Άρθρο 01 – Ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική καταγραφή των θεσμικών γραμμών, πληροφοριών, όρων και χρήσεων γης.

1. Έως το 2020 ολοκληρώνεται με ευθύνη όλων των αρμοδίων Υπουργείων η ψηφιοποίηση και καταγραφή όλων των θεσμικών γραμμών αρμοδιότητος τους, οι οποίες εντάσσονται σε κεντρική βάση δεδομένων του ΥΠΕΚΑ.
2. Με ευθύνη των αρμοδίων Υπουργών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δημιουργούνται τομεακά πληροφοριακά συστήματα για την τήρηση όλων των θεσμικών γραμμών. Ως θεσμικές γραμμές νοείται ιδίως το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων της χώρας, τα οποία επηρεάζουν το ισχύον καθεστώς ιδιοκτησίας, δόμησης, εκμετάλλευσης ή και προστασίας της ακίνητης περιουσίας. Οι κύριες κατηγορίες των δεδομένων αυτών αφορούν σε χωροταξικά – πολεοδομικά χαρακτηριστικά, σε περιοχές περιβαλλοντικής, πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής και εθνικής προστασίας και σε διοικητικές πράξεις σχετικά με τη γη (πχ απαλλοτριώσεις, αναδασμοί – διανομές, οριογραμμές αιγιαλού – παραλίας κλπ).
3. Στα ως άνω πληροφοριακά συστήματα υποχρεωτικά, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα μορφοποιούνται τα γεωχωρικά δεδομένα, οι γεωχωρικές υπηρεσίες και τα αντίστοιχα μεταδεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire)» και λαμβάνονται όλα τα προσήκοντα τεχνικά μέτρα προκειμένου τα δεδομένα να διατίθενται μέσω της Ευρωπαϊκής πύλης INSPIRE, της Εθνικής Γεωπύλης που προβλέπεται στο Ν. 3882/2010 και όποιας άλλης κεντρικής διαδικτυακής πύλης υποδειχθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
4. Τα πληροφορικά συστήματα και οι βάσεις δεδομένων όλων των αρμοδίων Υπουργείων διασυνδέονται υποχρεωτικά και όλα τα δεδομένα καταγράφονται σε κεντρική βάση πληροφοριακού συστήματος από το ΥΠΕΚΑ. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των αρμοδίων υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Οικονομικών, Τουρισμού, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μακεδονίας Θράκης και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται οι προδιαγραφές καταγραφής και αλλαγών κάθε πληροφορίας και θεσμικών γραμμών, η διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων και επικαλύψεων θεσμικών γραμμών ορίων και χρήσεων γης, ο τρόπος διασύνδεσης των βάσεων, η διαδικασία και τα αρμόδια όργανα συνεχούς ενημέρωσης και καταγραφής όλων των σχετικών πράξεων θεσμικών γραμμών καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω τα ανωτέρω δεδομένα αποτυπώνονται σε υπόβαθρα της ΕΚΧΑ Α.Ε.
5. Ειδικά για τη διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων και επικαλύψεων θεσμικών γραμμών ορίζεται σε επίπεδο Δήμου επιτροπή αποτελούμενη από υπαλλήλους όλων των συναρμοδίων υπηρεσιών με αρμοδιότητα την εξέταση και την εισήγηση προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ για τον τελικό καθορισμό όλων των θεσμικών γραμμών στα όρια του Δήμου. Κάθε σχετικό θέμα για τον ορισμό των μελών, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τη διαδικασία του έργου της επιτροπής καθορίζεται με την Κ.Υ.Α της προηγούμενης παραγράφου.
6. Μετά την ανωτέρω διαδικασία, την ολοκλήρωση των βάσεων δεδομένων, την καταγραφή των θεσμικών γραμμών κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου και την ολοκλήρωση της διαδικασίας επίλυσης κάθε διαφοράς και σύγκρουσης των θεσμικών γραμμών εγκρίνεται με Υπουργική Απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ΠΕΚΑ για κάθε Δήμο Ειδικό ψηφιακό Σχέδιο θεσμικών γραμμών και πληροφορίας γης. Από την ημερομηνία έγκρισης των ψηφιακών σχεδίων κάθε απαιτούμενη διοικητική ή κανονιστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με το ισχύον ψηφιακό σχέδιο.
7. Για την παρακολούθηση και την ολοκλήρωση των ανωτέρω πληροφοριακών συστημάτων ορίζεται επιτροπή παρακολούθησης και αξιολόγησης με τη συμμετοχή των αρμοδίων Γενικών Γραμματέων κάθε Υπουργείου. Η επιτροπή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο υποχρεούται σε παρουσίαση και ανάλυση στην βουλή της πορείας υλοποίησης όλων των δράσεων, σε αναλυτική καταγραφή και χρονική πρόοδο των δράσεων ανά Υπουργείο και στη σύνταξη σχετικών χρονοδιαγραμμάτων ολοκλήρωσης.
8. Ειδικά για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση της διαδικασίας εν όλω ή εν μέρει των πληροφοριακών συστημάτων και τη διασύνδεση όλων βάσεων δεδομένων του ΥΠΕΚΑ κατά τις κείμενες διατάξεις μπορεί να ανατεθεί σε αρμόδια αρχή εποπτευόμενη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η ανάπτυξη και η διαχείριση του αντίστοιχου πληροφοριακού συστήματος. Η αρμόδια αρχή για την διεκπεραίωση της ανωτέρω διαδικασίας εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλης σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας, δύναται να ορίζεται ως δικαιούχος χρηματοδότησης κατά τις διατάξεις του ν. 3614/2007 μετά από Προγραμματική Σύμβαση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με Υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την τεχνική λειτουργία και την δημιουργία των βάσεων δεδομένων του ΥΠΕΚΑ για την εφαρμογή του παρόντος.
9. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών οι Δήμοι :
α) Σε ψηφιακό αρχείο αποστέλλουν προς την αρμόδια Δ/ση του ΥΠΕΚΑ και τις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των σχεδίων που εκπονούν. Το ΥΠΕΚΑ και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακολουθούν τα χρονοδιαγράμματα, τις διαδικασίες ολοκλήρωσης, το χρόνος υποβολής των αιτήσεων, τη διαδικασία διαβούλευσης, έγκρισης των φάσεων του σχεδιασμού και την πορεία υλοποίησης των μελετών. Τα στοιχεία αποστέλλονται ηλεκτρονικά και λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές για την ολοκλήρωση χρηματοδότησης των προγραμμάτων σχεδιασμού, την συνέχιση της τυχόν χρηματοδότησης ή και την εξαίρεση αυτών λόγω μεγάλων καθυστερήσεων.
β) Εγκαθιστούν σύστημα καταγραφής των δημογραφικών, οικονομικών, αναπτυξιακών, κοινωνικών και άλλων δεδομένων που απαιτούνται για την ανάλυση της φυσιογνωμίας της περιοχής τους. Τα δεδομένα του συστήματος επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και κατ’ ελάχιστο ανά διετία με σκοπό την χρησιμοποίηση τους σε κάθε απαιτούμενο σχέδιο και αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή προς έλεγχο στην αρμόδια Δ/νση του ΥΠΕΚΑ.
10. Με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ΠΕΚΑ καθορίζονται πρότυπα τεύχη συστημάτων καταγραφής, το περιεχόμενο των συστημάτων καταγραφής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 • 22 Μαΐου 2014, 10:08 | Βενέτη Α., Κουτάκος Χρ., Λαγός Δ., Μαβίδης Δ..

  Εφόσον με τις σχετικές ΚΥΑ των παρ. 4 και 5 θα καθοριστούν όλες οι προδιαγραφές καταγραφής και αλλαγών κάθε πληροφορίας και θεσμικών γραμμών, και η διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων και επικαλύψεων θεσμικών γραμμών ορίων και χρήσεων γης, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής της παρ. 5, προτείνουμε με βάση την Αρχή της Επικουρικότητας, αυτή να εισηγείται προς το αμέσως ανώτερο επίπεδο δημόσιας διοίκησης που είναι η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία και θα αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου περιφερειακού ΣΥΠΟΘΑ. Θεωρούμε ότι είναι αδύνατο για κάθε επίλυση σύγκρουσης ή επικάλυψης που μπορεί να αφορά μία και μόνο ιδιοκτησία να πρέπει να εκδίδεται υπουργική απόφαση. Η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει σε συσσώρευση πληθώρας αιτημάτων από όλη την χώρα και θα καταστεί ανεφάρμοστη και χρονοβόρα.

 • 22 Μαΐου 2014, 07:03 | ΜΠΕΖΑΝΤΕ Χριστίνα

  Σχετικά με την παράγραφο 5 του 1ου Αρθρου: Οι συγκρούσεις και επικαλύψεις θεσμικών γραμμών είναι εν τοις πράγμασιν πολλές και θα αποκαλυφθούν σταδιακά, καθώς θα προχωρεί η ηλεκτρονική καταγραφή των δεδομένων. Δεν είναι εφικτό να έχει ο κάθε Δήμος της χώρας την οργανωτική επάρκεια και τη δυνατότητα επίλυσης τέτοιων ζητημάτων, ούτε είναι λογικό να υπάρχει από μία Επιτροπή ευρείας σύνθεσης και εμπειρίας σε κάθε Δήμο. Αυτή η αρμοδιότητα επιβάλλεται να ανήκει στις Περιφέρειες. Επίσης δεν είναι δυνατόν τα μέλη, εκπρόσωποι των συναρμοδίων Τπουργείων στην Επιτροπή, να έχουν πάντοτε εξειδικευμένη γνώση για όλα τα ζητήματα γενικής αρμοδιότητας του κάθε Υπουργείου. Για τους λόγους αυτούς,προτείνεται η ακόλουθη Αναδιατύπωση της Παραγράφου 5 του 1ου Αρθρου:

  «5. Ειδικά για τη διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων και επικαλύψεων θεσμικών γραμμών ορίζεται σε επίπεδο Περιφέρειας επιτροπή με αρμοδιότητα την εξέταση και την εισήγηση προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ για τον τελικό καθορισμό όλων των θεσμικών γραμμών στα όρια τουλάχιστον ενός Δήμου ή περισσοτέρων ή και όλων των Δήμων της Περιφέρειας. Στην Επιτροπή μετέχουν αφ’ ενός υπηρεσιακοί εκπρόσωποι των συναρμοδίων Υπουργείων ως μόνιμα μέλη, αφ΄ετέρου, αναλόγως του θέματος, εκπρόσωποι των καθ΄ ύλην ειδικώς συναρμοδίων υπηρεσιών. Κάθε θέμα σχετικό με τον ορισμό των μελών, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τη διαδικασία του έργου της επιτροπής καθορίζεται με την Κ.Υ.Α της προηγούμενης παραγράφου.»

 • 22 Μαΐου 2014, 06:17 | ΜΠΕΖΑΝΤΕ Χριστίνα

  Από πολλούς συμμετέχοντες επισημάνθηκε η ανάγκη αποσαφήνισης του όρου «Θεσμικές Γραμμές» και από ορισμένους έγιναν ήδη προτάσεις να συμπεριληφθούν στον ορισμό συγκεκριμμένες κατηγορίες γωχωρικών δεδομένων. Με στόχο την αναγκαία και κατά τη δική μου εκτίμηση αποσαφήνιση, αλλά και την αποφυγή περιπτωσιολογίας προτείνεταιη ακόλουθη Αναδιατύπωση της Παραγράφου 2 του 1ου Αρθρου:

  «2. Με ευθύνη των αρμοδίων Υπουργών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δημιουργούνται τομεακά πληροφοριακά συστήματα για την τήρηση όλων των θεσμικών γραμμών. Ως θεσμικές γραμμές νοούνται τα σύνολα των γεωχωρικών δεδομένων της χώρας, τα οποία επηρεάζουν το ισχύον καθεστώς ιδιοκτησίας, δόμησης, εκμετάλλευσης ή και προστασίας της ακίνητης περιουσίας. Τέτοια σύνολα δεδομένων αφορούν ιδίως σε χωροταξικά – πολεοδομικά χαρακτηριστικά, σε περιοχές περιβαλλοντικής, πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής και εθνικής προστασίας και σε διοικητικές πράξεις σχετικά με τη γη, αφορούν δηλαδή ιδίως κατηγορίες χώρων και περιοχών, που τελούν ή θα τελούν σε ειδικό νομικό καθεστώς διαχείρισης, προστασίας ή/και κρατικής χρηματοδότησης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι θεσμικές γραμμές αφορούν δημόσιες γαίες, απαλλοτριώσεις, αναδασμούς–διανομές, καλλιεργούμενες γαίες, δάση-δασικές εκτάσεις, οριογραμμές αιγιαλού–παραλίας και ρεμάτων, αρχαιολογικούς χώρους, παραδοσιακούς οικισμούς, χωρικές ζώνες ειδικών κινήτρων, χωρικές ζώνες ειδικών ενισχύσεων κλπ

 • Επί της αρχής

  Ο ΣΕΜΠΧΠΑ εκτιμά ότι με το υποβληθέν σχέδιο νόμου επιχειρείται η βελτίωση του συστήματος χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.

  Θετικά σημεία του σχεδίου νόμου αποτελούν τα εξής:

  – Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης μετατρέπεται ουσιαστικά σε κείμενο αρχών πολιτικής.

  – Μειώνεται ο αριθμός των σχεδίων, με τα οποία ολοκληρώνεται ο χωρικός σχεδιασμός, από 7 σε 4, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

  – Γίνεται, ορθώς, προσπάθεια σύνδεσης του χωρικού σχεδιασμού με τον αναπτυξιακό προγραμματισμό, στοιχείο που έλειπε από όλα τα προηγούμενα κείμενα σχεδιασμού. Εκτιμάται ότι η επιδίωξη αυτή μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω στο νομοσχέδιο αυτό.

  – Επιχειρείται μεγαλύτερη ευελιξία στο σχεδιασμό με την ενσωμάτωση των υφιστάμενων bypass διαδικασιών «παραγωγής νέων αυτοτελών σχεδίων και έκδοσης κανονιστικών πράξεων» όπως επισημαίνεται και στο Δελτίο Τύπου του ΥΠΕΚΑ. Εκτιμάται ότι η επιδίωξη αυτή επιδέχεται και επιπλέον βελτίωσης με πρόβλεψη για την ιδιωτική πρωτοβουλία στα ειδικά χωρικά σχέδια.

  – Εισάγεται εργαλείο ψηφιακής διανυσματικής απεικόνισης των θεσμικών ρυθμίσεων στο χώρο, που συνιστά σημαντική καινοτομία, το οποίο ωστόσο απαιτεί πλήθος προπαρασκευαστικών ενεργειών και θεσμικών διατάξεων για την εξειδίκευση και πρακτική εφαρμογή του.

  Ωστόσο επιφυλάξεις διατυπώνονται κυρίως ως προς τα εξής:

  – Η επιχειρούμενη αλλαγή εκτιμάται ότι δεν συνιστά μια μεγάλου εύρους μεταρρύθμιση, αλλά μια προσπάθεια βελτίωσης του υφιστάμενου συστήματος χωρικού σχεδιασμού. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα και η στοχοθέτηση της πολιτικής αυτής δεν τεκμηριώνονται ούτε αποτυπώνονται, έτσι ώστε να είναι εφικτή και η πραγματική αξιολόγηση της πρωτοβουλίας, σε βάθος χρόνου. Κατά τη γνώμη μας απαιτείται σαφής χρονική στοχοθεσία (ενδεικτικά μέχρι το 2020) για την κάλυψη του συνόλου της επικράτειας με κανονιστικά σχέδια.

  – Υπάρχει μια γενικευμένη ανάγκη αποσαφήνισης του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του συνόλου των εμπλεκομένων στο σύστημα του χωρικού σχεδιασμού, πέραν των αρμοδιοτήτων εκκίνησης και έγκρισης.

  – Αφήνονται σε μελλοντική ρύθμιση σημαντικά στοιχεία του νέου συστήματος σχεδιασμού τα οποία επιδέχονται διαφορετικών ερμηνειών και μπορούν να οδηγήσουν σε προσφυγές με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην επιδιωκόμενη ασφάλεια δικαίου. Ενδεικτικά αναφέρονται οι τρόποι ανάδρασης και τροποποίησης μεταξύ των σχεδίων των διαφόρων επιπέδων, της τεκμηρίωσης της αναγκαιότητα των ΕΧΣ, της θεσμικής υπόστασης των ψηφιακών θεσμικών γραμμών, της θεσμικής ισχύος των τροποποιήσεων, προσαρμογών και απαλείψεων του κώδικα κ.α.

  – Παραμένει αίολη η ουσιαστική παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδιασμού στην επικράτεια, καθώς απουσιάζει η θεσμοθέτηση ενός αποτελεσματικού συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης για την εφαρμογή του χωρικού σχεδιασμού στην επικράτεια.

  Στο νομοσχέδιο προβλέπεται μόνο η σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης ανά σχέδιο, πρόβλεψη που στο παρελθόν έχει καταστεί ανενεργή.

  Απουσιάζει και από το υφιστάμενο και από το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο, ένας κεντρικός μηχανισμός που θα σχεδιάζει τον προγραμματισμό εφαρμογής (χρονικό και οικονομικό) με προτεραιοποίηση για την επικράτεια, που θα συλλέγει στη συνέχεια τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο (προκηρύξεις μελετών, στάδια ολοκλήρωσης διαγωνισμών, ανάθεση μελετών, στάδια ολοκλήρωσης μελετών, έως και τη θεσμοθέτηση), με ενεργό ρόλο στην ουσιαστική και συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίτευξης της πολιτικής, της στρατηγικής και της εναρμόνισης των επιπέδων μεταξύ τους, και στη συγκέντρωση των αξιολογήσεων εφαρμογής των σχεδίων για τη σύνταξη μιας ενιαίας στρατηγικής αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής στην επικράτεια.
  Εκτιμάται ότι αυτός είναι ένας κομβικός ρόλος που θα έπρεπε να έχει αναπτύξει προ πολλού το ΥΠΕΚΑ και η απουσία του έχει συμβάλλει καθοριστικά στα όποια προβλήματα εφαρμογής του χωρικού σχεδιασμού έως και σήμερα.

  – Τη θεσμική πρωτοβουλία, εκτιμάται ότι θα πρέπει να την συνοδεύει ένας χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός της θεσμικής ολοκλήρωσης. Ειδικότερα θα πρέπει να τεθούν συγκεκριμένες προθεσμίες για την πλήρη ενεργοποίηση του Νόμου και την έκδοση όλων των ρυθμιστικών κανονιστικών αποφάσεων.
  Σημειώνεται ότι για την πλήρη ενεργοποίηση του Νόμου απαιτείται η έκδοση 14 Υπουργικών Αποφάσεων ή/και Προεδρικών Διαταγμάτων για τη ρύθμιση και λειτουργία τουλάχιστον 18 επιμέρους θεμάτων.

  – Επίσης, στο ίδιο το θεσμικό κείμενο θα πρέπει να προβλέπεται το πλαίσιο χρηματοδότησης της εφαρμογής του σχεδιασμού σε όλα τα επίπεδα στην επικράτεια. Η δέσμευση των σχετικών πόρων από εθνικές και ευρωπαϊκές πηγές είναι επίσης επιβεβλημένη.
  Διαφορετικά, αυτές οι ελλείψεις, σε συνδυασμό με τη δημοσιονομική κρίση, ενέχουν τον κίνδυνο της μη εφαρμογής.

  – Έχει προταθεί και στο παρελθόν από τον ΣΕΜΠΧΠΑ και επισημαίνεται εκ νέου ότι, η περιγραφή των προβλημάτων και των λύσεων που έχουν προταθεί είναι απαραίτητο στοιχείο για την τεκμηρίωση της θεσμικής επιδίωξης.
  Ωστόσο συνεχίζει να μην παρουσιάζεται κάποιο συνοδευτικό κείμενο μια με τεκμηρίωση της φύσης και του μεγέθους των προβλημάτων που προσπαθεί να επιλύσει το Υπουργείο .

  – Απουσιάζει η πρόβλεψη για την κάλυψη αναγκών της διοίκησης λόγω σημαντικής έλλειψης κατάλληλου στελεχιακού δυναμικού. Η πρόβλεψη αυτή μπορεί να αφορά στην πρόσληψη στελεχών στη διοίκηση, ή και στην πρόβλεψη δυνατότητας outsourcing.

  – Επιπλέον, εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί ένα συνεκτικό πρόγραμμα ανάπτυξης του εμπλεκόμενου ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο θα συνοδέψει την επιχειρούμενη θεσμική αλλαγή, για τη μέγιστη δυνατή ενημέρωση, κατάρτιση και ενίσχυση τόσο του ανθρώπινου δυναμικού στις διοικητικές δομές όσο και του μελετητικού δυναμικού.

  _____________
  Μπορείτε να δείτε το συνολικό κείμενο γνωμοδότησης αναρτημένο εδώ: http://www.chorotaxia.gr/ftp/2014/Gnomodotisi%20SEMPXPA%20v20140521_FINAL.pdf

 • Άρθρο 1- Ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική καταγραφή των θεσμικών γραμμών, πληροφοριών, όρων και χρήσεων γης.
  – Πολύ θετική κρίνεται η πρόβλεψη για ψηφιοποίηση και καταγραφή όλων των θεσμικών γραμμών αρμοδιότητας των αρμόδιων Υπουργείων και τη συστηματοποίηση της γεωχωρικής πληροφορίας, με βάση την οδηγία Inspire.
  – Για την επίτευξη του στόχου απαιτείται η ταχύτατη έκδοση των σχετικών προδιαγραφών, διαδικασιών επίλυσης συγκρούσεων κλπ. που αναφέρονται στην παράγραφο 4, των προτύπων τευχών συστημάτων καταγραφής, του περιεχομένου τους κλπ. που αναφέρονται στην παράγραφο 10 και η τήρηση των προθεσμιών της παρ. 9.
  – Κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί περαιτέρω και με λεπτομέρεια ο όρος «θεσμικές γραμμές» και να αποσαφηνιστεί ο τρόπος διάθεσης των δεδομένων αυτών στο ευρύ κοινό.
  – Η παρ. 5 κάνει αναφορά στη διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων και επικαλύψεων θεσμικών γραμμών. Ενδεχομένως θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλεψη και για τη διαδικασία επίλυσης ζητημάτων που θέτουν οι πολίτες, ανάλογη με τις διαδικασίες του Εθνικού Κτηματολογίου, του Δασολογίου κλπ.
  – Είναι προφανές ότι για την ορθή καταγραφή των «θεσμικών γραμμών» και την αποφυγή δημιουργίας επικαλύψεων ή/και καταχώρησης αντικρουόμενων δεδομένων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη δεδομένα που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Κτηματολόγιο, στο Δασολόγιο, στους δασικούς χάρτες κλπ. και να ολοκληρωθούν οι αντίστοιχες δράσεις.
  – Με την παρ. 9β ορίζεται ότι οι δήμοι εγκαθιστούν «σύστημα καταγραφής των δημογραφικών, οικονομικών, αναπτυξιακών, κοινωνικών και άλλων δεδομένων που απαιτούνται για την ανάλυση της φυσιογνωμίας της περιοχής τους».
  Αφενός η πρόβλεψη αυτή αξιολογείται θετικά, καθώς θα μειώσει το κόστος καταγραφής και αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης, που σήμερα πραγματοποιείται διακριτά σε κάθε μελέτη επιβαρύνοντας τον προϋπολογισμό της (επιχειρησιακά σχέδια δήμων, χωρικά σχέδια, κ.α.).
  Ωστόσο θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι ως «σύστημα καταγραφής» δεν νοείται η παραμετροποίηση και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος (το οποίο μπορεί να είναι μια απλή βάση δεδομένων «GIS»), όσο ένας πραγματικός μηχανισμός της διοίκησης για τη συλλογή των δεδομένων που συλλέγονται ήδη σε διάφορα σημεία της διοίκησης (π.χ. ληξιαρχεία, ΕΛΣΤΑΤ με βάση τις υφιστάμενες υποχρεώσεις πληροφόρησης των επιχειρήσεων, ΓΕΜΗ, πολεοδομίες, κα) και διαρκή τήρηση και ενημέρωση μιας κεντρικής πλατφόρμας – βάσης δεδομένων σε επίπεδο Δήμου.
  Επιπλέον, για να υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής συγκρίσιμων αποτελεσμάτων, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ανώτερα χωρικά επίπεδα (π.χ. σε επίπεδο περιφέρειας), θα πρέπει να καθοριστεί ένα ελάχιστο σύνολο στοιχείων που θα είναι κοινά για όλους καθώς και οι αποδεκτές πηγές άντλησής τους.
  Εκτιμάται επίσης ότι θα ήταν χρήσιμο να προσδιοριστεί εκ των προτέρων (π.χ. στις εφαρμοστικές διατάξεις) μια ενδεικτική «δεξαμενή» άντλησης των εν λόγω πληροφοριών, καθώς και το εάν υπάρχει πρόθεση να αξιοποιηθούν ψηφιακά δεδομένα από εγκεκριμένα ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ Δήμων ανά την Ελλάδα.
  – Στην ίδια λογική, μετά την ολοκλήρωση της διανυσματικής απεικόνισης των υφιστάμενων θεσμικών γραμμών, προτείνεται πρόβλεψη διαδικασίας συνεχούς συμπλήρωσης των θεσμικών γραμμών όποτε αυτές προκύπτουν (ενημέρωση του as is κάθε φορά).
  – Τέλος, δεν είναι σαφής η θεσμική ισχύς των νέων ψηφιακών δεδομένων, ακόμα και μετά την επίλυση των συγκρούσεων ως προς τις θεσμικές γραμμές, έναντι των ισχυόντων θεσμοθετημένων χωρικών σχεδίων που τα ορίζουν. Εκτιμάται επίσης ότι θα πρέπει να προβλεφθεί μια διαδικασία ανατροφοδότησης.

 • 21 Μαΐου 2014, 15:25 | Δεμερτζής Σπύρος, Παπαευθυμίου Βασίλειος (ΤΙΤΑΝ ΑΕ)

  στη παρ.2 να προστεθεί τα διοικητικά όρια δήμων και νομών όπως προκύπτουν από καθορισμό τους βάσει ισχύοντα Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτωνστη
  στη παρ.4 να προστεθεί το Υπουργείο Εσωτερικών
  στη παρ.5 να προστεθεί και των υπηρεσιών της περιφέρειας

 • 21 Μαΐου 2014, 15:49 | Δεμερτζής Σπύρος, Παπαευθυμίου Βασίλειος (ΤΙΤΑΝ ΑΕ)

  Στη παρ.2 του άρθρου 1, να προστεθεί ότι ως θεσμικές γραμμές εννοούνται και τα διοικητικά όρια δήμων και νομών όπως προκύπτουν από καθορισμό τους βάσει ισχύοντα Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων.

 • Η γνώμη του ΣΕΜΠΧΠΑ απεστάλλη με fax / email, για τη συνεκτικότερη παρουσίαση των παρατηρήσεών μας για το υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου «Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός».

  Μπορείτε να δείτε τη γνωμοδότηση εδώ:
  http://www.chorotaxia.gr/ftp/2014/Gnomodotisi%20SEMPXPA%20v20140521_FINAL.pdf

  Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

 • 21 Μαΐου 2014, 00:15 | Στέφανος Κουνιάδος, Νομικός

  Σήμερα 21 Μαϊου 2014 και μέσα σε 2 ημέρες μετά την εκπνοή αλλά και επιμήκυνση της μέχρι τις 22 Μαϊου, από 46 παρεμβάσεις εκτινάχθηκαν στις 110 δηλ. υπάρχει συμμετοχή πάνω από το 100%.
  Και παρ’ όλο ότι ο προεκλογικός πυρετός βρίσκεται στα ύψη.
  Τα κείμενα που έχουν καταχωρηθεί είναι υψηλού προβληματισμού και αξιολογότατα και φυσικά πρέπει ο διάλογος να εμπλουτιστεί και με άλλες απόψεις – συμφωνίας ή διαφωνίας – και να κορυφωθεί.
  Το κείμενο αυτό του Σχεδίου Νόμου είναι κομβικό για την αειφορική κατεύθυνση της πολιτείας γι αυτό πρέπει να υπάρξει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ επιμήκυνση του διαλόγου και της διαβούλευσης.
  Ο ορίζοντας δεν μπορεί να είναι μικρότερος τουλάχιστον των 10 ημερών μετά τις ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ.
  Και πάλι κάνω έκκληση προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ αλλά και στον Πρωθυπουργό να παρατείνουν την προθεσμία τουλάχιστον μέχρι τις 9 Ιουνίου. Δηλ. για διάστημα μόλις 11 εργάσιμων ημερών.
  Να μη φοβηθούν το διάλογο που θα είναι πλούσιος και παραγωγικός.
  Εξ άλλου χρειάστηκε αρκετός χρόνος στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή.
  Ας είναι ένα ελάχιστο πολλοστημόριο του χρόνου της για τους πολίτες για να εκφράσουν τις απόψεις τους.
  Μην περάσει «αδιαβούλευτο» αυτό το τόσο σημαντικό σχέδιο νόμου.
  Εξ άλλου θέλουμε να δούμε και την ευαισθησία και τις απόψεις του τεχνικού κόσμου και όλων των υπόλοιπων φορέων οι οποίοι δεν έχουν ακόμη τοποθετηθεί δημοσίως ! Γιατί άραγε δεν το έχουν πράξει; Επρεπε να είναι από τους πρώτους. Εστω ας είναι από τους τελευταίους, όμως να τοποθετηθούν.

 • 19 Μαΐου 2014, 22:04 | ΕΥΑ ΜΙΚΡΑΚΗ

  1. Η έννοια της «ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ» κρίνεται ως μη δόκιμος όρος, ειδικά μιλώντας, όπως αντιλαμβάνομαι, για γεωχωρικά δεδομένα. Η «θεσμική γραμμή», σε ένα σύστημα διαχείρισης γεωχωρικών πληροφοριών, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει πληροφορία γεωχωρικής οντότητας (όπως π.χ. είναι ένα πολύγωνο που περιγράφει τα όρια ενός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, ή μιας περιοχής προστασίας)και πληροφορίες των ιδιοτήτων της οντότητας αυτής (όπως π.χ. αρτιότητα οικοπέδων, όρους & περιορισμούς δόμησης & χρήσεις γης της περιοχής του εγκεκρ. ρυμοτομικού σχεδίου, ή π.χ. τις προϋποθέσεις επισκεψιμότητας και τις επιτρεπόμενες κατασκευές υπαίθριας αναψυχής σε μια περιοχή προστασίας της φύσης). Με τα δεδομένα αυτά προτείνεται η χρήση του όρου «ΘΕΣΜΙΚΑ ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ», προκειμένου να διασαφινιστεί ότι η γεωπληροφορία συμπεριλαμβάνει τόσο άμεσα (γεωαναφερόμενα) όσο και έμμεσα (περιγραφικά), θεσμοθετημένα γεωχωρικά δεδομένα.

  2. Επειδή στη διαδικασία της καταγραφής, αλλά κυρίως της επίλυσης συγκρούσεων και επικαλύψεων θεσμικών γραμμών, πιθανό είναι να απαιτείται η συνεργασία περισσοτέρων του ενός Δήμων, εντός των διοικητικών ορίων των οποίων καταγράφονται οι επικαλύψεις και οι συγκρούσεις, προτείνεται, με στόχο την ταχύτερη εκκαθάριση των συγκρούσεων αυτών, η Περιφέρεια ως συντονιστικό όργανο μεταξύ των αντίστοιχων επιτροπών των Δήμων και του Υπουργού ΠΕΚΑ, για τον τελικό καθορισμό όλων των θεσμικών γραμμών. Εξάλλου οι Περιφέρειες (β΄βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης), αφενός μεν πρέπει να λαμβάνουν γνώση επί παρόμοιων θεμάτων εντός των διοικητικών ορίων τους και αφετέρου αποτελούν τη διάδοχη κατάσταση των πρώην Νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων της χώρας και διαθέτουν όλη τη σχετική εμπειρία διαχείρισης & επίλυσης παρόμοιων συγκρούσεων. Με τον τρόπο αυτό καλύπτονται και οι προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 188 (υποενότητες 1, 2, &3), του Ν. 3852/2010,βάσει των οποίων ¨Προκειμένου η Κρατική Διοίκηση να εκδώσει οποιαδήποτε κανονιστική πράξη, η οποία αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, τα ρυθμιστικά ή χωροταξικά ή πολεοδομικά σχέδια … οφείλει να ζητά τη γνώμη των οικείων αιρετών συλλογικών οργάνων των Περιφερειών¨ και επομένως θα εκδίδεται νόμιμα η Υπουργική Απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ΠΕΚΑ για το Ειδικό ψηφιακό Σχέδιο θεσμικών γραμμών και πληροφορίας γης εκάστου Δήμου, αλλά και συνολικά της κάθε Περιφέρειας.

 • 19 Μαΐου 2014, 15:05 | Μαρίνα Λαντζούνη

  Θεωρώ ότι ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο δεν μπορεί να τίθεται σε διαβούλευση για τόσο μικρό χρονικό διάστημα και μάλιστα εν μέσω εκλογικών αναμετρήσεων. Η παράταση που δόθηκε ως τις 22/5 δεν είναι αρκετή καθώς το μυαλό όλων είναι ακόμα στις εκλογές. Ας δοθεί μια παράταση ώστε και νικητές και ηττημένοι να μπορούν με καθαρό μυαλό να διατυπώσουν τις προτάσεις τους.

 • 19 Μαΐου 2014, 10:05 | ΕΥΑ ΜΙΚΡΑΚΗ

  Το σχέδιο νόμου τέθηκε σε διαβούλευση για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και μάλιστα κατά την περίοδο των εκλογών. Ζητείται η παράταση της διαβούλευσης τουλάχιστον επί ένα επιπλέον δεκαήμερο προκειμένου να ενημερωθούμε επαρκώς και να εκφράσουμε τις απόψεις μας σε ουσιαστική και όχι τυπική συμμετοχική διαδικασία.

 • 19 Μαΐου 2014, 09:14 | Γιώργος Χασιώτης (WWF)

  Στην πράξη, η σύγκρουση και η επικάλυψη θεσμικών γραμμών ορίων και χρήσεων γης (6η παράγραφος) είναι ο κανόνας, και όχι η εξαίρεση: άλλωστε, κάθε θεσμική γραμμή έχει χαραχθεί βάσει διαφορετικού νομικού πλαισίου και διαφορετικών προδιαγραφών. Από την άλλη μεριά, δεν θα πρόκειται απλώς για σύγκρουση και επικάλυψη θεσμικών γραμμών, αλλά και για σύγκρουση και επικάλυψη καθεστώτων ιδιοκτησίας, δόμησης, εκμετάλλευσης ή και προστασίας της ακίνητης περιουσίας. Οι συγκρούσεις αυτές θα πρέπει να επιλύονται με βάση τις κείμενες διατάξεις, και όχι την Κοινή Υπουργική Απόφαση της 6ης παραγράφου: δεν μπορεί, για παράδειγμα, μία κοινή υπουργική απόφαση να τροποποιεί τον καθορισμό μίας παραλίας ή ένα δασικό χάρτη επειδή ένα τμήμα παραλίας ή δάσους έχει ενταχθεί στα όρια ενός οικισμού. Σε καμία περίπτωση η διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων και επικαλύψεων δεν μπορεί να τροποποιεί θεσμικές γραμμές, καθώς αυτό θα ήταν ακριβώς αντίθετο στο θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει τις γραμμές αυτές.

  Για τους λόγους αυτούς, οι 6η, 7η και 8η παράγραφος θα πρέπει να τροποποιηθούν, έτσι ώστε να καταστεί σαφές ότι η επίλυση συγκρούσεων αφορά μόνο: α) διαφορετικές καταγραφές της ίδιας θεσμικής γραμμής β) διορθώσεις που απαιτούνται από την χρήση διαφορετικών προδιαγραφών καταγραφής (π.χ., υποβάθρων, εργαλείων καταγραφής).

 • 19 Μαΐου 2014, 08:01 | ΑΜΑΛΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΗ

  Είναι κάπως παράδοξο το πρώτο άρθρο (και το δεύτερο επίσης για την κωδικοποίηση) ενός τέτοιου βασικού νόμου να περιέχει γενικές κατευθύνσεις για την ψηφιακή καταγραφή των «θεσμικών γραμμών». Τι είναι ακριβώς οι «θεσμικές γραμμές» , είναι ένας νέος όρος , του οποίου το περιεχόμενο δεν προσδιορίζεται. Εισάγει κάτι καινούργιο το άρθρο αυτό σε σχέση με τις υφιστάμενες διατάξεις του Ν.3882/2010 ή επαναλαμβάνει/εμπλουτίζει υφιστάμενες υποχρεώσεις? Οι παράγραφοι του άρθρου δεν θα μπορούσαν ν΄αποτελούν προτεραιότητες δράσης και δεσμεύσεις για υλοποίηση έργων από τη διοίκηση? Μήπως η θεσμική επανάλειψη (και μάλιστα με νέο νόμο και όχι π.χ με συμπληρώσεις του Ν.3882/2010) δημιουργεί συγχίσεις στην εφαρμογή και αντί να επιλύει τα προβλήματα ή να καλύπτει τις ασάφειες περιπλέκει ακόμα περισσότερο την εφαρμογή των υφισταμένων νόμων.
  Το ίδιο γενικό σκεπτικό μου δημιουργεί γενικά το παρόν νομοσχέδιο σε όλες τις διατάξεις του. Σε κάθε άρθρο από το 3 και επόμενα εισάγονται νέες διατάξεις με σαφή χαρακτήρα απλοποίησης της υφιστάμενης -προβληματικής σε μεγάλο βαθμό – νομοθεσίας πλην όμως οι νέες διατάξεις δεν είναι άμεσα εφαρμοστέες και ούτε περιγράφεται με σαφήνεια η μετάβαση από το ισχύον στο νέο καθεστώς.

 • 19 Μαΐου 2014, 04:48 | Μαρω Ευαγγελίδου

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ (έχει ενταχθεί στο άρθρο 1)
  Το ΣΝ περιέχει θετικά στοιχεία (όπως η προσπάθεια αποκατάστασης της ιεραρχίας στην κατανομή των αρμοδιοτήτων στο πολεοδομικό επίπεδο, με την αποκέντρωση των ρυθμίσεων τοπικής κλίμακας), αλλά συνολικά δεν υποστηρίζεται από τεκμηρίωση ως προς τον λόγο και τον στόχο ορισμένων αλλαγών κυρίως στο επίπεδο της χωροταξίας.
  Αντίθετα διαφαίνεται μια τάση ισχυροποίησης των τομεακών υπουργείων έναντι του ΥΠΕΚΑ, και των τομεακών σχεδίων έναντι των ολοκληρωμένων (ΤΧΣ/ΕΧΣ), επιβεβαιώνοντας μια τάση που ήδη έχει εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια και που έχει αποδειχθεί αρνητική μέχρι σήμερα.
  Θα μπορούσε το ΣΝ να αναλάβει να επιλύσει διάφορα προβληματικά σημεία –όπως η συνεργασία ΣΜΠΕ και χωρικών σχεδίων, ή η επιλογή των κατάλληλων οργάνων γνωμοδότησης για κάθε επίπεδο σχεδιασμού- αλλά η όλη προσπάθεια είναι άτολμη και στην πράξη θα υπονομευτεί αν δεν ακολουθηθεί από μια σαφή μεταρρύθμιση που θα είναι εμφανής και στο νέο Οργανόγραμμα του ΥΠΕΚΑ.
  ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ η προσθήκη ενός πρώτου άρθρου για τις αρχές και τους στόχους του χωρικού σχεδιασμού και τους σχετικούς ορισμούς, εκτός αν γίνει μνεία στα σχετικά άρθρα των 2508/97 ΚΑΙ 2742/99.

 • 19 Μαΐου 2014, 00:47 | Στέφανος Κουνιάδος, Νομικός

  Ο Νόμος 1337/1983 στον οποίον παραπέμπει το Σχέδιο Νόμου ήδη έχει ξεπεράσει τα δεδομένα για τα οποία ψηφίστηκε πριν από 30 και πλέον χρόνια. Εξ άλλου η εφαρμογή του είχε προσωρινό χαρακτήρα και σκοπό να ρυθμίσει αυθαίρετες κατασκευές της προηγούμενης περιόδου. Μεταξύ των προβλέψεων του Νόμου αυτού ήταν και η πρόβλεψη για την εισφορά σε γη και χρήμα όχι μόνον των αυθαιρέτων αλλά και των γειτνιαζόντων αδόμητων γεωτεμαχίων η οποία διατηρείται μέχρι και σήμερα και έχει εφαρμοστεί και σε νέα Σχέδια πόλης χωρίς να υπάρχουν αυθαίρετα. Η εισφορά σε γη των αδόμητων τότε γεωτεμαχίων με αυθαίρετες κατασκευές ήταν επαχθέστατη και στην ουσία είναι μερική δήμευση ιδιωτικής περιουσίας ή οποία γίνεται ακόμη επαχθέστερη και με την εισφορά σε χρήμα. Αντίθετα τα οικόπεδα – γεωτεμάχια στα οποία υπήρχαν αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες υπάχθηκαν στις διατάξεις του Νόμου 1337/1983 και ήταν μικρών εμβαδών στην ουσία δεν επιβαρύνθηκαν ούτε με εισφορά σε γη αλλά ούτε και με εισφορά σε χρήμα. Η δίκαιη αντιμετώπιση σήμερα θα πρέπει να οδηγήσει σε δραστική μείωση των πιό πάνω εισφορών με τις οποίες επιβαρύνονται οι ιδιοκτήτες των εντασσομένων στα νέα ρυμοτομικά σχέδια αλλά και στις ήδη εκκρεμούσες εντάξεις. Αντίστοιχα ωφελούμενοι ιδιοκτήτες από τις επεκτάσεις των Σχεδίων πόλης δεν είναι μόνο οι ιδιοκτήτες των νεοεντασσόμενων εκτάσεων αλλά και οι ιδιοκτήτες των ήδη ενταγμένων οι οποίοί απολαμβάνουν αδαπάνως τις υπηρεσίες των κοινοχρήστων χώρων. Επομένως στοιχειώδης απονομή δικαιοσύνης θα ήταν να επιβαρυνθουν αντιστοίχως και αναλόγως και οι ιδιοκτησίες των ήδη ενταγμένων στο σχέδιο ιδιοκτησίες.
  Αντίθετα σε περιπτώσεις παλαιών Σχεδίων Πόλεων που δεν έχουν διανοιγεί κάποιοι δρόμοι ο Δήμος υποχρεούται να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες τους και μάλιστα αδρά.
  Δηλαδή από το ένα άκρο βρέθηκαν οι ιδιοκτήτες στο άλλο άκρο δηλ. να υφαρπάζεται το 30-60% του ακινήτου τους και να επιβαρύνονται και με εισφορά σε χρήμα με τελική επιβάρυνση τουλάχιστον μέχρι 80% . Αυτό είναι παράνομο και αντισυνταγματικό. Είναι μονομερές βάρος επί των εντασσομένων ακινήτων. Αυτή η αδικία έχει αναγνωριστεί και από ανώτατους δικαστικούς όταν τέθηκε ως ερώτημα σε ημερίδα με θέματα πολεοδομίας και περιβάλλοντος.
  Επομένως σε μιά νέα ρύθμιση όπως του νέου Σχεδίου Νόμου, όποια μορφή και αν λάβει τελικά, θα πρέπει να προβλεφθεί η δραστική μείωση εισφοράς σε γή και χρήμα ώστε να αντισταθμιστούν με αντίστοιχες εισφορές που δεν έχουν καταβάλει οι ήδη ενταγμένες στο σχέδιο ιδιοκτησίες.
  Αυτή η τιμωρητική στην ουσία πρακτική του Νόμου 1337/1983 κατά των ιδιοκτητών εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυθαίρετες κατασκευές πρέπει να σταματήσει, δεδομένου ότι σήμερα με τις ρυθμίσεις που έχουν προβλεφθεί και ισχύουν δηλ. την ηλεκτρονική καταγραφή των αυθαιρέτων δεν επιτρέπει πλέον την παράνομη δόμηση.

 • Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είχε ενεργή συμμετοχή στη συζήτηση για την αναμόρφωση του πλαισίου χωρικού σχεδιασμού που οργάνωσε το ΥΠΕΚΑ το 2013. Είχαμε υποβάλλει τότε λεπτομερές υπόμνημα με συγκεκριμένες προτάσεις για τη ριζική αναδιάρθρωση του σχετικού πλαισίου, σε πέντε επίπεδα, με στόχο το ξεκαθάρισμα της πολυνομίας και των επικαλύψεων και των συγκρούσεων των υφισταμένων ρυθμίσεων. (επισυνάπτεται αντίγραφο). Στο υπόμνημα είχαμε επισημάνει την αξία της ύπαρξης ενός σταθερού πλαισίου, όχι μόνο για την διασφάλιση του περιβάλλοντος αλλά και για την ανάπτυξη, μέσω αειφόρων επενδύσεων, τονίζοντας και την οικονομική αξία του περιβάλλοντος, ως πρώτης ύλης της βαριάς μας βιομηχανίας: του τουρισμού. Είχαμε τεκμηριώσει ότι οι επενδύσεις δεν εμποδίζονται από τις χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, αλλά από την απουσία τους.
  Επομένως δεν μπορούμε παρά να χαιρετίσομε την κατάρτιση του παρόντος Σχεδίου Νόμου, με αυτό τον σκοπό. Το νομοσχέδιο πράγματι καλύπτει θεματικά πολλά από αυτά που είχαμε προτείνει στο Υπόμνημά μας, ήδη από τον Δεκέμβριο του 2012. Συγκεκριμένα:
  i. περιέχει τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης γεωχωρικών δεδομένων με συνεχή ενημέρωση.
  ii. την κωδικοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας και το ξεκαθάρισμα της μόλις ψηφισθούν οι νέες διατάξεις.
  iii. την μερική αναμόρφωση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας (ΕΣΧ), με ασαφείς αρμοδιότητες, αλλά και την εξουδετέρωσή του από την νέο-ιδρυόμενη Εκτελεστική Επιτροπή.
  iv. τη διάρθρωση του χωρικού σχεδιασμού και εφαρμογής στα πέντε επίπεδα που είχαμε προτείνει (Εθνικό-περιφερειακό-μητροπολιτικό-τοπικό-ρυμοτομικό) αλλά δίνει κυρίαρχο ρόλο και στα ειδικά χωροταξικά, τα οποία δεν είναι τομεακά – όπως σήμερα – αλλά ανταγωνιστικά των τοπικών, με αυξημένη ισχύ.
  Όμως έχει σημαντικές παραλείψεις, συγχύσεις και στρεβλώσεις (από ότι διαφαίνεται στο κείμενο σκόπιμες) που αντί να δημιουργούν ένα ξεκάθαρο, αποτελεσματικό και αειφόρο πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού διότι:
  i. δεν τολμούν να θίξουν το καίριο πρόβλημα των συναρμοδιοτήτων και της αδυναμίας του ΥΠΕΚΑ να διαχειριστεί το θέμα του αειφόρου σχεδιασμού, αντίθετα δημιουργούν πλήρη σύγχυση με την προσθήκη και άλλων φορέων,
  ii. δεν τολμούν να κάνουν την ουσιαστική σύνδεση με τον σχεδιασμό του αιγιαλού και της παραλίας,
  iii. εισάγουν εντονότερη σύγχυση στη σχέση των ΣΜΠΕ και ΜΠΕ με τον χωρικό σχεδιασμό «ξεδοντιάζοντας» τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
  iv. αντί για σταθερότητα, διαφάνεια και αντικειμενικότητα στις διαδικασίες χωρικού σχεδιασμού, τις καθιστούν ένα είδος «φυσαρμόνικας», την οποία μπορεί να παίζει κατά βούληση η πολιτική ηγεσία και οι «επενδυτές», οι οποίοι αποκτούν τη δυνατότητα πολεοδόμησης ή κατά βούληση ρύθμισης των πάντων, με τη θέσπιση περιοχών παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. (Άρθρο 9, παρ. 1.3.2).
  v. επιπλέον, ο χωρικός σχεδιασμός, όλων των επιπέδων, μπορεί να αναθεωρείται οποτεδήποτε, κατά τη βούληση του ΥΠΕΚΑ ή και άλλων συναρμόδιων αρχών, όπως του Υπουργείου Τουρισμού. (Άρθρο 5, παρ. 5)

 • Εδώ υπάρχει πρόβλημα πιστής εφαρμογής της Οδηγίας Inspire. Οι εισαγόμενες ρυθμίσεις και όροι, όπως οι θεσμικές γραμμές, που δεν αναφέρονται στην Οδηγία πρέπει να διευκρινιστούν και να συντονιστούν με τα προβλεπόμενα σ’ αυτήν. Τα πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης (Περιφερειακά, Ειδικά) παρέχουν κατευθύνσεις χωρίς σαφή γεωχωρική οριοθέτηση των περιοχών στις οποίες παρεμβαίνουν και είναι αμφίβολο εάν και κατά πόσον μπορούν να αποτελέσουν γεωχωρικές ενότητες.

 • 18 Μαΐου 2014, 19:24 | Στέφανος Κουνιάδος, Νομικός

  Συμπληρωματικά στη γενική τοποθέτηση μου επί του Σ.Ν θα ήθελα να προσθέσω ότι οι δια Νόμου εξουσιοδοτήσεις προς τον Υπουργό ή τους Υπουργούς για την έκδοση απόφασης ή ΚΥΑ θα πρέπει να γνωστοποιούνται προς τη Βουλή η οποία θα έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να κρίνει αν οι κατ’ εξουσιοδότηση αποφάσεις συνάδουν με το γράμμα και το πνεύμα του Νόμου που ψήφισε η Βουλή για να μην υπάρχουν υπερβάσεις ή αλλοιώσεις του γράμματος και του πνεύματος του Νόμου.

 • 18 Μαΐου 2014, 19:22 | Στέφανος Κουνιάδος, Νομικός

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ του Σχεδίου Νόμου (και για τα 13 άρθρα) με την Αιτιολογική του έκθεση.

  Δεν είναι δυνατόν να γίνει σημειακή επισήμανση στις επί μέρους διατάξεις του Σχεδίου Νόμου γιατί αυτό δεν έχει νόημα. Χρειάζονται εκ βάθρων αλλαγές και αναδιατυπώσεις, γιατί το Σ.Ν βασίζεται εν πολλοίς στα προηγούμενα ατελέσφορα νομοθετήματα. Χρειάζονται βαθειές τομές και επαναστατικά μέτρα για να αλλάξουμε τις κατεστημένες νοοτροπίες και τα κατεστημένα συμφέροντα που πνίγουν τις πόλεις μας και καταστρέφουν το περιβάλλον και τη φύση και τελικα την κοινωνία και την οικονομία.
  Τα πάντα έχουν καταντήσει «εν δυνάμει» οικόπεδα προς αξιοποίηση είτε για κατοικίες είτε για άλλου είδους εγκαταστάσεις. Η πατρίδα μας δεν έχει απέραντες εκτάσεις. Ολα θα πρέπει να γίνονται με μέτρο και με γνώμονα την αειφορία. Δεν έχουμε άλλη βιώσιμη επιλογή.
  Το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου είναι πολεοδομοκεντρικό και αγνοεί σχεδόν τελείως την πραγματική φύση που δεν είναι μόνο τα δάση αλλά και οι περιαστικές εκτάσεις αλλά και οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις περιμετρικά αλλά και μέσα στις ήδη υπάρχουσες πόλεις που πρέπει να μείνουν αλώβητες για τις επόμενες γενιές.
  Έχω την αίσθηση, από την ανάλυση των διατάξεων του Σχεδίου Νόμου, όσο αυτό ήταν δυνατόν λόγω του περιορισμένου χρόνου της διαβούλευσης, η οποίαν ειρήσθω εν παρόδω, δεν είναι πραγματική διαβούλευση, παρόλο που έτσι αναγράφεται στην πρόσκληση, αλλά στην ουσία παράθεση σχολίων, ότι οι αλλαγές που έγιναν σε σχέση με τα μέχρι σήμερα κρατούντα, δεν είναι επαναστατικές αλλά ούτε καν και μεταρρυθμιστικές.

  Το κομβικό σημείο ολόκληρου του Σχεδίου Νόμου, κατά την άποψή μου είναι οι ρυθμίσεις των άρθρων 9 και 10, δηλ. τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια, (πρώην ΓΠΣ) και τα Ρυμοτομικά Σχέδια και με σειρά οι Στρατηγικοί Σχεδιασμοί και λιγότερο οι άλλες ρυθμίσεις.
  Εδώ, στα άρθρα 9 &10 βρίσκεται το πεδίο δράσης μεταξύ των «μικρών» ατομικών συμφερόντων αλλά στην ουσία μεγάλων συμφερόντων και αντιπαραθέσεων, που οδηγούσαν στο παρελθόν και θα εξακολουθήσουν να οδηγούν και με τις παρούσες ρυθμίσεις στην καταπάτηση κάθε έννοιας προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και στην ουσία υποβάθμισης των πόλεων.
  Η επιλογή της αρμοδιότητας, χωρίς περιορισμούς, για την κίνηση των διαδικασιών σύνταξης των ΤΧΣ από τους Δήμους ήταν και εξακολουθεί να είναι το δίκοπο μαχαίρι για την προστασία του περιβάλλοντος, της αειφορικής κατεύθυνσης των χωροθετήσεων και γενικότερα της ορθής πολεοδόμησης.
  Αυτό πρέπει να αλλάξει άρδην. Αλλιώς θα βρεθούν οι κοινωνίες προ εκπλήξεων και οι πόλεις θα υποβαθμιστούν ακόμη περισσότερο.
  Οι Δημοτικές Αρχές εν ονόματι της Αρχής του Πολιτικού Κόστους αλλά και της «εξαγοράς» ψήφων, τόσο από την πλειοψηφία όσο και από τις μειοψηφίες, έχουν οδηγήσει και θα οδηγήσουν και στο μέλλον στην καταστροφή των πόλεων και γενικότερα του περιβάλλοντος.
  Μόλις ξεκινήσει οποιαδήποτε συζήτηση για εντάξεις σε ΤΧΣ, πριν ΓΠΣ, όλοι τρέχουν να ζητήσουν εντάξεις. Υπάρχουν πάμπολλα παραδείγματα ατομικών γραπτών αιτήσεων με αίτημα «βάλεμε κι εμένα στο σχέδιο, έχω 4 παιδιά και πρέπει να τους δώσω από ένα οικόπεδο» και διάφορα άλλα αιτήματα. Έτσι κάθε σχεδιασμός «πηγαίνει περίπατο».
  Γνωρίζω μετά λόγου γνώσεως περίπτωση πρόσφατου ΓΠΣ – δεν μπορώ να αναφέρω Δήμο – όπου όλοι όσοι έκαναν αιτήσεις προς τη Δημοτική Αρχή, και ο αριθμός τους ήταν μεταξύ 600 και 800, έγιναν δεκτές όλες και «επιβλήθηκαν» στον σχεδιασμό και στους σχεδιαστές πέρα από κάθε έννοια ηθικής αλλά και σχεδιασμού.
  Δηλ. «δώσε κι εμένα μπάρμπα», «βάλε τώρα που γυρίζει».
  Αυτές οι δοσοληψίες πρέπει να σταματήσουν και για να σταματήσουν θα πρέπει να αφαιρεθεί οποιοδήποτε δικαίωμα στους Δήμους να κινούν τέτοιες διαδικασίες.
  Το μόνο δικαίωμα που μπορεί να έχει ένας Δήμος μπορεί να είναι η υποβολή πλήρως αιτιολογημένου αιτήματος, ύστερα από γενική διαβούλευση ή ακόμη και δημοψήφισμα, για την περίπτωση που εκ των πραγμάτων υπάρχει ΑΠΟΛΥΤΗ ανάγκη για σύνταξη κάποιου ΤΧΣ προς το ΥΠΕΚΑ, το οποίο θα έχει την υποχρέωση να παραπέμψει την εξέταση του αιτήματος προς το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας του άρθρου 3, το οποίο με διαφανείς διαδικασίες θα το παραπέμψει σε ανεξάρτητες αρχές σχεδιασμού για γνωμοδότηση αφού εκπονηθούν οι απαραίτητες μελέτες και κυρίως η ΣΜΕ όχι μόνο για τον αιτούντα Δήμο αλλά και τους όμορους Δήμους και αν πρόκειται για πρωτεύουσα Νομού για ολόκληρο το Νομό.
  Μπορεί αυτές να φαίνονται λίγο «γραφειοκρατικές» διαδικασίες, όμως είναι αναγκαίες.
  Από τη στιγμή που θα «πέσουν» οι υπογραφές και θα «πέσουν» τα πρώτα μπετά,
  αν δεν εχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα που θα εδράζονται στην Αρχή της ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ όπως προβλέπεται από το αρθρο 24 του Συντάγματος, η καταστροφή για την πόλη, τους κατοίκους, την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον είναι μη αναστρέψιμη.
  Επίσης ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι η σύντμηση των προθεσμιών και η υποχρεωτικότητα απάντησης όλων όσοι είναι αρμόδιοι για την έκφραση τεκμηριωμένης γνώμης. Οι 15 ημέρες, ο ένας μήνας και η μη απάντηση είναι εντελώς απαράδεκτες πρακτικές.
  Μία πόλη δεν βρίσκεται μπροστά σε «Μνημόνιο» που επιβάλλουν άλλοι (δανειστές) που πρέπει να πάρουν «εδώ και τώρα» τα λεφτά τους που τους χρωστάμε. Η πόλη θα λειτουργεί στους αιώνες, και μάλιστα με τις σημερινές δυνατότητες της τεχνολογίας και των αντισεισμικών σχεδιασμών η πόλη θα είναι αιώνια. Εμείς θα το χρωστάμε στις επόμενες γενιές για ότι λάθος κάνουμε σήμερα.
  Για να «ωριμάσει» ένα έργο απαιτούνται διαδικασίες, πόσο μάλλον για μη αντιστρεπτές συνέπειες. Μια πόλη αν γίνουν λάθη δεν κατεδαφίζεται. Τα λάθη παραμένουν και τα πληρώνουν και οι νυν και οι επόμενοι.
  Τέλος λείπουν οι διαδικασίες ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΩΝ διαβουλεύσεων και προβολής αντιρρήσεων τόσο εκ μέρους των ενδιαφερομένων όσο και πολιτών οι οποίοι «ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ», κυριολεκτικά, χωρίς συμφέρον για την πόλη.
  Η πολιτεία πληρώνει από το Δημόσιο Ταμείο, – ακόμη και για καταστρεπτικές επιλογές – οι πολίτες, όμως, πώς και με ποιο κόστος θα έχουν τη δυνατότητα παραγωγής ιδεών για την πόλη τους και το περιβάλλον γενικώς;
  Εδώ βρίσκεται ένα πάρα πολύ λεπτό σημείο κεφαλαιώδους σημασίας που πρέπει να βρεθεί λύση. Αυτός είναι ο δημοκρατικός σχεδιασμός της ζωής μας.
  Κανείς δεν μπορεί να αποφασίσει για μας πριν από μας. Και υπάρχουν πολίτες, όταν δοθούν ευκαιρίες να ξετυλίξουν το γόνιμο ενδιαφέρον τους που θα κριθεί από ανεξάρτητες Αρχές με τεκμηριωμένες απαντήσεις.

  Δυό λόγια για το νομικά και επιστημονικά ατεκμηρίωτο του σχεδίου νόμου.
  Δείτε το προοίμιο μιάς οδηγίας π.χ για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στο περιβάλλον. Οι αιτιολογίες είναι πλήρως τεκμηριωμένες με προηγούμενες ρυθμίσεις, με πράσινα βιβλία, καλές πρακτικές, διεθνείς συμβάσεις και δεσμεύσεις (Συνδιάσκεψη του ΡΙΟ για το περιβάλλον και την ανάπτυξη του 1992, Συνθήκη του ΄Ααρχους, για το Τοπίο κλπ.). Όλα αυτά λείπουν από τη Νομική και πραγματική τεκμηρίωση του Σχεδίου Νόμου.
  Και γιατί το σχέδιο Νόμου να μην κατατίθεται στη Βουλή για διαβούλευση όπως γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά να πηγαίνει κατ’ ευθείαν για ψήφιση, παρόλο πως εντελώς τυπικά περνάει από τις αντίστοιχες επιτροπές;
  Ένας νόμος δεν πρέπει να βασίζεται μόνο σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, χρειάζονται επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα, τεκμηριώσεις, προεισαγωγικές ψηφοφορίες και όχι κομματικές δεσμεύσεις.

  Το κράτος δεν ανήκει στην κάθε φορά Κυβέρνηση και στον κάθε φορά Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς του και μάλιστα όταν έχουν πριμ 50 βουλευτών και κυβερνούν μειοψηφικά ακόμη και με 42%.

  Επί τέλους ας ερευνήσουμε τί έχουν κάνει κάποιοι άλλοι πριν από εμάς στην Ε.Ε κι αλλού και ας επιλέξουμε τις καλύτερες ρυθμίσεις. Μην προσπαθούμε να ανακαλύψουμε την Αμερική όταν άλλοι την έχουν ανακαλύψει 1000 φορές πριν από εμάς.

 • 18 Μαΐου 2014, 16:37 | Μαρω Ευαγγελίδου

  παρ3 να προβλεφθεί ότι τα μέλη της επιτροπής μπορούν να είναι και συνταξιούχοι
  παρ 6 η κατάργηση διατάξεων που κρίνονται ατελέσφορες, είναι απολύτως ασαφής διατύπωση και ενέχει κίνδυνο αυθαιρεσιών. (από ποιον κρίνονται και με ποια κριτήρια). Να προβλεφθεί ότι η επιτροπή εισηγείται -με την αναγκαία τεκμηρίωση- την συμπλήρωση ή τροποποίηση διατάξεων ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικές και ενδεχομένως την κατάργηση κάποιων εξ αυτών. Θα πρέπει να προβλεφθεί το όργανο στο οποίο εισηγείται: προτείνω πολιτική ηγεσία ΠΕΚΑ, και ίσως γνωμοδοτικό όργανο. Βεβαια αν γίνουν ουσιαστικές τροποποιήσεις στη νομοθεσία θα πρέπει ενδεχομένως να ψηφιστούν στη Βουλή, κάτι που δεν γίνεται με την κύρωση του κώδικα.
  παρ 8 Γιατί η ανάθεση να γίνει μόνο σε ΑΕΙ ΝΠΔΔ κλπ και όχι σε επαγγελματικές ομάδες. Επίσης γιατι η ανάθεση να γινει κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης?

 • 18 Μαΐου 2014, 16:02 | μαρω Ευαγγελίδου

  ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΙΣΜΌς ΤΗς ΈΝΝΟΙΑς ΘΕΣΜΙΚΉ ΓΡΑΜΜΉ, ΑΛΛΆ Αυτο είναι ένα γενικότερο κενό του Σ.Ν
  παρ4 Ειναι λάθος στις προδιαγραφές να εμπλέκονται 8 Υπουργοί. Το αντικείμενο είναι αποκλειστικά αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ και αν γίνει σωστη διαβούλευση η ομάδα θα συνεργαστεί με τα άλλα Υπουργεία για τυχόν τεχνικές πληροφορίες άλλων μεθοδολογιών, ώστε να υπάρχει συμβατότητα.
  ΠΑΡ 5 Το αντικείμενο είναι άλλο από την ΚΥΑ της παρ4. Εδώ η ΚΥΑ θα πρέπει να έχει ΥΠΕΚΑ και ΥΔΜΗΔ ή Δικαιοσύνης. εξ άλλου αν με την ίδια ΚΥΑ ρυθμίζονται και οι προδιαγραφές και η διαδικασία κλπ θα αργησει αναιτιολόγητα η διαδικασία σύνταξης των σχεδίων θεσμικών γραμμών.
  μαρω Ευαγγελίδου

 • 16 Μαΐου 2014, 17:41 | ΧΡΥΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

  παρ.3 και 4 : στους όρους θεσμικές γραμμές και γεωχωρικά δεδομένα να συμπεριληφθούν οι γαίες, είτε εθνικές γαίες, είτε ιδιωτικές γαίες, δηλ. μόνιμες αροτριαίες καλλιέργειες (ΕΟΚ 1765/92 και ΕΚ 1251/1999) οι οποίες προτείνεται να καταγραφούν στο σύστημα ως γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας (με γνωμοδότηση του ΥΠΑΑΤ) κι όχι των δήμων ή περιφερειών, ώστε ν᾽αποφευχθούν αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα και καθυστερήσεις. Απλούστερα, να χαρακτηρίζεται και να καταγράφεται στο πληροφορικό γεωχωρικό σύστημα το κάθε γεωτεμάχιο ανάλογα με την πραγματική χρήση που έχει και βάσει των δεδομένων που ήδη υπάρχουν στο ΥΠΑΑΤ. Η γεωργική γη να προστατεύεται, όσο παραμένει γεωργική γη, αν αλλάξει η χρήση γης του γεωτεμαχίου, να πολεοδομείται σύμφωνα με τον Νόμο που θα είναι σε ισχύ. Οι επενδύσεις και η ανάπτυξη εξαρτώνται άμεσα από τη διαφύλαξη , προστασία και σωστή διαχείριση της γης.

 • 14 Μαΐου 2014, 07:28 | Σωτήρης Μηλιώνης

  Παρ. 2. Προτείνεται όπως μέσα στην κατηγορία των «θεσμικών γραμμών» περιληφθούν και όλα τα δημόσια ακίνητα με το περίγραμμά τους, σε όποιου φορέα τη διοίκηση και αν ανήκουν (ΥΠ.ΟΙΚ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΕΘΑ κλπ) προκειμένου να προστατευθεί αποτελεσματικά η δημόσια ακίνητη περιουσία.

  Παρ. 4 . Η έκδοση της ΚΥΑ σχετικά με τις προδιαγραφές καταγραφής και αλλαγών κάθε πληροφορίας και θεσμικών γραμμών και κυρίως η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας ολόκληρου του συστήματος αποτελεί κομβικό σημείο για την επιτυχία ολόκληρου του εγχειρήματος. Επισημαίνεται ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση του έργου Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων (ΨΗΔΗΠΕΕΚ) του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο θα καταγραφούν ψηφιακά εκτός από τα δημόσια ακίνητα αρμοδιότητάς του και οι οριογραμμές αιγιαλού-παραλίας. Θα πρέπει συνεπώς να ληφθεί σχετική μέριμνα κατόπιν συνεννόησης ΥΠΟΙΚ-ΥΠΕΚΑ ώστε να μην ξαναγίνει εκ μέρους του ΥΠΕΚΑ ψηφιοποίηση οριογραμμών αιγιαλού-παραλίας και περιγράμματος δημοσίων ακινήτων αφού αυτά ήδη θα υπάρχουν λόγω ΨΗΔΗΠΕΕΚ.
  Η επιλογή των προσώπων που θα αναλάβουν τη διαχείριση της κεντρικής βάσης του πληροφοριακού συστήματος του ΥΠΕΚΑ θα πρέπει να γίνει με πολύ αυστηρά κριτήρια και να τηρηθεί το απόρρητο τουλάχιστον όσον αφορά τα στοιχεία των δημοσίων ακινήτων εφόσον περιληφθούν στην κατηγορία των θεσμικών γραμμών. Η πρόσβαση θα πρέπει να ιεραρχείται σε επίπεδα, και να εκχωρούνται τα αντίστοιχα δικαιώματα πρόσβασης μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες.

  Παρ. 5. Υπάρχουν θεσμικές γραμμές όπως ο αιγιαλός, οι οποίες καθορίζονται από επιτροπές στις οποίες συμμετέχει και εκπρόσωπος της Περιφέρειας. Γενικά, σε περιπτώσεις επίλυσης συγκρούσεων και επικαλύψεων τέτοιων ή παρόμοιων θεσμικών γραμμών, προτείνεται η συμμετοχή στην εκάστοτε επιτροπή και των εκπροσώπων των καθ΄ ύλην αρμόδιων φορέων (π.χ. αιγιαλός-παραλία ΥΠ. ΟΙΚ και ΥΠ. Ναυτιλίας, σύμφωνη γνώμη ΓΕΝ).

  Παρ. 7. Εκτιμούμε ότι η παρακολούθηση και η ολοκλήρωση των πληροφοριακών συστημάτων που θα εγκατασταθούν είναι έργο τεχνικό, επομένως δεν απαιτείται η συμμετοχή Γενικών Γραμματέων στην επιτροπή παρακολούθησης και αξιολόγησης. Κατά τη γνώμη μας θα αρκούσε η συμμετοχή σε αυτές του εκάστοτε Δ/ντή της Δ/νσης Πληροφορικής του αντίστοιχου Υπουργείου με το νόμιμο αναπληρωτή του.

  Παρ. 8. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ποια είναι η εποπτευόμενη από το ΥΠΕΚΑ αρμόδια υπηρεσία για την «ηλεκτρονική διεκπεραίωση της διαδικασίας εν όλω ή εν μέρει των πληροφοριακών συστημάτων και τη διασύνδεση όλων βάσεων δεδομένων του ΥΠΕΚΑ».

  Παρ. 9β. Προβληματική παρουσιάζεται η εφαρμογή των προβλέψεων για επικαιροποίηση ανά διετία των δημογραφικών, οικονομικών, αναπτυξιακών, κοινωνικών και άλλων δεδομένων για την ανάλυση της φυσιογνωμίας της περιοχής χωρικής αρμοδιότητας του εκάστοτε Δήμου δεδομένου ότι τα στατιστικά στοιχεία επικαιροποιούνται από την ΕΛΣΤΑΤ κατά κανόνα κάθε φορά που γίνεται απογραφή, δηλ. ανά δεκαετία.

  Σωτήρης Μηλιώνης – Γ.Γ. Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων

 • 13 Μαΐου 2014, 00:15 | LEYTERHS

  Το σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση, εφ’ όσον γίνει νόμος του Κράτους, θα παραμένει ανενεργό στα πλαίσια του ισχύοντος Συντάγματος αν δεν προηγηθούν: 1) Οι δασικοί χάρτες και το Δασολόγιο της Χώρας.2) Οι οριστικές εγγραφές στο Εθνικό Κτηματολόγιο, δεδομένου ότι οι περισσότερες γαίες που αναμένεται η πολεοδομική τους οργάνωση, είναι οι Εθνικές γαίες που αναμένεται να αποκαλυφθούν μέσω της Κτηματογράφισης.3) Η καταγραφή των γαιών υψηλής παραγωγικότητας.4) Η νομοθετική τακτοποίηση σχεδίων πόλεων που πάσχουν λόγω συνταγματικής εκτροπής.5)Η νομοθετική τακτοποίηση μέσω επανακαθορισμού ορίων των οικισμών των προϋφιστάμενων του 1923, αφού οι περισσότερες οροθεσίες , είναι «μαϊμού». 6)Αντιμετωπισθεί με τόλμη το ζήτημα των αυθαιρέτων κτισμάτων κύριας και παραθεριστικής κατοικίας 7) Η Χωροταξία της Χώρας ως επιτάσσει το Σύνταγμα (άρθρο 24 παρ.3).8)Θεσμοθετηθεί επιτέλους, ποιος έχει την ευθύνη και με ποιες ποινές θα απειλείται , αν παραβιάζονται οι πολεοδομικοί κανόνες πολεοδομικού σχεδιασμού, οι οποίοι και θα τίθενται άπαξ, χωρίς δυνατότητα μεταρρύθμισής τους μελλοντικά.

 • 12 Μαΐου 2014, 20:46 | Νικηφόρος Μπαλατσινός

  1. «Τα δεδομένα του συστήματος επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και κατ’ ελάχιστο ανά διετία…»
  Ο όρος «κατ’ ελάχιστο» είναι ασαφής. Προφανώς ο νομοθέτης επιχειρεί να θέσει μέγιστο χρόνο ανανέωσης – επικαιροποίησης τη διετία. Συνεπώς η διατύπωση μπορεί να γίνει:
  «Τα δεδομένα του συστήματος επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και οπωσδήποτε ανά διετία»
  Απαιτείται να αποσαφηνιστεί ποιες πηγές και ποιες διαδικασίες θεωρούνται αποδεκτές για την τροφοδότηση της βάσης δεδομένων κάθε δήμου. Επίσης απαιτείται να οριστεί ένα ελάχιστο σύνολο στοιχείων για το οποίο οι φορείς έρευνας και δημοσιοποίησης θα πρέπει να είναι ενιαίοι και να έχουν επίσημη τεκμηρίωση (πχ ΕΛΣΤΑΤ, EuroStat, ΟΑΕΔ, ΤτΕ, ΚΕΠΕ κλπ)
  2. Ο όρος «θεσμικές γραμμές» απαιτεί αποσαφήνιση. Παρ’ ότι στο επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού και -οριακά- σε επίπεδο ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ, η γεωμετρική σαφήνεια των γραμμών μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτή, όλα τα υπερκείμενα επίπεδα σχεδιασμού παρέχουν χωρικές κατευθύνσεις και όχι οριστικές κανονιστικές διατάξεις χωροθέτησης. Η μετατροπή τους σε γεωχωρικές οντότητες όχι μόνο θα ακυρώσει την ουσία του χωροταξικού σχεδιασμού αλλά κινδυνεύει να δημιουργήσει πολύ περισσότερα και δυσεπίλυτα προβλήματα απ΄αυτά που θα λύσει. Οι αρχές που αδειοδοτούν πρέπει να συνεχίσουν να φέρουν την ευθύνη της ορθής ερμηνείας των επιδιώξεων του χωρικού σχεδιασμού.

 • 11 Μαΐου 2014, 19:50 | Λαππος Β.

  Για την ολοκλήρωση του νομοσχεδίου πρεπει να συμπεριληφθεί κατα την ψήφισή του και το νομοσχέδιο » περιβαλλοντική αναβάθμιση ιδιωτική πολεοδομηση χρήσεις γης» ώστε να μην ανατρέχουμε σε αναθεωρήσεις χρήσεων γης κάθε τοσο και οι επενδύσεις να καταστρατηγουνται ευκολοτερα .

 • 11 Μαΐου 2014, 16:53 | Κ ΛΟΥΚΕΡΗΣ

  1.Το χρονικό διάστημα μέχρι το 2020(δηλ 6 χρόνια) είναι υπερβολικά μεγάλο για την ολοκλήρωση των θεσμικών γραμμών-τομεακών πληρ
  /κών συστημάτων .Αλλωστε δεν προβλέπεται και συντονιστικό όργανο για την υλοποίηση του ,αφού η ευθύνη διαχέεται στα επιμέρους Υπουργεία.
  Εξάλλου το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί σύντομα γιατι πάνω του θα στηθεί η χωροταξική πολιτική της χώρας.
  2.Το όργανο επίλυσης επικαλύψεων σε επίπεδο Δήμου -παρ.5- πρέπει να ανήκει στην Περιφέρεια και τις εξειδικευμένες Υπηρεσίες της.
  3.Δεν προβλέπεται κάτι για την επίλυση ζητημάτων που θέτουν και αφορούν πολίτες. Και για αυτά πρέπει να επιλαμβάνεται και μάλιστα σε αποκλειστική και σύντομη προθεσμία το ίδιο ως άνω όργανο της Περιφέρειας.
  4. Δεν είναι συγκεκριμένη και σαφής η ,εκ γεν.γραμματέων υπουργείων,σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης-παρ. 7-και η σύγκλιση της κάθε χρόνο μάλλον θα ατονήσει.
  5 Είναι μεγάλο το διάστημα των 6 μηνών μέσα στο οποίο οι Δήμοι θα αποστείλουν το ψηφιακό τους αρχείο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τωνσχεδίων τους-παρ.9- , η δε επικαιροποίηση κάθε εξάμηνο & κατ ελάχιστο ανα 2ετία -παρ 9β- επίσης είναι υπερβολικά μεγάλη ,τη στιγμή που αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή,γεγονός που καθιστά αμεσότερη την διαδικασια.

 • 9 Μαΐου 2014, 18:31 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

  Η προθεσμία των 6 μηνών της παρ.9 θα πρέπει να επανεξεταστεί ώστε να μη συμπίπτει χρονικά με την επικείμενη αλλαγή των δημοτικών αρχών (1 Σεπτεμβρίου) καθόσον είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν καθυστερήσεις