίων χρήσης αυτής της ενέργειας. Επισημαίνεται ότι σε περιοχές όπου υπάρχουν πολλαπλές και εκτεταμένες εγκαταστάσεις προκαλούνται κοινωνικές αντιδράσεις και η αξιοποίηση του τέλους θα μπορούσε να εξασφαλίσει περαιτέρω κοινωνική συναίνεση
  Δεν είναι άλλωστε και άνευ αισθητικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης μιας περιοχής η εκτεταμένη κάλυψη εκτάσεων της από φωτοβολταϊκά όπως παρατηρείται σε περιοχές μεγάλης ηλιοφάνειας;
  Δεν κατανοούμε γιατί ο παραγωγός που εκμεταλλεύεται τον άνεμο μιας περιοχής να καταβάλλει τέλος και όχι όποιος εκμεταλλεύεται τον ήλιο;;;;;;;
  Ανεξαρτήτως των ανωτέρων προτάσεων για την θεσμοθέτηση του ειδικού τέλους υπερ των ΟΤΑ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ενισχυτικό περιβάλλον υπερ των ΟΤΑ προκειμένου οι ίδιοι με ιδιαίτερα κίνητρα να καταστούν παραγωγοί πράσινης ενέργειας.
  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΕΛΕΝΗ
  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΤΑ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΕΔΚ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 14:08 | ΦΡΑΝΚ ΚΑΛΛΙΣ

  κυρίες – κύριοι,

  Σε κατάσταση απόλυτης απογοήτευσης για τα τεκταινόμενα στην χώρα μας στους νευραλγικούς τομείς του Περιβάλλοντος, της λογικής και Βιώσιμης Ανάπτυξης και του Τουρισμού αλλά και απόγνωσης για τα πρόσφατα τραγικά πλήγματα στον δασικό όγκο (τον ήδη περιορισμένο και παραμελημένο), γύρω μάλιστα από πόλεις που τόσο τον έχουν ανάγκη, σας επανυποβάλω την παρακάτω αγωνιώδη επιστολή μου. Αν και είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα έχει την ίδια τύχη – αυτή της απόρριψης,αδιαφορίας και μη δημοσιοποίησης- γιατί πιά έχω οικτρά καταλάβει πόσο δυνατά και αποτελεσματικά είναι τα συμφέροντα και οι πιέσεις για να εξαφανιστούν οι όποιες μικρές και ξεχωριστές φωνές διαμαρτυρίας – αντίδρασης – υλοποιήσιμων προτάσεων. Και ήδη το νιώθω αυτό «στο πετσί μου», υφίσταμαι πρωτοφανή απαξίωση και δυσανάλογη για τις δυνάμεις μου οικονομική καταστροφή, μένοντας στα 45 μου χρόνια εντελώς άνεργος ως Αρχιτέκτων μηχανικός – με ειδίκευση στην Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική και τις εφαρμογές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – για τέταρτο ολόκληρο χρόνο ! Ο λόγος είναι (και ακόμη δυσκολεύομαι να τον εξηγήσω ή ίσως να τον αποδεχθώ, να το πιστέψω !), είναι ότι «τόλμησα» να οραματιστώ – προτείνω, μια κάπως διαφορετική ιδέα του Τουρισμού ολόχρονων Παραθεριστών (αγοραστές παραθεριστικών κατοικιών), ξέρετε αυτές που ήδη γεμίζουν τα παράλια μέρη και τα νησιά της Ελλάδας μας και ήδη προκάλεσαν και το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο Τουρισμού ( από το ΥΠΕΧΩΔΕ).
  Η βασική διαφορά ( και «κόντρα» στην λογική των εργολαβικών – κερδοσκοπικών τάσεων που ήδη επικρατούν σε αυτή την αγορά), είναι η ελαχιστοποίηση των δομικών/κτιριακών όγκων (μόλις 5% Δόμηση & Κάλυψη – μονόροφες κατασκευές – υπόσκαφοι βοηθητικοί υπόγειοι χώροι – ανεξάρτητα κτίσματα 25 – 65 τ.μ. με 90% περιβάλλοντα φυτεμένο βιολογικά χώρο), η κλιμακωτή διάταξη στο κεκλιμμένο έδαφος – με ανακατασκευή των παραδοσιακών πεζούλων («αιμασιές» τις ονομάζουμε στην Ανδριώτικη διάλεκτο) – και οι μεγάλες ενδιάμεσες αποστάσεις, και η εκτεταμένη εφαρμογή των Α.Π.Ε. με προηγούμενο ειδικό Βιοκλιματικό σχεδιασμό και επιλογή υλικών (κεκλιμμένες στέγες με φωτοβολταϊκά πλαίσια για ηλεκτρική κάλυψη από Ηλιακή Ενέργεια – διπλομονωμένους τοίχους χωρίς χημικά μονωτικά (μόνο ελαφροτσιμεντόπλινθους + ξυλόμαλλο + επένδυση με ακατέργαστο τοπικό σχιστόλιθο) – σύστημα παθητικού αερισμού – κλιματισμού από τα δάπεδα με κυκλοφορία αέρα από δίκτυο σωληνώσεων θαμμένων βαθιά γύρω από τα θεμέλια (όπου η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη το Καλοκαίρι και υψηλότερη τον Χειμώνα από αυτή του αέρα – περιβάλλοντος) . Τελικά πρότεινα σε μιά ευρύτερη περιοχή με πλούσιο υδροφόρο ορίζοντα, που παρέμενε χέρσα και άνευ βλάστησης, για δεκαετίες μαστίζονταν από πυρκαγιές και συγκέντρωνε τον παράνομα λειτουργούντα σκουπιδότοπο όλου του νησιού της Ανδρου καθώς και τουλάχιστον 2 λατομεία, με απίστευτη θέα στο Αιγαίο και το μοναδικό του ηλιοβασίλεμα, να φτιάξω έναν «μπαξέ» (όπως αποκαλούμε το ολόφυτο αγρόκτημα), με 9,5 στρέμματα δένδρα και λοιπή βλάστηση, βιολογικά καλλιεργημένη και μόλις 440 τ.μ συνολικής δόμησης (12) ανεξάρτητων κατοικιών, απόλυτα αυτοποτιζόμενο και προσεκτικά συντηρούμενο, αφού είναι πιά κατανοητό ότι στην Ελληνική πραγματικότητα για να νοιαστεί κανείς για το πράσινο και το Περιβάλλον πρέπει να του ανήκει ή κάπως να το κατέχει ! Και όμως όσο ονειρικό και πολύ καλό για πραγματικό ακούγεται, άλλο τόσο δεν έχει υπάρξει ενδιαφέρον, δεν έχει υλοποιηθεί τίποτε περισσότερο από τις ελάχιστες κατασκευές που άντεξα να χρηματοδοτήσω και εδώ και 7 χρόνια (από το 2000), παραμένει στην αφάνεια – αδράνεια και την φυσική φθορά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναφερθώ στην προσωπική μου απόγνωση και απαξίωση, την ψυχολογική μου και οικονομική κατάρρευση (και για τις επαπειλούμενες από Τράπεζες αναγκαστικές πράξεις εναντίον μου), γιατί προφανώς κανέναν δεν ενδιαφέρει. Σκεφθείτε όμως ότι όλα έγιναν από αγάπη για τον τόπο μου – είμαι και θα πεθάνω Ανδριώτης – και την αγωνία μου να καταφέρω να ολοκληρώσω μια πρόταση Αειφόρου Ανάπτυξης, που τόσο την έχει ανάγκη αφού πέρα από 30-40 ημέρες ξέφρενης τουριστικής πληρότητας, παραμένει τόπος μακρόχρονης διαμονής συνταξιούχων και λίγων υπαλλήλων, αν και μόλις 36 μίλια από την Αττική (από το λιμάνι της Ραφήνας και μόνο !).

  Υ.Γ. : Σημειώνω με έμφαση ότι πολλά έντυπα Τύπου (ειδικά των Ισχυρών Συγκροτημάτων Τύπου…) φιλοξένησαν κατά καιρούς καλοπληρωμένες διαφημιστικές καταχωρήσεις της ΑΝΔΡΙΑΤΤΙΚΑ Ε.Π.Ε. (προσωπικής – οικογενειακής μου Τεχνικής- Διαχ.Ακινήτων εταιρίας, σε απόλυτη ζημιά πλέον), ενώ άλλα ή και συγγενικά αυτών αρνήθηκαν να φιλοξενήσουν τα Δελτία Τύπου μας (όπως το επισυναπτόμενο πρότυπο) και μας καταδίκασαν σε μια διαρκή αφάνεια και απόκρυψη – ποιός ξέρει γιατί !!!

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 12:14 | Κώστας

  Αξιότιμοι Κύριοι,

  Φοβάμαι ότι το σχήμα ένταξης ΑΠΕ στην Ελληνική οικονομία πάσχει σε μεγάλο βαθμό επειδή δεν παρέχει επαρκή κίνητρα στις τοπικές κοινωνίες για να επενδύσουν στον τόπο τους. Η θέσπιση Προγράμματος παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη σταθμών ΑΠΕ τοπικού ενδιαφέροντος και σημασίας με αιολική ενέργεια, ΣΗΘ με βιομάζα και ΥΗΣ θα μπορούσε να αποδειχθεί καταλυτική για την ταχεία υλοποίηση τέτοιων έργων.

  Ποιοί θα μπορούσαν να συμμετέχουν:
  Εταιρείες με κύριο μέτοχο τον οικείο ΟΤΑ, Αγροτικό ή κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό και άλλοι που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια κοινής ωφέλειας σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας.

  Ποιά εργα :
  Έργα που καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες της περιοχής του οικείου ΟΤΑ.

  Τι ωφέλεια θα μπορούσα να έχουν : Ενδεικτικά και σίγουρα όχι εξαντλητικά αναφέρω τα ακόλουθα :
  – Εξαίρεση από άδεια παραγωγής
  – Προτεραιότητα έναντι κάθε άλλης αίτησης στην περιοχή

  Γιατί :
  -Σίγουρη υλοποίηση αφού το έργο θα το αγκαλιάσει η τοπική κοινωνία
  -Οικονομικό ώφελος για την τοπική οικονομία
  -Ήπια ανάπτυξη περιοχών

  Φοβάμαι ότι τα μεγάλα έργα πάντα θα συναντούν αντιδράσεις εφόσον υλοποιούνται χωρίς την συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην εκμετάλλευση των πόρων της περιοχής τους.

  Φυσικά για να γίνει πράξη κάτι τέτοιο απαιτείται να παρασχεθούν εργαλεία χρηματοδότησης στις τοπικές κοινωνίες, και ως τέτοια θα μπορούσαν να θεωρηθούν μηχανισμοί διαμεσολάβησης για την σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

  Θα παρακαλούσα να λάβετε υπόψη την γενική ιδέα, και όχι τις ιδιαίτερες εξειδικεύσεις της που παρέθεσα για να διευκολύνω την κατανόηση της (και οι οποίες χρήζουν επεξεργασίας και νομικής τεκμηρίωσης) : Η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην εκμετάλλευση των πόρων της περιοχής τους είναι απαραίτητη προκειμένου να δημιουργηθούν αναπτυξιακές συνθήκες στις οποίες όλοι κερδίζουν (win win situation).

  Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 11:18 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  (του αρ. 7 παρ.1 του προς Διαβούλευση νομοσχεδίου με τίτλο «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής»)

  Αποτελεί κοινό τόπο η διαπίστωση ότι η επιτάχυνση της ανάπτυξης των Α.Π.Ε., τελεί σε άμεση συνάρτηση με την αποδοχή που έχουν οι εναλλακτικοί αυτοί τρόποι παραγωγής ενέργειας από την τοπική κοινωνία στην οποία αναπτύσσονται. Είναι, επίσης, γνωστό ότι οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (λ.χ. οι αιολικοί), εγκαθίστανται κατά κανόνα σε κοινές εκτάσεις πλειόνων, που είναι μέλη των κατά τόπο αγροτικών συνεταιρισμών.

  Περαιτέρω, στις περισσότερες τοπικές κοινωνίες της ελληνικής υπαίθρου οι αγροτικοί συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται με σκοπό την ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης και τη ζωογόνηση του υπαίθριου χώρου της επικράτειας, λειτουργούν με πενιχρά οικονομικά μέσα, παρόλο που η λειτουργία τους είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία της χώρας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να βρίσκονται σε ασθενέστερη θέση από άποψη διαπραγματευτικής δύναμης κατά τη σύναψη συμβάσεων για τη μακροχρόνια μίσθωση ή πώληση των εκτάσεων των μελών τους σε εταιρίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και να συνάπτουν συμβάσεις πολύ περιορισμένου οικονομικού ύψους, μη ανταποκρινόμενο στις αγοραίες τιμές. Επιπλέον, δυνάμει των προαναφερόμενων συμφωνιών οι εκτάσεις των αγροτικών συνεταιρισμών δεσμεύονται εξ ορισμού για δεκαετίες, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό μακροπρόθεσμα αδύνατη τη γεωργική ή κτηνοτροφική αξιοποίηση και εκμετάλλευση της έκτασης.

  Συνεπώς, παρίσταται αναγκαίο, ενόψει του γεγονότος ότι προωθείται ένας νόμος-επιταχυντής της διαδικασίας για την ανάπτυξη των Α.Π.Ε. στη χώρα (με ρητό σκοπό μάλιστα την επίτευξη του ποσοστού-στόχου για παραγωγή του 20% από ΑΠΕ σε μια δεκαετία από σήμερα) να θεσπισθεί ρύθμιση σύμφωνα με την οποία ποσοστό του ειδικού τέλους με το οποίο βαρύνεται σήμερα ο παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας αποδίδεται στους βαρυνόμενους αγροτικούς συνεταιρισμούς, των οποίων οι εκτάσεις χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ενέργειας ή για τη μεταφορά αυτής στο Σύστημα ή Δίκτυο. Σε διαφορετική περίπτωση η δημιουργία αιολικών σταθμών εντός εκτάσεων αγροτικών συνεταιρισμών ενέχει τον κίνδυνο μαρασμού παραδοσιακών αλλά ουσιαστικών για τον ύπαιθρο χώρο δραστηριοτήτων.

  Ενόψει των ανωτέρω καθίσταται αναγκαία η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 7 του προς Διαβούλευση νομοσχεδίου ως εξής:

  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ:
  Η περίπτωση (iii) της παρ. 1 του άρθρου 7 αναριθμείται ως περίπτωση (iv) και προστίθεται στην ίδια παράγραφο η περίπτωση (iii) με το εξής περιεχόμενο:
  « (iii) Ποσό ποσοστού 3% επί της, προ Φ.Π.Α., τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. αποδίδεται στους αγροτικούς συνεταιρισμούς, στις εκτάσεις των οποίων εγκαθίστανται οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή διέρχεται η γραμμή σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο. Σε περίπτωση που σταθμοί παρα¬γωγής από Α.Π.Ε. εγκαθίστανται σε εκτάσεις περισσότερων του ενός γειτονικών συνεταιρισμών, το ανωτέρω ποσοστό κατανέμεται στους συνεταιρισμούς ανάλογα με τον αριθμό των εγκαθιστάμενων εντός κάθε έκτασης ανεμογεννητριών »

  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ:

  Η περίπτωση (iii), της παρ. 1 του άρθρου 7 με τίτλο «Ειδικό τέλος και παροχή κινήτρων στους οικιακούς καταναλωτές περιοχών όπου εγκαθίστανται τα έργα Α.Π.Ε.» προτείνεται να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
  « (iii) το υπόλοιπο ποσό αποδίδεται κατά ποσοστό 78% στον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθμού, εντός των διοικητικών ορίων του οποίου είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί Α.Π.Ε., κατά ποσοστό 19% στον ή τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, από την εδαφική περιφέρεια των οποίων διέρχεται η γραμμή σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο και κατά ποσοστό 3% στους βαρυνόμενους συνεταιρισμούς. «Βαρυνόμενοι συνεταιρισμοί» θεωρούνται οι ιδιοκτήτες εκτάσεων γης εντός των οποίων εγκαθίστανται οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή διέρχεται η γραμμή σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο και έχουν λάβει τη μορφή του αγροτικού συνεταιρισμού. Αν ο σταθμός είναι εγκατεστημένος εντός των διοικητικών ορίων περισσοτέρων του ενός Ο.Τ.Α., τα ποσά από το ειδικό τέλος κατανέμονται, σε αυτούς, ανάλογα με την ισχύ των μονάδων του σταθμού που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή του κάθε Ο.Τ.Α. ή, προκειμένου για υδροηλεκτρικό σταθμό με Εγκατεστημένη Ισχύ μικρότερη ή ίση των δεκαπέντε (15) MWe, ανάλογα με το μήκος του τμήματος του αγωγού που είναι εγκατεστημένο στην περιοχή κάθε Ο.Τ.Α. Στην περίπτωση σημειακών υδροηλεκτρικών σταθμών, χωρίς αγωγό, τα ποσά από το ειδικό τέλος κατανέμονται ισόποσα μεταξύ των Ο.Τ.Α. εντός των ορίων των οποίων εγκαθίσταται το έργο. Αν η γραμμή σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο διέρχεται από την περιοχή περισσοτέρων του ενός Ο.Τ.Α., τα ποσά του ειδικού τέλους κατανέμονται σε αυτούς ανάλογα με το μήκος του τμήματος της γραμμής σύνδεσης που βρίσκεται στην περιοχή κάθε Ο.Τ.Α. Το σημείο σύνδεσης του σταθμού καθορίζεται με τους όρους σύνδεσης του, που διατυπώνονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή.»

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 22:32 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ «Η ΑΛΚΥΩΝ»

  Άρθρο 7.
  Δεν σχολιάζουμε καθόλου το Άρθρο 7 επειδή κρίνουμε ότι τα οποιαδήποτε οικονομικά κίνητρα δεν αποτελούν αντισταθμιστικά μέτρα για το περιβαλλοντικό κόστος. Τα αντισταθμιστικά πρέπει να αφορούν σε έργα προστασίας και σε έργα αποκατάστασης του χώρου μετά την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων ΑΠΕ.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 12:12 | WWF Ελλάς

  Το WWF Έλλας έχει αποστείλει στο ΥΠΕΚΑ και αναρτήσει στην ιστοσελίδα http://www.wwf.gr, τα σχόλιά του επί του σχεδίου νόμου.

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 23:01 | Ελένη Χερχελετζάκη

  Αγπητή κα Μπιρμπίλη,
  Σαν απλή πολίτης θέλω να εκφράσω την ικανοποιησή μου για τις επιλογές της κυβέρνησης σε σχέση με την πράσινη ανάπτυξη και τις ΑΠΕ.
  Όμως δεν θέλω να φανταστώ δεκάδες τεράστιες ανεμογεννήτριες στα όμορφα νησιά μας…
  Πιστεύω ότι οι Έλληνες πολίτες είναι αρκετά ώριμοι και μπορούν να συμμετέχουν προς αυτή τη κατεύθυνση, αρκεί για μια φορά επιτέλους να δοθούν κίνητρα και σ’αυτούς…
  Όταν ο πολίτης εμπλακεί, μπορεί πραγματικά να εκτιμήσει άμεσα τα μέτρα και το όραμα της κυβέρνησης και ταυτόχρονα να νιώσει και την ικανοποίηση της συμμετοχής σε κάτι τόσο σημαντικό και αναγκαίο για τον πλανήτη και το μέλλον μας πάνω σ΄αυτόν..
  Φωτοβολταικά, μικρές ανεμογεννήτριες και πράσινες στέγες στις κατοικίες. Χωρίς γραφειοκρατία και με οικονομικά κίνητρα.
  Η συμμετοχή του πολίτη, η ενότητα όλων μας και η σωστή οργάνωση από πλευράς κράτους μπορούν να κάνουν θαύματα…
  Εύχομαι ολόψυχα το όραμα της πράσινης ανάπτυξης να γίνει πραγματικότητα
  και παράδειγμα προς μίμηση, με τη συμμετοχή όλων μας.
  Γιατί ΟΤΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΕΛΟΥΝ,… ΜΠΟΡΟΥΝ.
  Με εκτίμηση
  Ελένη Χερχελετζάκη

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 16:53 | Ιάκωβος Αξιώτης

  Επειδή με το προτεινόμενο νομοσχέδιου προωθείται η πολύ σωστή ιδέα της άμεσης παροχής κινήτρων στους κατοίκους της περιοχής όπου θα εγκατασταθούν ΑΠΕ, προτείνω αυτή η συμμετοχή να γίνει πιο ενεργή, με τη δυνατότητα συμμετοχής αυτών των κατοίκων σε εταιρίες λαϊκής βάσης που θα εγκαταστήσουν σταθμούς ΑΠΕ. Για να ενθαρυνθεί η συμμετοχή των κατοίκων σε τέτοιες εταιρίες, θα πρέπει να δοθούν τόσο ειδικά κίνητρα κατά τις φάσεις των αδειοδοτήσεων (εγκατάστασης, παραγωγής, λειτουργίας, περιβαλλοντικές κλπ) όσο και ιδιαίτερες χρηματοδοτήσεις, με τον αναπτυξιακό νόμο για παράδειγμα. Στη βάση αυτή, προτείνω την προσθήκη ενός εδαφίου (γ) στην παράγραφο 9, του αρθρου 3, του ν. 3468/2006, ως έξής:

  «γ. Ειδικότερα, αιτήσεις που υποβάλλονται από νομικά πρόσωπα, στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο των οποίων μετέχουν τουλάχιστον εκατό (100) πρόσωπα, που είναι δημότες του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου ή δεύτερου βαθμού ή επιχειρήσεων των οργανισμών αυτών, ή τοπικών συλλόγων ή αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Ο.Τ.Α., όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το έργο και το καθένα από τα οποία έχει μετοχική ή εταιρική συμμετοχή, κατ’ ανώτατο όριο, μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, προηγούνται έναντι των άλλων αιτήσεων σε όλες τις φάσεις των διαδικασιών αδειοδοτήσεων. Και γι αυτές τις αιτήσεις ισχύουν τα πιο πάνω εδάφια α) και β). Τα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα υποστηρίζονται από το ΚΑΠΕ με την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών (οικονομικών και τεχνικών) και γενικότερα με οικονομικές και τεχνικές συμβουλές.»

 • 11 Ιανουαρίου 2010, 23:35 | καρναβας παυλος

  ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΜΕΛΗΤΕΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ.
  ΚΑΘΕ ΑΓΡΟΤΗΣ Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΠΗΓΑΔΙ,ΣΤΑΥΛΟ,ΣΠΙΤΙ ΚΛΠ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ <20kw .
  μια τετοια ενεργεια με την συνδρομη της πολιτειας θα μπορουσε να δοσει ΕΙΣΟΔΗΜΑ σε παρα πολλους ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ που σημερα χανουν πολλα απο την καταργηση πολλων καλειεργειων οπως καπνα,ζαχαροτευτλα,βαμβακια κλπ,καθως και κτηνοτροφικα οπως γιδοπροβατα,

  Εαν ολοι αυτοι οι ανθρωποι αντι για επιδοτησεις επαιρναν βοηθεια εγκαταστασης Φ/Β συστηματων θα συμπληρωναν το εισοδημα παραγοντας εστω και ενεργεια ,που στο κατω κατω ειναι και απαραιτητη.

  Οι αγροτες ειναι η μεγαλη δυναμη και εχει ολα εκεινα τα απαραιτητα προσοντα για να υλοποιησει την ενεργειακη επαρκεια της χωρας ,
  οπως ΓΗ,ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΕΗ,ΔΕΝ ΕΝΟΧΛΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΕΜΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΗΝ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ.

  ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
  ΜΕΤΑΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.

 • 11 Ιανουαρίου 2010, 21:21 | RF Energy A.E.

  Αξιότιμη κα. Υπουργέ,

  Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να διατυπώσουμε τις προτάσεις μας επί του άρθρου 7 του σχεδίου νόμου που αφορά το ειδικό τέλος και την παροχή κινήτρων στους οικιακούς καταναλωτές περιοχών όπου εγκαθίστανται έργα Α.Π.Ε., το άρθρο 10 που αφορά τα μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων καθώς και το άρθρο 13 που αφορά τις μεταβατικές διατάξεις του νόμου.

  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του σχεδίου νόμου που αντικαθιστά την παράγραφο Α.2 του άρθρου 25 του ν.3468/2006 προτείνουμε να προστεθεί το εξής εδάφιο:

  iv) Tα υπεράκτια αιολικά έργα τα οποία δε βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων κάποιου Ο.Τ.Α. να καταβάλλουν μόνο το 20% του 1,5% επί της, προ Φ.Π.Α., τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που αντιστοιχεί στον Ο.Τ.Α. από τον οποίο διέρχεται η σύνδεση με το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και το 0,5% επί της, προ Φ.Π.Α., τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο με σκοπό την παρακολούθηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ειδικά στις περιοχές NATURA.

  Αιτιολογία:

  Πρέπει να αποσαφηνιστεί το καθεστώς των υπεράκτιων αιολικών πάρκων όσον αφορά το ειδικό τέλος καθώς είναι σαφές ότι εφόσον δε βρίσκονται εντός διοικητικών ορίων κάποιου Ο.Τ.Α. δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν όλο το ειδικό τέλος.

  Να προστεθεί στο άρθρο 10 του σχεδίου νόμου η ακόλουθη παράγραφος:

  «Για την επίτευξη του τρίτου μέρους του εθνικού στόχου του 20/20/20, εντός δύο (2) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου προστίθενται στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας διατάξεις για την ενεργειακή αποδοτικότητα και εξοικονόμηση ενέργειας που αφενός αφορούν τη διαχείριση και εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις αφετέρου δε για την απόκριση αυτών στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Για τις ως άνω διατάξεις θα προβλέπεται η σύναψη συμβάσεων μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά.»

  Αιτιολογία:

  Για την επίτευξη του εθνικού στόχου του εθνικού στόχου πέρα από τη μείωση των εκπομπών CO2 και την αύξηση της διείσδυσης των Α.Π.Ε. πρέπει μέσω διατάξεων να εξασφαλιστεί και η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για την οποία δε δίνεται η ίδια βαρύτητα με τα δύο πρώτα σκέλη.

  Στο άρθρο 13 του σχεδίου νόμου να προστεθεί η εξής παράγραφος:

  «Χορηγηθείσες προσφορές σύνδεσης για έργα που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δεν έχουν λάβει Ε.Π.Ο. θεωρούνται ως προκαταρκτικές μελέτες του αρμόδιου Διαχειριστή κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν.3468/2006 όπως τροποποιείται με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του σχεδίου νόμου και δε συνεπάγονται δέσμευση του Διαχειριστή του Συστήματος για την ύπαρξη διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου για τα έργα αυτά.

  Αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής σε οποιοδήποτε άλλο στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.»

  Αιτιολογία:

  Προκειμένου το σχέδιο νόμου να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει θα πρέπει η εφαρμογή του να είναι άμεση και να αφορά όλες τις άδειες που έχουν εκδοθεί και τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποσυμφορηθούν οι αδειοδοτικές διαδικασίες αν δεν εφαρμοστούν άμεσα οι λύσεις που προτείνονται στο παρόν σχέδιο νόμου και στις ήδη υπάρχουσες άδειες παραγωγής.

  Με τιμή,

  Για την RF ENERGY Α.Ε.

  Ιωάννης Παντούσης Ευάγγελος Κοροβέσης
  Γενικός Διευθυντής Γενικός Διευθυντής

 • 11 Ιανουαρίου 2010, 11:46 | Darwin

  αρ. 7, παρ. 1, περ. (ιι)

  Πολύ σημαντική η θέσπιση του 0.5% για την παρακολούθηση (monitoring) των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ειδικά στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000.

  Πρέπει, όμως, για να μην είναι απλώς ευχολόγιο η διάταξη αυτή, να προσδιοριστεί στο νόμο ποιές είναι κατά προτεραιότητα οι περιοχές NATURA που ωφελούνται από τη Ρύθμιση αυτή (π.χ. οι γειτνιάζουσες στο σταθμό παραγωγής ενέργειας απο ΑΠΕ)

  Είναι, επίσης, ευνόητο ότι η σχετική κανονιστική πράξη της Διοίκησης που ορίζει ειδικότερα τα κριτήρια καθορισμού των ενισχυτέων περιοχών αυτών,τον τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης του Πράσινου Ταμείου, καθώς και τη διαδικασία επίλυσης όσον διαφορών προκύψουν σχετικά θα πρέπει να εκδοθεί αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, καθώς η βιοποικιλότητα της χώρας υποβαθμίζεται καθημερινά, με αποτελέσματα μη αναστρέψιμα.

 • Σωστή σκέψη για την εμπλοκή των ΟΤΑ, ειδικά βάση και του ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ για την παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΟΤΑ… ΑΛΛΑ για να ολοκληρωθεί το νέο μοντέλο των Ανταποδοτικών Ωφελών, αυτή η παρακράτηση για τους ΟΤΑ θα μπορεί να είναι και αμφίδρομη για τον Πολίτη: δηλ. να υπάρξουν και ωφέλη μείωσης των Τελών ή φοροαπαλλαγών, εαν ο πολίτης ΚΑΙ παράγει μέσω ΑΠΕ ΚΑΙ εξοικονομεί και το ενεργειακό του προφίλ είναι το αναμενόμενο.

  Βάση Smart Metering η ψηφιακή ενεργειακή πληροφορία ΜΠΟΡΕΙ να μας δώσει τις παραπάνω πληροφορίες…και βάση των Ενεργειακών Γραφείων στους νέους Δήμους, να υπάρξουν ΑΜΦΙΔΡΟΜΕΣ Ηλεκτρονικές Ενεργειακές Υπηρεσίες Εξοικονόμησης και ΑΠΕ προς και από τους Πολίτες…

  Στην ουσία ο Πολίτης ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ενεργά στον Εθνικό Στρατηγικό Ενεργειακό Σχεδιασμό και ανάλογα το Κρατος τον ανταμοίβει και κερδίζει από τα ποσοστά ενεργειακής αποδοτικότητας…

  Β. Νικολόπουλος, PhD
  Head & Διευθ. Σύμβουλος
  Intelen Group
  http://www.intelen.com
  http://www.plugme.eu

 • 10 Ιανουαρίου 2010, 13:39 | Γεώργιος

  Το κυριότερο συστατικό της επιτυχίας είναι η απλότητα και η κοινή λογική.
  Ξεκινάμε με τις παραδοχές
  1. Υπάρχουν χιλιάδες δημόσια κτήρια (σχολεία-Γυμναστήρια –δήμοι κλπ) στα οποία μπορούν να εγκατασταθούν Φωτοβολταικά πάνελ.
  2. Υπάρχουν χιλιάδες –εκατομμύρια κατοικίες (κυρίως μονοκατοικίες) στίς οποίες μπορούν να εγκατασταθούν Φωτοβολταικά πάνελ.
  Τι χρειάζεται λοιπόν σαν κίνητρο αμοιβαίο όφελος και (cost effective).

  1. Ο οικιακός καταναλωτής (ιδιοκτήτης) καλύπτει τις ανάγκες του σε Ηλεκτρικό ρεύμα από τα Πάνελ. Υπάρχει διασύνδεση με την ΔΕΗ. Όταν οι ανάγκες του δεν καλύπτονται παίρνει από την ΔΕΗ. Όταν του περισσεύει το πουλά στην ΔΕΗ. Κάθε τετράμηνο ή εξάμηνο γίνεται συμψηφισμός (ενημέρωση και πληρώνεται ή εισπράττεται η διαφορά).
  2. Η εγκατάσταση να γίνεται μετά από τραπεζικό δανεισμό ( για οποίον επιθυμεί) που καλύπτει τα πάντα (εγκατάσταση εν λειτουργία και διασύνδεση, τέλη διασύνδεσης, συστήματα και ότι άλλο υπέρ τρίτων προκύψει, τοπική αυτοδιοίκηση κλπ ) όπως Στεγαστικό δάνειο (ίδιο επίπεδο Επιτοκίων). Το δάνειο αυτό η μέρος του θα μπορούσε να πληρώνεται κατευθείαν από την ΔΕΗ (σε συνεργασία με τις τράπεζες ) κατά την εκκαθάριση του λογαριασμού με τον ιδιοκτήτη.
  3. Για να το εγκαταστήσει ο ιδιώτης πέρα από την οικολογική συνείδηση θα πρέπει να είναι απροβλημάτιστη η διαδικασία τοποθέτησης – χρηματοδότησης, απόσβεση εντός μετρήσιμου χρόνου (πχ 10-15 έτη) ,το όφελος μετά την απόσβεση και ίσως ένα μικρό κέρδος για την εμπλοκή του.
  4. Για να συμβάλει η ΔΕΗ (κερδοφόρα επιχείρηση) και να είναι μακροχρόνια βιώσιμο το project θα πρέπει να αγοράζει το ρεύμα από τον ιδιώτη με κέρδος αντί να το παράγει η ιδία (δηλ λίγο κάτω από το κόστος παραγωγής και μεταφοράς). Κάτι κίνητρα με υπερβολικό κέρδος για τον ιδιώτη και ζημιά για την ΔΕΗ δεν είναι βιώσιμα και αφορούν ύποπτα λίγους…..

  Είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσει το ύψος της επένδυσης και η αντίστοιχη παραγωγή ρεύματος για να γνωρίζει ο κάθε ιδιοκτήτης τη ρεύμα δεν πληρώνει κάθε μήνα, τι ρεύμα δίνει στην ΔΕΗ ,κόστος αγοράς και πώλησης Kw, τι ποσό εισπράττει από την ΔΕΗ ,εάν αυτό καλύπτει τον δανεισμό ή αποσβένει την επένδυση και σε τι βάθος χρόνου. Δηλ επίσημους (δεσμευτικούς ) πίνακες για όλα τα παραπάνω.

 • 8 Ιανουαρίου 2010, 17:44 | ΤΣΙΤΣΙΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.Θα ήταν χρήσιμο να μην εμπλέκεται η πολεδομία.
  Επίσης να αποκτήσουν δικαίωμα υπογρφής σχετικών μελετών οι Μηχανικοί περιβάλλονοτος και οι τεχνολόγοι ενεργειακής και περιβαλλοντικής τεχνολογίας (ΤΕΙ) οι οποίοι έχουν κάνει σπουδες ειδικά σε αυτα (ήπιες μορφές ενέργειας και εγκατάσταση φωτοβολταικών)

 • 8 Ιανουαρίου 2010, 16:49 | Κώστας

  Κύριοι,

  Ενα κίνητρο για την τοποθέτηση φωτοβολταικών συστημάτων στις ταράτσες των σπιτιών μας θα μπορούσε να προβλέπει απαλλαγή του ιδιοκτήτη του κτιρίου απο τον ΦΜΑΠ [ή μειώσή του], για όσο χρόνο είναι εγκατεστημένα τέτοι συστήματα, στο ακίνητο.

  Ευχαριστώ

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 19:46 | Ε.ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ

  Άρθρο 7, παρρ.2ii
  Η επιδότηση των περιοχών NATURA με 0,5 δεν πρέπει να είναι για επούλωση πληγών τις οποίες θα προξενήσουν οι ΑΠΕ και κυρίως Α/Γ, επειδή δεν αρκούν και γιατί τα αποτελέσματα από την εγκατάσταση και λειτουργία των ανεμογεννητριών είναι μη αντιστρεπτά. Στις περιοχές NATOYRA δεν πρέπει ρητά να εγκαθίστανται Α/Γ.
  Προτείνουμε σε αυτή την παράγραφο να γραφούν και τα εξής.
  «Για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, παρακρατείται ποσόν, σε μηνιαία βάση, από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργείας από ΑΠΕ, ικανό για την αποκατάσταση του χώρου σύμφωνα με την μελέτη αποκατάστασης. Η αποκατάσταση πρέπει να αρχίζει αμέσως μετά την εγκατάσταση, στο τέλος δε της λειτουργίας των ΑΠΕ η περιοχή πρέπει να έχει αποκατασταθεί πλήρως».
  Στο παρόν σχέδιο νόμου, αλλά ούτε και σε κανέναν άλλον νόμο, δεν εμφανίζεται μελέτη και κόστος αποκατάστασης.
  Ως απολύτως αναγκαία πρέπει να θεωρηθεί και η ύπαρξη μελέτης για τις οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση των ΑΠΕ και κυρίως των Α/Γ στην ευρύτερη περιοχή, όπως στον τουρισμό στην γεωργία και κτηνοτροφία στην μελισσοκομεία και σε άλλες δραστηριότητες.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 19:50 | Ε.ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ

  Αρθρο 5, παρ3

  «Αν δεν απαιτείται έγκριση τιμολογίων της ΔΕΗ Α.Ε, σύμφωνα με την σχετική κείμενη νομοθεσία, οι τιμές του πίνακα της παραγράφου 1 αναπροσαρμόζονται κάθε έτος με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης μετά από γνώμη της ΡΑΕ, σε ποσοστό ίσο με την μέση μεταβολή των τιμών καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας κατά το προηγούμενο έτος.
  Η αναπροσαρμογή αυτή γίνεται με ενιαίο τρόπο για όλες τις τιμές του πίνακα».

  Αυτή η φράση δείχνει ότι οι επιχειρήσεις ΑΠΕ δεν ασκούν εθνική πολιτική όπως η ΔΕΗ και επομένως δεν είναι δυνατόν οι δραστηριότητές τους να λαμβάνονται καθοριστικά υπ’όψιν πάνω από κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους. Αντίθετα μάλιστα αυτή η πολιτική θα βλάψει την ΔΕΗ η οποία ασκεί και κοινωνική πολιτική.

  Αρθρο 5, παρ.4
  Η αγορά ισχύος από ΑΠΕ που δεν ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθεί από τον αρμόδιο διαχειριστή θα έχει και σοβαρότατη οικονομική επίπτωση στην χώρα που κανείς δεν θα είναι δυνατόν να την δικαιολογήσει..

 • 6 Ιανουαρίου 2010, 23:11 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΚΙΟΠΟΥΛΟΣ

  Το τέλος του 3% να γίνει 7%, να καταργηθεί το 0,5% υπέρ του Πράσινου Ταμείου και το τμήμα του 1% που πιστώνεται απευθείας στους λογαριασμούς των κατοίκων του Δ.Δ να γίνει συνακόλουθα 5,5%, ώστε να υπαρχει ουσιαστικό κίνητρο να γίνονται τα έργα.

  Παράδειγμα: Για ένα ΜΥΗΕ 2MW, με ετήσια έσοδα 500.000€, το 1% είναι μόλις 5,000€, ενώ το 5,5% είναι 27,500€. Σαφώς, το 5χίλιαρομ είναι αμελητέο να μοιράζεται σε ετήσια βάση σε 500-2000 άτομα που μένουν σε ένα Δ.Δ. και δεν προσφέρει ουσιαστικά τίποτα στην καλή τους διάθεση να γίνει το έργο. Είναι σα να μην υπάρχει και απλά κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας αν νομίζουμε πως με 5,000€ θα κάμπτεται η αντίδραση των ντόιπιων στα έργα ΑΠΕ. Τα 27,500€ ενώ πάλι δεν είναι μεγάλο ποσό ανά άτομο, κάπως βελτιώνουν την κατάσταση.

  Ευχαριστώ,

  Ηλίας Κακιόπουλος
  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΒΕΤΕ
  τηλ. 210 28 37 371
  φαξ. 210 28 37 372

 • 4 Ιανουαρίου 2010, 15:27 | ΕΥΗ

  τα κίνητρα πρέπει να είναι τέτοια που να διευκολύνουν και να κάνουν συμφέρον να τοποθετήσουν στα σπίτια και όχι σε μορφή πάρκων που μολύνουν αντί να βοηθούν το περιβάλλον. Η παραγωγή ενέργειας έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να γίνεται τοπικά και με πιο οικολογικό τρόπο

 • 4 Ιανουαρίου 2010, 11:08 | ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Ο όρος πράσινο ταμείο είναι λίγο γενικός. Νομοθετήστε πρώτα για το ταμείο. Και στη συνέχεια το τροφοδοτείτε με πόρους. Το σημαντικότερο είναι να υπάρχει ένας ελεγκτικός μηχανισμός που θα διασφαλίζει την αξιοποίηση των πόρων. Ενισχύστε την Ελληνική Έρευνα και τα Ελληνικα πανεπιστήμια.

 • 31 Δεκεμβρίου 2009, 10:31 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  Γιατί να δίνεται στους ΟΤΑ;
  ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΑΥΤΟ.
  Από το 3%, το 1% να δίνεται επιδότηση στους υποψήφιους αγοραστές ηλεκτρικών ή υδρογονικών ή φυσικού αερίου οχημάτων. Το 1% να δίνεται στην ομοσπονδία κυνηγών για να αγοράσουν και να δημιουργήσουν δικούς τους τόπους βιοτόπων όπου εκεί και μόνον εκεί θα μπορούν να κυνηγούν, έτσι ώστε να αφήσουν ήσυχους τους ελάχιστους εναπομείναντες οικοτόπους. Το τελευταίο 1% να αποδίδεται στους οργανισμούς που εποπτεύουν – ελέγχουν και εν τέλει διαχειρίζονται τους ελληνικούς βιότοπους π.χ. Θαλάσσιο Πάρκο Βορείων Σποράδων.
  Και ένα άσχετο: το ΦΠΑ για τα είδη κυνηγιού να ανέλθει στο 40%.

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 13:56 | Ανδρέας Αγγιούς

  Θα ήταν ίσως πολύ πρακτικότερο τόσο από επιχειρηματική όσο και από πλευράς εγκατάστασης, οι οικιακοί ή/και αγροτικοί παραγωγοί ρεύματος από τον ήλιο να εγκαθίστανται με έξοδα της ΔΕΗ (ή κάθε άλλου αδειοδοτημένους παρόχου) ως μεσομακροπρόθεσμη επένδυση .

  Σε μια χρονική περίοδο που θα ορισθεί με οικονομικούς όρους ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα καταναλώνει όσο ρεύμα χρειάζεται ατελώς και η ΔΕΗ θα καταναλώνει το υπόλοιπο επίσης ατελώς.

  Έτσι και τα δύο μέρη θα έχουν όφελος χωρίς ο ιδιώτης να μπαίνει στη διαδικασία αδειοδότησης , δανειοληψίας και αναμονής απόδοσης της επένδυσής του.

  Όταν ολοκληρωθεί η προκαθορισμένη περίοδος – όταν δηλαδή η ΔΕΗ θα έχει απόσβεσή την επένδυση και θα έχει βγάλει και ένα λογικό κέρδος – η εγκατάσταση θα μπορεί να περάσει στα χέρια του ιδιοκτήτη του κτιρίου ο οποίος θα μπορεί να πουλά στη ΔΕΗ σε προκαθορισμένη τιμή ή να συνάψει εκ νέου σύμβαση για ανανέωση της εγκατάστασης με προηγμένης τεχνολογίας ηλιακά συστήματα.

  Η διαδικασία αυτή νομίζω πως θα προάγει τάχιστα την ευρεία ανάπτυξη ηλιακών συστημάτων, τον περιορισμό κατανάλωσης ενέργειας από μη ανανεώσιμες πηγές σε οικιακό ή και σε αγροτικό επίπεδο και θα διευκολύνει την επιχειρηματικότητα στο χώρο.

 • 28 Δεκεμβρίου 2009, 10:51 | Α.Π.

  Το 3% που προβλεπει ο αρχικος νομος (αρθρο 25) για αποζημιωση για την στηριξη μεσω υποδομων και εξομαλυνσεων για την εκμεταλλευση ενος δημοσιου πορου οπως ο ανεμος ειναι μικρο.

 • 28 Δεκεμβρίου 2009, 10:06 | ΠΟΥΛΙΤΣΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

  ΚΑΤΑΡΧΑΣ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΜΟΥ.
  ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΡΘΕΙ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΦΒ ΠΑΝΕΛΣ KAI ΣΕ ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΟΠΩΣ Π.Χ. ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ- ΣΚΕΠΑΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΝΔΕΙΚΝΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.

 • Άρθρο 7

  Όλο το άρθρο 7 προτείνει ένα πολύπλοκο και γραφειοκρατικό σύστημα δωροδοκίας των τοπικών κοινωνιών. Τα περισσότερα αιολικά πάρκα στις ΗΠΑ είναι σε περιοχές Ινδιάνων με ακόμη περισσότερα οικονομικά κίνητρα, και το αποτέλεσμα είναι ότι έχουν καταλήξει οι Ινδιάνοι στον αλκοολισμό και τα ναρκωτικά.

 • 18 Δεκεμβρίου 2009, 12:17 | Μαυρής Νίκος

  Ένα ακόμη θέμα το οποίο θα περιμέναμε να αντιμετωπισθεί με το παρών νομοσχέδιο, είναι και το θέμα της εφαρμογής των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για το οποίο φαίνεται να δημιουργείται το «Πράσινο Ταμείο», το οποίο θα χρηματοδοτείται με το 0.5% των εσόδων. Το ερώτημα είναι αν ο έλεγχος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα χρηματοδοτείται απ’ το Πράσινο Ταμείο, το οποίο θα απορροφά τμήμα του ειδικού τέλους ΑΠΕ από την πώληση ρεύματος, θα περιορισθεί μόνο στις προστατευόμενες περιοχές, ή θα είναι πιο γενικός και σε όλες τις φάσεις του Έργου (μελέτη, κατασκευή, λειτουργία), όπως πιστεύω απαιτείται.

  Για να γίνει κάποιο έργο σε φυσικές περιοχές όπως ποτάμια και βουνά, πρέπει να έχουν γίνει σοβαρές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίες θα υπολογίζουν τις επιπτώσεις που θα έχει το κάθε έργοστο φυσικό περιβάλλον, αλλά και τη συνολική επίπτωση που θα έχουν περισσότερα έργα που γειτνιάζουν στο ευρύτερο περιβάλλον.
  Δε μπορούμε να δεχτούμε πως η κατασκευή ενός έργου σε μια περιοχή στην οποία δεν έχει μόνιμη παρουσία ο άνθρωπος, όπως φαράγγια ποταμών και βουνοκορφές, δεν θα έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις, απλώς επειδή τα έργα ΑΠΕ θεωρούνται «εξ ορισμού» φιλικά προς το περιβάλλον.

  Να θυμήσουμε πως για να γίνει ένα υδροηλεκτρικό έργο ή ένα αιολικό πάρκο, εκτός από τις επεμβάσεις στο τόπο του έργου (φράγμα, σωληνώσεις, κτιριακές εγκαταστάσεις, δίκτια μεταφοράς ηλ.ρεύματος) απαιτείται να φτιαχτούν και μεγάλοι δρόμοι πρόσβασης για τα μηχανήματα και τις νταλίκες μεταφοράς εξοπλισμού, οι οποίοι θα μείνουν μόνιμοι για την λειτουργία – συντήρηση των εγκαταστάσεων. Νέοι μόνιμοι δρόμοι, εκτός από την κατάτμηση του φυσικού – δασικού χώρου, σημαίνουν και συχνή πλέον ανθρώπινη παρουσία εις βάρος της άγριας φύσης που αναγκαστικά απομακρύνεται και συρικνώνεται.

  Πέραν των παραπάνω επιπτώσεων, υπάρχουν και οι επιπτώσεις στην τουριστική ανάπτυξη περιοχών που στηρίζονται στον φυσιολατρικό τουρισμό (πεζοπορία, καγιάκ, rafting, ψάρεμα, river trekking, canyoning, ιππασία) και ο οποίος θα πληγεί ανεπανόρθωτα, όταν περιοχές αδιατάρακτης φύσης μετατραπούν σε εργοτάξια, τμήματα ποταμών στερέψουν και συστάδες ανεμογεννητριών είναι ορατές σε κάθε βουνοκορφή. Είναι απαράδεκτο να επιτρέψουμε την χωρίς όρια εξάπλωση των έργων ΑΠΕ, ακόμα και στις ελάχιστες περιοχές που ως τώρα προστατεύονταν, όπως τα εθνικά πάρκα ή τις περιοχές του δικτύου Natura 2000, όπως πλέον επιτρέπει το παρών νομοσχέδιο, με τις αλλαγές που φέρνει στο Νόμο για την Προστασία του Περιβάλλοντος.

  Οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων – που πλέον εξετάζονται στη δεύτερη φάση αξιολόγησης του Έργου (αφού δηλαδή έχει αυτό πάρει Άδεια Παραγωγής) – θα πρέπει να ελέγχονται τόσο για την επάρκειά τους, όσο και για την εφαρμογή τους. Λέγοντας επάρκεια, αναφέρομαι στα στοιχεία και τις μετρήσεις που υποβάλονται από τον ενδιαφερόμενο, που πολλές φορές δεν μπορούν να επαληθευθούν από τις Υπηρεσίες του Δημοσίου, ελλείψει προσωπικού και κονδυλίων. Μπορεί οι μετρήσεις αιολικού δυναμικού να ζητείται πλέον να γίνονται από πιστοποιημένους φορείς – θετικότατη διάταξη – αλλά δε συμβαίνει το ίδιο στις μετρήσεις υδατοπαροχών των ποταμών, για τις οποίες είτε λαμβάνονται ως δεδομένα τα λιγοστά στοιχεία των μετρητών της ΔΕΗ, είτε υποβάλονται μετρήσεις από τους ενδιαφερόμενους οι οποίες μπορεί να είναι ελλειπείς ή σφαλμένες, που όμως δεν υπάρχει πάλι ο χρόνος ή το προσωπικό των Υπηρεσιών για να εξακριβωθούν.

  Η δημιουργία του «Πράσινου Ταμείου» υποδηλώνει πως κάποιος επιτέλους θα ασχολείται με τις περιβαλλοντικές μελέτες, πράγμα θετικό. Αυτό που δεν ξεκαθαρίζεται όμως, είναι το ποιος θα ελέγχει τις περιβαλλοντικές μελέτες που υποβάλλονται απ’ τους ενδιαφερόμενους κατασκευαστές – παραγωγούς και το σημαντικότερο ποιος θα ελέγχει κατά πόσο η κατασκευή θα ακολουθεί τις περιβαλλοντικές μελέτες.
  Είναι γνωστές οι παρεκκλίσεις από τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που έχουν συμβεί κατά την κατασκευή ανάλογων έργων, με τα μπάζα απ’ τις εκσκαφές να σπρώχνονται μαζί με τα δέντρα στην κοίτη των ποταμών, αντί να μεταφερθούν στους προβλεπόμενους χώρους απόθεσης, ή κατά την λειτουργία των έργων, να μην αφήνεται ελεύθερη η απαιτούμενη οικολογική ροή ή να μην καθαρίζονται οι μπαζωμένες ιχθυόσκαλες.

 • 16 Δεκεμβρίου 2009, 13:50 | Ελένη Φράγκου

  Είμαι πάρα – πάρα πολύ επιφυλακτική στο να εμπλέκονται οι Δήμοι. Έστω ότι λαμβάνονται μέτρα κατά της διαφθοράς. Θα αλλάξουν ως δια μαγείας οι συνήθειες των ανθρώπων και μάλιστα στην περιφέρεια όπου τα πράγματα λειτουργούν με γνωριμίες και συγγένειες;

 • 14 Δεκεμβρίου 2009, 20:49 | Δ. Κουκουλάκης

  Μία ερώτηση, στο προηγούμενο νομοσχέδιο για τα ΑΠΕ για οικιακούς χρήστες είχα διαβάσει σε εφημερίδες ότι η Κρήτη και η Ρόδος ήταν εκτός. Με το νέο νομοσχέδιο αυτό θα αλλάξει ή και πάλι οι 2 περιοχές με τη μεγαλύτερη ηλιοφάνια θα μήνουν εκτός;

 • 14 Δεκεμβρίου 2009, 17:29 | Ανδρέας Αποστολόπουλος

  Συμφωνώ απόλυτα με το προηγούμενο σχόλιο του κ. Λάζαρου Σοφικίτη , σχετικά με την άρση της απαγόρευσης των οικιακών φωτοβολταϊκών στους ακάλυπτους χώρους των οικοπέδων , εντός των οποίων ευρίσκεται η οικία.
  Πολλοί ιδιοκτήτες κατοικιών επιθυμούν να εγκαταστήσουν οικιακά φωτοβολταϊκά , ιδίως στην περιφέρεια , αλλά διστάζουν γιατί η λύση της κεκλιμένης στέγης παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες και προβλήματα .
  Ευχαριστώ .

  Ανδρέας Αποστολόπουλος
  Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ

 • Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την προσπάθεια που κάνετε μέσω αυτής της διαδικασίας.

  Ως επαγγελματίας στον χώρο των ΑΠΕ και μάλιστα στην επαρχία, θέλω να εφιστήσω την προσοχή σας στα εξής :

  1ον) Ο Νόμος για το οικιακό φωτοβολταϊκό προφανώς αφορά αποκλειστικά την Αθήνα και τις μεγάλες πόλεις. Στην επαρχία, τα σπίτια εκτός σχεδίου πόλεως, χτίζονται υποχρεωτικά σε οικόπεδα τουλάχιστον 4 στρεμμάτων, και ο υπάρχων νόμος τους επιτρέπει να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά, έως 10 Kw, ΜΟΝΟ επάνω στην κεραμοσκεπή ή την ταράτσα τους. Οι κεραμοσκεπές στην Ελληνική επαρχία δεν είναι όπως στις Βόρειες Χώρες (δύριχτες και μεγάλες), αντίθετα είναι τετράριχτες με μικρή κλίση, και πολλές φορές παραδοσιακές κατασκευές- κόσμημα των σπιτιών. Πως είναι δυνατόν
  α) να τους λέει ο νόμος για δυνατότητα εγκατάστασης 10 Kw όταν δεν χωράει η σκεπή περισσότερα από 2-3 Kw και
  β)να μην τους επιτρέπεται να εγκαταστήσουν φ/β πάνελ μέσα στα 4 στρέμματα γής που έχουν, είτε στο έδαφος, είτε πάνω σε μία πέργκολα, είτε σε ένα στέγαστρο αυτοκινήτων.

  2ον) Συμφωνώ με τις προηγούμενες τοποθετήσεις για τα δημόσια κτήρια.
  Η ανάπτυξη των ΑΠΕ εκεί θα οφελήσει τις τοπικές κοινωνίες

  3ον) Θα πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα για εγκατάσταση ΟΙΚΙΑΚΩΝ γεωθερμικών ή ηλιοθερμικών ή υβριδικών συστημάτων που θα βοηθήσουν πολύ στη μείωση των εκπομπών ρύπων, πετρελαίου, κ.λπ..
  Ίσως μία επιδότηση έστω και μικρή για την εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων να βοηθούσε τους οικιακούς καταναλωτές.

 • 13 Δεκεμβρίου 2009, 09:36 | Φ.Γ.Κ.

  Δευτερολογώντας.

  Ναι οι Δήμοι δεν είναι ότι πιο «άγιο» έχουμε, αλλά ελπίζουμε ότι με τα μέτρα περι διαφάνειας κάτι να αλλάξει όπως ελπίζουμε επίσης ότι και με το νέο Καποδίστρια. Δεν παύουν όμως οι Δήμοι να είναι αυτή την στιγμή οι φορείς που είναι πιο κοντά στους πολίτες της Χώρας. Πρώτα βλέπει ο κάθε πολίτης τον Δήμο και μετά το κράτος (προσωπικά θα προτιμούσα ο νέος Καποδίστριας να φέρει περισσότερη δημοκρατία παρά διαφάνεια).

  Συμφωνώ με τον Βαρελά Σωτήρη, ότι πρώτα θα έπρεπε το κράτος να κοιτάξει τα δημόσια κτίρια, καθώς καταναλώνουν πάρα πολύ ρεύμα και πετρέλαιο. Για παράδειγμα, τα σχολεία με τις πενιχρές χρηματοδοτήσεις που έχει υποχρεώνεται να ξοδεύει σημαντικό ποσοστό για θέρμανση και ρεύμα, στερώντας από τους μαθητές άλλα σημαντικότερα εφόδια απαραίτητα στην μόρφωσή τους.

  Επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξοικονόμηση ενέργειας.

  Τέλος θεωρώ αξιόλογη την πρόταση του Ιωακείμ Δημητρίου, παρόλο που αμφιβάλλω ότι οι Τράπεζες θα ήταν ικανοποιημένες με το 1%.

 • 12 Δεκεμβρίου 2009, 14:45 | DIMITRIOS IOACHIM

  ΠΡΟΤΑΣΗ Α.Π.Ε ΤΟΥ 01-10-09
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ

  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ.
  Αν διαθέσετε μέσω της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ένα ποσών 21.777 ευρώ για κάθε μια οικογένεια ώστε να τοποθετήσουν μια Φώτο βολταϊκή
  ΜΟΝΑΔΑ ΤΩΝ 5 κιλοβάτ, από ένα πρόχειρο λογαριασμό που έκανα θα στοιχίσει στο κράτος περίπου ,30.000 Νοικοκυριά στην Αττική Χ από 21.777 ευρω=620.000.000 ευρώ.

  Α) ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

  1) Για κάθε οικογένεια αυτομάτως απαλλάσσετε από το βραχνά του λογαριασμού της ΔΕΗ .που ανέρχεται περίπου από 180 ευρώ έως 200 ευρώ το μήνα ,διότι το συγκεκριμένο Φώτο βολταϊκό των 5 κιλοβάτ παράγει περίπου +-( 6.671,00 κιλοβάτ ώρες το χρόνο
  δηλαδή ( ,6.671,00 ΔΙΑ 12 μήνες =555 κιλοβάτ ώρες το μήνα )
  Άρα η κάθε οικογένεια θα μπορεί να κερδίσει με την πώληση προς την ΔΕΗ το ρεύμα που παράγει με 0,55 λεπτά την κιλοβατώρα Χ 555 κιλοβατώρες
  το μήνα= 305,25 ευρώ
  ΒΛΕΠΕ >παρακάτω οικονομική πρόχειρη μελέτη .

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
  Η μέση ετήσια αναμενόμενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του 1ου έτους θα είναι: 6.671,00 kwh(κιλοβατώρες)

  Έσοδα 1ου έτους 3.669,05 &euro
  Έσοδα 2ου έτους 3.653,30 &euro
  Έσοδα 3ου έτους 3.637,62 &euro
  Έσοδα 4ου έτους 3.622,00 &euro
  Έσοδα 5ου έτους 3.606,45 &euro
  Έσοδα 6ου έτους 3.590,97 &euro

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 6 ΕΤΩΝ……………………………………21.777 ΕΥΡΩ

  Δανειζόμενο Ποσό:21.777 ευρώ

  Ετήσιο Επιτόκιο 1%

  Αριθμός Δόσεων: 120

  Μηνιαία δόση:190 ευρώ

  Συνολικό Κόστος:22.893 ευρώ

  Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι κάποιο νοικοκυριό λάβει το ποσόν των 21.777 ευρώ από την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ με την εγγύηση του Ελληνικού δημοσίου στο 100% θα έχει της εξής δυνατότητες της αποπληρωμής για μια 10ετεια του Δανείου με την υπογραφή ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΥ των κερδών από την ΔΕΗ άμεσα προς την τράπεζα που αυτό μεταφράζετε σε μηνιαία δόση περίπου , με 1% κέρδος τόκων για την τράπεζα δοση=190 ευρώ.
  Με ένα τέτοιο πρόγραμμα για τα μεν 10 πρώτα Χρόνια η δόση του δανείου θα είναι Περίπου 190 ευρώ, και από το κέρδος των 300 ευρώ κάθε συστήματος η κάθε οικογένεια θα έχει Όφελος περίπου 110 ευρώ για την πληρωμή της μηνιαίας καταναλώσεως προς την ΔΕΗ. Θα ωφελούντο αν έχουν ένα π.χ λογαριασμό 180 με 200 ευρώ το μήνα. ΜΕ τουλάχιστον 100 με 110 ευρώ, το μήνα, νομίζω λοιπόν ότι θα αυξανόταν το εισόδημα της Κάθε οικογένειας με 1.200 ευρώ τον χρόνο. ΝΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ απάντηση για τους Άπιστους Θωμάδες…….. Στο που θα βρεθούν τα χρήματα για ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Αφού βέβαια τα χρήματα θα επιστρέφουν στο ταμείο του ΚΡΑΤΟΥΣ και μόνο το 1% θα κερδίζει η Τράπεζα.
  Ώστε σταδιακά να χρηματοδοτούνται περισσότερα νοικοκυριά με το κεφάλαιο που θα επιστρέφει στο ΚΡΑΤΟΣ και θα παραμένει πάντα ενεργό.
  .
  Μετά τα 10 χρόνια το ποσόν που θα έχει Αποπληρωθεί θα ανέρχεται περίπου στο ποσόν Των 190 ευρώ το μήνα Χ 120 μηνες=22.800 ευρώ.
  Και τότε τα κέρδη θα είναι καθαρα 3.600 ευρώ .
  Νομίζω πάντως ότι με το 4ο ΕΣΠΑ όλα μπορούν να γίνουν.
  ΑΡΑ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ.
  1) ΣΙΓΟΥΡΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΤΟ 100%
  2) ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
  3) 1%ΚΕΡΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  4) ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΕ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ 100 ευρώ/μήνα για 10 χρόνια και 300 ευρώ για μετά το δάνειο.
  5) 50%ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΕΗ
  Για τα πρώτα 10 χρόνια 100% για το μέλλον αλά και κέρδη.
  6) ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ CO2 ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  7) ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΩΡΕΙΣ ΚΟΣΤΟΣ
  8) ΝΕΕΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  9) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΗ
  10) ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 12,00/με 16,00
  11) ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΠΛΑΚΑΟΥΤ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ

  ΚΑΙ ΠΛΗΘΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
  ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ .
  Νομίζω ότι θα πρέπει άμεσα να το μελετήσετε ένα τέτοιο πρόγραμμα αν και κάτι μου λέει ότι έρχομαι…δεύτερος για τι μάλλον πρέπει Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ να το έχει Ίδη στα σχέδια του μελλοντικά.

  Με εκτίμηση,
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
  ΤΗΛ.6998494683

 • 12 Δεκεμβρίου 2009, 09:46 | Απόστολος

  1. Δεν είναι δυνατόν, κάποτε, να γράφουμε Νόμους οι οποίοι να είναι σαφείς, άμεσοι και κατανοητοί από όλους τους πολίτες;

  2. Παρακαλώ δώστε προσοχή στην σημαντικότατη παρατήρηση του Σωτήρη Βαρελά: Γιατί δεν ξεκινά το Κράτος από την βασική θεσμοθέτηση ώστε ΑΜΕΣΑ σε όλα τα κρατικά κτίρια, Κεντρικά και Περιφερειακά, να εγκατασταθούν ΑΠΕ μέσα στα επόμενα 1-2 χρόνια;

  3. Τα περισσότερα Δημόσια Κτίρια αναγνωρίζονται από την απαράδεκτη αισθητική τους (η Δημόσια Αισθητική σε αυτή τη χώρα θα έπρεπε κάποτε να μας απασχολήσει).

  Με λίγα λόγια, ας περάσουμε πλέον από τη Θεωρία στην Πράξη:

  Τοποθετώντας ένα σύστημα ΑΠΕ σε ένα Σχολείο – δείχνοντας στους μαθητές ή σπουδαστές (από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Πανεπιστήμιο) τη λειτουργία και τα πλεονεκτήματα των ΑΠΕ – μπορούμε να ελπίζουμε ότι σε μερικά χρόνια θα έχουμε ριζωμένη κοινωνική συνείδηση για το Περιβάλλον.

 • 11 Δεκεμβρίου 2009, 20:31 | helenitsaki

  Εάν θέλουμε πραγματικά να συμβάλουμε αποτελεσματικά στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα με την αύξηση της χρήσης των ΑΠΕ. Θα πρέπει το κράτος να δώσει κίνητρα, πέραν από τους διαφόρους οργανισμούς και στις επιχειρήσεις του δευτερογενούς τομέα, σε ιδιώτες ο καθένας στο σπίτι του στις ταράτσες των οικοδομών να τοποθετεί φωτοβολταϊκά και η ενέργεια που θα περισσεύει να την πουλάει στη ΔΕΗ. Για να είναι αυτό εφικτό θα πρέπει
  1) Η ΔΕΗ να είναι έτοιμη να κάνει την σύνδεση με τις οικοδομές αυτές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μετά από την αίτηση του ενδιαφερομένου και να έχει την δυνατότητα άμεσα να απορρόφηση την ενέργεια που θα αγοράσει από τον ιδιώτη.
  2) Να δοθούν χρηματικά κίνητρα στα νοικοκυριά που θέλουν να βάλουν τα φωτοβολταϊκά και οπωσδήποτε να μην χρειάζεται να πληρώσουν την ΔΕΗ για την σύνδεση αλλά μπορεί να γίνει ένας διακανονισμός για να καλυφθούν τα έξοδα της ΔΕΗ σταδιακά με την ενέργεια που θα περισσεύει και που θα αγοράζει από τον ιδιώτη
  3) Η άδεια για την εγκατάσταση στα οικοδομήματα να είναι δωρεάν και να εκδίδεται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από ειδική επιτροπή που θα γίνει σε κάθε πολεοδομία με άτομα με τις απαραίτητες γνώσεις οι οποίοι και θα συμβουλεύουν τους πολίτες.
  Σε περιπτώσεις που μπορεί από το μικροκλίμα της περιοχής να χρησιμοποιηθούν άλλες μορφές ΑΠΕ πχ στα νησιά όπου οι ένταση των ανέμων είναι μεγάλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αιολική ενέργεια ή και σε συνδυασμό κλπ
  Σε κάθε περίπτωση όμως για να γίνει χρήση ΑΠΕ θα πρέπει να δοθούν τα κίνητρα τα οποία κατά βάση πρέπει να είναι οικονομικά.

 • 10 Δεκεμβρίου 2009, 15:04 | Παναγιωτης Διακογιαννης

  το προβλημα ειναι οτι για να εγκαταστησεις εστω και 2-3 φωτοβολταικα χρειαζεσαι τη συμφωνη γνωμη της Πολεοδομικης Αρχης… ΣΧΟΠ ΕΠΑΕ αναλογα την περιπτωση. οι υπηρεσιες αυτες δεν εχουν περιβαλλοντικη οπτικη και θεωρουν οτι καταστρεφεται το τοπιο με την εγκατασταση ΑΠΕ…. πρεπει να σταλει καποιου ειδους οδηγια το συντομοτερο για να σταματησει αυτο το παραπλευρο προβλημα…

 • 10 Δεκεμβρίου 2009, 12:23 | σταθης

  Το ποσοστο εκπτωσης,οποιο και αν ειναι αυτο να δινεται στους κατοικους των τοπικων διαμερισματων των ΟΤΑ ,γιατι απο εκει προερχονται οι οποιες αντιδρασεις.Συνηθως τα δημοτικα συμβουλια ακολουθουν τις γνωμοδοτησεις των τοπικων συμβουλιων για προφανεις πολιτικους λογους………..

 • Η πρωτοβουλία σας είναι πραγματικά αξιέπαινη αλλά αφορά κυρίως τους ιδιώτες. Μεγάλο μέρος ενεργοβόρων κτιρίων είναι και τα δημόσια κτίρια. Και νομίζω αποκτούν και ιδιαίτερο συμβολισμό. Αφού προχωράτε στη τροποποίηση του προγράμματος για τα φωτοβολταικά και τις ΑΠΕ θα ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση και το κράτος να ασχοληθεί με τα του οίκου του και να εγκαταστήσει φωτοβολταικούς σταθμούς ισχύως 150W σε όλα τα δημόσια κτίρια ( πανεπιστήμια κτλ), ανεμογεννήτριες σε στρατόπεδα κ.α. Δεν πρέπει να θέτουμε το όριο του 2018 που όρισε η Ε.Ε αλλά από σήμερα να ξεκινήσουμε.

  Επίσης θα πρέπει η χρήση της κάθε ΑΠΕ να γίνεται με γνώμονα των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών μιας περιοχής όπως του φυσικού κάλους μιας περιοχής και τη δυνατότητα να υποστηρίξει μια συγκεκριμένη μορφή ΑΠΕ. Για παράδειγμα στα τουριστικά νησιά μας θα έπρεπε να δίδεται βάση περισσότερο στους ενεργειακούς μόλους- ενεργειακούς κυματοθραύστες και όχι τόσο στις ανεμογεννήτριες. Πέραν του σωστού καθορισμού του πλαισίου για την εγκατάσταση και χρήση μιας ΑΠΕ να εφαρμοστεί και ένα είδος χωροταξικού σχεδιασμού για τις ΑΠΕ ώστε τώρα που είμαστε στην αρχή να γίνει σωστά.

 • 10 Δεκεμβρίου 2009, 10:44 | Ευάγγελος

  Προσωπικά θα προτιμούσα το τέλος να δωρίζεται εξολοκλήρου και απευθείας σε κάποιο τοπικό ίδρυμα/οργανισμό (ή σε όλους μαζί) όπως κέντρο υγείας,παιδικός σταθμός κτλ, τα λεφτά δεν πρέπει να πηγαίνουν στους δήμους καθόλου γιατί οι δήμοι είναι φάροι κακοδιαχείρισης,σπατάλης και διαφθοράς.

  Επίσης προτείνω όταν κάποιο δημοτικο συμβούλιο αρνείται την εγκατάσταση ΑΠΕ στην περιοχή, να υποχρεούται να καταθέσει- εντός εύλογου χρονικού διαστήματος- μελέτη για τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να ανακτήσει τα μακροχρόνια διαφυγόντα κέρδη.

  Συμφωνω με την άποψη ότι η πίστωση στον οικιακό λογαριασμό ρεύματος επιδοτεί την σπατάλη.

 • 9 Δεκεμβρίου 2009, 23:20 | Φ.Γ.Κ.

  1. Να αυξηθεί το ποσοστό του τέλους.
  2. Με δεδομένες τις προοπτικές των ΑΠΕ στα νησιά μας, σε συνδυασμό με το Χωραταξικό σχεδιασμό των ΑΠΕ που προβλέπει 1 ανεμογεννητρια ανα 2000 τετρ. χλμ και την έλλειψη τοπικού χωρατξικού σχεδιασμού και ορισμού χρήσεως γης από τις τοπικές αρχες των νησιών μας, πιθανώς οι επενδύσεις σε ΑΠΕ να οδηγήσουν σε υποβάθμιση των προσφερόμενων σήμερα τουριστικών προϊόντών και κατ’ επέκταση μείωση των εισοδημάτων των τοπικών κοινωνιών. Αυτό πως θα αντισταθμιστεί; Με 500 ή 1000 ευρώ που θα γλιτώνει το κάθε σπίτι από τη ΔΕΗ το χρόνο;

  Οι κινήσεις πρεπει να είναι πολύ προσεγμένες ώστε να μην μετατρέψουμε τα νησιά μας από τουριστικούς προορισμούς σε βιομηχανικές ζώνες.
  Επιπλέον παρόλη την προσοχή η αλλοίωση σε ένα βαθμό θαναι αναπόφεκτη.
  Προτείνω: Οι τοπικοί Δήμοι να συμμετέχουν υποχρεωτικά με ποσοστό και στα κέρδη της εταιρείας πέρα από την είσπραξη του τέλους, καθώς ως ΟΤΑ είναι πιο κοντά στις ανάγκες του πολίτη ώστε να τα ανταποδίδει με τη σειρά στους πολίτες και να αντισταθμίζει πιο άμεσα τις απώλειες εισοδημάτων.
  Προτείνω να δοθούν περισσότερα κίνητρα στους ΟΤΑ ώστε να αναπτύξουν δραστηριότητες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Γιατί τα έσοδα να μην μένουν στις τοπικές κοινωνίες; Γιατί να πρέπει να εξάγονται όλα στις τσέπες των λίγων που δεν μένουν καν στα νησιά μας;

 • 9 Δεκεμβρίου 2009, 21:53 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΟΥΡΝΗΣ

  ΑΞΙΟΤΙΜΟΙ ΚΥΡΙΕΣ/ΚΥΡΙΟΙ,
  1) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΙΣΧΥΟΣ 230 W) ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΙΜΑΙ ΚΑΤΟΧΟΣ, Η ΔΕΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΣΕΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 500 ΕΥΡΩ ΕΦΑΠΑΞ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2009 ΕΙΜΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΟΣΟ.
  2) ΕΠΙΣΗΣ, ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΕΑΝ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ, ΚΑΘΩΣ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΚΡΙΒΟ ΚΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ (ΠΧ. ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΘΕΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΟ). ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΕΗ ΚΑΙ ΤΙ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΑ ΕΙΧΕ ΑΥΤΟ?
  ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΩ, ΟΤΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΘΑ ΕΙΧΕ ΝΟΗΜΑ ΜΟΝΟ ΑΝ ΔΟΘΟΥΝ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 9 Δεκεμβρίου 2009, 15:03 | Δημητρης

  Η πίστωση διενεργείται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό του κάθε δικαιούχου, αναλογικά προς την ενέργεια που κατανάλωσε, υπό την προϋπόθεση ότι συνολικά δεν δημιουργείται υπέρβαση του ανωτέρω ποσού.

  Δεν συμφωνώ με την παραπάνω καθος με αυτον το τροπο δεν δινεται κινητρο για χαμηλες καταναλωσεις απο τους οικιακους χρηστες , επισης εχει την εννοια τις ανταποδοσης για την οχληση του περιβαλοντος απο την εγκατασταση της Α.Π.Ε. και θα πρεπει οι πολιτες να επωφελουνται ισοτιμα ανεξαρτητα καταναλωσης.