Άρθρο 02 – Κωδικοποίηση διατάξεων χωροταξίας και πολεοδομίας

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονομικών και ΥΠΕΚΑ, συστήνεται στο ΥΠΕΚΑ ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή της οποίας τα μέλη δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα Είκοσι (20), για τη σύνταξη κώδικα χωροταξίας και πολεοδομίας.
2. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ποσό και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης των μελών της επιτροπής, των ειδικών εισηγητών που τυχόν ορίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 και των γραμματέων και ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια.
3. Η επιτροπή συγκροτείται από δικαστικούς λειτουργούς, καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και δημοσίους υπαλλήλους καθώς και από ιδιώτες επιστήμονες ειδικευμένους σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας
4. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία και τάσσεται ο χρόνος περάτωσης του έργου της. Με την ίδια απόφαση ορίζονται έως τρεις υπάλληλοι του ΥΠΕΚΑ οι οποίοι ασκούν καθήκοντα γραμματέα της επιτροπής.
5. Ο κατά την παρ. 1 κώδικας θα περιλαμβάνει τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων, που αφορούν στην χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία.
6. Κατά τη σύνταξη του κώδικα, επιτρέπεται η κατάργηση διατάξεων που κρίνονται ατελέσφορες για την επίτευξη πρακτικών αποτελεσμάτων, η απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί σιωπηρώς καθώς και των μεταβατικών διατάξεων που δεν έχουν πλέον πεδίο εφαρμογής, η προσαρμογή διατάξεων προς το ισχύον Σύνταγμα, η αναδιατύπωση διατάξεων χάριν απλουστεύσεως ή άρσεως ερμηνευτικών αμφιβολιών ή συσχετισμού προς παρεμφερείς διατάξεις, ο καθορισμός των αρμόδιων οργάνων σε συνάρτηση με το υφιστάμενο οργανωτικό σχήμα των κεντρικών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών και των οργάνων της αυτοδιοίκησης, η ενοποίηση και η αναδιάρθρωση νομοθετημάτων, και κάθε άλλη μεταβολή απαραίτητη για την ενότητα της ρυθμίσεως.
7. Σε κάθε περίπτωση ο κώδικας καταρτίζεται σε ηλεκτρονική βάση και ορίζονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις για τα αρμόδια όργανα, τη διαδικασία ενημέρωσης, επικαιροποίησης και έγκρισης της τροποποίησης του.
8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και μετά από εισήγηση της οικείας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, μπορεί να ανατίθεται, με απευθείας ανάθεση, η εκτέλεση συγκεκριμένων προπαρασκευαστικών εργασιών της κωδικοποίησης ή η σύνταξη ειδικών μελετών και ερευνών που ανάγονται στο τμήμα της νομοθεσίας που πρόκειται να κωδικοποιηθεί, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας ή σε επιστημονικά ιδρύματα ή ινστιτούτα ή Ν.Π.Δ.Δ., κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.
9. Ο Κώδικας που θα καταρτισθεί κατά τις προηγούμενες παραγράφους θα υποβληθεί στην Ολομέλεια της Βουλής προς κύρωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 • 22 Μαΐου 2014, 10:47 | Βενέτη Α., Κουτάκος Χρ., Λαγός Δ., Μαβίδης Δ..

  Η παρ. 8 θα πρέπει να απαλειφθεί, διότι θεωρούμαι ότι η σύνθεση της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής και ο τρόπος λειτουργίας της όπως περιγράφονται στις παρ. 1, 2 και 3, έχει όλο το απαιτούμενο γνωστικό, τεχνικό και οικονομικό υπόβαθρο για την αποτελεσματική, έγκαιρη και επιτυχή σύνταξη του κώδικα χωροταξίας και πολεοδομίας. Η ανάθεση εργασιών και μελετών όπως αυτή περιγράφεται στην παρ. 8, ‘’κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης’’ θα οδηγήσει σε καταστρατήγηση κάθε ισχύουσας νομοθεσίας και ιδιαίτερα του ν.3316/2005, και σε μια μεθοδευμένη και ενδεχομένως ατέρμονη διαδικασία αναθέσεων με στόχο την άντληση οικονομικών πόρων, η οποία θα περιπλέξει το έργο της επιτροπής και θα καθυστερήσει σημαντικά την σύνταξη του κώδικα. Επιπλέον θεωρούμαι ότι εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο, υπάρχει η σχετική νομοθεσία η οποία δίνει την δυνατότητα όμοιων αναθέσεων και δεν χρειάζεται να τεθεί με αυτό τον τρόπο σε αυτή την παράγραφο.

 • 22 Μαΐου 2014, 09:46 | ΔΗΜ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

  1. Η απ’ ευθείας ανάθεση (παρ. 8) δεν δικαιολογείται ούτε αποδίδοντας τον χαρακτήρα του επείγοντος στο ζητούμενο έργο, ούτε προβάλλοντας την απαίτηση για εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία που στερούνται οι υπάλληλοι των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών.

  2. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποκλείονται φαινόμενα (άμεσης ή έμμεσης) συμμετοχής των ίδιων προσώπων τόσο στην εισηγούμενη επιτροπή , όσον και στην ομάδα που θα αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών.

 • 22 Μαΐου 2014, 08:01 | ΜΠΕΖΑΝΤΕ Χριστίνα

  Η κωδικοποίηση των διατάξεων για τη χωροταξία και πολεοδομία είναι όντως απολύτως απαραίτητη, μετά από τις πολλαπλές αλλαγές, προσθήκες, καταργήσεις κλπ που έχουν γίνει με πλήθος διάσπαρτων και συχνά ετερόκλητων νομοθετημάτων, από το Ν.1337/1983 και επί 30 χρόνια έως σήμερα. Όπως όμως ορθά επισημαίνει η κ.Κουδούνη, η Πολιτεία πολύ πρόσφατα θέσπισε, με το Νόμο 3937/2011 αρθ.23, παρ.1α, τη διαδικασία σύστασης της απαιτούμενης ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, προβλέποντας τη συμμετοχή ειδικών νομομαθών, έμπειρων υπηρεσιακών παραγόντων, πανεπιστημιακών, αλλά και λοιπών προσώπων ειδικών γνώσεων και εμπειρίας – εν προκειμένω προφανώς μάχιμων χωροτακτών και πολεοδόμων μελετητών. Στο ίδιο άρθ.23 του Ν.3937/2011, στο τελευταίο εδάφιο της παρ.2 προβλέπεται ότι το ύψος της αποζημίωσης των μελών της επιτροπής ορίζεται «σύμφωνα με τις κείμενες, για τις αποζημιώσεις των μελών συλλογικών οργάνων, διατάξεις».
  Οι διαφορετικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται για τα ίδια θέματα στο υπό συζήτησην Νομοσχέδιο δεν επιφέρουν ΚΑΜΜΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ως προς τα ήδη προβλεπόμενα στις προαναφερόμενες διατάξεις του Ν.3937/2011. ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ επαναφέρουν την απολύτως αδιαφανή διαδικασία της «απευθείας ανάθεσης» και μάλιστα με αμοιβή/κόστος «κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης» μέρους ή/και όλου εν τέλει του αντικειμένου της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής σε διάφορους άλλους φορείς. Για το λόγο αυτό προτείνεται η Αναδιατύπωση των παραγράφων 1 και 2 του 2ου άρθρου, η απάλειψη των παραγράφων 4 και 5, η βελτίωση και Αναδιατύπωση της παραγράφου 6, η απάλειψη της παραγράφου 8, η κατάλληλη αναρίθμηση των παραγράφων και τελικώς η συνολική Αναδιατύπωση του Αρθρου 2 ως εξής:

  » Άρθρο 02 – Κωδικοποίηση διατάξεων χωροταξίας και πολεοδομίας

  1. Εντός δύο (2) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Νόμου, με Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, συστήνεται στο ΥΠΕΚΑ ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή της οποίας τα μέλη δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα είκοσι (20), για τη σύνταξη κώδικα χωροταξίας και πολεοδομίας, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60Α/31.03.2011)
  2. Το ποσό και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και των γραμματέων της επιτροπής, ορίζονται με κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΚΑ, σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθ.23 του Ν.3937/2011
  3. Ο κατά την παρ.1 κώδικας θα περιλαμβάνει τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων, που αφορούν στην χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία.
  4. Κατά τη σύνταξη του κώδικα, επιτρέπεται η κατάργηση διατάξεων που αξιολογούνται τεκμηριωμένα από την επιτροπή ως ατελέσφορες για την επίτευξη πρακτικών αποτελεσμάτων, η απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί σιωπηρώς καθώς και των μεταβατικών διατάξεων που δεν έχουν πλέον πεδίο εφαρμογής, η προσαρμογή διατάξεων προς το ισχύον Σύνταγμα σύμφωνα με τις Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, η αναδιατύπωση διατάξεων χάριν απλουστεύσεως ή άρσεως ερμηνευτικών αμφιβολιών ή συσχετισμού προς παρεμφερείς διατάξεις, ο καθορισμός των αρμόδιων οργάνων σε συνάρτηση με το υφιστάμενο οργανωτικό σχήμα των κεντρικών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών και των οργάνων της αυτοδιοίκησης, η ενοποίηση και η αναδιάρθρωση νομοθετημάτων, και κάθε άλλη μεταβολή απαραίτητη για την ενότητα της ρυθμίσεως.
  5. Σε κάθε περίπτωση ο κώδικας καταρτίζεται σε ηλεκτρονική βάση και ορίζονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις για τα αρμόδια όργανα, τη διαδικασία ενημέρωσης, επικαιροποίησης και έγκρισης της τροποποίησης του.
  6. Ο Κώδικας που θα καταρτισθεί κατά τις προηγούμενες παραγράφους θα υποβληθεί στην Ολομέλεια της Βουλής προς κύρωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

 • Άρθρο 2 – Κωδικοποίηση διατάξεων χωροταξίας και πολεοδομίας

  Η κωδικοποίηση διατάξεων αφορά στην καλή νομοθέτηση και είναι υποχρέωση για την οποία δεν είναι απαραίτητη νέα θεσμική πρόβλεψη.

  Αντιλαμβανόμαστε συνεπώς ότι η πρόβλεψη του άρθρου αφορά πρωτίστως στον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η κωδικοποίηση εφεξής (σύσταση επιτροπής, μέλη, διαδικασία, κ.α.).

  Ειδικότερα:
  Η παρ. 8 όπου αναφέρεται ότι με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ μπορεί να ανατίθεται με απευθείας ανάθεση «η εκτέλεση συγκεκριμένων προπαρασκευαστικών εργασιών της κωδικοποίησης ή η σύνταξη ειδικών μελετών και ερευνών που ανάγονται στο τμήμα της νομοθεσίας που πρόκειται να κωδικοποιηθεί, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας ή σε επιστημονικά ιδρύματα ή ινστιτούτα ή Ν.Π.Δ.Δ., κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης» δημιουργεί ερωτηματικά ως προς τη σκοπιμότητά της και αντιβαίνει στους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού και τις ευρωπαϊκές οδηγίες δημοσίων συμβάσεων.
  Εκτίμηση του ΣΕΜΠΧΠΑ αποτελεί ότι η επιτάχυνση των διαδικασιών κάθε είδους θα πρέπει να προκύπτει πρωτίστως με ουσιαστική βελτίωση του προγραμματισμού και της διαχείρισης της εφαρμογής τους. Μόνο μετά την εξάντληση όλων των διαθέσιμων μέσων καλής διοίκησης (management) εκτιμούμε ότι μπορεί να τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα παρέκκλισης από τις διαγωνιστικές διαδικασίες, κάτι το οποίο δεν έχει έως σήμερα επιτευχθεί από τη δημόσια διοίκηση.
  Σε κάθε περίπτωση, καλούμε το ΥΠΕΚΑ να δημοσιοποιήσει τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης των έως τώρα εκκρεμοτήτων κωδικοποίησης, καθώς και τη μεθοδολογία προγραμματισμού για το μέλλον, ώστε να τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα της πρόβλεψης για την παρέκκλιση αυτή.
  _________________________________________

  Η συνολική γνωμοδότηση του ΣΕΜΠΧΠΑ απεστάλλη με fax / email, για τη συνεκτικότερη παρουσίαση των παρατηρήσεων για το υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου «Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός».

  Μπορείτε να δείτε τη γνωμοδότηση εδώ: http://www.chorotaxia.gr/ftp/2014/Gnomodotisi%20SEMPXPA%20v20140521_FINAL.pdf

 • Σχετικά με το Σχέδιο Νόμου «Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός» θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή στα ακόλουθα:
  Αρχικά θα θέλαμε να αναφέρουμε το γεγονός ότι ο χρόνος διαβούλευσης για ένα τόσο σημαντικό Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα καθορίσει το πλαίσιο της χωρικής ανάπτυξης της Χώρας, είναι εξαιρετικά περιορισμένος.
  Με το νέο Σχέδιο Νόμου εισάγονται νέες διατάξεις οι οποίες δεν είναι άμεσα εφαρμόσιμες, ενώ παράλληλα δεν καθορίζεται με σαφήνεια η μετάβαση από το ισχύον στο νέο καθεστώς.
  Πολλές από τις ισχύουσες διατάξεις – προδιαγραφές υποστηρικτικών μελετών (αναφέρονται ορισμένες και παρακάτω), οι οποίες είναι σύμφωνες και με τις Κοινοτικές Οδηγίες, έχουν θεσπιστεί σχετικά πρόσφατα και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή τους στην πράξη.
  Καθυστερήσεις στην υλοποίηση του χωροταξικού σχεδιασμού, τουλάχιστον σε επίπεδο ΟΤΑ, δεν οφείλονται απαραίτητα στη προβληματική λειτουργία του ισχύοντος νομικού πλαισίου, αλλά κατά ένα μεγάλο ποσοστό στις αλλαγές που επέφερε η διοικητική μεταρρύθμιση του Σχεδίου «Καλλικράτης», καθώς επίσης και στο γεγονός ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός δεν προκρίνεται από τους νέους ΟΤΑ ως ένα πρώτης προτεραιότητας ζήτημα, ειδικά στην παρούσα περίοδο της οικονομικής κρίσης.
  Αναφερόμενοι ειδικά στα άρθρα του Σχεδίου Νόμου επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
  α. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2, θα πρέπει να προστεθούν στα μέλη που συγκροτούν την επιτροπή και ιδιώτες επιστήμονες ειδικευμένοι σε θέματα γεωλογίας και φυσικού περιβάλλοντος. Σε ότι αφορά την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου, οι όποιες προσαρμογές του νομοθετικού πλαισίου δεν είναι δυνατό να απαλείφουν προβλέψεις και ειδικές μελέτες που σχετίζονται με την ασφάλεια των κατασκευών.
  Δημήτρης Αργυρίου
  Πρόεδρος Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας

 • 19 Μαΐου 2014, 23:41 | ΕΥΑ ΜΙΚΡΑΚΗ

  Στο συγκεκριμένο άρθρο, αλλά και το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου διαγράφονται ξεκάθαρα οι υποχρεώσεις υλοποίησης της μνημονιακής δράσης, αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ. Όλο το σχέδιο νόμου προσομοιάζει περισσότερο με επιχειρησιακό σχέδιο δημοσιονομικής πολιτικής, παρά με νόμο χωροταξικών & πολεοδομικών κανόνων.
  Τόσο το σχέδιο νόμου, όσο και η αιτιολογική έκθεση βάσει της οποίας προτείνεται η μεταρρύθμιση του χωροταξικού σχεδιασμού της χώρας, είναι ελλιπή και διαγραμματικά, με τρόπο που να μην μπορούν να υποστηρίξουν το μέγεθος του εγχειρήματος της μεταρρύθμισης και της σπουδαιότητάς του για τον ελληνικό χώρο, ειδικά στην κρίσιμη οικονομικά περίοδο στην οποία βρίσκεται η χώρα.
  Ειδικότερα:
  Γίνονται βασικές μόνο αναφορές για την αναγκαιότητα νέου θεσμικού πλαισίου, χωρίς να αιτιολογείται γιατί αντικαθίσταται πλήρως το υφιστάμενο, το οποίο σαφώς θα μπορούσε να βελτιωθεί σε εντοπισμένα σημεία, για να είναι άμεσα εφαρμόσιμο και να μην απαιτείται η έκδοση Υ.Α., Κ.Υ.Α., κ.λ.π. κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, κατά περίπτωση, για την εφαρμογή του. Οι στόχοι που τίθενται είναι πολύ γενικοί, στο πνεύμα της μεγιστοποίησης οικονομικών παραμέτρων και όχι της βιώσιμης ανάπτυξης, για την οποία ουδόλως γίνεται αναφορά.
  Παρόλο που προβλέπεται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, δεν έχει γίνει κανενός είδους αξιολόγηση των πολιτικών που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια (με τη μορφή ρυθμίσεων-κανόνων-μέτρων-κινήτρων) ώστε να τεκμηριωθούν με επιστημονική συνέπεια οι νέοι στόχοι που τίθενται. Αγνοείται τελείως η χωροταξική πολιτική των τελευταίων δεκαετιών, πολιτική που διαμορφώθηκε προκειμένου να αντιμετωπιστούν τεκμηριωμένα επιστημονικά, χωρικά προβλήματα οργάνωσης του αστικού και εξωαστικού χώρου και του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας.

 • 19 Μαΐου 2014, 15:37 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Σχετικά με την παράγραφο 8: μου φαίνεται ότι ετοιμάζετε δωράκι στο ΤΕΕ ή κάνω λάθος; Γιατί δεν το λέτε ξεκάθαρα ποιο ΝΠΔΔ κρύβεται πίσω από όλα αυτά, έτσι ώστε να ξέρουν και οι βουλευτές τι ψηφίζουν;

  Αλλά τι να περιμένει κανείς όταν τόσο ο υπουργός όσο και ο αναπληρωτής υπουργός είναι μέλη του …. ναι καλά καταλάβατε του ΤΕΕ! Άλλωστε οι αγαστές σχέσεις μεταξύ του ΥΠΕΚΑ και του ΤΕΕ είναι γνωστές από το παρελθόν (σύστημα για τη δήλωση αυθαιρέτων με τον 4014 και με τον 4178, εξετάσεις ελεγκτών δόμησης, εξετάσεις ενεργειακών επιθεωρητών κλπ). Αλλά βέβαια, μόλις κόπηκε το 2% υπέρ ΤΕΕ όλοι έχουν βαλθεί να βρουν τρόπους να του αναπληρώσουν τα έσοδα που έχασε.

  Τα τελευταία 4 χρόνια έχουν έρθει τα πάνω κάτω στην ελληνική κοινωνία και το μόνο μέλημα ορισμένων είναι πως διασφαλίσουν το ΤΕΕ τους.

  Τα ξέρει η τρόικα αυτά; Μάλλον όχι.

 • 19 Μαΐου 2014, 12:19 | Μαρω Ευαγγελίδου

  Συμφωνώ απολύτως με το σχόλιο της κας Κουδούνη, και είμαι βέβαιη ότι θα συνεκτιμηθεί από τους συντάκτες του ΣΝ.
  Ωστόσο, αν κριθεί αναγκαία η επεξεργασία νέας εξουσιοδότησης για Νομοπαρασκευαστική διαδικασία κωδικοποίησης μεταφέρω εδώ τις προτάσεις που είχα καταθέσει στο χθεσινό σχόλιό μου επί του άρθρου, που είχε εκ παραδρομής ενταχθεί στο αρ 1.

  18 Μαΐου 2014, 16:37 | Μαρω Ευαγγελίδου Μόνιμος Σύνδεσμος
  παρ3 να προβλεφθεί ότι τα μέλη της επιτροπής μπορούν να είναι και συνταξιούχοι
  παρ 6 η κατάργηση διατάξεων που κρίνονται ατελέσφορες, είναι απολύτως ασαφής διατύπωση και ενέχει κίνδυνο αυθαιρεσιών. (από ποιον κρίνονται και με ποια κριτήρια). Να προβλεφθεί ότι η επιτροπή εισηγείται -με την αναγκαία τεκμηρίωση- την συμπλήρωση ή τροποποίηση διατάξεων ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικές και ενδεχομένως την κατάργηση κάποιων εξ αυτών. Θα πρέπει να προβλεφθεί το όργανο στο οποίο εισηγείται: προτείνω πολιτική ηγεσία ΠΕΚΑ, και ίσως γνωμοδοτικό όργανο. Βεβαια αν γίνουν ουσιαστικές τροποποιήσεις στη νομοθεσία θα πρέπει ενδεχομένως να ψηφιστούν στη Βουλή, κάτι που δεν γίνεται με την κύρωση του κώδικα.
  παρ 8 Γιατί η ανάθεση να γίνει μόνο σε ΑΕΙ ΝΠΔΔ κλπ και όχι σε μικτές επαγγελματικές ομάδες. Επίσης γιατι η ανάθεση να γινει κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης?

 • 19 Μαΐου 2014, 10:38 | ΕΕΤΕΜ

  Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης
  των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης

  Ταχ. Δ/νση: ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 15 –106 77, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2105227812 – 2105227276
  Fax: 2105243701, http://www.eetem.gr – E-mail: eetem@eetem.gr

  Παρατηρήσεις επί του άρθρου 2 «Κωδικοποίηση διατάξεων χωροταξίας και πολεοδομίας»

  Στην παράγραφο 8 του άρθρου 2 προβλέπεται η απευθείας ανάθεση συγκεκριμένων εργασιών, σε Α.Ε.Ι, σε επιστημονικά ιδρύματα, ινστιτούτα ή Ν.Π.Δ.Δ., και μάλιστα κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης!
  Οι πρακτικές αυτές (δηλαδή της «απευθείας ανάθεσης») ανήκουν στο παρελθόν, διότι αποτελούν εστία διαφθοράς και πελατειακών σχέσεων.
  Θεωρούμε ότι πίσω από την εν λόγω διατύπωση κρύβεται συγκεκριμένο Ν.Π.Δ.Δ, όπως έχει περίτρανα αποδειχθεί και σε αντίστοιχες περιπτώσεις του πρόσφατου παρελθόντος (ν.4014/11).
  Για το λόγο αυτό προτείνουμε οι εν λόγω εργασίες να ανατίθενται σε φορείς, οι οποίοι αποδεδειγμένα μπορούν να φέρουν εις πέρας το εν λόγω έργο, μόνο μετά από σχετική προκήρυξη, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η απαραίτητη διαφάνεια αλλά και ο καλώς εννοούμενος ανταγωνισμός, κάτι που θα είναι προς όφελος όλων των εμπλεκομένων.
  Επισημαίνουμε επίσης ότι υπάρχει σχετική νομοθεσία, η οποία προβλέπει ποιοι φορείς μπορεί να αναλαμβάνουν εργασίες τέτοιου είδους.

 • 19 Μαΐου 2014, 10:02 | ΑΜΑΛΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΗ

  Έχουν υπόψη τους οι συντάκτες του ν/σχ το άρθρο 23 του Ν.3937/2010 για τη δημιουργία νομοπαρασκευαστικών ειτροπών στο ΥΠΕΚΑ? Γιατί δεν ενεργοποιούνται οι διατάξεις αυτές ώστε να συγκροτηθεί άμεσα η επιτροπή κωδικωποίησης της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας? Γιατί δεν εφαρμόζουμε τις ισχύουσες διατάξεις και παράγουμε άλλο έναν νέο? Εκτιμώ ότι το άρθρο αυτό μπορεί παγίως να καλύψει τις ανάγκες κωδικοποιήσεων διαφόρων τομέων του ΥΠΕΚΑ(μιας και τα τελευταία 4 χρόνια η ψήφιση νόμων έχει αποκτήσει καταιγιστικούς ρυθμούς!!!) Ακόμα θα ήταν χρήσιμο να αναζητηθούν τα πορίσματα ανάλογης επιτροπής κωδικωποίησης που λειτούργησε στο τ. ΥΠΕΧΩΔΕ από το 2002-2004
  η οποία «σιωπηρά» καταργήθηκε (μετά την αλλαγή κυβέρνησης και πολιτικής ηγεσίας του Μαρτίου του 2004)και το έργο της δεν αξιοποιήθηκε έκτοτε, ενώ και οι δύο βασικοί νόμοι για τη χωροταξία και την πολεοδομία δεν έχουν αλλάξει/αντικατασταθεί από το 1999 και 1997 αντίστοιχα και μέχρι σήμερα. Όταν υπάρχουν στοιχεία που το Υπουργείο δεν αξιοποιεί για χρόνια και ενώ βρισκόμαστε στις σημερινές οικονομικές συνθήκες δεν μπορεί, δεν είναι αποδεκτό να προτείνεται η ανάθεση με απ΄ευθείας διαδικασίες κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης (άρα υπονοείται και για μεγάλες σχετικά αμοιβές αφού οι ισχύουσες διατάξεις επιτρέπουν την απ’ ευθείας ανάθεση μέχρις ορισμένου ορίου αμοιβών ?)

 • 19 Μαΐου 2014, 09:35 | Γιώργος Χασιώτης (WWF)

  Η «κατάργηση διατάξεων που κρίνονται ατελέσφορες για την επίτευξη πρακτικών αποτελεσμάτων» και η «προσαρμογή διατάξεων προς το ισχύον Σύνταγμα» εκφεύγουν κατά πολύ από αυτό που θεωρείται «κωδικοποίηση» (ακόμα και «νομοθετική κωδικοποίηση», όπως αφήνει να εννοηθεί η 6η παράγραφος) [πρβλ., για έναν ορισμό, 12 παρ. 1 ν. 4048/2012]. Δεν είναι κατανοητό βάσει ποιας αξιολόγησης κάποιες διατάξεις θα κριθούν «ατελέσφορες», ενώ δεν γίνεται (τουλάχιστον άμεση) αναφορά στην ανάγκη προσαρμογής στην (εκτενή) νομολογία του ΣτΕ για χωροταξικά/πολεοδομικά θέματα και το άρθρο 24Σ.

 • Ποιος ο λόγος απ’ ευθείας ανάθεσης, κατά παρέκκλιση μάλιστα των κειμένων διατάξεων, σημαντικού έργου της κωδικοποίησης σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας ή σε επιστημονικά ιδρύματα ή ινστιτούτα; Γιατί, δεν μπορεί το έργο να εκτελεστεί, όπως έγινε επιτυχώς και στο παρελθόν από τις Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ; Αν η δικαιολογία είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας, μάλλον το αντίθετο θα συμβεί με τη σύγχυση των αναθέσεων σε τρίτους.

 • 17 Μαΐου 2014, 22:38 | Στέφανος Κουνιάδος, Νομικός

  ΣΧΟΛΙΟ ΕΠΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

  17 Μαΐου 2014 ημέρα Σάββατο ώρα 10.48 μ.μ. λήξη σύνταξης του παρόντος ΣΧΟΛΙΟΥ 11.41 μ.μ. παραμονή Περιφερειακών και Δημοτικών εκλογών σε ολόκληρη την επικράτεια και στις 25 Μαϊου, των ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ.

  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ των κ. Υπουργών

  Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό είναι ένα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της χώρας.
  Τους τελευταίους μήνες στο ΥΠΕΚΑ όλοι δουλέψαμε για να ολοκληρωθεί μία νομοθετική πρωτοβουλία που απλοποιεί τις διαδικασίες, βοηθά τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, προστατεύει το περιβάλλον.
  Θέσαμε ως βασικό στόχο την αποκέντρωση των λειτουργιών και την επιτάχυνση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.
  Καλούμε τους πολίτες και τους φορείς να συμμετέχουν στη δημόσια διαβούλευση με προτάσεις, παρατηρήσεις και απόψεις για να γίνει το νομοθέτημα αυτό ακόμη καλύτερο.
  Γιάννης Μανιάτης Νίκος Ταγαράς
  Υπουργός ΠΕΚΑ Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ

  Το εισαγωγικό σημείωμα που υπογράφεται από τον κ. Υπουργό και τον κ. Αναπληρωτή Υπουργό ΥΠΕΚΑ και απευθύνεται προς όλους τους πολίτες αυτής της χώρας μάλλον έπεσε στο κενό και δεν μπόρεσε να έχει αποδέκτες.

  ΜΟΛΙΣ 1 ημέρα απομένει, η Κυριακή (ημέρα εκλογών), από τις 11 !!!, για τη λήξη της διαβούλευσης για ένα από τα πλέον ΚΟΡΥΦΑΙΑ νομοθετήματα που αφορά στη χωρική οργάνωση της χώρας μας που θα επηρεάσει ολόκληρη τη ζωή της χώρας, περιβαλλοντικά (αειφορία), οικονομικά και κοινωνικά, και οι παρεμβάσεις ΜΟΛΙΣ που φθάνουν, από τα 10 εκατομμύρια ελλήνων πολιτών και τους εκατοντάδες φορείς, τις 46 !!
  Αυτό τι δείχνει;
  ότι ή υπάρχει αδιαφορία;
  ή μικρή διάρκεια χρόνου για τη διαβούλευση;
  ή πολύ μεγάλη ειδική ορολογία πού μόνο κάποιοι «επαΐοντες» γνωρίζουν, οπότε παρέλκει για τους «μη επαΐοντες» η συμμετοχή;
  ή κάτι άλλο ανεξήγητο;

  Είναι πάντως παγκοίνως γνωστό, και κυρίως, ότι δεν αρμόζει σε περιόδους εκλογικών αναμετρήσεων, όπως και σε περιόδους εορτών, ή διακοπών να ζητείται από τους πολίτες ευρεία συμμετοχή σε ένα από τα πλέον ζωτικά νομοθετήματα, γιατί αυτό ακυρώνει την αξιοπιστία των οργάνων που ζητούν τη συμμετοχή «για να γίνει το νομοθέτημα αυτό ακόμη καλύτερο».
  ΕΝΤΕΚΑ μόλις ημέρες, και μάλιστα εν μέσω ΤΡΙΠΛΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, είναι αδύνατον να υπάρξει συμμετοχή όχι μόνο των πολιτών αλλά και των χιλιάδων τοπικών υποψηφίων αλλά και των δεκάδων υποψηφίων ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ που θα ήθελαν αλλά δεν μπόρεσαν να καταθέσουν τις απόψεις τους.
  Μια Απόφαση, μία Οδηγία ή ένας Κανονισμός της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ για την ολοκλήρωσή τους απαιτεί ένα απίστευτα μακρύ χρονικό διάστημα που μπορεί να ξεπερνά και τα δύο χρόνια, μέσα από αλλεπάλληλες διαβουλεύσεις, προτάσεις, συμβιβασμούς κλπ !
  Είναι δυνατόν για αυτό το νομοθέτημα να ζητείται στη χώρα μας χρόνος μόλις 11 ημερών; Και μάλιστα σε προεκλογική περίοδο ΤΡΙΠΛΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ;
  Δεν υπάρχει καν καταγεγραμμένη παρέμβαση ούτε από το ΤΕΕ, ούτε από τους Δικηγορικούς Συλλόγους, ούτε από το Σύλλογο Χωροτακτών και Πολεοδόμων ούτε από τα Πολυτεχνία της Χώρας !!
  Τι άραγε συμβαίνει; Γιατί αυτή η απραξία;
  Κανείς απλός πολίτης που θα ήθελε να συμμετέχει δεν γνωρίζει για τη διαβούλευση του σχεδίου νόμου, ούτε καν ως συμβάν δεν έχει αναφερθεί σε Δελτία Ειδήσεων, ενώ αντιθέτως οι ακροατές και οι τηλεθεατές γνωρίζουν μέσα από τα Δελτία Ειδήσεων και τις παραμικρότερες λεπτομέρειες για τα ποδοσφαιρικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα τοπικά και παγκοσμίως !!
  Κάνω έκκληση προς τον κ. Υπουργό και τον κ. Αναπληρωτή Υπουργό να παρατείνουν την προθεσμία τουλάχιστον για έναν μήνα μετά το τέλος και των ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ, να υπάρξει καμπάνια για τη συμμετοχή.
  Είναι αμαρτία να «πάει αδιαβούλευτο» ένα τόσο σημαντικό νομοθέτημα.

 • 14 Μαΐου 2014, 07:44 | Σωτήρης Μηλιώνης

  15 χρόνια μετά την έκδοση του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας των 328 σελίδων, έρχεται το παρόν Σ/Ν να καλύψει μια πάγια ανάγκη με την πρόβλεψη αυτή. Ήταν γνωστό σε όσους ασχολούνταν επαγγελματικά με την εφαρμογή της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας πόσο δαιδαλώδες ήταν το σχετικό νομικό πλαίσιο και τι προβλήματα δημιουργούσε η παρακολούθησή του, έφτανε σε σημείο να αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστής εργασίας. Ως Σύνδεσμος χαιρετίζουμε αυτή την πρωτοβουλία η οποία για να αποδώσει θα πρέπει να είναι συνεχής, τουτέστιν η επιτροπή να είναι μόνιμη και ο κώδικας να επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ει δυνατόν κατ΄ έτος.
  Παρ. 1. Εκτιμούμε ότι ο προτεινόμενος με το παρόν Σ/Ν αριθμός των μελών της επιτροπής είναι υπερβολικά μεγάλος και το έργο της θα μπορούσε να επιτελεστεί εξίσου καλά ή και καλύτερα, αν τα μέλη της ήταν λιγότερα.

  Παρ. 8. Είμαστε αντίθετοι προς την ανάθεση και δη απευθείας μάλιστα, ειδικών μελετών και ερευνών σε πανεπιστήμια. Αυτό που θα είχε σαφώς μεγαλύτερη πρακτική αξία θα ήταν η συγκέντρωση των απόψεων υπηρεσιακών παραγόντων με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο της πολεοδομικής-χωροταξικής νομοθεσίας αφού αυτοί άλλωστε είναι εκείνοι που καλούνται να την εφαρμόσουν στο πεδίο άσκησης των εργασιακών τους καθηκόντων. Άνθρωποι με εικοσαετή εμπειρία σε Πολεοδομίες, Δ/νσεις ΠΕΧΩ και Τοπογραφικών εφαρμογών έχουν πολύ περισσότερα να προσφέρουν σε αυτόν τον τομέα από θεωρητικούς της πολεοδομικής νομοθεσίας.

  Σωτήρης Μηλιώνης – Γ.Γ. Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων

 • 11 Μαΐου 2014, 20:58 | Πορτοκαλίδης Κων/νος

  Εφαρμογή μόνιμης επιτροπής κωδικοποίησης που μετά το πέρας της σύνταξης του κώδικα, θα γνωμοδοτεί για τις τυχόν αλλαγές του, τροποποιήσεις κλπ, ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων Υπουργών.

  Στην παρ. 6 προσθήκη εδαφίου με το η προσαρμογή διατάξεων προς το ισχύον Σύνταγμα «σε συμμόρφωση Αποφάσεων του ΣτΕ»

 • 11 Μαΐου 2014, 16:26 | Κ ΛΟΥΚΕΡΗΣ

  1.Για την συγκρότηση της επιτροπής-τη στιγμή που θα είναι έμμισθη- να γίνει απαραίτητα δημόσια προκήρυξη
  2. Οι γραμματείς -υπάλληλοι του ΥΠΕΚΑ να είναι άμμισθοι
  3.Δεν νομίζω ότι απαιτούνται δικαστικοί η δημόσιοι υπάλληλο για την στελέχωση μιας τόσο εξειδικευμένης υπηρεσίας. Απαιτείται έμπειρο δυναμικό απο την αγορά που «νοιώθει» και «ζεί » τον παλμό των πολεοδομικών και χωροταξικών προβλημάτων.Ούτε καθηγητές Πανεπιστημίων που τους αποσπούμε απο το έργο εκπαιδευσης αυτών των μελλοντικών στελεχών μας.Ας αρκεσθούν στα πανεπιστημιακά τους καθήκοντα.
  4. Ο κώδικας να καταρτισθεί σε συντομώτερο διάστημα απο 6 μήνες γιατί μιά τέτοια επιτροπή ,που προανέφερα θα τρέξει το θέμα -άλλωστε κωδικοποίηση είναι- και θα βοηθήσει την ενοποίηση της πανσπερμία των νομοθετημάτων και θα βοηθήσει και τα άλλα θεσμικά οργανα πουπροβλέπει το παρον σχέδιο νόμου.

 • 9 Μαΐου 2014, 21:47 | Κυριάκος

  Με την Χωροταξία και την Πολεοδομία ασχολούνται τα πιό ακατάλληλα άτομα.Υπάρχουν δύο τμήματα στις Πολυτεχνικές Σχολές του Βόλου και της Θεσσαλονίκης, οι απόφοιτοι των οποίων είναι ή άνεργοι ή απασχολούνται σε αντικείμενα διαφορετικά από αυτό του γνωστικού τους πεδίου. Οι Μηχανικοί αυτοί είναι οι πλέον κατάλληλοι να ασχοληθούν με αυτά τα θέματα και να στελεχώσουν τους αρμόδιους φορείς.

 • 9 Μαΐου 2014, 17:59 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΗΣ

  Να απαλειφθούν οι απ ευθείας αναθέσεις των μελετών γενικά. Οι απ ευθείας αναθέσεις μόνο ύποπτες μπορεί να είναι και απο την πλευρά γνωριμίας-συγγένειας (βαρεθήκαμε στην ελλάδα πλέον αυτη την ιστορία) μεταξύ αναθέτοντος και αναλαμβάνοντος και ακόμα χειρότερα η υποχρέωση απο την ανάθεση οδηγεί σε εξυπηρετήσεις φίλων κλπ.