Άρθρο 10

Διαθεσιμότητα πληροφοριών

1. Για την πληροφόρηση των τελικών καταναλωτών και των φορέων της αγοράς, δημιουργείται ειδικός διαδικτυακός χώρος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μέσω του οποίου παρέχεται ενημέρωση σχετικά με τους μηχανισμούς ενεργειακής απόδοσης, τα χρηματοοικονομικά μέσα και τα τρέχοντα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, τις εθελοντικές συμφωνίες, το ισχύον κάθε φορά νομοθετικό πλαίσιο, τις Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών και τους ενεργειακούς επιθεωρητές που είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα μητρώα, τις βέλτιστες πρακτικές, το εκπαιδευτικό υλικό, τις δράσεις δημοσιότητας, καθώς και κάθε άλλο μέτρο στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεσπίζονται κίνητρα για τους φορείς της αγοράς για να παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες, πληροφορίες και συμβουλές προς τους τελικούς καταναλωτές σχετικά με τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης κατά την τελική χρήση.