Άρθρο 13 – Μεταβατικές και Καταργούμενες Διατάξεις – Γενικές μεταβατικές διατάξεις και εναρμόνιση επιπέδων σχεδιασμού

1. Τα πολεοδομικά σταθερότυπα που έχουν εγκριθεί με την 10788/2004 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 285Δ’/2004), εντός ενός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος αναθεωρούνται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), προκειμένου να εναρμονιστούν με τις διατάξεις του παρόντος.
2. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ καθορίζεται για κάθε περίπτωση το είδος των απαιτούμενων γενικών ή ειδικών μελετών κατά την κατάρτιση των ως άνω επιπέδων σχεδιασμού, ιδίως γεωλογικών, μικροζωνικών σεισμικής επικινδυνότητας, γεωτεχνικών, σεισμολογικών, εδαφοτεχνικών, υδραυλικών, υδρολογικών, οι προδιαγραφές εκπόνησης αυτών, οι ειδικότητες των μελετητών, ο τρόπος υπολογισμού της αμοιβής τους και γενικά ότι αφορά την εκπόνηση, έλεγχο και εφαρμογή αυτών.
3. Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης Γ.Π.Σ. ή ΣΧΟΟΑΠ συνεχίζονται με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις, αν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχει ανατεθεί η σχετική μελέτη.
4. Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού ολοκληρώνονται με τις προϋφιστάμενες διατάξεις, αν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχει ανατεθεί η σχετική μελέτη.
5. Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού ολοκληρώνονται είτε με τις διατάξεις του παρόντος νόμου είτε με τις προϋφιστάμενες διατάξεις. Για εκκρεμείς διαδικασίες τροποποίησης των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού σχεδιασμού δύναται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ να ορίζονται ειδικότερες προδιαγραφές για την εναρμόνιση με τον παρόντα νόμο και να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
6. Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης Ρυθμιστικών Σχεδίων ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις προϋφιστάμενες διατάξεις.
7. Από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου καταργείται κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν, με την επιφύλαξη του άρθρου 12 και του παρόντος άρθρου.

 • 22 Μαΐου 2014, 10:56 | Γιώργος Χασιώτης (WWF)

  Τα πολεοδομικά σταθερότυπα έχουν τεράστια σημασία για τον σχεδιασμό και την καθημερινότητα των κατοίκων μίας περιοχής. Η πρώτη παράγραφος προβλέπει την κατάργησή τους, με μία απλή γνωμοδότηση, χωρίς εκπόνηση ΣΜΠΕ ή άλλης μελέτης, διαβούλευση, υποβολή απόψεων από φορείς και πολίτες. Δεν προβλέπει καν κριτήρια αναθεώρησής τους – π.χ., την αύξηση των ελεύθερων χώρων, του κοινωνικού εξοπλισμού ή κάτι αντίστοιχο. Στην σημερινή της μορφή, η διάταξη αυτή θα πρέπει να αποσυρθεί.

  Ξενίζει, επίσης, η παρέμβαση σε εκκρεμείς διαδικασίες περιφερειακών σχεδίων (5η παράγραφος). Ορισμένα από αυτά είναι ώριμα, και έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση για αυτά. Δεν είναι καθόλου σαφές για ποιο λόγο πρέπει ο υπουργός ΠΕΚΑ, με μία απλή απόφασή του, να τα τροποποιήσει.

 • 22 Μαΐου 2014, 10:15 | Βενέτη Α., Κουτάκος Χρ., Λαγός Δ., Μαβίδης Δ..

  1. Στην παρ. 3 θα πρέπει να τεθεί προθεσμία μέχρι 2 ετών από την δημοσίευση του νόμου για την έγκριση των υπό σύνταξη από τους Δήμους μελετών ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ. Άλλως αυτά θα ολοκληρώνονται από το ΥΠΕΚΑ εντός 3ετίας. Αυτό κρίνεται απαραίτητο ώστε μελέτες οι οποίες έχουν καθυστερήσει σημαντικά να ολοκληρωθούν ή να ανασταλούν οριστικά, και να περάσουμε έτσι στο νέο νομοθετικό πλαίσιο.
  2. Δεν διευκρινίζεται με ποιον τρόπο θα εγκρίνονται οι πολεοδομικές μελέτες οι οποίες συντάσσονται ή θα συνταχθούν με βάση ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ που έχουν εγκριθεί με αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Μπορούν αυτές να εγκριθούν με τις διατάξεις του παρόντος νόμου;

 • 22 Μαΐου 2014, 10:18 | Δημήτρης Λαγός, Χρήστος Κουτάκος

  1. Θα πρέπει να καθοριστεί ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης του χωροταξικού σχεδιασμού της χώρας. Θα πρέπει να νομολογηθεί η αναγκαιότητα ως προϋπόθεση σύνδεσης/ύπαρξης ΤΧΣ για την ένταξη και χρημαδότηση Δημόσιου/Δημοτικού έργου από πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Έτσι θα υπάρξει ισχυρό κίνητρο στην αυτοδιοίκηση να ασχοληθεί με το χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής της.
  2. Τα ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ που εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν με απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης, θα πρέπει να μετατραπούν σταδιακά σε προεδρικά διατάγματα, μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (περίπου 3 χρόνια από ψήφιση του νόμου) από τους Δήμους ή τις Περιφέρειες, χωρίς να απαιτείται η επανασύνταξή τους. Μετά την παρέλευση της σχετικής προθεσμίας, αυτά να μετατρέπονται σε προεδρικά διατάγματα με ευθύνη του ΥΠΕΚΑ. Κατ’ αυτό το τρόπο σύντομα να οδηγηθούμε σε ένα χωροταξικό σχεδιασμό που θα είναι εναρμονισμένος με τις ίδιες διατάξεις.
  3. Επίσης θα πρέπει να προσδιοριστεί όμοια αυτόματη διαδικασία για την εναρμόνιση των χρήσεων γης με τις νέες όταν αυτές θα θεσμοθετηθούν.

 • 22 Μαΐου 2014, 10:21 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΤΡΑΣ

  Οι παθογένειες του υπάρχοντος συστήματος χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού επισημαίνεται από πολλούς φορείς από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας. Η ανάγκη τροποποίησης των διατάξεων αναγράφεται σε πολλά κείμενα, όπως μεταξύ άλλων και το ΓΠΣΧΑΑ και στη σημερινή συγκυρία της βαθιάς οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα μας, η αναμόρφωση του συστήματος αποτελεί και «μνημονιακή» υποχρέωση.
  Ενώ ο διάλογος ξεκίνησε πριν ενάμιση περίπου χρόνο, από το κατατεθέν σχέδιο που δόθηκε σε διαβούλευση φαίνεται ότι οι προτάσεις αναμόρφωσης – τροποποίησής του, είναι κατώτερες των προσδοκιών και πιθανά δεν εισακούστηκαν οι προτάσεις των φορέων και στελεχών της διοίκησης.
  Γενικές παρατηρήσεις σε συνέχεια των παραπάνω:
  • δεν αναγράφονται στην αιτιολογική έκθεση η αποτίμηση των δυσλειτουργιών του υπάρχοντος συστήματος και οι αρχές και οι στόχοι της μεταρρύθμισης,
  • στο επίπεδο του χωροταξικού σχεδιασμού δεν υπάρχει η σαφής διασύνδεση με το περιβαλλοντικό σχεδιασμό και την προστασία του τοπίου,.
  • η προσπάθεια της σύντμησης και ιεράρχησης των πολυεπίπεδων φάσεων σχεδιασμού δεν γίνεται με σαφείς διατάξεις και είναι δυσερμήνευτες,
  • από τη μέχρι σήμερα διαβούλευση διαφαίνεται ότι η αναγραφή των νέων διατάξεων είναι πρόχειρη, πιθανόν να προκαλέσουν νέες καθυστερήσεις στην προώθηση και εφαρμογή του σχεδιασμού, δεν έχει αξιοποιηθεί η συσσωρευμένη εμπειρία των υπηρεσιακών στελεχών του Υπουργείου,
  • θα ήταν προτιμότερο οι νέες διατάξεις να είναι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των διατάξεων των υπαρχόντων βασικών νόμων 1337/83, 2508/97, 2742/99 και 3882/2010 με σαφή κατάργηση ανάλογων διατάξεων των παραπάνω νόμων.

 • Άρθρο 13: Μεταβατικές διατάξεις

  – Προβλέπεται ότι όλες οι εξουσιοδοτικές διατάξεις θα εκδοθούν εντός εξαμήνου (νέα σταθερότυπα, προδιαγραφές μελετών, προσδιορισμός γενικών και ειδικών μελετών, κ.α.).

  Σε κάθε περίπτωση, θετικά αξιολογείται η πρόβλεψη της ταχείας τυποποίησης όλων των προαπαιτούμενων θεσμικών κειμένων για την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης και την εκκίνηση της ουσιαστικής εφαρμογής του χωρικού σχεδιασμού στην επικράτεια.
  Υπενθυμίζεται δε, για να ληφθεί υπόψη, ότι από την ψήφιση του Ν. 2508/97 μέχρι την έκδοση των προδιαγραφών των ΓΠΣ και Πολεοδομικών Μελετών πέρασαν 3 χρόνια, στη διάρκεια των οποίων δεν προκηρύχθηκε καμία τέτοιου είδους μελέτη.

  Στα πλαίσια της τυποποίησης αυτής προτείνονται τα εξής:
  – Να προβλεφθεί η αποσύνδεση ξεχωριστών γεωλογικών μελετών από τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την έγκριση των Σχεδίων (ΓΠΣ, νέων ΤΧΣ ή ΕΧΣ) στο βαθμό που προκαλούν πολύ μεγάλη χρονική και οικονομική επιβάρυνση χωρίς να προσθέτουν ουσιαστικό αποτέλεσμα σε αυτή την κλίμακα σχεδιασμού. Επισημαίνεται ως παράδειγμα ότι σε περιπτώσεις ορεινών δήμων, υπάρχει η υποχρέωση κάλυψης από τη γεωλογική μελέτη του συνόλου της έκτασης (συμπεριλαμβανομένων ορεινών, δασικών, αγροτικών και άλλων εκτάσεων που δεν αποτελούν πεδίο εγκατάστασης δραστηριοτήτων ή πεδίο οικιστικής επέκτασης). Οι σχετικές ανάγκες αυτές καλύπτονται στα υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού (Ρυμοτομικό Σχέδιο).
  – Αφετέρου προτείνεται η προσθήκη εξουσιοδοτικής διάταξης για την τυποποίηση και της διαδικασίας εκπόνησης και θεσμοθέτησης μελετών, στην οποία να προβλέπεται μέγιστος χρόνος ανά φάση μελέτης αλλά και μέγιστος χρόνος στο μεσοδιάστημα από την ολοκλήρωση μιας φάσης έως την εκκίνηση της επόμενης. Σήμερα τέτοια πρόβλεψη εκλείπει, με αποτέλεσμα τους τεράστιους χρόνους ολοκλήρωσης των μελετών (πάνω από 10ετία) με τις καθυστερήσεις να εντοπίζονται ως επί το πλείστον στο μεσοδιάστημα μεταξύ των φάσεων, όπου η αρμόδια αρχή δεν δίνει εντολή εκκίνησης της επόμενης φάσης για πολλά χρόνια.
  – Στην ίδια λογική, προτείνεται η τυποποίηση της διαδικασίας διαβούλευσης, όπου αυτή αποτελεί μέρος της διαδικασίας ολοκλήρωσης της μελέτης, και η εξειδίκευση του τρόπου διαβούλευσης και συμμετοχής με στόχο τόσο την επιτάχυνση των διαδικασιών όσο και τη διασφάλιση της ενημέρωσης των πολιτών για την ενίσχυση της ποιότητας της διαβούλευσης και την επίτευξη της μέγιστης δυνατής συναίνεσης. Προτείνεται η αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών που έχουν αναπτυχθεί διεθνώς τα τελευταία χρόνια.

  – Στην παρ.3 αναφέρεται ότι «Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ συνεχίζονται με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις, αν κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχει ανατεθεί η σχετική μελέτη». Προτείνεται να αλλάξει σε «έχει προκηρυχθεί η σχετική μελέτη», στο βαθμό που οι μελέτες αυτές δεσμεύουν πόρους της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου (για να μη χαθούν οι σχετικές δεσμεύσεις).
  – Τέλος, η παρ. 5 με την οποία ορίζεται ότι «εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού ολοκληρώνονται είτε με τις διατάξεις του παρόντος νόμου είτε με τις προϋφιστάμενες διατάξεις» δημιουργεί ασάφεια καθώς δεν είναι αντιληπτό ποιος και με ποια διαδικασία αποφασίζει αν θα ακολουθηθούν οι διατάξεις του παρόντος νόμου ή οι προϋφιστάμενες διατάξεις.

  _______________
  Μπορείτε να δείτε το συνολικό κείμενο της γνωμοδότησης αναρτημένο εδώ: http://www.chorotaxia.gr/ftp/2014/Gnomodotisi%20SEMPXPA%20v20140521_FINAL.pdf

 • Σχετικά με το Σχέδιο Νόμου «Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός» θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή στα ακόλουθα:
  Αρχικά θα θέλαμε να αναφέρουμε το γεγονός ότι ο χρόνος διαβούλευσης για ένα τόσο σημαντικό Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα καθορίσει το πλαίσιο της χωρικής ανάπτυξης της Χώρας, είναι εξαιρετικά περιορισμένος.
  Με το νέο Σχέδιο Νόμου εισάγονται νέες διατάξεις οι οποίες δεν είναι άμεσα εφαρμόσιμες, ενώ παράλληλα δεν καθορίζεται με σαφήνεια η μετάβαση από το ισχύον στο νέο καθεστώς.
  Πολλές από τις ισχύουσες διατάξεις – προδιαγραφές υποστηρικτικών μελετών (αναφέρονται ορισμένες και παρακάτω), οι οποίες είναι σύμφωνες και με τις Κοινοτικές Οδηγίες, έχουν θεσπιστεί σχετικά πρόσφατα και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή τους στην πράξη.
  Καθυστερήσεις στην υλοποίηση του χωροταξικού σχεδιασμού, τουλάχιστον σε επίπεδο ΟΤΑ, δεν οφείλονται απαραίτητα στη προβληματική λειτουργία του ισχύοντος νομικού πλαισίου, αλλά κατά ένα μεγάλο ποσοστό στις αλλαγές που επέφερε η διοικητική μεταρρύθμιση του Σχεδίου «Καλλικράτης», καθώς επίσης και στο γεγονός ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός δεν προκρίνεται από τους νέους ΟΤΑ ως ένα πρώτης προτεραιότητας ζήτημα, ειδικά στην παρούσα περίοδο της οικονομικής κρίσης.
  Αναφερόμενοι ειδικά στα άρθρα του Σχεδίου Νόμου επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
  Το σχέδιο νόμου προς διαβούλευση δεν έχει καμία αναφορά στις μελέτες, κύριες είτε υποστηρικτικές, που βρίσκονται σε φάση ανάθεσης (Διαγωνισμοί Μελετών σε εξέλιξη). Στις υπό ανάθεση μελέτες δε θα ισχύουν ούτε οι παλιές προδιαγραφές, ούτε φυσικά οι νέες που δε θα έχουν εκδοθεί. Έτσι, χρειάζεται να συμπληρωθεί το άρθρο 13 παράγραφος 4, ώστε να συμπεριλαμβάνονται και οι μελέτες που κατά την ψήφιση του νόμου βρίσκονται σε φάση Ανάθεσης (Διαγωνισμός ανάθεσης μελέτης). Σε διαφορετική περίπτωση οι μελέτες αυτές θα είναι πολύ δύσκολο να εκπονηθούν, αφού η σχετική νομοθεσία είναι πολύ δύσκαμπτη στις αλλαγές των προδιαγραφών και του περιεχόμενου των μελετών.
  Ολοκληρώνοντας, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι, ο έλεγχος και η προστασία του δομημένου περιβάλλοντος από φυσικούς κινδύνους ή κινδύνους από ανθρώπινες επεμβάσεις και δραστηριότητες, σε συνδυασμό με την προστασία αλλά και την ανάδειξη του μη δομημένου φυσικού περιβάλλοντος, του γεωπεριβάλλοντος, των φυσικών πόρων και του ορυκτού πλούτου, στα πλαίσια του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να υπάρξει αειφόρος και ολοκληρωμένος σχεδιασμός και κατ’ επέκταση αειφόρος ανάπτυξη.
  Οι προϋποθέσεις αυτές, στα πλαίσια του χωρικού σχεδιασμού, διασφαλίζονται, μεταξύ άλλων, με τη γεωλογική διερεύνηση και την εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και το ισχύον νομικό πλαίσιο.
  Συνεπώς, πιστεύουμε ότι το νέο Σχέδιο Νόμου θα πρέπει να ενσωματώσει πλήρως τις ρυθμίσεις του Νόμου 2508/97 που αναφέρονται στις παραπάνω διαδικασίες και μελέτες.
  Δημήτρης Αργυρίου
  Πρόεδρος
  Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητων Ελλάδας

 • 20 Μαΐου 2014, 22:34 | ΑΜΑΛΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΗ

  Πάλι ο τίτλος …φλυαρεί…
  Η παρ. 1 δεν χρειάζεται γιατί ήδη οι υφιστάμενες διατάξεις (και η αναφερόμενη Απόφαση ) προβλέπεται να αναθεωρείται/ επικαιροποιείται (ανά 2ετία νομίζω)
  Η παρ. 2 επίσης δεν χρειάζεται γιατί προβλέπεται αναλυτικά στο άρθρο 1 του Ν.2508/1997, ενώ ο υπολογισμός των αμοιβών από τον ΥΠΕΚΑ μάλλον δεν μπορεί να γίνει και θέλει διερεύνηση
  Σχετικά με την εναρμόνιση των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ προς το νέο ΤΧΣ και την έγκρισή τους με Π.Δ, (που εκτιμώ ότι θα ωφελήσει και θα πολλαπλασιάσει μελλοντικά τα οικονομικά και πολεοδομικά οφέλη για τους δήμους) θα ήταν σκόπιμο να τεθεί η δυνατότητα να ακολουθήσουν τις διατάξεις του ν/σχ και να εγκριθούν με Π.Δ, μετά από απόφαση του Δ.Σ του οικείου Δήμου. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι Πολεοδομικές Μελέτες είναι σαφές ότι θα ακολουθήσουν τις διατάξεις του ν/σχ

 • 19 Μαΐου 2014, 13:50 | Αλέξανδρος Τσαβδάρογλου

  Παράγραφος 7

  Προτείνουμε να προστεθεί νέα παράγραφος 7 και η παράγραφος 7 να γίνει 8.

  Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης Πολεοδομικών Μελετών ολοκληρώνονται είτε με τις διατάξεις του παρόντος νόμου είτε με τις προϋφιστάμενες διατάξεις.

  Κρίνουμε σκόπιμο οι πολεοδομικές μελέτες που εκκρεμεί η διαδικασία έγκρισης τους να μπορούν να ολοκληρώνονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου γιατί οι διαδικασίες έγκρισης είναι σημαντικά ταχύτερες από αυτές που προβλέπονται με τις προϋφιστάμενες διατάξεις.

 • 19 Μαΐου 2014, 12:55 | Αλέξανδρος Τσαβδάρογλου

  Παράγραφος 3

  Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης Γ.Π.Σ. ή ΣΧΟΟΑΠ συνεχίζονται με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις, αν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχει ανατεθεί η σχετική μελέτη.

  Προτείνουμε η ανωτέρω παράγραφος να αντικατασταθεί ως εξής:

  Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης Γ.Π.Σ. ή ΣΧΟΟΑΠ ολοκληρώνονται είτε με τις διατάξεις του παρόντος νόμου είτε με τις προϋφιστάμενες διατάξεις.

  Κρίνουμε σκόπιμο οι μεταβατικές διατάξεις να είναι όμοιες για όλα τα επίπεδα σχεδιασμού.

 • 19 Μαΐου 2014, 04:43 | Μαρω Ευαγγελίδου

  Η μετάβαση από ένα σύστημα σχεδιασμού σε ένα άλλο, ιδίως όσον αφορά στην κατανομή των αρμοδιοτήτων δεν μπορεί να μην περιλαμβάνει μια «μεταβατική στρατηγική», και να στηρίζεται σε μια συνολικότερη διοικητική μεταρρύθμιση, οι αρχές της οποίας δεν φαίνονται σαφώς στο υπόψη ΣΝ και την αιτιολογική του έκθεση.

 • 19 Μαΐου 2014, 03:47 | Μαρω Ευαγγελίδου

  Η μετάβαση από ένα σύστημα σχεδιασμού σε ένα άλλο, ιδίως όσον αφορά στην κατανομή των αρμοδιοτήτων δεν μπορεί να μην περιλαμβάνει μια «μεταβατική στρατηγική», και να στηρίζεται σε μια συνολικότερη μεταρρύθμιση, οι αρχές της οποίας δεν φαίνονται σαφώς στο υπόψη ΣΝ και την αιτιολογική του έκθεση.

 • 17 Μαΐου 2014, 16:32 | Δ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Παράγραφος 3
  Προτείνεται και η έγκριση των εκπονούμενων ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ , μεγάλος αριθμός των οποίων αναφέρεται σε Καποδιστριακούς ΟΤΑ, να γίνεται με Π.Δ. καταργουμένων των εγκρίσεων των ΖΟΕ που ισχύουν για την ίδια περιοχή.
  Στην αντίθετη περίπτωση το θεσμικό πλαίσιο για τον ενιαίο χώρο του ΟΤΑ όπως θα προκύψει με τις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου περιπλέκεται.

  Θα αναφερθώ σε νησί των Κυκλάδων όπου ισχύει Π.Δ. ΖΟΕ για το σύνολο του νησιού και εκπονείται ΣΧΟΟΑΠ σε τμήμα του στα όρια Καποδιστριακού ΟΤΑ.
  Με την έγκριση του ΣΧΟΟΑΠ σύμφωνα με τις προϋφιστάμενες του παρόντος νομοσχεδίου διατάξεις ,θα ισχύει και το Π.Δ. της ΖΟΕ το οποίο πρέπει να τροποποιηθεί.
  Με την έγκριση του Π.Δ. του Τ.Χ.Σ για το υπόλοιπο τμήμα του νησιού με τις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου ,το Π.Δ. της ΖΟΕ πρέπει να καταργηθεί.

 • 14 Μαΐου 2014, 11:17 | KGV

  Γιατί δεν εφαρμόζεται την «Γκιλοτίνα»: Η δράση αυτή αφορά στην κανονιστική εφαρμογή του εργαλείου της γκιλοτίνας με ρητή κατάργηση νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων που έχουν προκριθεί και αιτιολογηθεί ειδικώς ως τέτοιες κατά τη φάση της αξιολόγησης (π.χ. ρυθμίσεις προγενέστερες του 1974 οι οποίες βρίσκονται ακόμα σε ισχύ, αν και οι συνθήκες που επέβαλαν την υιοθέτησή τους έχουν παρέλθει).

 • 11 Μαΐου 2014, 18:17 | Κ ΛΟΥΚΕΡΗΣ

  1. Ακριβώς για να μην καταστρατηγηθεί στην πράξη η φιλοσοφία του σχεδίου νόμου επιβάλλεται η συντομότερη αναθεώρηση των πολεοδομικών προτύπων-άλλωστε υπάρχουν οι υπηρεσίες να το επιφορτισθούν και με την εμπειρία τους να το πράξουν άμεσα για να εναρμονισθούν ΤΟ ΤΑΧΥΤΕΡΟ με τις υπό ψήφιση νέες διατάξεις. λ.χ σε διάστημα 45 ημερών.
  2.Να παρασχεθεί μόνον 1 μήνας μεταβατικός χρόνος για την ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων ,σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο -παρ.3,4,56- διαφορετικά καταστρατηγούνται οι υπό ψήφιση διατάξεις.
  Να προβλέπεται ότι αν δεν ολοκληρωθούν μέσα στην αποκλειστική προθεσμία του ενός μηνός, θα υλοποιηθούν σύμφωνα με την νέα νομοθεσία.
  Αυτό θα είναι και ένα κίνητρο ταχύτερης περαίωσης των παρόμοιων εκκρεμοτήτων.

  ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ ΘΑ ΕΛΕΓΑ ΟΤΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΡΘΡΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ,ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΑ ΟΧΙ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ,ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΑΛΛΑ ,ΑΝΤΙΘΕΤΑ, ΠΟΛΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ,ΔΗΛ. ΤΟ ΥΠΕΚΑ.

 • 9 Μαΐου 2014, 21:18 | Κυριάκος

  Με την Χωροταξία και την Πολεοδομία ασχολούνται τα πιό ακατάλληλα άτομα.Υπάρχουν δύο τμήματα στις Πολυτεχνικές Σχολές του Βόλου και της Θεσσαλονίκης, οι απόφοιτοι των οποίων είναι ή άνεργοι ή απασχολούνται σε αντικείμενα διαφορετικά από αυτό του γνωστικού τους πεδίου. Οι Μηχανικοί αυτοί είναι οι πλέον κατάλληλοι να ασχοληθούν με αυτά τα θέματα και να στελεχώσουν τους αρμόδιους φορείς.