Άρθρο 07 – Περιφερειακή Χωροταξική Στρατηγική (ΠΕΧΩΣ) Κεντρικής Μακεδονίας

Κατά την εκπόνηση της Περιφερειακής Χωροταξικής Στρατηγικής Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου πέραν των οριζομένων στο άρθρο 6:
α) Ενσωματώνονται ισχύουσες κατευθύνσεις και μέτρα του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Θεσσαλονίκης
β) Λαμβάνεται υπόψη ο μητροπολιτικός ρόλος της Θεσσαλονίκης και οι λειτουργικές εξαρτήσεις και επιρροές μεταξύ του Μητροπολιτικού Κέντρου και των λοιπών περιοχών και περιλαμβάνονται κατευθύνσεις για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της σε εθνική και διεθνή κλίμακα και για τη στρατηγική χωρική οργάνωση της μητροπολιτικής περιοχής Θεσσαλονίκης.

 • Το συνολικό κείμενο γνωμοδότησης αναρτήθηκε εδώ:
  http://www.chorotaxia.gr/ftp/2014/Gnomodotisi%20SEMPXPA%20v20140521_FINAL.pdf

 • 20 Μαΐου 2014, 10:08 | ΑΜΑΛΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΗ

  Κοινό σχόλιο για τα άρθρα 7 και 8
  Έχω τη γνώμη ότι θα μπορούσαν ν΄αποτελέσουν ένα άρθρο με τίτλο «Μητροπολιτικό Χωροταξικό Πλαίσιο» ή αν παραμείνουν 2 άρθρα, να συνοδεύεται ο τίτλος αυτός από … «Αττικής- Αθήνας» και «Κεντρικής Μακεδονίας- Θεσσαλονίκης» αντίστοιχα. Το περιεχόμενο θα είναι κοινό (όπως στο άρθρο 8) αδιακρίτως αν στη Θεσσαλονίκη ως «μητρόπολη» έχουμε τμήμα της Περιφέρειας, γιατί στις περιοχές αυτές λόγω πολλών παραμέτρων/παραγόντων έχουμε σήμερα και από πολλών ετών ισχυρά νομοθετικά πλαίσια που καθορίζουν τις χωροταξικές κατευθύνσεις ανάπτυξής τους (δύο νόμοι από το 1985), ήδη έχουν κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή τα ν/σχ για την αναθεώρση/επικαιροποίησή τους και οι διατάξεις του ν/σχ μοιάζει να έχουν γραφτεί σε εντελώς θεωρητικό επίπεδο …. in vetro.
  Αν ψηφιστούν οι νόμοι των δύο Ρ.Σ – και κατά τη γνώμη μου πρέπει να ψηφιστούν – θα πρέπει να γίνουν αποδεκτοί και εφαρμοστέοι και να ενσωματωθούν στο νέο ν/σχ , ως εξαιρετικές περιπτώσεις θεσμοθέτησης με νόμο των 2 αυτών πλαισίων για τις δύο Μητροπολιτικές περιοχές της χώρας. Το μέλλον θα δείξει αν είναι σκόπιμο να υπάρξουν αλαγές ως προς τον «τύπο» της εγκριτικής τους πράξης (δηλ. απόφαση υπουργού ΠΕΚΑ αντί νόμου).

 • 18 Μαΐου 2014, 20:29 | Μαρω Ευαγγελίδου

  ΚΟΙΝΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 7 ΚΑΙ 8

  Η κατάργηση των ΡΣ σαν διακριτή βαθμίδα σχεδίων και η πρόβλεψη ταύτισης του μεν ΡΣΑ με το ΠΠ Αττικής του δε ΡΣΘ με σχέδιο εξειδίκευσης του ΠΠ Κ Μακεδονίας, είναι μια πρόταση που φαινόταν να έχει ωριμάσει στο επιστημονικό και πολιτικό πλαίσιο.
  Όμως και τα δύο άρθρα είναι διατυπωμένα μάλλον με προχειρότητα και δεν εκφράζουν ακριβώς αυτήν την πρόταση, ενώ παράλληλα η εσπευσμένη κατάργηση των Οργανισμών ΡΣΑ-Θ από το ΥΠΔΜΗΔ με προβληματική θέσπιση διάδοχου σχήματος στο ΥΠΕΚΑ πριν ακόμα ολοκληρωθεί το νέο οργανόγραμμα, προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση στην όλη διαδικασία μετάβασης.
  Επί πλέον τα δύο άρθρα του ΣΝ δεν λαμβάνουν υπόψη και δεν ενσωματώνουν δημιουργικά την ιστορική εμπειρία από την μακρόχρονη ισχύ των στρατηγικών αυτών σχεδίων και των αντίστοιχων Οργανισμών μητροπολιτικού σχεδιασμού και περιβαλλοντικής προστασίας. Για παράδειγμα η πρόταση που διατυπώνω ανωτέρω στο άρθρο για τα ΠΠ, για την πρόβλεψη χωρικής ή θεματικής εξειδίκευσης του ΠΠ αποτελεί καταστάλαγμα μιας μακρόχρονης εμπειρίας του ΡΣΑ που έδωσε την δυνατότητα σε έκδοση ειδικών ΠΔ/των εξειδίκευσης (πχ το ΠΔ για τις παραγωγικές ζώνες, τις περιοχές προστασίας, ή τον παράκτιο χώρο, ή τα ειδικά ΠΔ Ζωνών Ελεγχόμενης Ανάπτυξης ΖΕΑ που έχουν την δυνατότητα να προβλέπουν συνδυαστικά στρατηγικές κατευθύνσεις και κανονιστικές ρυθμίσεις).
  Εν τω μεταξύ προωθείται παράλληλα η έγκριση του νέου ΡΣΑ για το οποίο υπήρξε μεν ευρεία διαβούλευση (στο σχέδιο ΡΣΑ/11) αλλά όχι επί του νέου σχεδίου (ΡΣΑ/13), για το οποίο εξ άλλου δεν υπήρξε αιτιολόγηση των αλλαγών που προέκυψαν έναντι του προηγουμένου. Ιδιαίτερα επισημαίνω ότι στο σχέδιο ΡΣΑ/11 υπήρχαν προτάσεις νομοθετικής ρύθμισης για την βελτίωση του συστήματος σχεδιασμού και της εσωτερικής συνοχής του, οι οποίες αφαιρέθηκαν από το σχέδιο ΡΣΑ/13 ώστε να συμπεριληφθούν στο υπόψη ΣΝ που αφορά τροποποίηση του συστήματος χωρικού σχεδιασμού, αλλά δεν συμπεριλήφθησαν.

  ΠΡΟΤΑΣΗ: ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗ ΕΠΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 7 και 8 ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΡΣΑ και ΡΣΘ υπό το νέο πνεύμα.