Άρθρο 10 – Ρυμοτομικό σχέδιο

1. Τα Ρυμοτομικά Σχέδια αποτελούν την εξειδίκευση και εφαρμογή των υπερκείμενων επιπέδων σχεδιασμού του χώρου και αποσκοπούν στην επιλογή των προσφορότερων τρόπων λειτουργίας, παραγωγής, οργάνωσης και διαχείρισης του δομημένου περιβάλλοντος και την εξασφάλιση έγκαιρα της αναγκαίας γης για τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών.
2. Για την έναρξη εκπόνησης των Ρυμοτομικών Σχεδίων απαιτείται η ύπαρξη εγκεκριμένων Τοπικών ή Ειδικών Χωρικών Σχεδίων, κατά την έννοια του παρόντος. Έως την έγκρισή τους είναι επιτρεπτή η ρυμοτόμηση μιας περιοχής εφόσον προβλέπεται από άλλα εγκεκριμένα σχέδια και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις τους και ιδίως από ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ των ν. 1337/83 και ν. 2508/97 ή ΖΟΕ ή ρυθμιστικά σχέδια.
3. Τα Ρυμοτομικά Σχέδια δεν δύναται να τροποποιήσουν τις κατευθύνσεις που έχουν καθοριστεί από τα Τ.Χ.Σ ή Ε.Χ.Σ του παρόντος και ιδίως των όρων και περιορισμών δόμησης που τίθενται από αυτά. Δύναται κατ’ εξαίρεση να εξειδικεύουν τις γενικές κατευθύνσεις των χρήσεων γης όπου απαιτείται και ιδίως όσον αφορά τις κοινωφελείς και κοινόχρηστες χρήσεις.
4. Τα Ρυμοτομικά Σχέδια εκπονούνται βάσει οριζοντιογραφικών και υψομετρικών τοπογραφικών και κτηματογραφικών διαγραμμάτων, στα οποία απεικονίζονται ιδίως: α) τα όρια των προς ρυμοτόμηση ζωνών, β) η οργάνωση των Οικοδομικών Τετραγώνων γ) οι προβλεπόμενοι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι καθώς και οι οικοδομήσιμοι χώροι, δ) οι προβλεπόμενες χρήσεις γης, όροι δόμησης και οι σχετικοί περιορισμοί ή απαγορεύσεις, ε) τα διαγράμματα δικτύων υποδομής, στ) οι ζώνες γεωλογικής καταλληλότητας όπως προκύπτουν από τη σχετική μελέτη, ζ) ρέματα εφόσον υφίστανται.
5. Τα Ρυμοτομικά Σχέδια αποτελούνται από τα διαγράμματα που προβλέπονται στην ως άνω παράγραφο, τον πολεοδομικό κανονισμό και την έκθεση που περιγράφει και αιτιολογεί τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.
6. Τα Ρυμοτομικά Σχέδια καταρτίζονται στο σύνολο των περιοχών των Τ.Χ.Σ ή Ε.Χ.Σ που προορίζονται για Ρυμοτόμηση ή και σε τμήμα τους, το οποίο πρέπει πάντως να αποτελεί πολεοδομική ενότητα, όπως αυτή έχει καθορισθεί από αυτά.
7. Η κίνηση της διαδικασίας σύνταξης των Ρυμοτομικών Σχεδίων γίνεται από τον οικείο Δήμο.
8. Τα Ρυμοτομικά Σχέδια πριν την έγκριση τους εκτίθενται με το σχετικό τοπογραφικό χάρτη στον οικείο Δήμο επί δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες. Για το γεγονός αυτό το κοινό ειδοποιείται σχετικά με τη δημοσίευση του σε δύο τοπικές εφημερίδες. Κατ’ εξαίρεση δύναται η ως άνω προθεσμία να παραταθεί το ανώτερο έως 5 εργάσιμες ημέρες μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέσα στην προθεσμία αυτή να λάβουν γνώση των παραπάνω στοιχείων και να υποβάλουν έγγραφα στον οικείο Δήμο τυχόν ενστάσεις τους κατ’ αυτών, τις οποίες ο Δήμος οφείλει να εξετάσει εντός 15 εργασίμων ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας. Εφόσον προκύπτει τροποποίηση των Ρυμοτομικών Σχεδίων μετά την εξέταση των ενστάσεων το τοπογραφικό διάγραμμα αυτών αναρτάται εκ νέου για 10 εργάσιμες ημέρες προς ενημέρωση του κοινού. Μετά την άπρακτη πάροδο των ως άνω προθεσμιών τα Ρυμοτομικά Σχέδια προωθούνται προς έγκριση.
9. Η έγκριση των Ρυμοτομικών Σχεδίων γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από γνώμη του οικείου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ). Η ανωτέρω γνώμη παρέχεται υποχρεωτικώς μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που περιέρχεται στο οικείο συμβούλιο ο σχετικός φάκελος προς γνωμοδότηση. Μετά την άπρακτη πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας, η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς τη σχετική γνώμη.
10. Με την απόφαση της προηγούμενης περιπτώσεως κυρώνεται και η οικεία Πράξη Εφαρμογής, όπου απαιτείται, η οποία συντάσσεται ταυτόχρονα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του 1337/1983 και σε άμεση συσχέτιση με τα Ρυμοτομικά Σχέδια.
11. Η έγκριση Ρυμοτομικών Σχεδίων σε περιοχές που έχουν ενταχθεί σε Ειδικά Χωρικά Σχέδια ή διέπονται από ειδικότερες ρυθμίσεις γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις κείμενες διατάξεις.
12. Η έγκριση των Ρυμοτομικών Σχεδίων έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλης κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. της 17.7/16.8.1923. Μετά την έγκριση των Ρυμοτομικών Σχεδίων απαγορεύεται η τροποποίησή τους για μία πενταετία, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες καθίστανται αναγκαίες ειδικότερες επί μέρους τροποποιήσεις τους για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του σχεδιασμού στην περιοχή.
13. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ εγκρίνονται προδιαγραφές για την ενιαία εκπόνηση των Ρυμοτομικών Σχεδίων και της Πράξης Εφαρμογής, προσδιορίζονται οι απαραίτητες μελέτες και ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια.
14. Με όμοια απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ εξειδικεύεται η διαδικασία έγκρισης και τροποποίησης των Ρυμοτομικών Σχεδίων και της Πράξης Εφαρμογής και ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια.
15. Με Προεδρικό Διάταγμα έπειτα από πρόταση του Υπουργού ΠΕΚΑ δύναται να καθορίζεται η διαδικασία εκπόνησης και οι περιπτώσεις έγκρισης των Ρυμοτομικών Σχεδίων από τον οικείο Δήμο μετά από απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.
16. Όπου στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας αναφέρεται η «Πολεοδομική Μελέτη» νοείται εφεξής το Ρυμοτομικό Σχέδιο του παρόντος άρθρου.

 • 22 Μαΐου 2014, 11:45 | ΕΥΑ ΜΙΚΡΑΚΗ

  Πολύ σωστά αναφέρεται στο σχόλιο της κας Κουδούνη, ότι η μεταφορά αρμοδιότητας έγκρισης Ρ.Σ. & κύρωσης της Π.Ε στις Αποκ. Διοικήσεις μόνο δυσλειτουργίες θα δημιουργήσει, γιατί αφενός μεν μόνο οι Υπηρεσίες των Περιφερειών έχουν την εμπειρία παρακολούθησης των μελετών εφαρμογής των σχεδίων και επιπλέον ήδη έχει ανατεθεί στις Περιφέρειες η παρακολούθηση των πολεοδομικών μελετών (με το άρθρο 31, του Ν.4067/2012). Είναι συνεπώς παράλογο να αφαιρεθεί αρμοδιότητα που ασκείται από την Περιφέρεια και επιπλέον θα είναι ταχύτερη η έγκριση και του νέου Ρ.Σ από το ίδιο όργανο, δηλ. τον Περιφερειάρχη, αρμοδιότητα που θα ανατεθεί με μία μόνο πράξη, την έγκριση του παρόντος ν/σχεδίου.

 • 22 Μαΐου 2014, 11:59 | ΜΠΕΖΑΝΤΕ Χριστίνα

  Οι προβλεπόμενες κανονιστικές ρυθμίσεις ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων. Οτιδήποτε άλλο θα καταπέσει σύντομα στο ΣτΕ

 • 22 Μαΐου 2014, 10:06 | Βενέτη Α., Κουτάκος Χρ., Λαγός Δ., Μαβίδης Δ..

  1. Τα ‘’Ρυμοτομικά Σχέδια’’ θα πρέπει να ονομάζονται ‘’Σχέδια Πόλεων’’, καθώς περιέχουν ρυθμίσεις ευρύτερες της διάκρισης του κοινόχρηστου και του κοινωφελούς ή ιδιωτικού χώρου που ορίζει μια ρυμοτομική γραμμή. Τέτοιες ρυθμίσεις είναι και οι χρήσεις γης, οι οποίες εφαρμόζονται στο ρυμοτομικό σχέδιο με βάση τις προβλέψεις του χωροταξικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας.
  2. Στην παρ. 6 θα πρέπει να τεθεί η πρόνοια της κατάρτισης ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα πολεοδομικής ενότητας κατά το άρθρο 44 παρ. 4 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, για λόγους που έχουν να κάνουν με την έλλειψη πόρων για την σύνταξη κτηματογραφικού διαγράμματος για το σύνολο της πολεοδομικής ενότητας, ή την ύπαρξη προαπαιτουμένων δράσεων όπως η οριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων, ή η οριοθέτηση ρεμάτων ή ποταμών κλπ. τα οποία καθυστερούν σημαντικά την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού.
  3. Η προθεσμία της παρ. 9 θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον 2 μήνες.
  4. Για την έκδοση των αποφάσεων των παρ. 13 και 14 θα πρέπει να τεθεί χρονοδιάγραμμα ή σχετική προθεσμία.
  5. Θα πρέπει να διευκρινιστεί το περιεχόμενο της παρ. 15.
  6. Θα πρέπει να διευκρινιστεί τι θα ισχύει με τις εκκρεμείς διαδικασίες σύνταξης πράξεων εφαρμογής οι οποίες συντάσσονται ξεχωριστά από τις πολεοδομικές μελέτες καθώς και για τις διορθωτικές των ήδη κυρωμένων πράξεων εφαρμογής.

 • Άρθρο 10: Ρυμοτομικό σχέδιο
  – Ως θετικό αξιολογείται το ότι το Ρυμοτομικό Σχέδιο και η Πράξη Εφαρμογής εγκρίνονται ταυτόχρονα (παρ. 10). Εκτιμάται ότι η πρόβλεψη αυτή θα μειώσει κατά πολύ τους χρόνους έγκρισης των μελετών ολοκλήρωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού.
  – Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει σαφής πρόβλεψη για σταδιακή και τμηματική υλοποίηση των Ρυμοτομικών Σχεδίων και Πράξεων εφαρμογής ανά Πολεοδομική Ενότητα, ιδιαίτερα σε νέες προς πολεοδόμηση περιοχές, ώστε να αποφευχθούν οι μέχρι σήμερα παρατηρούμενες υπερ-δεκαετείς χρόνοι ολοκλήρωσης και έγκρισης, η κατασπατάληση δημόσιων πόρων και να επιτευχθεί η έγκαιρη και λελογισμένη απόδοση πολεοδομημένης γης για οικιστική ανάπτυξη.
  – Για την έκδοση των Υ.Α. της παρ. 13 – που αφορά στην έγκριση προδιαγραφών εκπόνησης των Ρυμοτομικών Σχεδίων και της Πράξης Εφαρμογής – και της παρ. 14 – που αφορά στη διαδικασία έγκρισης και τροποποίησης των Ρυμοτομικών Σχεδίων και της Πράξης Εφαρμογής – θα έπρεπε ενδεχομένως να τεθεί χρονικός περιορισμός (π.χ. να εκδοθούν εντός 3 μηνών από την έναρξη ισχύος του Νόμου), ώστε να μην υπάρξουν υπερβολικές καθυστερήσεις.

  ___________________
  Μπορείτε να δείτε το συνολικό κείμενο γνωμοδότησης αναρτημένο εδώ: http://www.chorotaxia.gr/ftp/2014/Gnomodotisi%20SEMPXPA%20v20140521_FINAL.pdf

 • 20 Μαΐου 2014, 21:54 | ΑΜΑΛΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΗ

  Είναι μεγάλη/εκτεταμένη η σύγχιση που θα δημιουργηθεί με το άρθρο αυτό γιατί πάλι συγχωνεύονται πολλές διατάξεις σε ένα άρθρο ενώ δημιουργούνται καινοφανείς εννοιολογικές ασάφειες(π.χ τι σημαίνει ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 7 Η κίνηση διαδικασίας συνταξης Ρ.Σ , που δεν υπάρχει στην πολεοδομική νομοθεσία, πως γίνεται με απόφαση του ΔΣ? ΠΑΡ. 5 παρ. το Ρυμοτομικό Σχέδιο δεν είναι σε καμία περίπτωση και πολεοδομικός κανονισμός και αιτιολογική έκθεση μαζί, αυτά είναι διακριτά /αυτοτελή μέρη της Πολεοδομικής μελέτης που συνοδεύουν το Ρ.Σ., ΠΑΡ. 6 το Ρ.Σ μπορεί σήμερα να εκπονείται κατ΄εξαίρεση και σε τμήμα της Π.Ε , γιατί να μην μπορεί και στο μέλλον ένας κοινωφελής χώρος να εγκρίνεται κατ εξαίρεση πριν από το σύνολο της Π.Ε? κ.α.π)
  Θα περίμενε κανείς μετά το άρθρο 9 (ΤΧΣ εγκεκριμένο με Π.Δ) να αντιμετωπιστεί ενιαία ως «Πολεοδομικό σχέδιο» με δύο διακριτά μέρη το Ρυμοτομικό Σχέδιο & τον Εξειδικευμένο Πολεοδομικό Κανονισμό (μόνο με τυχόν πρόσθετους περιορισμούς/εξειδικεύσεις των χρήσεων και των όρων δόμησης από αυτούς που θα έχει ήδη καθορίσει το Π.Δ του ΤΧΣ) και η Πράξη Εφαρμογής του Εγκεκριμένου Ρ.Σ. Οι όροι αυτοί (Ρυμοτομικό σχέδιο ή σχέδιο σχέδιο πόλης , ΠΜΕ , ΠΜΑ , Τοπικό Ρυμοτομικό κ.α)είναι πλήρως αποσαφηνισμένοι στην πράξη και δεν χρειάζονται νέες ελλειπείς/ασαφείς διατάξεις που θα δημιουργήσουν πλήθος συγχίσεων. Εν πάσει περιπτώσει αυτό είναι θέμα επεξηγηματικής οδηγίας και όχι νομοθεσίας.

  Θεωρώ ότι αφού δεν προτείνεται καμιά αλλαγή στο πλαίσιο εισφορών δεν είναι σκόπιμο να γραφούν διατάξεις που δημιουργούν προβλήματα (ακόμα ένα η παρ. 2 του ν/σχ που δεν επιτρέπει την έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου εντός ορίων οικισμών αν δεν υπάρχει ΤΧΣ ή ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, που σήμερα επιτρέπεται,όπως και κατ΄επέκταση ορίων οικισμών για μια πενταετία – ρύθμιση που πρόσφατα νομοθετήθηκε).

  Ας επιχειρηθεί λοιπόν μόνο η σύντμηση των διαδικασιών έγκρισης που είναι ορθή και για αυτό ας γίνει αναφορά σε τροποποίηση του άρθρου 3 του Ν.Δ της 17/7/1923 όπως ισχύει.
  Η αρμοδιότητα έγκρισης/κύρωσης της Π.Ε γίνεται σήμερα από τον Περιφερειάρχη, όπως επίσης από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας εγρίνονται και σημειακές/τοπικής σημασίας τροποποιήσεις των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων. Είναι συνεπώς σκόπιμο αφενός να μην αφαιρεθεί η αρμοδιότητα που ασκείται στην Περιφέρεια και αφετέρου να εκτιμηθεί αν θα ήταν ταχύτερη η έγκριση και του Ρ.Σ από το ίδιο όργανο (δηλ. από τον Περιφερειάρχη και όχι το Γ.Γ της Α.Δ)
  Η παρ. 9 πρέπει να διασαφηνίζει ότι η αρμοδιότητα εγκρισης των Ρ.Σ με Απόφαση αφορά τα σχέδια που εγκρίνονται σύμφωνα με το παρόν ν/σχ.
  Άρα μόνο όταν υπάρξουν ΤΧΣ εγκεκριμένα με Π.Δ θα είναι δυνατό τα πολεοδομικά σχέδια (ρυμοτομικά, αναθεωρήσεις τους κλπ) να εγκρίνονται με Αποφάσεις των Οργάνων της διοίκησης(Υπουργών ή Περιφερειαρχών). Έτσι θα υπάρξει κίνητρο στους δήμους να επεισπεύσουν την εκπόνηση σχετικών μελετών ΤΧΣ (συγκροτημένο πρόγραμμα που σχολίασα στο άρθρο 9) Για τις περιοχές όπου εκκρεμούν σχετικές πολεοδομικές μελέτες προς έγκριση , προφανώς θα εκδοθούν Π.Δ και είναι ένα ζήτημα προς επίλυση τι θα μπορούσε να γίνει με προτεινόμενες περιοχές επεκτάσεων από ήδη εγκεκριμένα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ , όπου δεν έχει ανατεθεί η σχετική ΠΜΕ.(η γνώμη μου είναι ότι αυτές θα επανεξεταστούν σε αναθεώρηση των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ μόνο προκειμένου αυτά να προσαρμοστούν στο περιεχόμενο του άρθρου 9)

  Όσον αφορά στη δυνητική μεταβίβαση αρμοδιότητας έγκρισης Ρ.Σ στο Δήμο αυτή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και την Πράξη Εφαρμογής.
  θεωρώ ότι το άρθρο θα πρέπει να ξαναγραφεί και να περιλαμβάνει μόνο τρία θέματα
  1. σύντμηση διαδικασιών (για όλα τα Ρ.Σ είτε εγκρίνονται με τις προϋσχύουσες διατάξεις είτε με τις νέες)
  2. νέα αρμοδιότητα έγκρισης «Πολεοδομικών Σχεδίων» (Ρ.Σ και Π.Ε) με Αποφάσεις Περιφερειαρχών και
  3.εξουσιοδοτικό Π.Δ για έγκριση Ρ.Σ και Π.Ε από Δήμους (την ανάθεση εκπόνησης ΠΜ καθώς και άλλων σχεδίων την έχουν ήδη από τον Καλλικράτη)

 • 19 Μαΐου 2014, 12:06 | Αλέξανδρος Τσαβδάρογλου

  Παράγραφος 1.6

  Τα Ρυμοτομικά Σχέδια καταρτίζονται στο σύνολο των περιοχών των Τ.Χ.Σ ή Ε.Χ.Σ που προορίζονται για Ρυμοτόμηση ή και σε τμήμα τους, το οποίο πρέπει πάντως να αποτελεί πολεοδομική ενότητα, όπως αυτή έχει καθορισθεί από αυτά.

  Προτείνουμε η ανωτέρω παράγραφος να αντικατασταθεί ως εξής:

  Τα Ρυμοτομικά Σχέδια καταρτίζονται στο σύνολο των περιοχών των Τ.Χ.Σ. ή Ε.Χ.Σ. που προορίζονται για Ρυμοτόμηση ή τουλάχιστον σε τμήμα τους δηλαδή Δημοτική Ενότητα που αποτελεί σύνολο πολεοδομικών ενοτήτων όπως έχουν καθορισθεί σε αυτά.

  Κρίνουμε σκόπιμο η περιοχή αναφοράς ενός ρυμοτομικού σχεδίου να αφορά τουλάχιστον το σύνολο μιας Δημοτικής Ενότητας ενός Δήμου γιατί ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός πρέπει να ασκείται με ενιαίο και συνολικό τρόπο και όχι αποσπασματικά για μια περιοχή.

 • 19 Μαΐου 2014, 12:00 | Αλέξανδρος Τσαβδάρογλου

  Παράγραφος 1.2

  Για την έναρξη εκπόνησης των Ρυμοτομικών Σχεδίων απαιτείται η ύπαρξη εγκεκριμένων Τοπικών ή Ειδικών Χωρικών Σχεδίων, κατά την έννοια του παρόντος. Έως την έγκρισή τους είναι επιτρεπτή η ρυμοτόμηση μιας περιοχής εφόσον προβλέπεται από άλλα εγκεκριμένα σχέδια και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις τους και ιδίως από ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ των ν. 1337/83 και ν. 2508/97 ή ΖΟΕ ή ρυθμιστικά σχέδια.

  Προτείνουμε η ανωτέρω παράγραφος να συμπληρωθεί ως εξής:

  Για την έναρξη εκπόνησης των Ρυμοτομικών Σχεδίων απαιτείται η ύπαρξη εγκεκριμένων Τοπικών ή Ειδικών Χωρικών Σχεδίων, κατά την έννοια του παρόντος. Έως την έγκρισή τους είναι επιτρεπτή η ρυμοτόμηση μιας περιοχής εφόσον προβλέπεται από άλλα εγκεκριμένα σχέδια και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις τους και ιδίως από ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ των ν. 1337/83 και ν. 2508/97 ή ΖΟΕ ή ρυθμιστικά σχέδια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

  Θεωρούμε σημαντικό σε περιοχές όπου έχουν εγκριθεί ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ να μπορούν να ενεργοποιηθούν διαδικασίες σύνταξης ρυμοτομικών σχεδίων άμεσα και με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Εκτιμούμε ότι η ύπαρξη μεταβατικών διατάξεων διατυπωμένων με σαφήνεια για αυτές τις περιοχές θα επιτρέψει άμεσα την εκκίνηση των διαδικασιών σχεδιασμού και θα αποτρέψει την δημιουργία περιοχών δύο ταχυτήτων στον ελληνικό χώρο.

 • 19 Μαΐου 2014, 03:06 | Μαρω Ευαγγελίδου

  Ο όρος ρυμοτομικό σχέδιο περιοριζει το μέχρι σήμερα περιεχόμενο αυτής της βαθμίδας σχεδίου και θα προκαλέσει σύγχυση. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ως τίτλος του άρθρου ο όρος «Σχεδιο πόλεως και σχέδιο πολεοδόμησης», με στόχο να διατηρηθεί μεν ο ιστορικός όρος ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ και να αντικατασταθεί ο όρος Πολεοδομική Μελέτη από τον όρο ΣΧΕΔΙΟ Πολεοδόμησης διότι ο όρος μελέτη δεν έχει το αναγκαίο θεσμικό βάρος.
  Πάντως το περιεχόμενο των σχεδίων (παρ4) κακώς απομειώνεται από το ΣΧΕΔΙΟ Πόλεως και την ΠΜΕΑ όπως περιγράφεται στο ΝΔ.1923 και στο Αρ6 1337/83.
  Η πράξη εφαρμογής καλώς μελετάται ενιαία με το σχέδιο πολεοδόμησης, αλλά είναι αμφίβολο αν η ενιαία έγκριση δεν θα αποτελέσει λόγο καθυστέρησης της έγκρισης του σχεδίου. Επίσης ίσως δεν είναι σκόπιμο η έγκριση της Πρ Εφ. να «ανέβει» από το επίπεδο του Περιφερειάρχη στο επίπεδο του Γ Γρ ΑΔ. Αντίθετα θα πρότεινα να μελετηθεί υπό ποιες προϋποθέσεις και ασφαλιστικές δικλείδες θα πρέπει να μπορεί να μεταφερθεί η αρμοδιότητα στον Δήμο ο οποίος είναι εξ άλλου αρμόδιος για τους Κ.Χ. στην εξασφάλιση των οποιων αποβλέπει η Πρ Εφ.
  Η δυνατοτητα περαιτέρω Αποκέντρωσης της αρμοδιότητας στον Δήμο (παρ15) είναι θετική, αλλά θα πρέπει να μπορεί να γίενται μόνο μετά την έγκριση με ΠΔ του ΤΧΣ και ίσως εφόσον προβλέπεται σε αυτό. Πάντως θα πρέπει να περιγραφούν στον νόμο οι προϋποθέσεις (πχ στελέχωση υπηρεσιών του Δήμου με ανάλογες ειδικότητες και του ΔΣ ή/και των σχετικών αντιδημάρχων).

 • Πολύ σωστά επιχειρείται επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης του Ρυμοτομικού Σχεδίου(ΡΣ), η οποία όμως περιορίζεται στη μείωση του χρόνου υποβολής ενστάσεων κ.λπ. και στην ταυτόχρονη σύνταξη και έγκριση της πράξης εφαρμογής (ΠΕ). Η μέχρι τώρα εμπειρία καθιστά προφανές το γεγονός ότι ο περιορισμός χρόνου στις διαδικασίες έγκρισης του ΡΣ σε τίποτα δεν ωφελεί, εφόσον η ΠΕ, που συντάσσεται παράλληλα, ακολουθήσει τις τηρούμενες σήμερα διαδικασίες. Το ΣΝ δεν προβλέπει τίποτα για την ΠΕ για την οποίαν είναι πρωτίστως αναγκαίο να ληφθούν μέτρα στην κατεύθυνση εκλογίκευσης του χρόνου. Όσο το καθεστώς σύνταξης της ΠΕ παραμένει ως έχει, με τις κλιμακούμενες εισφορές και την αναγωγή υπολογισμού του μεγέθους των ιδιοκτησιών σε από ετών παρελθούσες ημερομηνίες (κάτι που εξωθεί σε πλασματικά συμβόλαια και άλλες περίεργες διεξόδους) η ολοκλήρωση του σχεδίου θα εξακολουθεί να διαιωνίζεται, όπως και σήμερα, με όλες τις επακόλουθες συνέπειες της τοπικής και κατά περίπτωση εφαρμογής του σχεδίου, της μείωσης των κοινοχρήστων/κοινωφελών χώρων, της ακαταστασίας αν όχι του χάους σε νεοαναπτυσσόμενες περιοχές, του κοινωνικού, οικονομικού και περιβαλλοντικού κόστους.

 • 14 Μαΐου 2014, 07:34 | Σωτήρης Μηλιώνης

  Παρ. 4.ζ. Μετά το «ρέματα» προτείνεται να προστεθεί «και όχθες πλεύσιμων ποταμών».

  Παρ. 8. Μετά το «ημέρες» προτείνεται να προστεθεί για λόγους μεγαλύτερης δημοσιότητας «τα Σχέδια αυτά αναρτώνται για το ίδιο χρονικό διάστημα και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου, εφόσον ο Δήμος διαθέτει τέτοια».

  Σωτήρης Μηλιώνης – Γ.Γ. Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων

 • 12 Μαΐου 2014, 12:06 | το ΣτΕ περιμένει !!!

  Με την παράγραφο 15 του άρθρου 10 μπορεί να εκχωρηθεί (με Προεδρικό Διάταγμα) η αρμοδιότητα έγκρισης και κάποιων περιπτώσεων έγκρισης Ρυμοτομικών Σχεδίων από τον οικείο Δήμο μετά από απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή σημειακές τροποποιήσεις ή άλλες περιπτώσεις ? Τέτοιο Προεδρικό Διάταγμα δεν πρόκειται να εκδοθεί ΠΟΤΕ!!! ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ……για σημειακές τροποποιήσεις ίσως…..

  Όχι Πολεοδομική Μελέτη αλλά Ρυμοτομικό Σχέδιο…. όχι Γιάννης αλλά Γιαννάκης. Τους ειδικούς όρους δόμησης στα «Ρυμοτομικά Σχέδια» ποιος θα τους καθορίζει ?..τα ΤΧΣ – ΕΧΣ ή τα Ρυμοτομικά Σχέδια ? αν καθορίζονται με τα τα Ρυμοτομικά τότε αυτά δεν είναι κανονιστικές πράξεις … τι αλλάζει τότε με τα Ρυμοτομικά Σχέδια ? Φιλότιμη προσπάθεια αλλά το ΣτΕ δεν θα το ξεγελάσετε εκεί στο ΥΠΕΚΑ…!

 • 11 Μαΐου 2014, 20:27 | Πορτοκαλίδης Κων/νος

  Αδόκιμη χρήση όρου – μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Πολεοδομική μελέτης Εφαρμογής (ΠΜΕ)

  Όλες οι αλλαγές πρέπει να συνδεθούν με τροποποίηση των χρήσεων γης.

  Δεν περιλαμβάνεται τίποτα για ζητήμα Αστικής Αναγέννησης (αναπλάσεις κλπ) ως πολεοδομικές παρεμβάσεις.

 • 11 Μαΐου 2014, 18:38 | Λαππος Β.

  Με τη ζώνη των 200 μετρων εκατέρωθεν του εθνικού και επαρχιακού δικτυου με εμπορική και τουριστική χρηση γης τι θα γίνει? Θα συμπεριφθει διάταξη για να αρχίσουν επενδύσεις ή θα συνεχίσουμε να μιλάμε πέρι ανέμων και υδάτων?

 • 11 Μαΐου 2014, 17:09 | Κ ΛΟΥΚΕΡΗΣ

  1.Ακριβώς για να μην υπάρξουν καταστρατηγήσεις επιβάλλεται η συντομώτατη κατα το δυνατό , με συγκεκριμένο χρονικό προσδιορισμό, κατάρτηση τουλάχιστον των Τ.Χ.Σ και όχι αόριστα όπως αναφερόταν στο προηγούμενο άρθρο (βλέπε παρατηρήσεις εκεί), έτσι ώστε να περιορισθεί κατά το δυνατό η δυνατότητα χρήσης παλαιότερων νομοθετικών εργαλείων σαν αυτά της παρ. 2 του άρθρου.
  2. η έγκριση των ρυμοτομικών σχεδίων να γίνεται από την οικεία Περιφέρεια-γιατί άραγε από την αποστεωμένη Αποκεντρωμένη Διοίκηση;- η οποία άλλωστε λογοδοτεί στους πολίτες και έχει φυσικά σύμφωνα με προηγούμενες παρατηρήσεις σε άλλα άρθρα ,σημαντικό ρόλο.

 • 9 Μαΐου 2014, 22:28 | Νικόλοας Τσαμαντάνης

  παράγραφος 8..<> χωρίς δηλαδή να απαντήσει σε έναν έκαστον εκ των ενισταμένων ; Έτσι όπως διατυπώνετε το άθρο δεν προκύπτει υποχρέωση απαντήσεων του Δήμου στις ενστάσεις !

 • 9 Μαΐου 2014, 13:55 | το ΣτΕ περιμένει !!!!!! ΧαΧα…..

  Προσοχή όσο αφορά το όργανο έγκρισης γιατί θα καταπέσει όπως η παρ. 1 άρθρου 10 ν. 3044/2002 με την ΣτΕ Ολ. 3661/2005.

  Το ρυμοτομικό σχέδιο δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε ειδικότερο θέμα, κατά την έννοια του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντ., αλλ’ ούτε και θέμα τοπικού ενδιαφέροντος ή τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα.Συνεπώς, οι ρυθμίσεις αυτές μπορεί να γίνονται μόνον με την έκδοση προεδρικού διατάγματος. Ο κανόνας αυτός αφορά τόσο τις αμιγώς κανονιστικές πράξεις (λ.χ. όροι δομήσεως και χρήσεων) και τις πράξεις μικτού χαρακτήρα (λ.χ. τροποποίηση σχεδίου πόλεως με ταυτόχρονο καθορισμό όρων δομήσεως) όσο και τις ατομικές πράξεις (λ.χ. απλή τροποποίηση σχεδίου πόλεως χωρίς ταυτόχρονο καθορισμό όρων δομήσεως).
  Επίσης εντετοπισμένες τροποποιήσεις πολεοδομικών σχεδίων «τώρα ρυμοτομικών σχεδίων» παύουν να διατηρούν τον ως άνω ειδικότερο χαρακτήρα όταν αφορούν προστατευόμενες περιοχές του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος, λόγω της ιδιαίτερης κατά το Σύνταγμα σημασίας των ως άνω περιοχών, οπότε οι σχετικές ρυθμίσεις πρέπει, στην περίπτωση αυτή, να διενεργούνται με την έκδοση προεδρικού διατάγματος. θα εφαρμοστεί το το άρθρο 11 μετά την πιθανή ακύρωση από ΣτΕ….έως τότε.. θα περάσει πολύ σαβούρα……..Μάγκες εκεί στο ΥΠΕΚΑ….