Άρθρο 23: Μεταβατικές διατάξεις

Μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διατηρούνται οι εξουσιοδοτικές πράξεις του άρθρου 6 του ν. 3734/2009.