Άρθρο 08 – Μητροπολιτικό Σχέδιο Αττικής

1. Το Μητροπολιτικό Σχέδιο Αττικής εκπονείται για την Περιφέρεια Αττικής, αποτελώντας ένα στρατηγικό χωρικό σχέδιο προσαρμοσμένο στον έντονα αστικοποιημένο χαρακτήρα της τελευταίας. Στην ιεραρχία των χωρικών σχεδίων αντιστοιχεί στις Περιφερειακές Χωροταξικές Στρατηγικές και διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά τους.
2. Οι κατευθύνσεις του Μητροπολιτικού Σχεδίου Αττικής περιλαμβάνουν κυρίως:
i. την κοινωνικοοικονομική ανασυγκρότηση του χώρου,
ii. τη χωροταξική δομή και οργάνωση των δραστηριοτήτων,
iii. την προστασία, αναβάθμιση και ανάδειξη του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, του τοπίου και των πολιτιστικών πόρων,
iv. τη χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων και υποδομών μεταφορικής, τεχνικής, διοικητικής και κοινωνικής υποδομής
v. την πολεοδομική οργάνωση,
vi. την πολιτική γης,
vii. το σχεδιασμό περιοχών ή ζωνών ειδικού ενδιαφέροντος ή ειδικών προβλημάτων,
viii. το σχεδιασμό παρεμβάσεων μητροπολιτικής σημασίας,
3. Όπου στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας αναφέρεται το «Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής» νοείται εφεξής το Μητροπολιτικό Σχέδιο Αττικής του παρόντος άρθρου.
4. Με Προεδρικό Διάταγμα μετά από πρόταση του αρμοδίου Υπουργού ΠΕΚΑ ή με νόμο δύναται να καθορίζονται το περιεχόμενο του ανωτέρω, τα απαιτούμενα κείμενα και διαγράμματα καθώς και να εξειδικεύονται οι στόχοι και οι κατευθύνσεις του.

 • 22 Μαΐου 2014, 10:50 | Γιώργος Χασιώτης (WWF)

  Το ισχύον Ρυθμιστικό Σχέδιο περιέχει χωροταξικές επιλογές με συγκεκριμένο περιεχόμενο – γενικούς στόχους όπως η «εξισορρόπηση των κοινωνικών ανισοτήτων», και ειδικούς όπως η «ανάσχεση της διόγκωσης» (πρβλ. άρθρο 3 ν. 1515/1985). Προφανώς, κάποιες από αυτές μπορεί να ενταχθούν στο τελικό Μητροπολιτικό Σχέδιο, αλλά δεν μπορεί κάποιος να αγνοήσει το γεγονός ότι σήμερα έχουν ισχύ νόμου, και καταργούνται, για να αντικατασταθούν από μερικές ιδιαίτερα γενικόλογες «κατευθύνσεις» : το αποτέλεσμα θα είναι ένα Μητροπολιτικό Σχέδιο χωρίς χωρίς ισχύ νόμου, και ένα νομοσχέδιο που δεν περιορίζει με κάποιον ουσιαστικό τρόπο το περιεχόμενο του Μητροπολιτικού Σχεδίου.

  Με την ευκαιρία αυτή, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην Αττική κατοικεί ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Οι κατευθύνσεις του Μητροπολιτικού Σχεδίου αγνοούν κεφαλαιώδους σημασίας ζητήματα – την δημόσια υγεία, την ατμοσφαιρική ρύπανση, την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, την κλιματική αλλαγή, τις ανάγκες σε υδάτικούς και άλλους φυσικούς πόρους, τον αιγιαλό και την παραλία, τους πράσινους χώρους, την σεισμική και άλλη επικινδυνότητα, τις μεταφορές – τα οποία, στον δυτικό κόσμο, εντάσσονται στον σχεδιασμό από την αρχή. Αυτό ισχύει και για το υπόλοιπο νομοσχέδιο.

  Ξενίζει επίσης η αναφορά στο «ιδιαίτερα αστικοποιημένο» περιβάλλον της Αττικής, καθώς υποβαθμίζει την σημασία των προστατευόμενων περιοχών της περιφέρειας, στην καλύτερη προστασία των οποίων έχει συμβάλλει το ισχύον Ρυθμιστικό Σχέδιο. Το Μητροπολιτικό Σχέδιο, φυσικά, δεν μπορεί να τις αγνοεί.

 • Το συνολικό κείμενο γνωμοδότησης αναρτήθηκε εδώ:
  http://www.chorotaxia.gr/ftp/2014/Gnomodotisi%20SEMPXPA%20v20140521_FINAL.pdf

 • Δεν αντιλαμβανόμαστε τι εξυπηρετεί η κατάργηση του μητροπολιτικού σχεδίου Θεσσαλονίκης.

 • 18 Μαΐου 2014, 21:54 | Μαρω Ευαγγελίδου

  ΚΟΙΝΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 7 ΚΑΙ 8

  Η κατάργηση των ΡΣ σαν διακριτή βαθμίδα σχεδίων και η πρόβλεψη ταύτισης του μεν ΡΣΑ με το ΠΠ Αττικής του δε ΡΣΘ με σχέδιο εξειδίκευσης του ΠΠ Κ Μακεδονίας, είναι μια πρόταση που φαινόταν να έχει ωριμάσει στο επιστημονικό και πολιτικό πλαίσιο.
  Όμως και τα δύο άρθρα είναι διατυπωμένα μάλλον πρόχειρα και δεν εκφράζουν ακριβώς αυτήν την πρόταση, ενώ παράλληλα η εσπευσμένη κατάργηση των Οργανισμών ΡΣΑ-Θ από το ΥΠΔΜΗΔ με προβληματική θέσπιση διάδοχου σχήματος στο ΥΠΕΚΑ πριν ακόμα ολοκληρωθεί το νέο οργανόγραμμα, προκάλεσε μεγάλη σύγχυση στην όλη διαδικασία μετάβασης.
  Επί πλέον τα δύο άρθρα του ΣΝ δεν λαμβάνουν υπόψη και δεν ενσωματώνουν δημιουργικά την ιστορική εμπειρία από την μακρόχρονη ισχύ των στρατηγικών αυτών σχεδίων και των αντίστοιχων Οργανισμών μητροπολιτικού σχεδιασμού και περιβαλλοντικής προστασίας.
  Για παράδειγμα:
  – το ΡΣΑ (ως σχέδιο Περιφερειακής εμβέλειας μεν αλλά και στρατηγικού- πολεοδομικού χαρακτήρα) δεν περιλαμβάνει μόνο κατευθύνσεις αλλά και ένα σαφές μοντέλο διάρθρωσης της χωρικής ανάπτυξης και κινητικότητας στην Αττική,
  – η πρόταση που διατυπώνω ανωτέρω στο άρθρο για τα ΠΠ, για την πρόβλεψη χωρικής ή θεματικής εξειδίκευσης του ΠΠ, μπορεί να καλύψει το θέμα του ΡΣΘ αλλά επίσης αποτελεί μια θετική εμπειρία του ΡΣΑ που έδωσε την δυνατότητα έκδοσης ειδικών ΠΔ/των εξειδίκευσης (πχ το ΠΔ για τις παραγωγικές ζώνες, τις περιοχές προστασίας, ή τον παράκτιο χώρο, ή τα ειδικά ΠΔ Ζωνών Ελεγχόμενης Ανάπτυξης ΖΕΑ που έχουν την δυνατότητα να προβλέπουν συνδυαστικά στρατηγικές κατευθύνσεις και κανονιστικές ρυθμίσεις).

  Εν τω μεταξύ προωθείται παράλληλα η έγκριση του νέου ΡΣΑ για το οποίο υπήρξε μεν ευρεία διαβούλευση (στο σχέδιο ΡΣΑ/11) αλλά όχι επί του νέου σχεδίου (ΡΣΑ/13), για το οποίο επίσης δεν υπήρξε αιτιολόγηση των αλλαγών που προέκυψαν έναντι του προηγουμένου. Ιδιαίτερα επισημαίνω ότι στο σχέδιο ΡΣΑ/11 υπήρχαν προτάσεις νομοθετικής ρύθμισης για την βελτίωση του συστήματος σχεδιασμού και της εσωτερικής συνοχής του, οι οποίες αφαιρέθηκαν από το σχέδιο ΡΣΑ/13 ώστε να συμπεριληφθούν στο υπόψη ΣΝ που αφορά τροποποίηση του συστήματος χωρικού σχεδιασμού, αλλά δεν συμπεριελήφθησαν.

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Ειναι αναγκαίο να συμπληρωθούν τα δύο άρθρα και κυρίως το 8, διότι η περιγραφή του περιεχομένου και του ρόλου (ως προς τις νομικές συνέπειες) του ΜΣΑ είναι ελλιπέστατη και δεν υπάρχει λόγος να παραπεμφθεί στο προβλεπόμενο ΠΔ. Επίσης η μετάβαση από το ένα είδος σχεδίου στο άλλο δεν φαίνεται να έχει μελετηθεί επαρκώς. (δεν αρκεί η αντικατάσταση του όρου)
  ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗ ΕΠΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 7 και 8 ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΡΣΑ και ΡΣΘ υπό το νέο πνεύμα.
  Επίσης θα πρέπει να δοθεί στη διαβούλευση το σχέδιο ΠΔ/τος του νέου οργανογράμματος του ΥΠΕΚΑ, το οποίο θα πρέπει να συμβαδίζει με την αναδιάταξη των αρμοδιοτήτων που προκαλεί το ΣΝ.

 • 9 Μαΐου 2014, 09:55 | Αλέξανδρος Δελούκας

  Το Μητροπολιτικό Σχέδιο πρέπει να έχει ευθεία αναφορά και να περιλαμβάνει τομεακό Σχέδιο Μεταφορών της Αττικής, όπως συμβαίνει σε όλες ανεξαίρετα τις ευρωπαικές μητροπόλεις. Το τελευταίο Σχέδιο Μεταφορών για το σύνολο της ηπειρωτικής Αττικής -με τη Σαλαμίνα από τις νήσους- που περιλαμβάνει ΟΛΑ τα μέσα μεταφοράς καθώς και τις υποδομές τους, ήταν η Μελέτη ΜΑΜ 2000-2020 της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ. Οι παράμετροι σχεδιασμού 2020 της ΜΑΜ (πληθυσμός, θέσεις εργασίας)υπολογίσθηκαν από κοινού με τον ΟΡΣΑ. Όσον αφορά τις μετακινήσεις με τα νέα δεδομένα της προκύψασας κρίσης, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και ο ΟΑΣΑ έχουν από κοινού επικαιροποιήσει τα σχετικά μεγέθη.