Άρθρο 11 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας

1. Η επιτροπή για Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 20 του ν. 3468/2006 καταργείται.
2. Το άρθρο 20 του ν. 3468/2006 αντικαθίσταται ως εξής :

« Άρθρο 20

Αυτοτελής Ειδική Υπηρεσία για Α.Π.Ε.

 1. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συνιστάται Αυτοτελής Ειδική Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε., στην οποία εντάσσεται το Τμήμα Ανανεώσιμων Πηγών της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Αποδοτικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Η Αυτοτελής Ειδική Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε. λειτουργεί σε επίπεδο διεύθυνσης και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  ή στον αρμόδιο για ζητήματα ενέργειας Υφυπουργό.
 2. Αποστολή της Υπηρεσίας αυτής είναι η παροχή πληροφοριών και η διεκπεραίωση υποθέσεων επενδυτών, οι οποίοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν επενδύσεις που αφορούν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε..

Ειδικότερα αρμοδιότητα της Υπηρεσίας αποτελεί :

α. Η ενημέρωση και πληροφόρηση  των επενδυτών για το θεσμικό, νομοθετικό, φορολογικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο σχετικά με τις επενδύσεις για έργα Α.Π.Ε., καθώς και για τις ενέργειες που απαιτούνται για την αδειοδότηση των έργων αυτών και την ενδεχόμενη ένταξή τους σε υφιστάμενα επενδυτικά προγράμματα ή σχεδιασμούς.

β. Η  παραλαβή των αιτήσεών τους, εφόσον επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι, με σκοπό τη διευκόλυνσή τους.

γ. Ο έλεγχος της πληρότητας της αιτήσεως και γενικότερα του φακέλου των αιτούντων, εφόσον επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και η αναζήτηση των τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες μετά από σχετική εξουσιοδότησή τους.

δ. Η άμεση διαβίβαση του φακέλου, εφόσον επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι, στις αρμόδιες για την διεκπεραίωση υπηρεσίες με τον πλέον πρόσφορο τρόπο.

ε.  Η αναζήτηση ενημέρωσης για λογαριασμό του αιτούντος επενδυτή από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την πρόοδο της οιασδήποτε διαδικασίας που έχει προκληθεί με την αίτησή του, καθώς και η μέριμνα επίσπευσής της, ενόψει κυρίως του κινδύνου παρόδου προβλεπομένων προθεσμιών για την έκδοση διοικητικής πράξεων ή γνωμοδοτήσεων.

στ.  Η αναζήτηση λύσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση οιωνδήποτε διοικητικών δυσχερειών ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά την αδειοδοτική ή άλλη συναφή διαδικασία που αφορά σε έργα Α.Π.Ε. και η διατύπωση σχετικών προτάσεων.

ζ. Η επεξεργασία γενικών οδηγιών, εγκυκλίων και αποφάσεων για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης των έργων Α.Π.Ε.

η. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ανανεώσιμων Πηγών που εντάσσεται στην Ειδική Υπηρεσία.

3α.  Η Ειδική Υπηρεσία υποβάλλει, για κάθε εξεταζόμενη υπόθεση, σχετική έκθεση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στους συναρμόδιους Υπουργούς και στη Ρ.Α.Ε..

β. Επίσης υποβάλλει, μέχρι την 1η Φεβρουαρίου κάθε έτους, στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και στη Ρ.Α.Ε.  έκθεση,  στην οποία περιγράφονται και τεκμηριώνονται τα σημαντικότερα προβλήματα που αφορούν επενδύσεις στους τομείς Α.Π.Ε, καθώς και προτάσεις για την επίλυσή τους.

4α.   Για την αποτελεσματική επιτέλεση της λειτουργίας της Αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας θα πρέπει σε κάθε περίπτωση όλα τα απαιτούμενα ή ελλείποντα στοιχεία ή δικαιολογητικά από τον φάκελο, καθώς και οι τυχόν απαραίτητες διευκρινίσεις να αναφέρονται εξαντλητικά στην απάντηση της εκάστοτε αρμόδιας υπηρεσίας. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στους αρμόδιους φορείς μόνον μία φορά.

β. Η τελική απόφαση αναφορικά με την εκάστοτε αίτηση του ενδιαφερομένου επενδυτή αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία στην Αυτοτελή Ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, από την οποία την παραλαμβάνει ο ενδιαφερόμενος ή του αποστέλλεται στην διεύθυνση που της έχει δηλωθεί με συστημένη επιστολή και με αντικαταβολή.

γ. Για την κατάθεση των αιτήσεων στην Αυτοτελή Ειδική Υπηρεσία και την διαβίβαση αυτών στις αρμόδιες προς διεκπεραίωση υπηρεσίες ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6 και της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102Α’), των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 16 του              ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138Α’), καθώς και οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 7 του άρθρου 11 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44Α’) αντιστοίχως.

δ. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να καθοριστεί κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων της Αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας.

5α. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται ο ειδικότερος τρόπος οργάνωσης της Αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας, η σύσταση των αναγκαίων για τη λειτουργία της οργανικών θέσεων μονίμου και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού και ο τρόπος στελέχωσής  της.

β. Για τις ανάγκες λειτουργίας της Αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας επιτρέπεται  η απασχόληση φυσικών προσώπων με συμβάσεις μίσθωσης έργου. Για τις συμβάσεις αυτές ισχύουν οι κείμενες διατάξεις, χωρίς να απαιτούνται οι προϋποθέσεις της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280Α’).

6. Τα έργα Α.Π.Ε., τα οποία σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122Α’) εντάσσονται στην εκεί θεσπιζόμενη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης, εξακολουθούν να διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του ανωτέρω νόμου που αφορούν τη διαδικασία αυτή.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 16:25 | ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

  Άρθρο 11 παράγραφος 2

  Στη περίπτωση 2 της παραγράφου 2 να προστεθούν οι υποπεριπτώσεις:

  θ) Η καταγραφή παράπονων, καταγγελιών, υποδείξεων υποψήφιων επενδυτών έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλων πολιτών ή φορέων για την δυσλειτουργία ή παρακώλυση χωρίς αιτιολογία διαδικασιών αδειοδότησης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τις κατά περίπτωση αρμόδιες κεντρικές ή Περιφερειακές Υπηρεσίες καθώς και η πραγματοποίηση παρεμβάσεων και ενημερώσεων μέσω εκδόσεως σχετικών οδηγιών και εγκυκλίων για τα όποια πιθανά προβλήματα παρατηρούνται στην διεκπεραίωση αδειοδοτήσεως έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας .

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 12:54 | GAMESA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ

  Η υπηρεσία αυτή έρχεται να αντικαταστήσει την Επιτροπή για ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ του Ν3468/06 που ποτέ δε λειτούργησε. Ως πρόταση είναι θετική και αυτή τη φορά μπαίνουν και μερικές δικλείδες που να εξασφαλίζουν ότι τουλάχιστον θα συσταθεί. Θα χρειαστεί όμως πολύ συνέπεια και επιμονή για να λειτουργήσει επιτυχώς. Προτείνουμε η Ειδική Υπηρεσία ΑΠΕ να αναλάβει επίσης την παρακολούθηση και την κωδικοποίηση της σχετικής νομοθεσίας καθώς και την ενημέρωση του κοινού με σκοπό την επίλυση προβλημάτων και την προώθηση των ΑΠΕ. Να αναλαμβάνει γενικές καμπάνιες, αλλά και να λειτουργεί διαμεσολαβητικά στις περιπτώσεις έργων ΑΠΕ που αντιμετωπίζουν αντιρρήσεις.

  Επίσης δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα με την επιτροπή για τις επενδύσεις ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ μεγάλης κλίμακας του αρ. 19 του Ν3468/06, η οποία επίσης ποτέ δε λειτούργησε. Θα πρέπει είτε να καταργηθεί και οι σκοποί της να ενσωματωθούν σε αυτούς της Ειδικής Υπηρεσίας, είτε να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις ώστε να λειτουργήσει.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 23:31 | Σπυριδων Μαγκλαρας

  Εδάφιο β.της παραγραφου 5.

  Η Αυτοτελής Ειδική Υπερησία γιά να προσφέρη στήν διαδικασία πρέπει να μπορεί να προσλαβει προσωπικό (κυρίως Μηχανικούς) με πείρα-εκτος ΑΣΕΠ-
  Τετοι Μηχανικοι υπάρχουν στήν ΔΕΗ πρέπει να υπάρχουν στην ΡΑΕ η σε αλλους που εχουν εργασθεί σε Ηλεκτρικές Εταιρεις εξωτερικού.

  Εγώ θα προτιμούσα η αρχή αυτή να εχεί κυρίως (συστηματικο) ελεγχτικό
  χαρακτήρα π.χ. καθε δυο εβδομαδες ή μήνα να επισκεπτωνται τήν ΡΑΕ και τις πολεις που εχουν τις έδρες οι περιφεριες να ελεγχουν την προόδο των αιτησεων για τα ΑΕΠ και βοηθουν στην επιλυση προβληματων.

  Σπυρίδων Μαγκλάρας
  Ρετ.Ηλεκ/Μηχ.(ΗΠΑ)

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 22:05 | Σπυριδων Μαγκλαρας

  Εδάφιο β.της παραγραφου 5.

  Η Αυτοτελής Ειδική Υπερησία γιά να προσφέρη στήν διαδικασία πρέπει να μπορεί να προσλαβει προσωπικό (κυρίως Μηχανικούς) με πείρα-εκτος ΑΣΕΠ-
  Τετοι Μηχανικοι υπάρχουν στήν ΔΕΗ πρέπει να υπάρχουν στην ΡΑΕ η σε αλλους που εχουν εργασθεί σε Ηλεκτρικές Εταιρεις εξωτερικού.

  Εγώ θα προτιμούσα η αρχή αυτή να εχεί κυρίως (συστηματικο) ελεγχτικό
  χαρακτήρα π.χ. καθε δυο εβδομαδες ή μήνα να επισκεπτωνται τήν ΡΑΕ και τις πολεις που εχουν τις έδρες οι περιφεριες να ελεγχουν την προόδο των αιτησεων για τα ΑΕΠ και βοηθουν στην επιλυση προβληματων.

  Σπυρίδων Μαγκλάρας

 • Λόγω των προβλημάτων που δημιουργούντε με τις Υπηρεσίες χωρίς να έιναι αιτία οι επενδυτές η δυνατότητα ένταξης σε επιδότηση να εξαρτάται από την ημερομηνία έγκρισης από την ΡΑΕ και όχι από το πότε θα ξεμπλέξει….. ο επενδυτής από τις Υπηρεσίες και θα πάρει περιβαλλοντικούς όρους αφού με το νόμο αυτό ελάχιστες είναι (και έτσι πρέπει ) οι περιοχες όπου δεν μπορείς να εγκαταστήσει Φ/Β.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 22:20 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ «Η ΑΛΚΥΩΝ»

  Άρθρο 11.
  Ορίζεται ότι δημιουργείται «Αυτοτελής Ειδική Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε.» που αντικαθιστά την Επιτροπή για Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Ν. 3468/2006. Αποστολή της είναι «η παροχή πληροφοριών και η διεκπεραίωση υποθέσεων επενδυτών, οι οποίοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν επενδύσεις που αφορούν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.». Ανάμεσα στις αρμοδιότητές της είναι και (εδάφιο στ, παρ. 2 του Άρθρου 20 του παραπάνω Νόμου: «Η αναζήτηση λύσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση οιωνδήποτε διοικητικών δυσχερειών ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά την αδειοδοτική ή άλλη συναφή διαδικασία που αφορά σε έργα Α.Π.Ε. και η διατύπωση σχετικών προτάσεων»
  Η Επιτροπή αυτή μπορεί μεν να βοηθήσει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, όμως αναπόφευκτα θα είναι μια ομάδα πίεσης υπέρ των ΑΙΟΠΑ και ένας κλειστός κύκλος μονομερών ειδικών «στα υπέρ» των εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. Βασική είναι η υποψία μας ότι λόγω της ισχύος που θα έχει θα μπορεί να ασκεί ασφυκτική πίεση σε υπαλλήλους που γνωμοδοτούν.
  Προτείνουμε:
  Ή να ματαιωθεί η δημιουργία της Αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε (και, άρα, να μην αλλάξει το Άρθρο 20 του Ν. 3468/2006)
  ή
  Να συσταθεί μια ιδίας βαρύτητας Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Γνωμοδότησης για Επενδυτές για έργα ΑΠΕ, της οποίας αποστολή θα είναι να συμβουλεύει τους επενδυτές για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προτεινόμενων έργων και να τους διασφαλίζει από άστοχες επενδύσεις και χρονοβόρες αντιδικίες.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 22:18 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ «Η ΑΛΚΥΩΝ»

  Άρθρο 9.
  Να μείνει ως έχει το τέταρτο εδάφιο της Παραγράφου 1 στο Άρθρο 8 του Ν. 2742/1999. Όπως και στο προηγούμενο άρθρο, συνεχίζεται η προσπάθεια αποδυνάμωσης βασικών διατάξεων του Ν. 2742 όπως, στην προκειμένη περίπτωση, των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

  Το εδάφιο α) της Παραγράφου 2 του Άρθρου 9 του ΣΝ να τροποποιηθεί ως εξής: «τις περιοχές των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 18 του Ν. 1650/1986 και στην οικεία Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη έχει τεκμηριωθεί ανά τεχνολογία και μέγεθος σταθμών ΑΠΕ η μη αντιστρεπτή επίπτωσή τους στο προστατευτέο αντικείμενο». Όπως αναπτύχθηκε και στο σχολιασμό για το προηγούμενο Άρθρο, αυτό προϋποθέτει την επικαιροποίηση όλων των υφιστάμενων ΕΠΜ για γνωμάτευση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτή είναι η μόνη έγκυρη θέση αν κανείς θέλει να βοηθήσει την ανάπτυξη των ΑΠΕ.
  ή
  (σε περίπτωση που δεν κριθεί δυνατή η επικαιροποίηση των ΕΠΜ), το εδάφιο μπορεί να γίνει: «τις περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 21 του Ν. 165/1986.». Δηλαδή, στις ζώνες αποκλεισμού προστίθενται ΚΑΙ οι Περιοχές Προστασίας της Φύσης, ανεξαρτήτως ΕΠΜ.
  Αντιθέτως, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, και θα μπορούσε να εξαιρεθεί, η αναφορά των υγροτόπων διεθνούς σημασίας. Πέραν του ότι σχεδόν κανείς δεν έχει ενδιαφέρον για εγκατάσταση ΑΠΕ, όλοι ανεξαιρέτως καλύπτονται από ζώνες σύμφωνα με το Ν. 1650/1986.

  Να μην προστεθεί η παράγραφος 3 στο άρθρο 9 του Ν. 2742/1999. Τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και τα άλλα τοπικά ή περιφερειακά σχέδια (πολεοδομικά, ρυθμιστικά, χρήσεων γης κ.λπ.) αποτελούν, εξ’ ορισμού, τη βάση της περιφερειακής ανάπτυξης, προστασίας περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής και – αν εφαρμοστούν σωστά – περιορίζουν δραστικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (π.χ. περιορισμοί στις μεταφορές, έλλειψη κυκλοφοριακού, περιορισμό στη χρήση Ι.Χ, χώροι πράσινου. κ.λπ.). Με την προτεινόμενη παράγραφο ουσιαστικά ακυρώνονται «μέχρι να εναρμονιστούν» με το ΕΧ για τις ΑΠΕ. Θα έπρεπε να ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή το ΕΧ να εναρμονιστεί με όσα σχέδια, έστω και θεωρητικά, έχουν δημιουργηθεί μέσα από την άσκηση περιφερειακής πολιτικής.

  Να μην καταργηθούν τα παρακάτω εδάφια του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ:
  – το εδάφιο ια’ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 (Κεφάλαιο Β)
  – το εδάφιο η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 (Κεφάλαιο Γ)
  – το εδάφιο στ’ της παραγράφου 2 του Άρθρου 17 (Κεφάλαιο Ε)
  Τα παραπάνω εδάφια αφορούν στην «Εξαίρεση περιοχών ή ζωνών που υπάγονται σήμερα σε ειδικό καθεστώς χρήσεων γης, βάσει του οποίου δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση … αιολικών πάρκων ή/και Μ.ΥΗ.Ε. ή/και εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας». Αφού έχει προβλεφθεί λόγος να εξαιρεθούν κάποιες περιοχές από εγκατάσταση ΑΠΕ – και μάλιστα σε «ανύποπτη» στιγμή- αυτός θα πρέπει να είναι σοβαρός.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 12:29 | WWF Ελλάς

  Το WWF Έλλας έχει αποστείλει στο ΥΠΕΚΑ και αναρτήσει στην ιστοσελίδα http://www.wwf.gr, τα σχόλιά του επί του σχεδίου νόμου.

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 10:27 | nn

  ΣΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΝ ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΤΟΥΣ. (ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ Η ΑΓΟΡΑΙΑ)

 • Συμφωνούμε απόλυτα με σχόλια για αποκεντρωμένη υπηρεσία και ΟΤΑ βάση του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ…

  Είναι καιρός για την δημιουργία Ηλεκτρονικών Ενεργειακών ΚΕΠ, Ενεργειακών Γραφείων Δήμων, Ηλεκτρονικές Ενεργειακές Υπηρεσίες και Smart Metering από Δήμους ΠΡΟΣ Δημότες και Ψηφιακές Ενεργειακές Υπηρεσίες από ΔΗΜΟΥΣ προς ΔΗΜΟΤΕΣ και Δημοτικές Υποδομές…

  Και γιατί ΟΧΙ Δημοτικές ESCOs, βάση ΣΔΙΤ και Δανείων όπου το νέο Σχήμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ θα μπορεί να υποστηρίξει…

  ΜΦΧ,
  Β. Νικολόπουλος
  Intelen Group

 • 8 Ιανουαρίου 2010, 16:39 | Νικος Κ.

  Αυτή η υπηρεσία πρέπει να εχει τα χαρακτηριστικά της «μιάς στάσης» και φυσικά να εχει και αποκεντρωτική δομή τουλάχιστον σε επίπεδο Περιφερειας,ή και των νέων Δήμων, οπως τελικά αναμένεται να διαμορφωθούν με τη νέα αρχιτεκτονική δομή της Χώρας, με σκοπό να δώσει πληρέστερη πληροφόρηση σε όλη την Περιφερειακή Ελλάδα, οπου εκεί αναμένονται οι περισσότερες αλλά και οι μεγαλύτερες επενδύσεις, που θα δώσουν ώθηση στη πράσινη τεχνολογία και θα διαμορφώσουν και το επενδυτικό κλίμα της «πράσινης» ανάπτυξης.

 • 8 Ιανουαρίου 2010, 12:43 | καρναβας παυλος

  η προσωπικη μου εμπειρια, σε ληψη αδειας εργασιων μικρης κλιμακας απο την πολεοδομια, απαραιτητη για την συνδεση με την ΔΕΗ ,μου αποκομισε την παρακατω εντυπωση.
  για να παρεις αυτην την αδεια πρεπει να προσκομισεις στην πολεοδομια.
  α)εγκριση αρχαιολογιας
  β)εγκριση χαρακτιρισμου του οικοπεδου απο το δασαρχειο
  γ)χαρακτηρισμο της Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ για το αν η εκταση ειναι υψιλης η χαμηλης παραγωγικοτητας
  οι παραπανω εγκρισεις φαινονται απλες αλλα για να τις παρεις πρεπει να παρακολουθεις απο κοντα την καθε υπηρεσια και να πιεζεις με πολλους τροπους για να απαντησει,γιατι αν αφησεις τις υπηρεσιες χωρις πιεση δεν θα παρεις ποτε απαντηση.
  μια βασικη αντιληψη των υπαλληλων ειναι να μεταθετουν ακομη και τις πιο μικρες ευθυνες στους ανωτερους τους,πυθανως γιατι φοβουντε αφου μαλλον δεν γνωριζουν παντοτε τη νομοθεσια.
  ο υπαλληλικος κοσμος γενικα, αντιμετωπιζει την εκδοση μιας γνωμοδοτησης, σαν μια πυθανη μελλοντικη απειλη καταγγελιας, απο καποιους που ενδεχομενως εχουν αντιθετα συμφεροντα.
  η πολυνομια και η αναφορα των υπο συνταξη νομων σε προηγουμενους η αλλους αλλων συναρμοδιων υπουργειων καθιστα την γνωση των νομων απαγορευτικη απο τους υπαλληλους και ως εκ τουτου αρνητικους και φοβισμενους, μην τυχων και καποιος τους κατηγορησει για αγνοια νομου η ακομη και για χρηματισμο.
  η απλοποιηση της νομοθεσιας με την ταυτοχρονη αλλαγη της νοοτροπιας των υπαλληλων πρεπει να αποτελεσει στοχο καθε προσπαθειας για οποιαδηποτε επενδυτικη προσπαθεια
  η διμηουργια αυτης της υπηρεσιας θα πετυχει μονον αν εχει να εφαρμωσει μια απλη νομοθεσια με συγκεκριμενο αντικειμενο και στοχους αλλως θα καταντησει και αυτη αλλος ενας γραφειοκρατικος μηχανισμος

  καρναβας παυλος
  μεταλλειολογος μηχανικος

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 19:41 | Ε.ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ

  Άρθρο 11. Παρόμοια υπηρεσία χρειάζεται να υπάρχει και για τους ΟΤΑ και τους Φορείς τους.

  Ο συντονιστής των Φορέων της Σκύρου για τις Α/Γ.
  Δρ Εμ. Ξανθούλης
  Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχαν.

 • 3 Ιανουαρίου 2010, 23:28 | Βασιλική Σωτηροπούλου

  Κυρία Υπουργέ,

  Έχω εντοπίσει επανειλημμένα, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ και ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΛΑΘΗ σε μεγάλο αριθμό νόμων και δημοσιευμάτων (δεν είμαι φιλόλογος, απλά προσπαθώ να είμαι ορθογράφος). Παρακαλώ πολύ, μήπως γίνεται να κοιτάζει τα κείμενα και κανένας φιλόλογος ή άλλος σχετικός;

  Μία υπηρεσία δεν «συνιστάται» εκ του συνιστώ, αλλά «συστήνεται» εκ του «συστήνω» (αυτό είναι το πιό κοινό λάθος, ρίξτε μια ματιά σε ΦΕΚ σύστασης υπηρεσιών του δημοσίου και θα δείτε).

  Ευχαριστώ,
  Βασιλική Σωτηροπούλου

 • 31 Δεκεμβρίου 2009, 13:20 | καρναβας παυλος

  ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΠΟΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
  ΕΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΠΛΟΣ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟΣ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΝΔΥΤΕΣ ΘΑ ΒΟΗΘΟΥΣΕ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΟΛΛΕΣ ΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.
  ΤΟ ΧΡΟΝΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΠΑ ΚΑΙ ΜΑΜΟΥΝΙΕΣ ΘΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΕΚΛΕΙΕ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ.

 • 25 Δεκεμβρίου 2009, 12:27 | ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Κυρία υπουργέ,

  Με την ευκαιρία της ίδρυσης της Αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών γιά έργα ΑΠΕ,νομίζω, οτι θα πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια απάντηση, σχετική με την κατάθεση των φωτοβολταϊκών επενδυτικών σχεδίων στα διασυνδεδεμένα νησιά .
  Από το 2007 υπάρχουν έτοιμα προς υποβολή σχέδια για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μονάδων στα νησιά αυτά.Η ΡΑΕ όμως δεν δέχεται ακόμα αιτήσεις αξιολόγησης, χωρίς να μας εξηγεί την αιτία.Στο μοναδικό τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας των υπηρεσιών της, απαντούν υπάλληλοι που δέν μπορούν να μας δώσουν καμία σχετική πληροφορία, εκτός, από το να ανατρέχουμε κατά καιρούς στην ιστοσελίδα της αρχής.
  Σας γνωστοποιώ, οτι αρκετοί επενδυτές έχουν δαπανήσει χρήματα μέχρι σήμερα γιά την προετοιμασία των προτάσεων (ίδρυση εταιρίας, ενοικίαση γηπέδου κ.λ.π.) χωρίς να γνωρίζουν ακόμα τι θα γίνει.-
  Σας συγχαίρω για την απόφασή σας, ελπίζοντας ότι η πάρα πάνω υπηρεσία θα βοηθήσει τήν ανάπτυξη των ΑΠΕ στα νησιά μας.-

  Με εκτίμηση
  Νίκος Μιχελιδάκης
  μικρός επενδυτής από την Κέα

 • 22 Δεκεμβρίου 2009, 18:10 | Παπαδόπουλος Δημήτρης

  Κυρία υπουργέ

  Η σύσταση της ειδικής υπηρεσίας είναι μια πραγματικά πολύ καλή κίνηση, υπο μία προϋπόθεση…… οτι αυτή η υπηρεσία θα στελεχωθεί. Αν δεν κάνω λάθος η κυβέρνηση έχει είδη εξαγκύλει πάγωμα προσλήψεων στο υπουργείο σας που έχει έλλειψη προσωπικού για τα δύο επόμενα χρόνια, το οποίο πρακτικά σημαίνει πως μετά απο 2 χρόνια θα αρχίσουν οι διαδικασίες πρόσληψης εξειδικευμένων στελεχών μέσω ΑΣΕΠ και αν προσθέσουμε τη γραφειοκρατία του ΑΣΕΠ η νέα υπηρεσία θα αποκτήσει το απαιτούμενο στελεχιακό δυναμικό 3-4 χρόνια απο σήμερα. Άλλη μια υπηρεσία χωρίς τους απαραίτητους υπαλλήλους θα σημάνει (και παρά τις προθέσεις σας που εγώ αναγνωρίζω)εξτρά γραφειοκρατία και όχι βοήθεια στην καταπολέμηση της. Προτείνω την εξαίρεση του υπουργείου περιβάλλοντος απο το πάγωμα προσλήψεων ώς νέο υπουργείο, που δεν είχε μέχρι τώρα αυτόνομη δράση και λόγω της ανάγκης προώθησης των περιβαλλοντικών θεμάτων στην χώρα μας, ανάγκη που αναγνωρίζει όλη η κοινωνία μας. Δεν είναι δυνατό να θέλεις ένας νέος τομέας να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος της διακυβέρνησης σου και παράλληλα να μην εγκρύνεις τα απαραίτητα κονδύλια για την επαρκή στελέχωση του στα πλαίσια της αρχής «το νέο εγχείρημα έχει πάντα μεγαλύτερες ανάγκες». σας ευχαριστώ για αυτό το βήμα έκφρασης

  μετα τιμής

  Δημήτρης

 • Κυρία Υπουργέ.
  Σας ευχαριστώ που μου δίνεται τη δυνατότητα να καταθέσω τις απόψεις και τις προτάσεις μου στο παρόν Σχέδιο Νόμου που, πολύ σωστά, έχει σκοπό την επιτάχυνση της ανάπτυξης των έργων Α.Π.Ε. για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
  Θα αναφερθώ στο άρθρο 11 ‘Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας’ που αφορά την αντικατάσταση του άρθρου 20 του ν. 3468/06 και ειδικότερα στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας αυτής.
  Συμφωνώ καταρχήν με την σύσταση της υπηρεσίας αυτής με σκοπό την παροχή πληροφοριών στους επενδυτές που ενδιαφέρονται για επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ, όμως, σχολιάζοντας τις ειδικότερες αρμοδιότητες, έχω να επισημάνω τα παρακάτω.
  Εδάφιο 2β
  Το άρθρο 8 παρ. 1 του ν.3468/2006 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 παρ. 8 του ν.3734/2009 και το άρθρο 8 παρ.1 της απόφασης Δ6/Φ1/οικ.13310/2007 αναφέρουν καθαρά ότι ο ενδιαφερόμενος για την λήψη άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας υποβάλει την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρεια κ.τ.λ..κ.τ.λ. Προς τι λοιπόν η παρέμβαση και άλλου υπαλλήλου –μεσάζοντα- για την διευκόλυνση του επενδυτή;
  Εδάφιο 2γ
  Ο αρμόδιος (έκδοση άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας) υπάλληλος της Περιφέρειας σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα στην διαδικασία με ποιόν θα πρέπει να επικοινωνεί; με τον άμεσα ενδιαφερόμενο ή με τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο και να ζητά συμπληρωματικές πληροφορίες;
  Εδάφιο 2δ
  Τι εννοείτε με τον πλέον πρόσφορο τρόπο;
  Εδάφιο 2 ε
  Την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία προβλέπει τα χρονικά περιθώρια για την έκδοση διοικητικών πράξεων ή γνωμοδοτήσεων, γνωρίζουν πολύ καλά και οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Περιφέρειας που πάντα φροντίζουν να τα τηρούν. Συνεπώς η εμπλοκή και άλλου υπαλλήλου είναι κατά τη γνώμη μου περιττή.
  Συμπερασματικά λοιπόν η άποψή μου είναι να εξαλειφθούν τα παραπάνω εδάφια, να μην παρεμβάλλονται στις διαδικασίες και άλλοι υπάλληλοι γιατί έτσι θεωρώ ότι επιτείνεται η γραφειοκρατική δυστοκία, διαφαίνεται άμεσα ο κίνδυνος να δημιουργηθούν υπόνοιες πελατειακών σχέσεων που μοιραία θα εμφανίζεται το φαινόμενο της διαπλοκής και τελικά το παρόν Σ/Ν να μη επιφέρει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

  Με την δέουσα τιμή
  Μιχούλης Γρηγόρης

 • 16 Δεκεμβρίου 2009, 23:16 | anemogennhtries

  na systathei mikri eyelikti ypiresia i opoia tha leei stoys ependytes oikiakoys i viomixanikoys to ti prepei na kanoyn kai pws, me anartisi sto web p.x.(safes plasio diladi)analoga me tin ependysi toy kathenos, ma provlefthoyn ola, kai namin xreiazetai kanenas kanena xarti kai kamia adeia apo prin. kai otan tha thalei o ependyths syndesi sto diktyo tote na pigainei o elegxos tis ypiresias kai na blepei an efarmose stin periptwsi toy oti elege to plaisio kai exei ta xartia toy entaksei..,, an ola einai ok tote na syndeetai ,alliws kamia anoxi se kanena , mikro megalo, kai an de thelei, as to kanei moyseio kai na min syndethei pote me to dyktyo!!!!ayto proypothetei ypallhloys me spoydes adiafthoroys namin pairnoyn mizes kai kaloplirvmenoys!!!na deite etsi pws eksaleifete i grafeiokratia kai ola ginontai apla kai grigora.!!!na gemisoyn ta nisia fwtovoltaika oi vraxoi , oi vraxonisides ,,ta erimonisia ,,ti perimenei to kratos,, einai kalytera na gemizei ta dadi anemogennhtries me paranomes adeies , na ginetai mia aidia to dasos kai i perioxi kai na afinei ta akatoikita nisia etsi???? ntropi se oloys adeis se nisia loipon poy einai kai polla na doyleyei kai o kosmakis..,,oxi photovoltaika kai ergostasia sto kampo sti pediada kai dipla se drymoys…kai as kostizei parapanw i diasyndesi me to dyktio.na tin epidotisete.. toso petreleio plirwnoyme gia ta nisia…thelei poly myalo???

 • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ Α.Π.Ε.

  Κυρία Υπουργέ,

  Οι ελλείψεις και η αστάθεια των εθνικών υποστηρικτικών μηχανισμών που προβλέπουν τις αδειοδοτήσεις καθώς και τα οικονομικά κίνητρα για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, αποτελούν βασικό ανασταλτικό παράγοντα για οποιαδήποτε ουσιαστική πρόοδο στον εν λόγω τομέα.
  Η μέχρι σήμερα εμπειρία καταδεικνύει ότι απαιτείται σταθερότητα και σαφήνεια στα υποστηρικτικά σχήματα, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ένα εγγυημένο και υγιές περιβάλλον για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα προσελκύει επενδύσεις.
  Αυτή τη φορά όμως οι πολιτικές και τα μέτρα υποστήριξης θα πρέπει να είναι όχι επαρκή, αλλά φιλόδοξα και γενναία, όχι σαφή, αλλά αυστηρώς προκαθορισμένα, όχι σταθερά, αλλά εγγυημένα.
  Οι ασάφειες έχουν να κάνουν με το πολύπλοκο, χρονοβόρο και γραφειοκρατικό καθεστώς αδειοδότησης το οποίο θα πρέπει να απλοποιηθεί δραστικά.
  Οι στρεβλώσεις τέλος έχουν να κάνουν με την ύπαρξη παράλληλων επιδοτήσεων (π.χ. μέσω του αναπτυξιακού , ΕΣΠΑ κ..α) πέραν της πριμοδότησης που παρέχεται στην παραγόμενη ενέργεια. Έτσι, ΜΟΝΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ έχουμε υψηλές αποδόσεις για τις επενδύσεις. Λέμε θεωρητικά γιατί η γραφειοκρατία εμποδίζει ούτως ή άλλως την υλοποίησή τους. Οι 10ετής και 12ετής αποσβέσεις δεν μπορεί να θεωρούνται ελκυστικές για μικρές ιδιωτικές επιχειρήσεις.

  Βασικό κριτήριο διάκρισης των εγκαταστάσεων θα πρέπει να είναι το μέγεθος του έργου, όπως αυτό ορίζεται στην ΚΥΑ 19500/2004.
  Κατά συνέπεια, για τις μονάδες μηδενικής όχλησης (π.χ. για φωτοβολταϊκούς σταθμούς < 500 Kw) δε θα πρέπει να απαιτείται καμία απολύτως άδεια (απλώς κοινοποίηση). Τα συγκεκριμένα έργα θα πρέπει επίσης να εξαιρούνται και από την περιβαλλοντική αδειοδότηση, καθώς με δεδομένη την ύπαρξη του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ δε θα πρέπει να απαιτείται η προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση και η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για αποκεντρωμένες εφαρμογές . Υπέρ της δραστικής αυτής απλοποίησης συνηγορεί και η νέα Κοινοτική Οδηγία 2009/28/ΕΚ, σύμφωνα με την οποία οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αντικαταστήσουν τις εγκρίσεις με απλή κοινοποίηση στον αρμόδιο φορέα όταν εγκαθίστανται αποκεντρωμένα συστήματα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

  Θα πρέπει να εφαρμοστεί η λύση της μίας υπηρεσίας, η οποία θα είναι αρμόδια να αδειοδοτεί και να παρακολουθεί ολόκληρη την πορεία του έργου, αλλά και να συντονίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες που γνωμοδοτούν. Η ‘αδειοδότηση μίας υπηρεσίας’ επίσης διευθετεί οριστικά το πρόβλημα που προκύπτει από τον κακό ή ελλιπή συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών διαφορετικών Υπουργείων. (ουσιαστικός ρόλος της νέας Αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ)

  Οι περιβαλλοντικοί και λοιποί όροι που θα πρέπει να πληρούνται θα πρέπει να ορίζονται αυστηρά και με σαφήνεια σε νόμο.
  Αντίστοιχα, θα πρέπει να προβλέπεται σε νόμο οι φορείς που γνωμοδοτούν, όπως και τα θέματα, επί των οποίων γνωμοδοτούν. Τέλος, οι προθεσμίες μέσα στις οποίες γνωμοδοτούν οι αρμόδιοι φορείς (από την στιγμή της αιτήσεως ) θα προβλέπονται βάσει νόμου και θα είναι αποκλειστικές, η άπρακτη παρέλευση των οποίων δεν πρέπει να εμποδίζει την πρόοδο του έργου.

  Ένα από τα βασικότερα προβλήματα που καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει η πολιτική ηγεσία είναι το θέμα των δικτύων, τα οποία σήμερα δεν επαρκούν για να απορροφήσουν την παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ, στο βαθμό που επιτάσσει η νέα νομοθεσία.

  Απαιτείται συνεπώς ισχυρή πολιτική βούληση σε κεντρικό επίπεδο και συνεννόηση μεταξύ όλων των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, ούτως ώστε η κεντρική αυτή βούληση να διαπεράσει όλες τις βαθμίδες και τάξεις των κέντρων εξουσίας σε ολόκληρη τη χώρα (με συμμετοχή των ΟΤΑ), με ιδιαίτερη προσοχή στους παρακάτω άξονες :

  1. Κατάλογος υφιστάμενης εθνικής και, εφόσον υφίσταται, περιφερειακής νομοθεσίας για τις διαδικασίες έγκρισης.

  2. Αρμόδιο(-α) υπουργείο(-α)/αρμόδια(-ες) αρχή(-ές) και σχετικές αρμοδιότητες στον αντίστοιχο τομέα.

  3. Υπάρχουν περιττά εμπόδια ή δυσανάλογες απαιτήσεις που έχουν εντοπιστεί όσον αφορά τις διαδικασίες έγκρισης, πιστοποίησης και αδειοδότησης που εφαρμόζονται για μονάδες και συναφή δικτυακή υποδομή μεταφοράς και διανομής για την ηλεκτροπαραγωγή.

  4. Ποιο επίπεδο διοίκησης (τοπικό, περιφερειακό και εθνικό) είναι αρμόδιο για την έγκριση, την πιστοποίηση και την αδειοδότηση εγκαταστάσεων ανανεώσιμης ενέργειας και για τον χωροταξικό σχεδιασμό; Εάν εμπλέκονται περισσότερα από ένα επίπεδα, πώς πραγματοποιείται ο συντονισμός μεταξύ των διάφορων επιπέδων; Πώς θα βελτιωθεί μελλοντικά ο συντονισμός μεταξύ διάφορων αρμόδιων αρχών;

  5. Πώς διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα περιεκτικής πληροφόρησης σχετικά με την εξέταση αιτήσεων έγκρισης, πιστοποίησης και αδειοδότησης και για την παροχή βοήθειας σε αιτούντες; Τι είδους πληροφορίες και βοήθεια είναι διαθέσιμες σε δυνητικούς αιτούντες όσον αφορά τις αιτήσεις τους για νέες εγκαταστάσεις ανανεώσιμης ενέργειας;

  6. Πώς διευκολύνεται ο οριζόντιος συντονισμός μεταξύ διάφορων διοικητικών οργάνων, αρμόδιων για τα διάφορα μέρη της άδειας; Πόσες φάσεις διαδικασίας απαιτούνται για τη λήψη της τελικής έγκρισης/κάθε απαιτούμενης άδειας; Υπάρχει μονοαπευθυντική θυρίδα για το συντονισμό όλων των φάσεων;

  7. Λαμβάνονται υπόψη κατά τις διαδικασίες έγκρισης οι ιδιαιτερότητες των διάφορων τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας;

  8. Υπάρχουν ειδικές διαδικασίες, παραδείγματος χάρη απλή γνωστοποίηση, για μικρές, αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις ; Εάν ναι, να περιγραφούν οι φάσεις της διαδικασίας. Είναι οι κανόνες δημοσιοποιημένοι και διαθέσιμοι στους πολίτες; Πού θα δημοσιεύονται;

  9. Πού δημοσιεύεται το ποσό των τελών των σχετικών με αιτήσεις για έγκριση/άδειες κάθε είδους όσον αφορά νέες εγκαταστάσεις; Είναι τα τέλη συσχετισμένα προς τις διοικητικές δαπάνες χορήγησης των αδειών αυτών;

  10. Υπάρχει επίσημη καθοδήγηση προς τοπικά και περιφερειακά διοικητικά όργανα, όσον αφορά τον προγραμματισμό, τη μελέτη, και την κατασκευή , σχετικά με την εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την ηλεκτροπαραγωγή.

  11. Υπάρχει ειδική κατάρτιση για υπάλληλους χειριζόμενους διαδικασίες έγκρισης, πιστοποίησης και αδειοδότησης εγκαταστάσεων ανανεώσιμης ενέργειας;

  12. Για την υπαγωγή τους σε καθεστώτα στήριξης, πρέπει οι τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας να πληρούν ορισμένα ποιοτικά πρότυπα; Εάν ναι, να αναφερθούν οι εγκαταστάσεις και τα ποιοτικά πρότυπα.

  13. Ποια η προβλεπόμενη αύξηση της χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας σε κτίρια μέχρι το έτος 2020; (Αν είναι δυνατόν, να γίνει διαφοροποίηση μεταξύ κατοικιών – «μονοκατοικίες» και «πολυκατοικίες», εμπορικών καταστημάτων, δημόσιων καταστημάτων και βιομηχανιών.)

  14. Πώς εξασφαλίζεται ότι τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής θα αναπτυχθούν έτσι ώστε να ενσωματωθεί η στοχευόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με ταυτόχρονη διατήρηση της ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας; Πώς περιλαμβάνεται η απαίτηση αυτή στον περιοδικό προγραμματισμό δικτύου των φορέων εκμετάλλευσης μεταφοράς και διανομής;

  15. Πώς αντιμετωπίζεται η επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης υποδομής δικτύου; Ποια η τρέχουσα κατάσταση και ο μέσος χρόνος για τη χορήγηση έγκρισης; Πώς θα βελτιωθεί η κατάσταση;

  16. Πώς διασφαλίζεται ο συντονισμός μεταξύ έγκρισης υποδομής δικτύου και άλλων διαδικασιών διοικητικού προγραμματισμού;

  17. Προβλέπονται δικαιώματα προτεραιότητας σύνδεσης ή εφεδρική ικανότητα σύνδεσης για νέες εγκαταστάσεις που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές;

  18. Υπάρχουν εγκαταστάσεις με ανανεώσιμες πηγές έτοιμες να συνδεθούν επιγραμμικά, οι οποίες όμως δεν έχουν ακόμη συνδεθεί λόγω περιορισμών ικανότητας του δικτύου; Εάν συμβαίνει αυτό, να αναφερθούν τα μέτρα που λαμβάνονται για την επίλυσή του και το σχετικό χρονικό πλαίσιο.

  19. Έχουν καταρτίσει και δημοσιεύσει οι φορείς εκμετάλλευσης του συστήματος μεταφοράς και διανομής τους κανόνες σχετικά με τον επιμερισμό και την ανάληψη των δαπανών για τις τεχνικές προσαρμογές του δικτύου; Εάν ναι, πού; Πώς διασφαλίζεται ότι οι κανόνες αυτοί βασίζονται σε αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια; Υπάρχουν ειδικοί κανόνες για παραγωγούς εγκαταστημένους σε απόκεντρες περιοχές και σε περιοχές με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού; (Οι κανόνες ανάληψης δαπάνης καθορίζουν το μέρος των δαπανών που καλύπτεται από τη μονάδα παραγωγής που επιθυμεί να συνδεθεί και το μέρος που καλύπτεται από τον φορέα εκμετάλλευσης του συστήματος μεταφοράς και διανομής. Οι κανόνες επιμερισμού δαπάνης ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η αναγκαία δαπάνη πρέπει να κατανέμεται μεταξύ παραγωγών που συνδέθηκαν μεταγενέστερα και οι οποίοι επωφελούνται όλοι από τις ίδιες βελτιώσεις ή νέες γραμμές.)

  20. Να περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο οι δαπάνες σύνδεσης και τεχνικής προσαρμογής καταλογίζονται σε παραγωγούς ή/και φορείς εκμετάλλευσης συστήματος μεταφοράς ή/και διανομής. Πώς μπορούν οι φορείς εκμετάλλευσης να ανακτούν αυτές τις επενδυτικές δαπάνες; Έχει προγραμματιστεί μελλοντικά τροποποίηση των εν λόγω κανόνων ανάληψης δαπανών; Ποιες μεταβολές προβλέπετε και ποια αποτελέσματα αναμένονται; (Υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές λύσεις για τον επιμερισμό των δαπανών σύνδεσης στο δίκτυο. Σύμφωνα με τη χρέωση «βάθους» των δαπανών σύνδεσης, ο κατασκευαστής της εγκατάστασης που παράγει ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές επωμίζεται διάφορες δαπάνες σχετικές με την υποδομή δικτύου (σύνδεση στο δίκτυο, βελτίωση του δικτύου, και επέκταση). Άλλη προσέγγιση αποτελεί η «ρηχή» χρέωση δαπανών σύνδεσης, που σημαίνει ότι ο κατασκευαστής επωμίζεται μόνο τις δαπάνες σύνδεσης στο δίκτυο, αλλά όχι τις δαπάνες βελτίωσης και επέκτασης (αυτές ενσωματώνονται στα τιμολόγια δικτύου και καταβάλλονται από τους πελάτες). Άλλη παραλλαγή είναι η κοινωνικοποίηση όλων των δαπανών σύνδεσης και η κάλυψή τους μέσω των τιμολογίων δικτύου).

  21. Υπάρχουν κανόνες επιμερισμού των δαπανών μεταξύ αρχικά και μεταγενέστερα συνδεόμενων παραγωγών; Εάν όχι, πώς λαμβάνονται υπόψη τα οφέλη για τους παραγωγούς που συνδέθηκαν μεταγενέστερα;

  22. Πώς θα διασφαλιστεί ότι οι φορείς εκμετάλλευσης συστήματος μεταφοράς και διανομής παρέχουν στους νέους παραγωγούς που επιθυμούν να συνδεθούν τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες, ακριβές χρονοδιάγραμμα για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών τους και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για τη σύνδεσή τους στο δίκτυο;

  23. Ποιοι είναι οι κανόνες χρέωσης δαπανών μεταφοράς και διανομής σε παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές;

  Οικονομική στήριξη
  Η οικονομική στήριξη μπορεί να καταταχθεί με διάφορους τρόπους. Σχετικά παραδείγματα αποτελούν η οικονομική στήριξη για επενδύσεις, οι επιδοτήσεις κεφαλαίου, τα δάνεια με χαμηλό επιτόκιο, οι φορολογικές απαλλαγές ή μειώσεις, η επιστροφή φόρων κ.ά . Τι από όλα όλα αυτά θα επιλεγεί;

  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΤΣΕΠΕΝΤΖΗΣ
  ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

 • 11 Δεκεμβρίου 2009, 20:11 | helenitsaki

  Θα εξυπηρετήσει πολύ η σύσταση αυτής της υπηρεσίας η οποία ή πρεπε να βρίσκεται στα ΚΕΠ ή στις πολεοδομίες.Θα πρεπει όμως να εξυπηρετεί και ιδιώτες νοικοκυριά που θα επιθυμούσαν να τοποθετήσουν στις ταράτσες τους φωτοβοτλαϊκά

 • 11 Δεκεμβρίου 2009, 00:40 | Ανδρέας Αποστολόπουλος

  Αγαπητή κυρία Υπουργέ ,

  σε προηγούμενους σχολιασμούς μου έχω εκφράσει την ικανοποίησή μου για το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο και τα συγχαρητήριά μου προς εσας και τον κ. Μανιάτη .

  Εδιάβασα στα ΜΜΕ ότι υπάρχουν αντιδράσεις από εργαζομένους του Υπουργείου σας όσον αφορά τη σύσταση της Αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ .
  Αν ξέρατε πόσο χρήσιμη θα είναι αυτή η Υπηρεσία για τους επενδυτές !!!
  Πηγαίνουμε στις πολεοδομίες και συναντάμε χίλιες δυσκολίες , άγνοια , αρνητική αντιμετώπιση , αδιαφορία , ερμηνεία των νόμων κατά το δοκούν , μέχρι το φθόνο ακόμη και ειρωνικά σχόλια .
  Η ανωτέρω δυσμενής αντιμετώπιση οφείλεται ως επι το πλείστον στην πολυνομία , στην ασάφεια των νομοθετημάτων κ.λπ.
  Το νέο νομοσχέδιό σας διευκρινίζει σε μεγάλο βαθμό σχεδόν όλα τα θέματα και ιδιαιτέρως το χωροταξικό .
  Εν τούτοις , πάλι θα υπάρχουν απορίες και ζητήματα προς επίλυση στα οποία οι τοπικές πολεοδομίες θα αδυνατούν να απαντήσουν , για διαφόρους λόγους .
  Απευθυνόμενος ο επενδυτής ΑΠΕ στην υπό ίδρυση Υπηρεσία θα λαμβάνει υπεύθυνη , έγκυρη και ταχεία ενημέρωση ώστε να προχωρήσει την επένδυσή του χωρίς καθυστερήσεις .
  Για τους ανωτέρω λόγους πιστεύω πως είναι ευφυής η ενέργειά σας για την σύσταση αυτής της Υπηρεσίας .

  Με εκτίμηση

  Ανδρέας Αποστολόπουλος
  Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ
  θερμός υποστηρικτής των ΑΠΕ και μικρός επενδυτής .