Άρθρο 12 – Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με Προεδρικό Διάταγμα μετά από πρόταση του αρμοδίου Υπουργού ΠΕΚΑ που εκδίδεται εντός προθεσμίας 6 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθορίζονται :
i. Η διαδικασία, τα κριτήρια και κάθε σχετικό θέμα οριοθέτησης, παρέμβασης και έγκρισης εκτάσεων που χαρακτηρίζονται ως Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων, Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων, Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων.
ii. Το σύνολο των κατευθύνσεων, μέτρων και παρεμβάσεων πολεοδομικού και η διαδικασία έγκρισης περιοχών αναπλάσεων και οι φορείς υλοποίησης.
iii. Τα ανώτατα όρια συντελεστή δόμησης για την κατάρτιση των τοπικών ή ειδικών χωρικών σχεδίων ανά γενική κατηγορία χρήσεων γης κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
iv. Ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις για οικισμούς μέχρι δύο χιλιάδων (2000) κατοίκων.
v. Η διαδικασία, τα κριτήρια και κάθε σχετικό θέμα οριοθέτησης, παρέμβασης και έγκρισης εκτάσεων που χαρακτηρίζονται ως Ζώνες Ειδικής Ενίσχυσης και Ζώνες Εδικών Κινήτρων και ως Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας και Αστικού Αναδασμού.
2. Μέχρι την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις των αντίστοιχων άρθρων των Ν.2508/1997, 2742/1997 και 1337/1983.

 • 22 Μαΐου 2014, 10:10 | Βενέτη Α., Κουτάκος Χρ., Λαγός Δ., Μαβίδης Δ..

  Ειδικά για τους οριοθετημένους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, θα πρέπει να καθοριστεί η διαδικασία μείωσης ή γενικότερα τροποποίησης των ορίων τους για την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί σε όλους σχεδόν τους οικισμούς που οριοθετήθηκαν μέχρι το 2009 και μεταξύ άλλων περιέλεβαν μεγάλες αγροτικές εκτάσεις οι οποίες δεν πρόκειται ποτέ να δομηθούν. Η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να διενεργηθεί με την σύνταξη του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου έστω και αν αυτό εγκριθεί με Προεδρικό Διάταγμα, καθώς θα πρέπει να εξεταστούν τα εμπράγματα δικαιώματα και οι δικαιοπραξίες που έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα με βάση την ισχύουσα οριοθέτηση, εργασία που δεν μπορεί να υλοποιηθεί στα πλαίσια της σύνταξης των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων.

 • Στις μεταβατικές διατάξεις και ειδικά στο άρθρο 12 παράγραφος 2, όπου αναφέρεται ότι «μέχρι την έκδοση του ΠΔ εφαρμόζονται οι διατάξεις των Νόμων 1337, 2742 και 2508», προκύπτει πρόβλημα γιατί, εκτός από τους νόμους, υπάρχουν και Υπουργικές Αποφάσεις που σχετίζονται με προδιαγραφές κυρίως υποστηρικτικών μελετών, όπως για παράδειγμα οι παρακάτω :
  – ΥΑ 37691/12.09.2007 – ΦΕΚ 1902Β/2007 «Έγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής καταλληλότητας που συντάσσονται στα πλαίσια των μελετών ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ», που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.2508/97
  – ΚΥΑ αριθ.26882/5769 30.09.1998 – ΦΕΚ 898Δ/1998 «Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για τη μείω¬ση των αποστάσεων των ιδρυομένων ή επεκτεινομένων κοιμητηρίων», που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.2508/97
  – ΥΑ αριθ. 16374/3696/98 – ΦΕΚ 723 Β/1998 «‘Έγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση μελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόμηση περιοχές», που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.2508/97
  Επειδή το σχέδιο Νόμου αναφέρει μόνο τις διατάξεις των Νόμων 1337, 2742 και 2508, χρειάζεται να διατυπωθεί «μέχρι την έκδοση του ΠΔ εφαρμόζονται οι διατάξεις των Νόμων 1337, 2742 και 2508 και των σχετικών ΥΑ που αναφέρονται σε προδιαγραφές εκπόνησης των σχετικών κύριων ή υποστηρικτικών μελετών».
  Δημήτρης Αργυρίου
  Πρόεδρος ΣΥΝΓΕΜΕ – Σύνδεσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας

 • 20 Μαΐου 2014, 22:16 | ΑΜΑΛΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΗ

  Οι εξουσιοδοτικές διατάξεις θα πρέπει να γραφούν όλες μαζί σε ένα άρθρο. Εάν είναι δυνατόν να γίνουν σαφέστερες και πιο συγκεκριμένες γιατί έτσι όπως διατυπώνεται είναι εξουσιοδότηση τροποποίησης διατάξεων νόμου με Π.Δ?

 • 19 Μαΐου 2014, 14:30 | Μαρω Ευαγγελίδου

  ΚΟΙΝΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 11 ΚΑΙ 12

  Πρόκειται για δύο γενικές εξουσιοδοτήσεις έκδοσης δύο ΠΔ/των με πολλά αντικείμενα το καθένα εξ αυτών. Είναι αμφίβολο αν μπορούν να ρυθμιστούν ενιαία σε ένα (ή δύο) ΠΔ. όλα αυτά τα θέματα.
  Ιδίως η εξουσιοδότηση για το ΠΔ που θα λύσει σε 6 μήνες όλα τα προβλήματα και εκκρεμότητες της πολεοδομικής νομοθεσίας, (από τους λεγόμενους χωροταξικούς μηχανισμούς ως τις αναπλάσεις και τα χωριά), χωρίς καμία κατεύθυνση και αγνοώντας τις ισχύουσες διατάξεις και εκκρεμείς εξουσιοδοτήσεις, ακόμα και ήδη εκδοθείσες πράξεις όπως οι προδιαγραφές ΣΟΑΠ, μάλλον μας οδηγεί στο συμπέρασμα περιορισμένων γνώσεων και εμπειρίας στο τομέα της διοικητικής και πολεοδομικής επιστήμης από τους συντάκτες του άρθρου.
  Κρίμα, διότι υπάρχει μεγάλη προεργασία για όλα αυτά τα θέματα, στην διοίκηση, η οποία ελπίζω να αξιοποιηθεί.

 • 11 Μαΐου 2014, 18:56 | Κ ΛΟΥΚΕΡΗΣ

  1. H ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ Π.Δ (3 ΜΗΝΕΣ) ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΜΕΓΆΛΗ και επίσης να μην προβλέπεται καμία παράταση της , ,ΑΝ ΛΑΒΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (σύσταση επιτροπών κ.λπ) ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ.
  Και αυτό γιατί κάθε καθυστέρηση , αφήνει περιθώριο χρήσης προγενέστερων διατάξεων -βλ.παρ 2- που ενδέχεται να` καταστρατηγήσουν την φιλοσοφία του παρόντος σχεδίου νόμου.